Guvernul pregateste inasprirea draconica a conditiile in care pot fi vandute terenurile agricole, prevazand, intr-un proiect de ordonanta de urgenta, dreptul de preemptiune al statului, dar si al tuturor persoanelor fizice cu varsta de pana la 40 de ani care fac agricultura in localitate, precum si obligatia cumparatorului de a dovedi, spre exemplu, ca a desfasurat activitati agricole pentru o perioada de cel putin 5 ani.

Totodata, se desfiinteaza Agentia Domeniilor Statului si se infiinteaza Autoritatea pentru Administrarea si Reglementarea Pietei Funciare, care trece in subordinea Guvernului si in coordonarea prim-ministrului.

Care sunt motivatiile invocate de Ministerul Agriculturii pentru promovarea ordonantei de urgenta:

 • evitarea accentuarii faramitarii proprietatilor agricole
 • dezechilibrele care ar putea sa apara in piata funciara, respectiv aparitia actiunilor speculative cu privire la tranzactionarea terenurilor agricole, avand in vedere data de 1 ianuarie 2014 cand cetatenii straini vor putea cumpara terenuri agricole in Romania

Cine intra sub incidenta prezentei ordonante:

 • persoanelor fizice, cetateni romani, respectiv cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene sau ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spatiul Economic European (ASEE), precum si apatrizilor cu domiciliul in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene sau ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spatiul Economic European (ASEE).
 • cetateanul unui stat tert si apatridul cu domiciliul intr-un stat tert pot dobandi dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole situate in extravilan in conditiile reglementate prin tratate internationale, pe baza de reciprocitate, in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
 • terenurile agricole situate in intravilan nu intra sub incidenta prezentei reglementari.

Terenurile agricole situate in extravilan pe o raza de 10 km de la granita Romaniei pot fi instrainate prin vanzare-cumparare doar cu avizul Ministerului Apararii Nationale.

Terenurile agricole situate in extravilan, pe care s-au stabilit zone cu patrimoniu arheologic reperat sau zone cu potential arheologic evidentiat intamplator, pot fi instrainate prin vanzare doar cu avizul Ministerului Culturii.

Ce conditii trebuie sa indeplineasca o persoana pentru a putea cumpara teren agricol situat in extravilan (o singura conditie este suficienta):

 • sa faca dovada ca are cunostinte de baza in domeniul agricol, potrivit normelor metodologice la prezenta ordonanta de urgenta;
 • sa faca dovada ca a desfasurat activitati agricole pentru o perioada de cel putin 5 ani, potrivit normelor metodologice la prezenta ordonanta de urgenta;
 • sa faca dovada ca a desfasurat activitati agricole pe terenurile situate in extravilan detinute la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, potrivit normelor metodologice .

Cine are drept de preemptiune

 • coproprietarii persoane fizice, arendasii, vecinii persoane fizice, persoanele fizice cu varsta de pana la 40 de ani care desfasoara activitati agricole pe raza administrativ-teritoriala a localitatii unde este situat terenul respectiv, precum si statul roman, la pret si in conditii egale, in ordinea stabilita prin prezenta ordonanta de urgenta.

Vanzatorul va fi obligat sa inregistreaza la primaria din raza unitatii administrativ-teritoriale unde se afla terenul o cerere prin care solicita notificarea preemptorilor, precum si afisarea ofertei de vanzare a terenului agricol situat in extravilan.

Cererea este insotita de oferta de vanzare a terenului agricol, care va cuprinde, pe langa pretul cerut pentru terenul ce urmeaza a fi vandut, numele si prenumele vanzatorului, adresa completa unde are domiciliul vanzatorul, amplasamentul terenului, suprafata, categoria de folosinta si clasa de calitate, documentele cadastrale necesare vanzarii - cumpararii, precum si copia documentului care atesta calitatea de proprietar. Oferta de vanzare va fi afisata la sediul primariei 30 de zile.

In termen de 3 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii, primaria notifica in scris preemptorii si afiseaza oferta de vanzare la sediul acesteia. Primaria are obligatia de a transmite la Autoritatea pentru Administrarea si Reglementarea Pietei Funciare, odata cu notificarea preemptorilor, oferta de vanzare, precum si lista preemptorilor, conform modelului stabilit prin normele metodologice la prezenta ordonanta de urgenta.

In termen de 3 zile lucratoare de la data primirii ofertei de vanzare a terenului agricol, Autoritatea pentru Administrarea si Reglementarea Pietei Funciare o va afisa pe site-ul acesteia.

Titularii dreptului de preemptiune trebuie sa transmita acceptarea ofertei, insotita de documentatia din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile pentru a cumpara terenul, conform prezentei ordonante de urgenta, pe care o comunica vanzatorului si Autoritatii pentru Administrarea si Reglementarea Pietei Funciare, in termen de 30 de zile de la data afisarii ofertei.

Netransmiterea acceptarii ofertei in termenul prevazut duce la pierderea dreptului de preemptiune.

In cazul in care mai multi preemptori isi manifesta in scris intentia de cumparare, vanzatorul are obligatia de a respecta ordinea stabilita la art.8 si sa comunice Autoritatii pentru Administrarea si Reglementarea Pietei Funciare actele necesare.

Daca nici unul dintre titularii dreptului de preemtiune nu isi manifesta intentia de a cumpara terenul, vanzarea terenului este libera.

Arendasii care doresc sa cumpere teren agricol situat in extravilan, trebuie ca, pe langa conditiile prevazute la art. 7, sa detina calitatea de arendas pentru terenul respectiv, stabilita printr-un contract de arenda valabil incheiat.

Prin aceasta ordonanta se infiinteaza Autoritatea pentru Administrarea si Reglementarea Pietei Funciare, in subordinea Guvernului si in coordonarea prim-ministrului, prin reorganizarea Agentiei Domeniilor Statului, care se desfiinteaza.

Terenurile agricole dobandite prin vanzare-cumparare, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, trebuie sa fie utilizate potrivit categoriei de folosinta inscrise in sistemul integrat de cadastru si publicitate imobiliara.

Prin exceptie, se poate schimba categoria de folosinta a terenului cumparat numai din categoria de folosinta agricol in alta categorie de folosinta agricol, in conditiile legii.

Ce contraventii prevede proiectul de ordonanta:

 • vanzarea-cumpararea terenurilor agricole situate in extravilan pe care s-au stabilit zone cu patrimoniu arheologic reperat sau zone cu potential arheologic evidentiat intamplator, fara avizul Ministerului Culturii.
 • distrugerea infrastructurii de imbunatatiri funciare amplasate pe un terenul agricol situat in extravilan dobandit prin vanzare-cumparare.

Instrainarea prin vanzare-cumparare a terenurilor agricole situate in extravilan fara respectarea dreptului de preemptiune este interzisa, nerespectarea interdictiei atragand sanctiunea nulitatii absolute.

Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.