Ordonanța Trenuleț a fost publicată în Monitorul Oficial, deci măsurile se vor aplica, și vine cu o serie de noutăți, pe lângă cele anunțate inițial. Prezentăm, mai jos, pricipalele măsuri: de la pensia minimă, la 200 lei netaxați la salariul minim, creșterea amenzilor de circulație, schimbări la programul Rabla și multe altele, inclusiv în ceea ce privește educația.

Noutati bugetare si fiscale in 2024Foto: Fizkes | Dreamstime.com

Punctul de amendă crește de la 145 lei, la 165 lei în 2024. Practic, este stabilit la 5% din salariul minim brut garantat în plată. Cum de la 1 ianuarie nu crește salariul minim, conform informațiilor oferite chiar de reprezentanții Guvernului, acesta va fi de 165 lei.

200 lei nu vor fi taxați la salariul minim în 2024, la fel ca acum.

Salariile bugetarilor cresc cu 5% de la 1 ianuarie 2024.

Indemnizațiile lunare pentru funcțiile de demnitate publică locală și funcțiile asimilate acestora se majorează cu 5%.

Salariile din învățământ cresc, în medie, cu 20% în 2024, în două tranșe:

 • prima tranșă începând cu data de 1 ianuarie 2024
 • a doua tranșă începând cu data de 1 iunie 2024

Nu se menționează ce procente vor primi în prima și a doua tranșă. Totuși, OUG Trenuleț spune că se stabilesc prin ordonanță de urgență a Guvernului inițiată de Ministerul Educației și Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.

Sporurile bugetarilor se mențin la nivelul actual în 2024.

În anul 2024, instituțiile și autoritățile publice nu acordă personalului din cadrul acestora bilete de valoare, cu excepția tichetelor de creșă.

TVR și Radioul public nu vor finanța din fondurile alocate de la bugetul de stat acordarea pentru angajații proprii de bilete de valoare, cu excepția tichetelor de creșă, respectiv nu plătesc premii sau ore suplimentare din aceste fonduri. În schimb, se pot acorda tichetele de masă a căror valoare se plafonează la nivelul lunii decembrie 2022.

Îngheață angajările la stat în 2024, cu o serie de excepții. Bineînțeles, „în cazuri temeinic justificate, prin memorandum aprobat în ședința Guvernului se poate aproba organizarea de concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din instituțiile și autoritățile publice”.

Tranșele aferente sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituțiile și autoritățile publice, care fac obiectul plății eșalonate neplătite până la data de 31 decembrie 2023, se plătesc eșalonat, începând cu anul 2024.

Se măresc o serie de indemnizații cu 13,8%, precum pentru invalizi, veterani, văduve de război. E o listă întreagă.

Începând cu data de 1 ianuarie 2024 indemnizația socială pentru pensionari este de 1.281 lei.

Pensiile speciale pentru primari se amână pentru 2025.

Legea statutului feroviar se amână pentru 2025.

Personalul bugetar care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație pentru titlul științific de doctor în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, care se acordă lunar numai dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul și dacă are prevăzute în fișa postului un set de atribuții obiective și cuantificabile care să permită verificarea lunară a modului în care activitatea acestuia este valorificată în mod suplimentar. Cuantumul salarial al acestei indemnizații nu se ia în calcul la determinarea limitei sporurilor, compensațiilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor.

Pensiile speciale ale judecătorilor și procurorilor nu se actualizează cu rata medie anuală a inflației în 2024.

Munca suplimentară a bugetarilor va fi compensată cu timp liber, cu anumite excepții

Munca suplimentară a bugetarilor peste programul de lucru se va compensa doar cu timp liber. Excepție fac personalul militar, polițiști, polițiștii de penitenciare și personalul civil din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională. În zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, se acordă drepturile prevăzute de legislația aferentă lunii iunie 2017.

O altă excepție este și pentru personalul cu statut special care are atribuții pentru desfășurarea activităților deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut în domeniul ordinii și siguranței publice, în respectarea regimului frontierei de stat a României, în situații de urgență, în personalizarea, emiterea și evidența generală a documentelor de identitate și a pașapoartelor simple, în emiterea și evidența permiselor de conducere și a certificatelor de înmatriculare ale autovehiculelor rutiere, precum și de către polițiștii de penitenciare. Se plătește cu o majorare de 70% din solda de funcție/salariul de funcție cuvenită/cuvenit, proporțional cu timpul efectiv lucrat în aceste condiții.

Plata majorării se efectuează în cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în următoarele 60 de zile după prestarea muncii suplimentare.

(Similar se va aplica și personalului din instituțiile de apărare și securitate națională care execută serviciul de luptă permanent)

O serie întreagă de prevederi din Legea învățământului preuniversitar se amână

Ordonanța trenuleț amână o serie de prevederi din Legea învățământului preuniversitar.

De exemplu, se amână până în anul școlar 2025 - 2026 înființarea Centrului Național pentru Educație Incluzivă. La fel și prevederea prin care la nivelul fiecărei unități de învățământ preuniversitar să se realizeze cel puțin o cameră-resursă pentru suport educațional și psihopedagogic, conform standardelor aprobate prin ordin al ministrului educației, în termen de un an școlar.

Același nou termen și pentru înființarea direcțiilor județene de învățământ preuniversitar/Direcția Municipiului București de Învățământ Preuniversitar, ca servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educației, cu personalitate juridică, prin reorganizarea inspectoratelor școlare județene/Inspectoratului Școlar al Municipiului București, finanțate din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educației.

Tot amânare și în cazul acestui paragraf din lege: cadrele didactice care coordonează implementarea proiectelor europene la nivel de unitate de învățământ, dar nu sunt remunerate pentru această activitate pot beneficia de o reducere a normei didactice de la 18 la 16 ore/săptămână cu acordul consiliului de administrație, la propunerea directorului unității de învățământ, în conformitate cu condițiile și metodologia aprobată prin ordin al ministrului educației.

Chiar și în cazul costului standard pentru unitățile de învățământ defavorizate, stabilite anual pe baza metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației, la propunerea Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar. Practic, nu se mai suplimentează cu 25%.

Amânare și în cazul: personalului didactic din învățământul preuniversitar care beneficiază de premiul pentru activitate suplimentară, acordat de două ori pe an, prin decizie a directorului unității de învățământ.

Fondurile pentru acordarea acestui premiu se constituie în limita unui procent de 2% aplicat asupra fondului de salarii de la nivelul unității de învățământ. Criteriile specifice pentru acordarea premiului se propun de către consiliul de administrație al unității de învățământ, pe baza metodologiei-cadru aprobate prin ordin al ministrului educației, și se aprobă prin hotărâre a consiliului de administrație al DJIP/DMBIP.

Mai sunt și alte amânări la acest capitol.

Programul RABLA 2024: ce e nou

În anul 2024, începând cu prima sesiune pentru acceptarea și înscrierea solicitanților în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020—2024, nu se mai acordă ecobonusuri, iar cuantumul ecotichetelor, indiferent de numărul de autovehicule uzate predate spre casare, se acordă astfel:

 • 25.500 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric sau a unui autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen, exceptând motocicleta;
 • 13.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou electric hibrid, exceptând motocicleta, care generează maximum 80 g CO2/km în sistem WLTP;
 • 13.000 lei pentru achiziționarea unei motociclete electrice

Sprijin material pentru persoane defavorizate

Se instituie unele măsuri de acordare a unui sprijin material pentru anumite categorii de persoane

defavorizate, în perioada 2024—2027, după cum urmează:

 • tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde (250 lei în 2024 și 125 lei în perioada 2025-2027)
 • pachete cu produse alimentare.

Se vor folosi bani europeni.

Cum se recuperează pierderile fiscale

Pierderile fiscale anuale stabilite prin declarația de impozit pe profit, începând cu anul 2024/anul fiscal modificat care începe în anul 2024, după caz, se recuperează din profiturile impozabile realizate, în limita a 70% inclusiv, în următorii 5 ani consecutivi.

Recuperarea pierderilor se va efectua în ordinea înregistrării acestora, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.

Pierderea fiscală înregistrată de contribuabilii care își încetează existența ca efect al unei operațiuni de fuziune sau divizare totală se recuperează de către contribuabilii nouînființați ori de către cei care preiau patrimoniul societății absorbite sau divizate, după caz, proporțional cu activele transferate persoanelor juridice beneficiare, potrivit proiectului de fuziune/divizare.

Pierderea fiscală înregistrată de contribuabilii care nu își încetează existența ca efect al unei operațiuni de desprindere a unei părți din patrimoniul acestora, transferată ca întreg, se recuperează de acești contribuabili și de cei care preiau parțial patrimoniul societății cedente, după caz, proporțional cu activele transferate persoanelor juridice beneficiare, potrivit proiectului de divizare, respectiv cu cele menținute de persoana juridică cedentă.

Limitare la microîntreprinderi

Asociații/acționarii persoanei juridice române care dețin, în mod direct sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, atât la persoana juridică română analizată, cât și la alte persoane juridice române care îndeplinesc condițiile pentru sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, trebuie să stabilească, până la data de 31 martie inclusiv a anului fiscal următor, o singură persoană juridică română.

Drepturile de proprietate intelectuale au parte de o noutate

Contribuabilii care în cursul anului fiscal încep să desfășoare o activitate independentă și/sau să realizeze venituri din drepturi de proprietate intelectuală, iar venitul net, anual, cumulat, din una sau mai multe surse de venituri, estimat a se realiza în anul în curs este cel puțin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, sunt obligați să declare în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, precum și venitul ales pentru care datorează contribuția.

Salariul minim brut pe țară garantat în plată este cel în vigoare la data de 25 mai a anului de realizare a venitului.

Fac excepție contribuabilii pentru care plătitorii de venit au obligația calculării, reținerii, plății și declarării contribuției de asigurări sociale.

Noutăți în privința numerarului

Operațiunile de încasări și plăți în numerar efectuate între firme și persoane fizice, reprezentând contravaloarea unor livrări ori achiziții de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanțe sau alte drepturi, se efectuează cu încadrarea în plafonul zilnic de 10.000 lei către/de la o persoană.

Operațiunile de încasări și plăți efectuate între firme și persoane fizice, reprezentând primiri ori restituiri de împrumuturi sau alte finanțări, indiferent de natura și destinația acestora, se efectuează numai prin instrumente de plată fără numerar.

Sumele în numerar aflate în casieria persoanelor juridice nu pot depăși, la sfârșitul fiecărei zile, plafonul de 50.000 lei.

În cazul magazinelor de tipul cash and carry, supermagazinelor și hipermagazinelor care sunt organizate și funcționează în baza legislației în vigoare, sumele în numerar aflate în casierie nu pot depăși, la sfârșitul fiecărei zile, plafonul de 500.000 lei. Sumele în numerar care depășesc plafonul se depun în conturile bancare ale acestor persoane juridice în termen de două zile lucrătoare.

Alte prevederi:

 • În anul 2024 pentru Programul Național Masă Sănătoasă se asigură de la bugetul de stat din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, în limita sumei de 1.13 miliarde lei aprobată într-o poziție distinctă într-o anexă la Legea bugetului de stat pe anul 2024, pentru preșcolarii și elevii din maximum 1.000 de unități de învățământ preuniversitar de stat.
 • În anul 2024 finanțarea cheltuielilor pentru educație, la nivelul sistemului național de învățământ preuniversitar și superior, cu toate componentele sale, reprezintă minimum 10,0% din cheltuielile bugetului general consolidat.
 • Legea învățământului superior: prevederile referitoare la asigurarea cadrelor didactice și de cercetare din instituțiile de învățământ superior de stat, la data încetării de drept a contractului de muncă în urma pensionării, două salarii raportate la ultimul salariu de bază se aplică începând cu anul universitar 2025—2026.
 • Se amână cu un an acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din învățământul primar de stat, privat și confesional.
 • Firmele vor putea acorda angajaților care au copii 1.500 lei pentru creșă sau grădiniță. Aceasta va intra în plafonul de deduceri (vom veni în perioada următoare cu detalii practice).
 • Angajatorii vor putea oferi angajaților abonamente la sălile de fitness în plafonul deductibil de 33% în limita a 100 euro/an, în loc de 400 euro.
 • Impozitul datorat de persoanele fizice pe veniturile din pensii, din dobânzi, din jocuri de noroc și din dividende, încasat la bugetul de stat începând cu data de 1 ianuarie 2024, se reține integral la același buget și nu se redistribuie.
 • Termenul-limită pentru transmiterea facturilor în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura este de 5 zile calendaristice de la data emiterii facturii, dar nu mai târziu de 5 zile calendaristice de la data-limită prevăzută pentru emiterea facturii.

Sursă foto: Dreamstime.com