Dacă vrei să nu-ți păstreze Statul tot impozitul pe venit, atunci poți depune o Declarație la ANAF prin care o parte din bani se pot redirecționa către un ONG ales de tine. Termenul limită pentru depunerea Declarației 230 în acest an este 27 mai.

Declaratia 230 in 2024Foto: ANAF

Acest formular reprezintă cererea privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat.

Formularul se completează şi se depune de către persoanele fizice care:

  • realizează din România venituri din salarii şi asimilate salariilor
  • venituri din pensii
  • venituri din activităţi independente/activităţi agricole, impuse pe bază de normă de venit
  • venituri din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reţine la sursă
  • venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real
  • venituri din cedarea folosinţei bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit, în următoarele situaţii:

- au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, conform legii, şi solicită restituirea acestora;

- dispun asupra destinaţiei sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau unităţilor de cult.

*se completează de către contribuabili sau de către împuterniciţii acestora

De exemplu, dacă ești salariat într-o firmă poți depune Declarația 230.

Singurii care nu vor depune sunt angajații din construcții, agricultură și industria alimentară pentru că ei nu plătesc impozit pe venit. Dacă își doresc să facă bine, ei pot dona în mod direct.

Declarația 230 se poate descărca de pe site-ul ANAF. În ceea ce privește completarea, este una dintre cele mai simple. Majoritatea ONG-urilor pun la dispoziție o varianta precompletată cu datele lor, la care poți adăuga nume, prenume etc.

Se mai poate depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal competent sau prin poştă, cu confirmare de primire.

Sponsorizarea ONG-urilor este lovită de modificările fiscale adoptate de Guvern începând din acest an: microîntreprinderile nu mai au facilitatea de a scădea din impozitul pe venit, iar PFA nu mai pot redirecționa 3,5%.