Ministrii se intalnesc astazi, la ora 11.00, la sedinta obisnuita de Guvern. Pe ordinea de zi oficiala a sedintei se afla afla un proiect de lege privind ratificarea scrisorii de intentie transmisa FMI. De asemenea, va fi discutat un memorandum pe tema rectificarii bugetare pe anul 2012. Vezi in text toate actele normative cuprinse pe ordinea de zi.

Proiecte de lege

 • PROIECT DE LEGE privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti, la 9 iunie 2011, aprobată prin decizia Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 27 iunie 2011, a Scrisorii de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti, la 14 septembrie 2011, aprobată prin decizia Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 29 septembrie 2011, a Scrisorii de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti, la 2 decembrie 2011, aprobată prin decizia Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 19 decembrie 2011, a Scrisorii de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti, la 28 februarie 2012, aprobată prin decizia Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 21 martie 2012 şi a Scrisorii de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti, la 8 iunie 2012, aprobată prin decizia Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 22 iunie 2012.
 • PROIECT DE LEGE privind ratificarea Contractului de finanţare între România şi banca Europeană de Investiţii aferent proiectului de modernizare a metroului din Bucureşti – etapa a V-a , magistrala 5 Drumul Taberei-Pantelimon, tronsonul Universitate-Pantelimon, semnat la Bucureşti, la 16 decembrie 2011.

Proiect de Ordonanta de Urgenta

 • PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr.41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora

Proiecte de Hotarare

 • PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisorile semnate la Bucureşti la 17 iunie 2011, 7 decembrie 2011, 16 decembrie 2011, 28 decembrie 2011 şi 1 februarie 2012 şi la Washington la 19 decembrie 2012 şi la 31 ianuarie 2012, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare,  privind finanţarea  Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi la Acordul de asistenţă financiară neramburasabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementarea a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004.
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicarea a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Planului de cooperare în domeniile sănătăţii şi medicinei între Ministerul sănătăţii din România  şi Ministerul al Statului Israel, semnat la Ierusalim, la 24 noiembrie 2011
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea măsurilor necesare pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1102/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 octombrie 2008 privind interzicerea exporturilor de mercur metalic şi de anumiţi compuşi şi amestecuri de mercur şi depozitarea în condiţii de siguranţă a mercurului metalic
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Feroviare de Turism "S.F.T.-C.F.R."-S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1102/2001 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale de Revizii, Reparaţii Rame de Metrou şi Instalaţii "RRRMI" - S.A. prin reorganizarea unor activităţi ale Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti Metrorex  - S.A.
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unui sector de drum, trecut din domeniul public al municipiului Braşov în domeniul public al statului, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România  - S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unui sector de drum naţional, aflat în proprietatea publică a statului, din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., în administrarea Consiliului Local al Municipiului Moineşti
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea numărului posturilor de judecător din fondul de rezervă
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE privind includerea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - Penitenciarul Iaşi
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rechemarea şi numirea unui consul general (rechemare domnul Ion-Bogdan Bucur, Montreal, Canada, numire doamna Lucica Iaţic)
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rechemarea şi numirea unui consul general (rechemare domnul Silviu Eugen Rogobete, Cape Town, Republica Africa de Sud, numire Remus Constantin Mărăşescu)
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rechemarea şi numirea unui consul general (rechemare domnul Sorin Vasile, Hong Kong, Regiunea Administrativă Specială Hong Kong, numire doamna Talida Loredana Goean)
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rechemarea şi numirea unui consul general (rechemare domnul Vlad Vasiliu, Bonn, Republica Federală Germania, numire domnul Mihai Botorog)
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE privind numirea unui consul general (domana Claudia Tuşa, Barcelona, Regatul Spaniei)
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE privind numirea unui consul general (domnul Sorin Laurenţiu Moise, Vancouver, Canada)
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE privind numirea unui consul general (domnul Eugen Chivu, Los Angeles, SUA)
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desfiinţarea Centrului de Sănătate Călan, judeţul Hunedoara
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Păuşeşti-Măglaşi, judeţul Vâlcea
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Anghel Saligny” al judeţului Vrancea, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov

Memorandumuri

 • MEMORANDUM cu tema: Transmiterea observaţiilor României în cauza C-157/12, Salzgitter Mannesmann Handel, cerere având ca obiect pronunţarea unei hotărâri preliminare în interpretarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 44/2001 al Consiliului privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială
 • MEMORANDUM cu tema: Mandatarea reprezentanţilor statului în Adunarea generală a acţionarilor/Consiliului de administraţie, după caz, la operatorii economici cu capital sau patrimoniu integral sau majoritar de stat, în vederea luării măsurilor ce se impun în vederea stabilirii unor termene limită de plată a dividentelor/vărsămintelor la bugetul de stat, aferente anilor 2011 şi 2012
 • MEMORANDUM cu tema: rectificarea bugetară pe anul 2012
 • MEMORANDUM cu tema: Găzduirea, de către România, în 2014, a Conferinţei Regionale pentru Europa (ERC) a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură /FAO şi a Comisiei Europene pentru Agricultură a FAO (ECA), în baza deciziei adoptate la Baku (17-20 aprilie 2012)
 • MEMORANDUM cu tema: Aprobarea deblocării unui post în Ministerul Administraţiei şi Internelor

Note si informari

 • NOTĂ privind măsurile necesare pentru evitarea suspendării Programelor Operaţionale finanţate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)  şi Fondul de Coeziune (FC)
 • NOTĂ referitoare la Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
 • NOTĂ referitoare la unele iniţiative legislative parlamentare asupra cărora Parlamentul a solicitat punctul de vedere al Guvernului
 • INFORMARE privind stadiul validării alegerii autorităţilor executive şi constituirea autorităţilor deliberative ale autorităţilor administraţiei publice locale conform rezultatelor finale ale scrutinului  din luna iunie 2012