Guvernul a aprobat in sedinta de miercuri proiectul de Ordonanta de Urgenta prin care in 2015 vor fi mentinute accizele la nivelul din 2014 cand acestea au fost calculate dupa un curs fictiv de 7,47 lei/euro. Proiectul prevede fixarea accizei doar in lei (fara sa mai depinda de cursul euro), urmand ca din 2016 sa fie indexat cu rata inflatiei. Proiectul mai prevede prelungirea cu un an a termenului de modificare a nivelului redeventelor. In sedinta de Guvern a fost discutat si proiectul de hotarare privind transferul ELCEN la Primaria Capitalei, insa nu a fost aprobat. Acesta va fi aprobat intr-o sedinta viitoare. Vezi lista cu actele normative discutate in sedinta de miercuri.

  • Ordonante de Urgenta

1.ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor acte normative. Guvernul a adoptat această Ordonanță de Urgență.

2.ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991. Guvernul a adoptat această Ordonanță de Urgență.

3.ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităților la transport pentru anumite categorii de persoane.

Guvernul a adoptat această Ordonanță de Urgență

4.ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea si completarea Legii nr 135/2010 privind Codul de procedura penala. Aceasta Ordonanță a fost adoptată de Guvern

  • Hotarari de Guvern

1.HOTĂRÂRE pentru aprobarea cotei anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie, care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi, pentru anul 2015. Acest act normativ a fost amanat

2.HOTĂRÂRE privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a articolelor pirotehnice. Prin Hotărârea adoptată de Guvern, legislația românească în domeniu se aliniază la cadrul legislativ european, respectiv la prevederile Regulamentului 765/2008 și Decizia 768/2008.În acest sens, actul normativ:

- stabilește obligații clare pentru toți operatorii economici implicați;

- asigură trasabilitatea produselor pe piață;

- stabilește cerințe pentru autoritățile de notificare și pentru organismele notificate;

- stabilește procedura de informare cu privire la riscurile pentru sănătatea și securitatea persoanelor, precum și alte aspecte de protecție a interesului public.

3.HOTĂRÂRE pentru stabilirea elementelor necesare acordării de majorări salariale în temeiul Legii nr.490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, personalului de specialitate din cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea fondurilor acordate României prin Programul general "Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii". Guvernul a adoptat această Hotărâre.

4. HOTĂRÂRE pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II, pentru perioada 2007-30 iunie 2014, cu modificările și completările ulterioare. Guvernul a adoptat această Hotărâre.

5. HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale pentru Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara - Palatul Copiilor Deva – Clubul Copiilor Vulcan. Guvernul a adoptat această Hotărâre.

6. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. Guvernul a adoptat această Hotărâre.

7. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Sediu pentru specializarea Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole" la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași. Guvernul a adoptat această Hotărâre. Valoarea totală a investiției este de 40.359 mii lei.

8. HOTĂRÂRE pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. Prin Hotărârea adoptată de Guvern, salariul minim brut pe țară garantat în plată, pentru un program complet de lucru de 168,667 ore în medie pe lună, se majorează după cum urmează:

- la 975 lei lunar, începând cu data de 1 ianuarie 2015, majorarea fiind de 8,333% față de anul 2014;

- la 1.050 lei lunar, începând cu data de 1 iulie 2015, majorarea fiind de 16,666% față de anul 2014.

9. HOTĂRÂRE pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligaţiilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor şi profesioniştilor implicaţi în prevenirea şi intervenţia în cazurile de copii aflaţi în situaţie de risc de părăsire sau părăsiţi în unităţi sanitare. Prin Hotărârea adoptată de Guvern, se stabilesc detaliat obligațiile ce revin autorităților administrației publice locale, instituțiilor și profesioniștilor implicați în prevenirea și intervenția în cazurile de copii aflați în situație de risc sau părăsiți în unități sanitare, secții sau compartimente de specialitate obstetrică-ginecologie și neonatologie, pediatrie sau alte unități sanitare. De asemenea, actul normativ prevede și termenele în care trebuie realizate respectivele acțiuni, astfel încât să nu se prelungească nejustificat șederea copiilor în maternități sau unități sanitare.

10.HOTĂRÂRE privind realocarea pe anul 2014 a sumei de 1.095 mii lei rămasă necheltuită din suma prevăzută la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 842/2008 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Reabilitare DN 2 D Focşani - Ojdula km 0+000 - km 118+873", precum şi suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 842/2008 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Reabilitarea DN2D Focșani-Ojdula km 0+000-km 118+873". Guvernul a adoptat această Hotărâre. Suma prevăzută ca justă despăgubire a fost suplimentată cu 7 mii lei.

11. HOTĂRÂRE privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului de acţiuni emise de Societatea Electrocentrale Bucureşti S.A, din proprietatea privată a statului şi din administrarea Ministerului Economiei prin Departamentul pentru Energie în proprietatea privată a Municipiului Bucureşti. Acest act normativ a fost amânat.

12. HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Demolare zoobază existentă şi construire clădire hematologie S+P+3E pe amplasamentul acesteia", la Institutul Oncologic "Prof. Dr. I. Chiricuță” Cluj-Napoca. Guvernul a adoptat această Hotărâre. Valoarea totală a investiției este de 29.663 mii lei.

13. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale "Biroul de Turism şi Tineret" S.A. Aflată sub autoritatea Ministerului Tineretului şi Sportului. Guvernul a adoptat această Hotărâre. Veniturile totale estimate pentru anul in curs sunt de 5.509 mii lei, iar cheltuielile totale de 5.280 mii lei.

14. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.244/2007 privind autorităţile competente responsabile cu aplicarea legislaţiei din domeniul protecţiei consumatorilor şi cooperarea dintre autorităţile naţionale în acest domeniu. Hotărârea adoptată de Guvern actualizează legislația românească în domeniu cu modificările din legislația europeană, respectiv cu Regulamentul (UE) nr. 954/2011.

15.HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor -Romsilva şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare. Acest act normativ a fost amânat.

16. HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei nr.12 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. Guvernul a adoptat această Hotărâre.

17. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020. Acest act normativ a fost amânat

18. HOTĂRÂRE privind stabilirea unor zile lucrătoare ca zile libere. Prin Hotărârea adoptată de Guvern, se stabilesc ca zile libere zilele de 24 și 31 decembrie 2014, pentru salariații din sectorul public. Aceste zile se vor recupera fie prin activitatea în program normal în zilele de 13 și 20 decembrie 2014, fie prin prelungirea corespunzătoare a timpului de lucru, până la data de 31 ianuarie 2015.

19.HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a procedurii energiei din surse regenerabile de energie. Aceasta Hotărâre a fost adoptata de Guvern.

Memorandumuri

  • 1.MEMORANDUM cu tema: Alinierea salariilor personalului din cadrul organismelor intermediare cu cele ale personalului din cadrul Ministerului Fondurilor Europene. Guvernul a aprobat acest Memorandum.

Note

  • 1.NOTĂ privind îndeplinirea obligaţiei de transpunere şi notificare a măsurilor de transpunere a directivelor UE. Guvernul a luat act de această Notă.