Inspectorii Curtii de Conturi au descoperit in 2014, in urma verificarii modului in care a fost cheltuit banul public in exercitiul bugetar 2013, nereguli si prejudicii financiare de peste 1,1 miliarde de euro. "Impactul financiar al neregulilor constatate, ca urmare a verificarilor efectuate de Curtea de Conturi in anul 2014, comparativ cu cel inregistrat in anul 2013, este mai mare cu 1.186,8 milioane lei, respectiv cu 30,4%, si anume: 422,5 milioane leiveniturile suplimentare si cu 764,3 milioane lei prejudiciile", se arata in sinteza Raportului raportului public al Curtii de Conturi pe anul 2013. Cele mai mari nereguli au fost constatate la nivelul ANAF.

Si numarul de abateri a fost mai mare. In exercitiul bugetar al anului 2013, cu ocazia verificarilor efectuate in anul 2014, s-au constatat 11.160 de cazuri de abateri, fata de 10.239 de cazuri constatate pentru exercitiul bugetar al anului 2012.

Principalele cauze care au condus la producerea abaterilor au constat in nerespectarea reglementarilor legale privind procedurile fiscale, respectiv nestabilirea, neurmarirea si neincasarea unor venituri bugetare, sau nerespectarea procedurilor de angajare, lichidare, ordonantare si plata a cheltuielilor bugetare in cazul producerii prejudiciilor.

Impactul asupra veniturilor bugetare si al platilor efectuate din bugetele publice a fost, in anul 2014, de 5.092,1 milioane lei (1,15 miliarde euro) din care venituri nestabilite si neincasate de 2.719,7 milioane lei (612,5 milioane euro), constatate in 4.650 de cazuri, si prejudicii de 2.372,4 milioane lei (534 milioane euro) constatate in 6.510 cazuri.

Cele mai relevante abateri si nereguli clasificate in categoria celor care genereaza venituri suplimentare

 • netransmiterea actelor rezultate in urma inspectiei fiscale la serviciile specializate ale Directiilor Generale ale Finantelor Publice (DGFP) pentru efectuarea controlului in vederea calcularii TVA suplimentar si a creantelor conexe (363 milioane lei);
 • nevalorificarea informatiilor fiscale detinute de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), neinvestigarea neconcordantelor din declaratiile fiscale ale contribuabililor, neconsultarea aplicatiilor informatice sau a bazelor de date accesibile ANAF (388,3 milioane lei);
 • nestabilirea, neevidentierea, neurmarirea si neincasarea veniturilor bugetare aflate in competenta ANAF (347 milioane lei);
 • neincluderea in programul de control si neefectuarea de inspectii fiscale in vederea recalcularii bazei de impozitare si stabilirii sumelor suplimentare de TVA ca urmare a primirii actelor de control intocmite de structurile Directiei Generale a Vamilor (fosta Autoritatea Nationala a Vamilor) cu obligatii fiscale suplimentare la accize (216,5 milioane lei);
 • nestabilirea, neinregistrarea, neurmarirea si neincasarea impozitului pe cladirile detinute de persoane fizice si juridice (50 milioane lei);
 • neefectuarea inspectiei fiscale la contribuabilii care au depasit plafonul de scutire a TVA si care nu s-au declarat si inregistrat ca platitori de TVA (46 milioane lei);
 • nestabilirea din oficiu a obligatiilor fiscale in cazul nedepunerii declaratiilor fiscale de catre contribuabili (43,5 milioane lei);
 • nestabilirea, neevidentierea, neurmarirea si neincasarea veniturilor proprii (29 milioane lei).

Cele mai importante categorii de abateri si nereguli, prin cuantumul estimat al acestora, care au determinat producerea de prejudicii

 • neinscrierea la masa credala, in termen legal, a creantelor fiscale privind contribuabilii care au intrat in procedura de insolventa, nestabilirea si neinregistrarea in evidenta contabila a creantelor fiscale accesorii pana
 • la data deschiderii procedurii (1.182,5 milioane lei);
 • angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor bugetare cu nerespectarea prevederilor legale (225 milioane lei);
 • efectuarea de plati pentru produse/lucrari/servicii, neexecutate/nereceptionate in cantitatea facturata si platita(175 milioane lei);
 • efectuarea de cheltuieli de personal neprevazute de legislatia in vigoare (119 milioane lei);
 • stabilirea eronata a drepturilor salariale, inclusiv a sporurilor, premiilor si a altor drepturi acordate functionarilor publici, personalului contractual, persoanelor cu functii de conducere si personalului care ocupa functii de demnitate publica (36 milioane lei);
 • efectuarea de plati fara existenta documentelor justificative, intocmite conform legii, care sa ateste exactitatea si realitatea sumelor datorate (32 milioane lei);
 • utilizarea subventiilor si a alocatiilor pentru investitii cu alta destinatie decat cea aprobata (32 milioane lei);
 • cheltuieli supraevaluate sau majorate nejustificat (30 milioane lei);
 • efectuarea de cheltuieli pentru activitati care nu au legatura cu scopul, obiectivele si atributiile prevazute in actele normative de infiintare (25 milioane lei);
 • plati peste normele, cotele sau baremurile legale (19 milioane lei);
 • nerespectarea conditiilor legale de acordare a ajutorului social (11 milioane lei).

Sumele cele mai mari s-au constatat la nivelul ANAF, fie ca venituri nerealizate, fie ca prejudicii, prin pierderea dreptului de a solicita virarea veniturilor datorate bugetului de stat.

Auditorii publici externi, cu ocazia verificarilor efectuate in anul 2014, au mai identificat 14.369 de cazuri de abateri cu caracter financiar-contabil, care nu au impact direct asupra veniturilor si cheltuielilor bugetelor publice, dar care au influentat realitatea si exactitatea datelor si informatiilor prezentate in situatiile financiare aferente anului bugetar 2013 la unele institutii verificate.

Nivelul abaterilor financiar-contabile a fost de 27,5 miliarde de lei (6,2 miliarde de euro) in anul 2013, cu 5,7 miliarde lei fata de cel din 2012.

Ca urmare a actiunilor de audit si control efectuate pentru verificarea anului bugetar 2013 au fost intocmite urmatoarele acte de audit si control: 2.530 rapoarte de audit si control; 1.736 de procese-verbale de constatare; 2.126 de note de constatare; 157 de procese-verbale de constatare a contraventiilor si 831 de note unilaterale.