UPDATE Impozitarea cladirilor cu regim mixt aflate in proprietatea persoanelor fizice in 5 exemple practice si o schema

de Cornel Grama     Consultant fiscal
Vineri, 19 februarie 2016, 15:20 Economie | Finanţe & Bănci


Cornel Grama, consultant fiscal
Foto: Hotnews
Vom trata in articolul de fata problematica cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice si la adresa carora se afla sediul social sau sedii secundare(puncte de lucru) al unor societati comerciale(persoane juridice) sau PFA (persoane fizice autorizate), cabinete medicale, notariale, avocatura, contabilitate, consultanta fiscala etc., atat sub aspectul impozitarii acestora cat si a documentelor necesare a se depune la Directiile de Impozite si Taxe Locale in vederea impunerii pe anul 2016.  Pentru a fi cat mai clari, vom apela la exemple concrete, in fiecare exemplu dat persoana fizica fiind proprietarul cladirii. 

“(2) Prin sintagma ” cheltuieli cu utilitățile ” se înțelege: cheltuieli comune aferente imobilului, energia electrică, gaze naturale, termoficare, apă, canalizare.” Prin decontarea utilitatilor se intelege inregistrarea in evidentele contabile ale persoanei ce desfasoara activitati economice a uneia dintre acestea enumerate mai sus si incepand cu anul 2016 , indiferent daca au fost sau nu decontate in anii anteriori.
 • EXEMPLUL 1 : SEDIU SOCIAL (cu suprafatele nerezidential/ rezidential – delimitate sau nedelimitate)
-    La adresa cladirii NU SE DESFASOARA nicio activitate economica SI NU SE DECONTEAZA  utilitatile imobilului respectiv ;
-    se depune pana la 31.03.2016 declaratia model ITL 001 la care se completeaza sectiunea I, IV si VII pct a) impreuna cu o declaratie pe proprie răspundere a proprietarului sau a persoanei împuternicite, după caz, prin care se atestă faptul că"la adresa respectiva nu se desfasoara activitati economice si nu se deconteaza utilitati";
-    NU SE DEPUNE  niciun alt document justificativ(raport de evaluare, certificat constatator de la ORC, acte de la ANAF, balante, contracte de inchiriere, comodat etc)
-    Impozitul calculat va fi REZIDENTIAL  - cf art 457 din Codul Fiscal

 • EXEMPLUL 2 : SEDIU SOCIAL (suprafetele nerezidential/rezidential – delimitate sau nedelimitate)
-    La adresa cladirii SE DESFASOARA activitati economice DAR NU SE DECONTEAZA  utilitatile imobilului respectiv  ;
-    se depune pana la 31.03.2016 declaratia model ITL 001 la care se completeaza sectiunea I, IV si FARA Sectiunile V-VII,  impreuna cu o declaratie pe proprie răspundere a proprietarului sau a persoanei împuternicite, după caz, prin care se atestă faptul că "la adresa respectiva  se desfasoara activitati economice iar cheltuielile cu utilitățile nu sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activitatea economică"
-    NU SE DEPUNE  niciun alt document justificativ(raport de evaluare, certificat constatator de la ORC, acte de la ANAF, balante, contracte de inchiriere, comodat etc)
-    Impozitul calculat va fi REZIDENTIAL  - cf art 457 din Codul Fiscal • EXEMPLUL 3 : SEDIU SOCIAL (suprafetele nerezidential/rezidential – delimitate)
-    La adresa cladirii SE DESFASOARA activitati economice iar UTILITATILE SE DECONTEAZA pe activitate;
-    se depune pana la 31.03.2016 declaratia model ITL 001 la care se completeaza sectiunea I, IV si V   in care se va preciza exact ce suprafata este alocata activitatii economice(nerezidentiala) si pt partea rezidentiala.
-    In acest caz este nevoie de un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat UNEAR iar IMPOZITUL VA FI CALCULAT PRIN INSUMAREA IMPOZITULUI PT PARTEA REZIDENTIALA CU CEA NEREZIDENTIALA ;
-    Conform Normelor de aplicare a Codului Fiscal de la art 459 :
"45. Delimitarea suprafeţelor pentru stabilirea impozitului, în funcţie de destinaţia rezidenţială sau nerezidenţială, rezultă din documentul anexat la declaraţia depusă de contribuabil la organul fiscal local competent, care poate fi, după caz:
    a) contractul de închiriere, în care se precizează suprafaţa transmisă pentru desfăşurarea activităţii economice;

    b) contractul de comodat încheiat conform art. 2.146 - 2.157 din Codul civil, în care se precizează suprafaţa în care se precizează suprafaţa transmisă pentru desfăşurarea activităţii economice;

    c) autorizaţia de construire şi/sau de desfiinţare, după caz, privind schimbarea de destinaţie a clădirii, în condiţiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    d) documentaţia cadastrală;

    e) orice documente doveditoare, altele decât cele prevăzute la lit. a) - d);

    f) declaraţia pe propria răspundere a proprietarului clădirii înregistrată la organul fiscal, în cazul în care nu există alte documente doveditoare.”


 46. În aplicarea prevederilor art. 459 alin.(1) din Codul fiscal, pentru calculul impozitului/taxei pe clădiri atunci când suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial rezultă din alte documente decât din documentaţia cadastrală şi au fost puse la dispoziţia organului fiscal prin declaraţia pe propria răspundere a proprietarului se efectuează următoarele operaţiuni:
    a) se determină suprafaţa construită desfăşurată a clădirii. Suprafaţa construită desfăşurată a clădirii care nu poate fi măsurată pe conturul exterior se stabileşte prin măsurarea suprafeţei utile, delimitată de conturul interior al încăperilor, iar rezultatul se înmulţeşte cu coeficientul de transformare de 1,4;

    b) se determină suprafaţa construită desfăşurată a încăperilor care sunt folosite în scop nerezidenţial;

    c) se determină cota procentuală din clădire care corespunde încăperilor care sunt folosite în scop nerezidenţial, prin împărţirea suprafeţei prevăzute la lit. b) la suprafaţa prevăzută la lit. a);

    d) se determină valoarea încăperilor care sunt folosite în scop nerezidenţial, prin înmulţirea valorii clădirii rezultată dintr-un raport de evaluare nerezidenţial, cu cota procentuală determinată la lit. c);

    e) se determină impozitul pe clădiri corespunzător încăperilor care sunt folosite în scop rezidenţial, în conformitate cu prevederile art. 457 din Codul fiscal;
    f) se determină impozitul pe clădiri corespunzător încăperilor care sunt folosite în scop nerezidenţial, în conformitate cu prevederile art. 458 din Codul fiscal;
    g) se determină impozitul total, prin însumarea impozitului determinat la lit. e) cu impozitul determinat la lit. f) şi aplicarea rotunjirilor, conform pct. 11 lit. n) din prezentele norme.


 • EXEMPLUL 4 : SEDIU SOCIAL (suprafetele nerezidential/rezidential –nedelimitate)
-    La adresa cladirii SE DESFASOARA ACTIVITATI economice iar UTILITATILE SUNT IN SARCINA PERSOANEI JURIDICE SAU PFA etc.
-    se depune pana la 31.03.2016 declaratia model ITL 001 la care se completeaza sectiunea I, IV si V , VII b).
-    In acest caz este nevoie de un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat UNEAR iar IMPOZITUL VA FI NEREZIDENTIAL calculat cf art 458 :
-    Conform Normelor de aplicare a Codului Fiscal de la art 458 :
"ART. 458 - Calculul impozitului pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice
(1) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2 - 1,3% asupra valorii care poate fi:
a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referință, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referință;

b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;

c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă. Norme metodologice
(2) Cota impozitului pe clădiri se stabileşte prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti. • EXEMPLUL 5 : SEDIU SECUNDAR – PUNCT DE LUCRU (adica destinatia nu mai e mixta – e exclusiv alocata persoanei juridice sau PFA etc)
-    La adresa cladirii se desfasoara sau nu activitati economice  ;
-    Nu conteaza cine deconteaza utilitatile ;
-    se depune pana la 31.03.2016 declaratia model ITL 001 la care se completeaza sectiunea I, IV, V si VII b).
-    In acest caz este nevoie de un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat UNEAR iar IMPOZITUL VA FI CALCULAT NEREZIDENTIAL cf art 458 :
-    Conform Normelor de aplicare a Codului Fiscal de la art 458 :

"ART. 458 - Calculul impozitului pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice
(1) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2 - 1,3% asupra valorii care poate fi:
a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referință, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referință;
b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă. Norme metodologice
(2) Cota impozitului pe clădiri se stabileşte prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti.In aplicarea art 495 din Codul Fiscal  Normele ce vor aparea - proiectul de norme urmează să fie aprobat până la sfârșitul acestei luni, conform declarațiilor ministrului de Finanțe, Anca Dragu -  fiind publicate deja pe site-ul MFP, se stabilesc urmatoarele :

"„(1) În aplicarea art. 495 din Codul fiscal, pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale
pentru anul fiscal 2016 se stabilesc următoarele:
 a) persoanele fizice care au în proprietate clădiri nerezidenţiale sau clădiri cu destinaţie
mixtă au obligaţia să depună declaraţii până la 31 martie 2016. Depun declaraţii și persoanele
fizice care au în proprietate clădiri cu destinaţie mixtă la adresa cărora nu se desfășoară nicio
activitate economică
;
 b) declaraţiile depuse de persoanele menționate la lit. a) vor fi însoţite, după caz, de:
(i) raportul de evaluare întocmit de un evaluator autorizat, în conformitate cu
standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, care reflectă valoarea
clădirii ulterioară datei de 1 ianuarie 2011;
(ii) procesul-verbal de recepţie finală, din care reiese valoarea clădirii, în cazul unei
clădiri finalizate în ultimii 5 ani;
(iii) actul de dobândire a dreptului de proprietate asupra unei clădiri, în ultimii 5 ani,
din care reiese valoarea clădirii; în cazul în care valoarea clădirii nu se evidenţiază distinct,
impozitul pe clădiri se va stabili la valoarea totală din actul respectiv;


 c) nu se depun documentele prevăzute la lit. b) în cazul clădirilor cu destinație mixtă:
(i) dacă la adresa clădirii nu se desfășoară nicio activitate economică;
(ii) dacă la adresa clădirii se desfășoară activitate economică, suprafețele folosite în scop
rezidențial și cele folosite în scop nerezidențial nu pot fi evidențiate distinct și cheltuielile cu
utilitățile nu sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activitatea economică;
(iii) nu se depun documente justificative, în cazul în care la adresa clădirii nu se
desfășoară activitate economică sau când cheltuielile cu utilitățile nu sunt înregistrate în sarcina
persoanei care desfășoară activitate economică.

 d) persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri cu destinaţie nerezidenţială şi care nu
depun niciunul dintre documentele menţionate la lit. b), cota impozitului pe clădiri este cea
prevăzută la art. 458 alin.(4) din Codul fiscal;"


Dupa cum se observa din exemplele de mai sus atunci când suprafețele sunt individualizate, fiind delimitate pentru partea care este afectată activității se datorează impozit ca pentru clădiri nerezidențiale doar in cazul in care se deconteaza utilitatile .
 
Delimitarea aceasta a intervenit doar dupa anul 2010 cand legea 31/1990 a fost modificata prin OUG 54/2010, la articolul 17, unde se prevede că la înmatricularea societății și la schimbarea sediului social se vor prezenta la Registrul Comerțului documentul care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social înregistrat la Fisc și un certificat emis de Fisc care arată că pentru imobilul cu destinație de sediu social nu a fost înregistrat un alt document ce atestă cedarea dreptului de folosință, iar acest certificat emis de ANAF nu poate fi obtinuț decât dacă suprafețele afectate activității economice sunt clar identificate în contractele de comodat ori în contractele de închiriere.
Impozitul fiind nerezidential este  nevoie de un raport de evaluare, care poate fi întocmit până cel târziu pe 31 martie, dată până la care există și obligația de a depune declarația la direcția de impozite și taxe locale.
In caz contrar  în lipsa acestui raport  pentru suprafața nerezidențială cota de impozit va fi, automat de 2%, aplicată la valoarea impozabilă stabilită conform art 457 (intre   0,08% - 0,2%) ceea ce va duce automat la o crestere de 10 pana la de 25 de ori.

Pentru a intelege mecanismul impozitarii prezentam si o schema pe care reprezentanții Ministerului de Finanțe , in speta Gheorghe Marinescu - șef serviciu Impozite și taxe locale - din Ministerului Finanțelor Publice o prezintă celor din direcțiile de impozite și taxe locale, în cadrul unor seminarii privind modalitatea de stabilire a noilor taxe pentru clădiri mixte :
)Dati click pe imagine pentru a o mari)
N.red:
Cornel Grama este consultant fiscal din Cluj, serviciile sale acoperind urmatoarele domenii: intocmirea declaratiilor de impozite si taxe, asistenta pe probleme fiscale si in materie de creante bugetare, reprezentare in fata organelor fiscale, instruire si perfectionare in domeniul fiscal. Opiniile exprimate in acest rticol apartin in exclusivitate autorului.
Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

62438 vizualizari

 • 0 (2 voturi)    
  Si in cazul (Vineri, 19 februarie 2016, 15:38)

  HalikiBuliki1 [anonim]

  in care Asociatia de Proprietari hotaraste sa inchirieze unor SRL-uri spatiile comune (faimoasele uscatoare), cum se calculeaza?
  • +3 (3 voturi)    
   se va impozita cf art 460 - PJ (Vineri, 19 februarie 2016, 16:22)

   CornelGrama1 [anonim] i-a raspuns lui HalikiBuliki1

   ART. 460 - Calculul impozitului/taxei pe clădirile deţinute de persoanele juridice

   (1) Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08% - 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii.

   (2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2% - 1,3%, inclusiv, asupra valorii impozabile a clădirii.
 • +1 (1 vot)    
  .... (Vineri, 19 februarie 2016, 16:03)

  vitan.sandu [utilizator]

  Ce se intampla cand documentatia cadastrala nu coincide cu realitatea, iar in declaratia pe proprie raspundere se trecea realitatea din teren? Documentatia cadastrala a fost intocmita la un moment dat, dar de atunci s-au schimbat lucrurile si documentatia nu s-a actualizat.
  • +1 (1 vot)    
   primeaza... (Vineri, 19 februarie 2016, 16:23)

   CornelGrama1 [anonim] i-a raspuns lui vitan.sandu

   declaratia PE PROPRIE RASPUNDERE ce reflecta realitatea - fapticul
 • 0 (0 voturi)    
  PFA norma de venit (Vineri, 19 februarie 2016, 16:30)

  iris4ever [utilizator]

  Care este solutia in situatia in care la adresa cladirii SE DESFASOARA activitati economice in spatiu delimitat (salon cosmetic) DAR NU SE DECONTEAZA utilitati pentru cota parte din imobil (contract comodat), iar PFA-ul plateste impozit dupa norma de venit?

  Multumesc
  • +1 (1 vot)    
   daca aveti delimitat ... (Vineri, 19 februarie 2016, 18:16)

   CornelGrama1 [anonim] i-a raspuns lui iris4ever

   spatiul alocat activitatii economice si nu deduceti utilitatile pentru partea respectiva )salon cosmetic ) impozit cf art 458 - NEREZIDENTIAL si pt restul rezidential , asemanator exepmplului 3 . ( aveti nevoie de raport de evaluare )

   NM CF art 459 : " 44. În cazul unei clădiri cu destinaţie mixtă, aflată în proprietatea persoanelor fizice, la adresa căreia este înregistrat un domiciliu fiscal, la care se desfăşoară o activitate economică, când suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial se cunosc , impozitul se calculează prin însumarea impozitului aferent suprafeţei folosite în scop nerezidenţial rezultă din documentaţia cadastrală, calculat potrivit art. 457 din Codul fiscal, cu impozitul aferent suprafeţei folosite în scop nerezidenţial, calculat potrivit art. 458 din Codul fiscal. "
   • 0 (0 voturi)    
    revin ... (Sâmbătă, 20 februarie 2016, 17:32)

    CornelGrama1 [anonim] i-a raspuns lui CornelGrama1

    daca nu decontati utilitati ....sunteti la exemplul 2 si platiti impozit ca pana acum REZIDENTIAL cf art 457 .
 • +1 (1 vot)    
  Intrebare legata de pct 2 (Vineri, 19 februarie 2016, 16:31)

  bigbrother [utilizator]

  Poate dl Grama revine cu mai multe detalii despre aceste exemple. Ma intereseaza sa aflu legat de EXEMPLUL 2 : SEDIU SOCIAL (suprafetele nerezidential/rezidential – nedelimitate):

  - daca utilitatile sunt platite din contul PFA (am facut deja cateva plati de utilitati din contul PFA) dar NU sunt trecute in registrul incasari/plati se considera ca NU se deconteaza utiltatile si deci impozitul va fi rezidential?

  Multumesc
  • +2 (2 voturi)    
   asa cum am spus ... (Vineri, 19 februarie 2016, 18:08)

   CornelGrama1 [anonim] i-a raspuns lui bigbrother

   decontarea utilitatilor se intelege inregistrarea in evidentele contabile ale persoanei ce desfasoara activitati economice .
   Prin urmare daca ati achitat aceste utilitati de pe contul de PFA insa NU LE-ATI INREGISTRAT IN EVIDENTA CONTABILA ( adica in registrul de incasari si plati ) - pana la urma e o declaratie pe proprie raspundere - atunci se considera ca nu sunt decontate pe activitatea economica , impozitul fiind si in acest caz REZIDENTIAL.
 • +1 (1 vot)    
  Pai cine mai deconteaza cheltuielile? (Vineri, 19 februarie 2016, 16:34)

  Johanis [utilizator]

  Mai bine renunti la a-ti deconta cheltuielile cu utilitatile decat sa platesti impozit dublu. si este numai dublu datprita faptului ca 2016 este an electoral, altfel, acest impozit, poate fi majorat de pana la 20 de ori, respectiv 13 daca ai evaluare imobiliara.
  Practic, toate aceste modificari dupa indelungi discutii, au devenit apa de ploaie.
 • 0 (0 voturi)    
  consultare (Vineri, 19 februarie 2016, 20:08)

  calator16 [utilizator]

  Am un imobil închiriat în totalitate ca sediu de poliție (instituție de stat nu firmă). Trebuie să depun declarația de impozit pentru cladire neredizențială? Vă mulțumesc mult.
  • +1 (1 vot)    
   Da ... (Sâmbătă, 20 februarie 2016, 1:05)

   CornelGrama1 [anonim] i-a raspuns lui calator16

   va aflati in situatia de la EXEMPLUL 5 - nu mai e regim mixt si impozitul va fi calculat ca si pt cladire nerezidentiala cf art 458 din Codul Fiscal prin aplicarea cotei de 0.2-1.3% .

   "ART. 458 - Calculul impozitului pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice
   (1) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2 - 1,3% asupra valorii care poate fi:
   a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referință, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referință;

   b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;

   c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă. Norme metodologice
   (2) Cota impozitului pe clădiri se stabileşte prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti.”
 • 0 (0 voturi)    
  ma lamureste si pe mine cineva? (Vineri, 19 februarie 2016, 20:37)

  seven [utilizator]

  De ce in exemplul I trebuie completat si "VII pct a)"?

  Pentru ca in formular scrie clar: "În cazul în care clădirea este utilizată în scop mixt", iar eu am ales deja la inceputul declaratiei "NEREZIDENȚIALE", nu "CU DESTINAȚIE MIXTĂ"...

  ?!?

  Eu am depus-o fara sa completez acolo...
  • +1 (1 vot)    
   daca ... (Sâmbătă, 20 februarie 2016, 1:01)

   CornelGrama1 [anonim] i-a raspuns lui seven

   ati bifat in prima pagina NEREZIDENTIALA atunci ...impozitul va fi stabilit cf art 458 , aveti nevoie de raport de evaluare si sa completati doar pct I si V .

   Dar articolul de mai sus trateaza DOAR ipoteza in care cladirea este in regim MIXT !
   De altfel scrie acest lucru chiar la inceputul sau.
 • +1 (1 vot)    
  ONG-urile ce trebuie sa faca ? (Sâmbătă, 20 februarie 2016, 2:59)

  KomuraKomura [anonim]

  am o asociatie nonprofit, fara incasari sau venituri, si am sediul in locuinta, ce trebuie sa fac? nu decontez intretinere si nici nu generez venit, ofer sprijin si ajutor elevilor si tinerilor gratuit. Ma puteti lamuri va rog? Multumesc!
  • 0 (0 voturi)    
   va incadrati ... (Sâmbătă, 20 februarie 2016, 17:31)

   CornelGrama1 [anonim] i-a raspuns lui KomuraKomura

   la exemplul 1 - fara activitate economica si fara decontari utilitati pe asociatia respectiva .
   Impozitul va fi REZIDENTIAL ca pana acum .
 • +1 (1 vot)    
  Persona fizica proprietara de spatiu comercial (Sâmbătă, 20 februarie 2016, 7:56)

  bubuloiul [utilizator]

  Locuiesc in strainatate si sunt proprietarul (ca persoana fizica) al unui spatiu comercial situat in Romania, si care este inchiriat unei societati comerciale (S.R.L.).

  Este necesar sa fac un raport de evaluare al imobilului (demers care imi va fi greu de realizat avand in vedere ca ajung in tara o data pe an) ?

  Va multumesc pentru lamuriri!
  • 0 (0 voturi)    
   din pacate ... (Sâmbătă, 20 februarie 2016, 17:30)

   CornelGrama1 [anonim] i-a raspuns lui bubuloiul

   aveti nevoie de un raport de evaluare ca sa platiti un impozit intre între 0,2 - 1,3% ( functie de oras ) din acea valoare fata de 2% din valoarea calculata cf art 457 ...ce este cu mult mai mare.

   Pana la 31.03.2016 se depune acesta impreuna cu declaratia DITL 001 .
 • +1 (1 vot)    
  Cabinete individuale de medicina familie? (Sâmbătă, 20 februarie 2016, 8:02)

  constan [utilizator]

  Primaria Sibiu asteapta precizari privind impozitarea spatiilor care gazduiesc cabinete individuale de medicina de familie.Va rog frumos sa-mi spuneti daca exista precizari in acest sens?
  Spuneti-mi va rog D-le Grama daca aceste exemple deriva dintr-un Proiect ANAF sau din documente aprobate oficial? Va multumesc.
  • 0 (0 voturi)    
   sunt ... (Sâmbătă, 20 februarie 2016, 17:27)

   CornelGrama1 [anonim] i-a raspuns lui constan

   Normele de aplicare a Codului fiscal publicate pe site la MFP ce o sa apara in cateva zile .

   http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/transparenta/ProiecthgmodifnormeCF17feb2016.pdf
 • +1 (1 vot)    
  Clădire închiriată unei firme (Sâmbătă, 20 februarie 2016, 8:17)

  Deusama [utilizator]

  Dacă proprietarii au domiciliul în străinătate, iar imobilul este închiriat unei firme, trebuie să depună această declarație?
  • +2 (2 voturi)    
   da... (Sâmbătă, 20 februarie 2016, 14:06)

   CornelGrama1 [anonim] i-a raspuns lui Deusama

   pana la 31.03.2016 si aveti nevoie de un raport de evaluare .
   Impozitul e intre 0.2-1.3% din vaoarea rezultata din acel raport . ( Exemplul 5 )
   • 0 (0 voturi)    
    Dublă impunere (Duminică, 21 februarie 2016, 17:30)

    Deusama [utilizator] i-a raspuns lui CornelGrama1

    Deci, se plătește o dată impozit majorat pentru că imobilul este închiriat, și se plătește și impozit pe chirie? Nu este o dublă impunere? E legal acest lucru? Dacă da, în baza cărei legi? Cu mulțumiri,
 • 0 (2 voturi)    
  Întrebare (Sâmbătă, 20 februarie 2016, 9:52)

  nick24 [utilizator]

  De ce apare pe ușă formularul de declarație și scrie că trebuie dată situația imobilului la 31.12.2015?
  Impozitul diferențiat rezidențial/nerezidențial nu e pe 2016? Nu ar trebui să fie data de 1.01.2016? Sau mai bine precizat -intervalul de timp din 2016, în care spațiul a fost închiriat nerezidențial?

  Întreb pt că apar variantele în care un apartament poate fi în același an, neînchiriat câteva luni, închiriat nerezidențial câteva luni și rezidențial restul de luni.

  Cum se calculează în cazul ăsta?

  Eu tot nu înțeleg cine poate fi scutit de plata majorată a impozitului, dacă nu mai deduce cheltuielile cu utilitățile - cei care au firmă dar nu au activitate economică, adică nu facturează nimic?

  Cu mulțumiri!
  • +2 (2 voturi)    
   Cei cu firma (Sâmbătă, 20 februarie 2016, 11:38)

   Victtor [utilizator] i-a raspuns lui nick24

   Problema ar fi ca nu factureaza nimic, in rest totul este rezolvat.
   Cred ca ar fi bine ca sa li se suspende activitatea din oficiu.
  • +1 (1 vot)    
   chiar ... (Sâmbătă, 20 februarie 2016, 14:03)

   CornelGrama1 [anonim] i-a raspuns lui nick24

   daca ai activitate economica la adresa imobilului DAR NU DEDUCI UTILITATILE pe acea activitate economica impozitul e tot REZIDENTIAL cf art 457. ( exemplul 2 din articol )
   • +1 (1 vot)    
    Vă mulțumesc pt răspuns! (Sâmbătă, 20 februarie 2016, 17:01)

    nick24 [utilizator] i-a raspuns lui CornelGrama1

    Voiam să vă întreb dacă așa cum spațiul poate fi mixt ( rezidențial/nerezidențial) poate fi mixt și pe perioade de timp? Adică spațiul poate fi într-un singur an ( fiscal) în trei situații: neînchiriat, închiriat rezidențial și închiriat nerezidențial - se calculează impozitul conform respectivelor situații?
    • 0 (0 voturi)    
     daca... (Sâmbătă, 20 februarie 2016, 17:38)

     CornelGrama1 [anonim] i-a raspuns lui nick24

     si locuiti acolo ...e mixt indiferent pe ce perioada inchirati rezidentia sau unei firme .
     Important e sa cada in sarcina proprietarului plata utilitatilor si impozitul e stabilit de la inceput pe tot anul ca REZIDENTIAL ...conform exemplului 2 .
 • 0 (0 voturi)    
  Va rog sa ma lamuriti (Sâmbătă, 20 februarie 2016, 14:05)

  micke45 [utilizator]

  Am un imobil in Constanta la parterul caruia funcioneaza un punct de lucru al unei firme juridice. Eu nu locuiesc in tara decit 2-3 saptamini pe an. Spatil rezidential sta gol in cursul anului. Contractele de utilitati sint pe numele meu, iar chiriasul plateste utilitatile in functie de ce consuma conform contoarelor pasante. Va rog sa-mi spuneti in ce categorie de inpozitare ma incadrez. Cu multumiti anticipate.
  • 0 (0 voturi)    
   in acest caz... (Sâmbătă, 20 februarie 2016, 17:26)

   CornelGrama1 [anonim] i-a raspuns lui micke45

   va incadrati la exemplul 5 - sediu secundar pct de lucru pt firma
 • +1 (1 vot)    
  Temei juridic pentru exemplul 2 (Sâmbătă, 20 februarie 2016, 15:03)

  pfa_traduceri [utilizator]

  Buna ziua!
  Ma incadrez la exemplul 2 prezentat de dvs. Imi puteti spune, va rog, care este temeiul legal potrivit caruia este suficienta depunerea numai a declaratiei pe proprie raspundere, nefiind obligatorie depunerea raportului de evaluare ANEVAR?
  Am depus deja declaratia ITL001 completata exact asa cum recomandati si dvs.
  Cei de la taxe si impozite considera obligatorie obtinerea si depunerea evaluarii realizate de un evaluator autorizat ANEVAR. Deja mi-au pus in vedere ca in cazul necompletarii dosarului cu acel raport de evaluare, impozitul va fi de 700 ron (o crestere de la 200 ron)
  Multumesc!
  • +1 (1 vot)    
   Interesant calculul (Sâmbătă, 20 februarie 2016, 16:44)

   nick24 [utilizator] i-a raspuns lui pfa_traduceri

   Dacă fără evaluare impozitul e mai mare cu 200 lei, iar evaluarea unui apartament este în jur de 1000 lei și VALABILĂ numai 5 ani ( unii zic că numai 3 ani) deci tot 200 lei pe an.
   Adică în final aceeași sumă o va plăti proprietarul !?
  • +1 (1 vot)    
   temeiul juridic ... (Sâmbătă, 20 februarie 2016, 17:22)

   CornelGrama1 [anonim] i-a raspuns lui pfa_traduceri

   sunt Normele de aplicare ale Codului Fiscal ce vor aparea ...deja sunt publicate pe site la MFP http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/transparenta/ProiecthgmodifnormeCF17feb2016.pdf si anume :

   " 7. După punctul 46, se introduce un nou punct, pct. 461 cu următorul cuprins:
   „461
   . (1) În aplicarea prevederilor art. 459 alin. (3) din Codul fiscal, pentru calcularea
   impozitului pe clădirile cu destinație mixtă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, unde este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfășoară activitatea economică, iar cheltuielile cu utilitățile nu sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează conform prevederilor art. 457.

   În acest caz, proprietarul va depune declarația prevăzută la art. 495 lit. a) din Codul
   fiscal, conform modelului aprobat prin Ordin comun al ministrului finanțelor publice și al
   viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr.
   4087/2069/2015, în care va completa informațiile de la secțiunea IV și nu va completa
   informațiile de la Secțiunea V – VII, însoțită de declarația pe proprie răspundere a proprietarului sau a persoanei împuternicite, după caz, prin care se atestă faptul că „nici una din cheltuielile cu utilitățile nu sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activitatea economică ”.
   (2) Prin sintagma ” cheltuieli cu utilitățile ” se înțelege: cheltuieli comune aferente imobilului, energia electrică, gaze naturale, termoficare, apă, canalizare.”
   • 0 (0 voturi)    
    Se vor aplica aceste prevederi? (Miercuri, 2 martie 2016, 15:44)

    Mona1 [utilizator] i-a raspuns lui CornelGrama1

    Se vor aplica aceste prevederi? Le-am vazut si eu pe siteul finantelor, insa in stadiul de proiect, in dezbatere publica.. Oare se vor adopta pana la 31 martie?? In momentul de fata, cei de la DITL nu recunosc aceste prevederi.
    De ex. pentru mine, care ma incadrez in Exemplul 2 dat de dvs. (activitate la sediul profesional PFA, dar nu decontam utilitatile pe PFA), cei de la DITL au zis ca suprafata pe care se desfasoara activitatea PFA este nerezidentiala indiferent cine plateste utilitatile.
    Sunt derutata complet. Pentru ca difera modul de completare al declaratiei si in final si suma datorata...
  • +1 (1 vot)    
   si respectiv... (Sâmbătă, 20 februarie 2016, 17:24)

   CornelGrama1 [anonim] i-a raspuns lui pfa_traduceri

   si respectiv : tot din Norme de aplicare a CF :

   " c) nu se depun documentele prevăzute la lit. b) ( RAPORT DE EVALUARE , certificat constator de la ORC , contract de comodat , inchiriere etc ) a în cazul clădirilor cu destinație mixtă:
   (i) dacă la adresa clădirii nu se desfășoară nicio activitate economică;
   (ii) dacă la adresa clădirii se desfășoară activitate economică, suprafețele folosite în scop
   rezidențial și cele folosite în scop nerezidențial nu pot fi evidențiate distinct și cheltuielile cu utilitățile nu sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activitatea economică;
   (iii) nu se depun documente justificative, în cazul în care la adresa clădirii nu se
   desfășoară activitate economică sau când cheltuielile cu utilitățile nu sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activitate economică.
   • +1 (1 vot)    
    Va multumesc tare mult! (Sâmbătă, 20 februarie 2016, 17:54)

    pfa_traduceri [utilizator] i-a raspuns lui CornelGrama1

    Intentionez sa redactez un raspuns scris in care sa fac trimitere la acest temei juridic si sa completez dosarul depus deja la Directia taxe si impozite.
   • 0 (0 voturi)    
    Sunt cam derutata.. (Miercuri, 2 martie 2016, 15:48)

    Mona1 [utilizator] i-a raspuns lui CornelGrama1

    (iii) nu se depun documente justificative, în cazul în care la adresa clădirii nu se
    desfășoară activitate economică sau când cheltuielile cu utilitățile nu sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activitate economică.

    punctul acesta iii) se aplica indiferent daca suprafetele sunt delimitate sau nu???

    De ex. la noi PFA sediu acasa, se desfasoara activitate economica, suprafata e delimitata (1 camera), nu deducem cheltuieli cu utilitatile.

    Schema aceea logica spune ca se ia in calcul decontarea sau nu a utilitatilor doar daca suprafetele nu pot fi delimitate. Daca sunt delimitate, atunci indiferent de utilitati, se considera spatiu nerezidential camera respectiva. Adica acceasta simple delimitare a spatiilor ne dezavantajeaza in cazul de fata, si nu este drept deloc :(((

    Care este realitatea, cum se va aplica legea pana la urma? Sunt cam derutata...
    Multumesc,
 • +1 (1 vot)    
  informare impozit. (Duminică, 21 februarie 2016, 1:23)

  AdiPlt [anonim]

  Spuneti-mi va rog daca eu ca pf am o cladire data spre comodat la o firma care desfasoara activitate economica (pensiuine) si momentan isi deduce ch cu utilitatile, dar voi vrea sa trec utilitatile pe mine, ma incadrez la exemplul 2?
  va multumesc
  • +1 (1 vot)    
   Bună întrebare (Duminică, 21 februarie 2016, 8:20)

   nick24 [utilizator] i-a raspuns lui AdiPlt

   Adică dacă toți proprietarii vor trece toate utilitățile în chirie, fără să se menționeze în contractul cu firma, vor putea plăti impozitul de rezidențial, fără nicio problemă?
   Deigur că matematic vor trebui să plătească o diferență de impozit pe chiria mai mare cu partea de utilități. E de simulat aici.
  • +1 (1 vot)    
   daca.. (Duminică, 21 februarie 2016, 12:13)

   CornelGrama1 [anonim] i-a raspuns lui AdiPlt

   nu si locuiti acolo in acel imobil ...destinatia spatiului nu mai este mixta . Ea este aocata exclusiv activitatii economice prin urmare , din pacate , ne aflam in situatia de la exemplul 5 si aveti nevoie de raport de evaluare pana la 31.03.2016 ca sa platiti impozit iîntre 0,2 - 1,3% ( functie de oras ) din acea valoare fata de 2% din valoarea calculata cf art 457 ...ce este cu mult mai mare.
   • +1 (1 vot)    
    multumesc de raspuns. (Duminică, 21 februarie 2016, 13:16)

    AdiPlt [anonim] i-a raspuns lui CornelGrama1

    Multumesc mult de raspuns, as putea sa-mi fac domiciliul acolo. Atunci m-as incadra la exemplul 2? Daca platesc impozit nerezidential imi iese undeva la 36.000 lei pe an, daca dupa evaluare, ceea ce e enorm pentru mine
    • +1 (1 vot)    
     atunci .. (Duminică, 21 februarie 2016, 13:41)

     CornelGrama1 [anonim] i-a raspuns lui AdiPlt

     Da . Aveti grija insa ca din autorizatia de constructie a imobilului sa rezulte ca e si spatiu rezidential ( de locuit ) adica nu e exclusiv pentru activitati economice.
     • 0 (0 voturi)    
      cf (Duminică, 21 februarie 2016, 17:36)

      AdiPlt [anonim] i-a raspuns lui CornelGrama1

      pe autorizatie apare mansardare imobil existent, iar in CF apare cladire cu 2 corpuri P+2E deci nu apare pensiune sau SAD
 • +1 (1 vot)    
  Regim MIXT automat ?? (Duminică, 21 februarie 2016, 8:42)

  Serios!? [utilizator]

  Foarte util si clar acest articol!

  Totusi, as dori sa va intreb, pentru cazul in care am un PFA cu sediu social in apartament - se incadreaza automat la regim mixt?

  Se prea poate sa gresesc (nu sunt de specialitate), dar din textele de lege si norme am inteles ca am regim mixt DACA am suprafete folosite in scop nerezidential (identificate conform pct.5 norme).
  Cand fac curatenie nu am gasit astfel de suprafete! :)

  Deci eu consider ca apartamentul are regim rezidential, deci ma bucur (deocamdata) ca am scapat de un drum in oras si niste birocratie. Va rog, corectati-ma, pentru ca inca mai am timp sa ma incadrez in termenul de depunere, daca va trebui.

  Mentionez:
  - nu desfasor activitati economice aici si nici n-am dedus vreodata vreo cheltuiala in cei aproape 6 ani de PFA.
  - la ONRC am bifat tot ce se putea bifa, din nestiinta, ca in modelul afisat de ei, deci inclusiv ca sa pot desfasura activitati la sediu (dar tot nu desfasor activitate economica)
  - in comodat scrie "pentru sediu si desfasurarea activitatii" (dar tot nu desfasor activitate economica)

  Din ceea ce am scris, dumneavoastra avand experienta cu astfel de cazuri, ati identificat ca eu as avea suprafete folosite in scop nerezidential?

  Va multumesc si apreciez ca dati din timpul dumneavoastra sa ne luminati fiscal!
  • +1 (1 vot)    
   regim mixt (Duminică, 21 februarie 2016, 14:40)

   CornelGrama1 [anonim] i-a raspuns lui Serios!?

   inseamna ca acolo si locuiti si aveti un sediu social pt o firma sau PFA , II , ONG etc...
   Daca doar actviiatea economica era si nu locuiati acolo - destinatia era exclusiva pt regim NEREZIDENTIAL dar nu e cazul la dvs.

   Daca aveti activitate economica ( adica o desfasurati efectiv in apartament ) dar si locuiti acolo indiferent daca e delimitat spatiul cat e pt locuit si cat e pt activitate ca si mp sau nu e delimitat , criteriul dupa care se incadreaza impunerea e DEDUCEREA UTILITATILOR .

   Daca se NU se deduc IMPOZITUL va fi REZIDENTIAL ( ca pana acum ) - va incadrati la EXEMPLUL 2 .

   Dar dvs va incadrati la EXEMPPUL 1 - fara activitate econimica si fara deducerea utilitatilor.
   Depuneti declaratia DITL 001 model aici ( https://onedrive.live.com/redir?resid=D0324DF77F722305!37225&authkey=!AAUvaZhEXp0n_0k&ithint=file%2cpdf)
   si o declaratie pe proprie raspundere unde sa scrie că"la adresa respectiva nu se desfasoara activitati economice si nu se deconteaza utilitati" si GATA ! :)
 • 0 (0 voturi)    
  Nu deduc cheltuieli in 2016 (Duminică, 21 februarie 2016, 14:35)

  ViorelVerzes [anonim]

  Buna ziua
  Am un SRL inregistrat la adresa de locuit, apartament, din 2011-2015 am dedus cheltuieli proportional cu suprafata utilizata, in 2016 nu deduc cheltuieli. Voi plati impozit pt rezidential? Mai am nevoie de raport de evaluare si separarea suprafetelor?
  • +1 (1 vot)    
   daca... (Duminică, 21 februarie 2016, 14:43)

   CornelGrama1 [anonim] i-a raspuns lui ViorelVerzes

   din 2016 nu le mai deduceti ( impozitul fiind calculat pt anul 2016 ) atunci va incadrati la EXEMPLUL 1 ( daca nu va si desfasurati activitatea efectiv acolo ) sau la EXEMPPLUL 2
   ( daca o desfasurati in apartamentul unde si locuiti ) .

   SI intr-un caz si in celalalt impozitul va fi REZIDENTIAL si depuneti DOAR documentele enumerate in exemple ( Declaratia DITL 001 - model aici https://onedrive.live.com/redir?resid=D0324DF77F722305!37225&authkey=!AAUvaZhEXp0n_0k&ithint=file%2cpdf

   si declaratie pe proprie raspundere unde sa scrie că"la adresa respectiva nu se desfasoara activitati economice si nu se deconteaza utilitati" . Atat !
 • 0 (0 voturi)    
  Tot mai e cava de clarificat! (Duminică, 21 februarie 2016, 15:57)

  nick24 [utilizator]

  Dacă am 3 camere și niște părți comune cu vecinul ( holuri, scări, pivniță cu hidrofor) și închiriez 2 camere, conform contract și una o țin goală și nu locuiește nimeni în ea - e mixt, adică nerezidențial și partea goală rezidențial?
  • +1 (1 vot)    
   da (Duminică, 21 februarie 2016, 16:35)

   CornelGrama1 [anonim] i-a raspuns lui nick24

   pentru partea inchiriata platiti ca NEREZIDENTIAL cf art 458 si partea goala REZIDENTIAL cf art 457 . Ar fi exemplul nr. 3
 • 0 (0 voturi)    
  cladiri nerezidentiale utilizate in domeniul agric (Duminică, 21 februarie 2016, 23:49)

  nisara1. [utilizator]

  In CF se precizeaza:
  (3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

  care este valoarea impozabila a cladirii? Trebuie evaluata cladirea?
  • 0 (0 voturi)    
   valoarea ... (Luni, 22 februarie 2016, 11:59)

   CornelGrama1 [anonim] i-a raspuns lui nisara1.

   impozabila la care se aplica procentul de 0.4% se calculeaza cf art 460 alin (5) :

   "(5) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa şi poate fi:

   a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal;

   b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

   c) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior;

   d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;

   e) în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

   f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz. "
   • 0 (0 voturi)    
    cladiri nerezidentiale utilizate in domeniul agric (Luni, 22 februarie 2016, 19:58)

    nisara1. [utilizator] i-a raspuns lui CornelGrama1

    este vorba despre un depozit produse agricole in care depozitez productia ca PFA, Depozitul este pe persoana fizica.
    • 0 (0 voturi)    
     atunci ... (Luni, 22 februarie 2016, 22:18)

     CornelGrama1 [anonim] i-a raspuns lui nisara1.

     vi se aplica art 458 alin(3) insa valoarea impozabila se va calcula tot in baza unui raport de evaluare :

     ART. 458 - Calculul impozitului pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice

     " (1) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice.... valorii care poate fi:

     a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referință, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referință;

     b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;

     c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă. Norme metodologice

     (2) Cota impozitului pe clădiri se stabileşte prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

     (3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.( de mai sus )
     • 0 (0 voturi)    
      cladiri nerezidentiale utilizate in domeniul agric (Luni, 22 februarie 2016, 23:41)

      nisara1. [utilizator] i-a raspuns lui CornelGrama1

      Si eu care ma gandeam ca poate "scap" de acel raport de evaluare......Nu inteleg de ce legiuitorul a precizat acest procent de 0,4 % pentru cladiri agricole, si-a inchipuit ca vine in sprijinul fermierilor? Ar fi venit daca ar fi precizat ca valoarea impozabila este cea calculata la cladirile rezidentiale si impozitul este 0,4 % din aceasta valoare! Asa mi-ar fi convenit.

      Multumesc Cornel Grama pentru timpul acordat!
      • 0 (0 voturi)    
       oricum... (Marţi, 23 februarie 2016, 10:43)

       CornelGrama1 [anonim] i-a raspuns lui nisara1.

       evaluarea cladirii se face la pretul de cost nu la cea de piata ....si s-ar putea sa fie o valoare mica ...ma gandesc ( depinde de depozit cat e de darapanat ) :)
       • 0 (0 voturi)    
        cladiri nerezidentiale utilizate in domeniul agric (Marţi, 23 februarie 2016, 18:52)

        nisara1. [utilizator] i-a raspuns lui CornelGrama1

        E constriut in 1970, dar bine intretinut!
 • 0 (0 voturi)    
  clarificare exemplul 2 (Luni, 22 februarie 2016, 14:40)

  simona24 [utilizator]

  Mie nu imi este clar pe ce criteriu ati introdus in exemplul 2 cazul in care suprafetele rezidentiala/nerezidentiala sunt cunoscute. Pct. 46 prim (1) care se va introduce in norme se refera la art.459 (3) din CF, cand suprafetele nu pot fi evidentiate distinct. Si in schema logica atasata problema cheltuielilor intervine numai pe ramura cand suprafata nerezindentiala nu este cunoscuta. Eu inteleg ca daca se desfasoara activitate economica si suprafata nerezidentiala se cunoaste, indiferent de suportarea cheltuielilor cu utilitatile, este nevoie de raport de evaluare (cf.art.459 (1) CF si pct.44 sau 46 norme). Ma puteti lamuri?
  • 0 (0 voturi)    
   schema... (Luni, 22 februarie 2016, 15:30)

   CornelGrama1 [anonim] i-a raspuns lui simona24

   logica era facuta inainte de ultimele modificari din Norme ...ce sunt publicate pe site la MFP si unde scrie ca :

   "7. După punctul 46, se introduce un nou punct, pct. 461 cu următorul cuprins:
   „46^1
   . (1) În aplicarea prevederilor art. 459 alin. (3) din Codul fiscal, pentru calcularea
   impozitului pe clădirile cu destinație mixtă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, unde este
   înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfășoară activitatea economică, iar cheltuielile cu
   utilitățile nu sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activitatea economică,
   impozitul pe clădiri se calculează conform prevederilor art. 457. "

   respectiv ca nu se depun documente justificative daca :

   "(iii) nu se depun documente justificative, în cazul în care la adresa clădirii nu se desfășoară activitate economică SAU CÂND CHELTUIELILE CU UTILITĂȚILE NU SUNT ÎNREGISTRATE ÎN SARCINA PERSOANEI CARE DESFĂȘOARĂ ACTIVITATE ECONOMICĂ. "

   Prin urmare la adresa unui imobil daca se desfasoara sau nu o activitate si UTILITATILE nu se deduc impozitul e REZIDENTIAL ( legiuitorul in acest caz nu mai destinge faptul ca suprafetele sunt sau nu delimitate ) .

   Delimitarea conteaza DOAR cand se deduc utilitati .
   • 0 (0 voturi)    
    art.459 (3) (Luni, 22 februarie 2016, 16:06)

    simona24 [utilizator] i-a raspuns lui CornelGrama1

    Art.459 (3) se refera numai la cazul in care suprafetele nu pot fi evidentiate distinct, nu? Si implicit si 46^1. De unde se deduce ca utilitatile sunt primul criteriu (care art.din CF sau care pct.din norme) si abia apoi intervine delimitarea suprafetelor?
    • 0 (0 voturi)    
     completare (Luni, 22 februarie 2016, 16:27)

     simona24 [utilizator] i-a raspuns lui simona24

     intradevar, partea cu cine nu depune documente justificative e foarte clara, dar ea nu reiesea doar din pct.46^1; noroc ca se spune clar cine nu trebuie sa depuna!
     • 0 (0 voturi)    
      rezulta.... (Luni, 22 februarie 2016, 16:49)

      CornelGrama1 [anonim] i-a raspuns lui simona24

      sin din 46^1 pentru ca acesta a fost dat : " „46^1
      . (1) În aplicarea prevederilor art. 459 alin. (3) din Codul fiscal" ...adica ce spuna la art 459 alin (3) ?

      "(3) Dacă suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial nu pot fi evidenţiate distinct, se aplică următoarele reguli:"

      Adica sa vedem cum se aplica treaba asta ...si legiutorul a dat in Norme pct 46^1 :

      ""7. După punctul 46, se introduce un nou punct, pct. 461 cu următorul cuprins:
      „46^1
      . (1) În aplicarea prevederilor art. 459 alin. (3) din Codul fiscal, pentru calcularea
      impozitului pe clădirile cu destinație mixtă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, unde este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfășoară activitatea economică, iar cheltuielile cu utilitățile nu sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează conform prevederilor art. 457. "
 • 0 (0 voturi)    
  ... (Miercuri, 24 februarie 2016, 10:10)

  Ruxandra Ionascu [utilizator]

  Nu merge ...
  Am fost la CF sector 2 sa vad ce acte am nevoie.
  Exemplul 2 nici macar nu il iau in calcul. Cind am intrebat ce se face in cazul asta mi s-a raspuns " e doar o propunere" !!!
  Deci nici macar cei de la CF nu stiu ce trebuie facut.

  Pt ei exista doar cazul in care se desfasoara activitate sau nu se defasoara activitate.
  Nici macar nu m-au informat ca e mai bine sa fac eveluarea, ca sa nu platesc 2%.
  • 0 (0 voturi)    
   aveti rabdare ... (Miercuri, 24 februarie 2016, 14:13)

   CornelGrama1 [anonim] i-a raspuns lui Ruxandra Ionascu

   cateva zile pana se publica in Monitorul Oficial .
   Deja sunt pe site aprobate , nu e nicio propunere . Le aveti mai jos :

   http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/transparenta/ProiecthgmodifnormeCF17feb2016.pdf

   Documentele justificative nu sunt necesare in cazul dvs : ( raport de evaluare si alte balarii ) atata timp cat nu deduceti utilitati cf declaratie pe proprie raspundere.

   Norme de aplicare Cod Fiscal ( publicate pe site la MFP dar urmeaza si in Monitor Oficial in zielele urmatoare ) : si atunci o sa afle si domnii de la primarie .Citez :

   "24. La punctul 171, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins : „(1) În aplicarea art. 495 din Codul fiscal, pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2016 se stabilesc următoarele:

   c) nu se depun documentele prevăzute la lit. b) în cazul clădirilor cu destinație mixtă:
   (i) dacă la adresa clădirii nu se desfășoară nicio activitate economică;
   (ii) dacă la adresa clădirii se desfășoară activitate economică, suprafețele folosite în scop
   rezidențial și cele folosite în scop nerezidențial nu pot fi evidențiate distinct și cheltuielile cu
   utilitățile nu sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activitatea economică;
   (iii) nu se depun documente justificative, în cazul în care la adresa clădirii nu se
   desfășoară activitate economică sau când cheltuielile cu utilitățile nu sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activitate economică.

   7. După punctul 46, se introduce un nou punct, pct. 461 cu următorul cuprins:
   „461
   . (1) În aplicarea prevederilor art. 459 alin. (3) din Codul fiscal, pentru calcularea
   impozitului pe clădirile cu destinație mixtă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, unde este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfășoară activitatea economică, iar cheltuielile cu utilitățile nu sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează conform prevederilor art. 457"
  • 0 (0 voturi)    
   respectiv ... (Miercuri, 24 februarie 2016, 14:14)

   CornelGrama1 [anonim] i-a raspuns lui Ruxandra Ionascu

   " În acest caz, proprietarul va depune declarația prevăzută la art. 495 lit. a) din Codul
   fiscal, conform modelului aprobat prin Ordin comun al ministrului finanțelor publice și al
   viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr.
   4087/2069/2015, în care va completa informațiile de la secțiunea IV și nu va completa
   informațiile de la Secțiunea V – VII, însoțită de declarația pe proprie răspundere a proprietarului sau a persoanei împuternicite, după caz, prin care se atestă faptul că „nici una din cheltuielile cu utilitățile nu sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activitatea economică ”.

   din aceleasi Norme de aplicare a Codului Fiscal aprobate si publicate pe site la MFP
   • 0 (0 voturi)    
    ... (Miercuri, 24 februarie 2016, 14:31)

    Ruxandra Ionascu [utilizator] i-a raspuns lui CornelGrama1

    Eu nu am activitate, dar am intrebat pt altcineva care m-a rugat (daca tot am trecut pe acolo).

    Eu am depus asa ( fara activitate ): copii CI, contract comodat, contractul casei, declaratie proprie raspundere ca nu am activitate. Si ar mai fi vrut si certificat constatator de la Reg Com, dar daca nu l-am avut nu era nici o problema.

    A ... am asteptat 2 ore si 20 min.
    • +1 (1 vot)    
     mai aveti... (Miercuri, 24 februarie 2016, 16:35)

     CornelGrama1 [anonim] i-a raspuns lui Ruxandra Ionascu

     rabdare cateva zile :) sa le dati cu normele in cap
 • 0 (0 voturi)    
  impozitare cladiri regim mixt (Luni, 29 februarie 2016, 9:40)

  mmarcella [utilizator]

  Buna ziua,
  As dori sa stiu daca sunt PFA si imi desfasor activitatea in apartamentul unde si locuiesc, este posibil ca in baza unui contract de comodat sa deduc toate cheltuielile cu utilitatile pe PFA. Daca da, in cazul acesta evaluatorul va evalua apartamentul ca fiind cu destinatie NEREZIDENTIALA ?! Mentionez ca toate facturile sunt pe persoana fizica (si nu pe PFA). Va multumesc!
  • 0 (0 voturi)    
   Daca... (Miercuri, 2 martie 2016, 19:15)

   CornelGrama1 [anonim] i-a raspuns lui mmarcella

   va deduceti cheltuielile in evidenta contabila a PFA atunci veti avea nevoie de evaluare si impozitul va fi NEREZIDENTIAL. ( EXEMPLUL 3 sau 4 functie de delimitare sau nu a suprafetei alocate activitatii economice) .

   Daca raman in sarcina persoanei fizice PF atunci nu va trebui evaluare si impozitul va fi REZIDENTIAL ( EXEMPLUL 2 ) .
 • 0 (0 voturi)    
  impozitare cladiri PFA (Luni, 29 februarie 2016, 10:41)

  mmarcella [utilizator]

  Buna ziua,

  V-as ruga sa ma lamuriti in privinta termenilor "suprafete delimitate/nedelimitate". Sunt PFA si imi desfasor activitatea in apartamentul unde locuiesc (apartament cu o camera si dependinte). Am un contract de comodat incheiat intre mine si mine :) unde noi doua am hotarat de comun acord ca eu-PFA sa folosesc 50% din apartament, si eu-eu sa locuiesc in restul de 50%. In acest caz unde ma incadrez??? la delimitat sau nedelimitat? Am si un raport de evaluare recent care stabileste valoarea apartamentului. Cine face calculul suprafetelor pentru rezidential/nerezidential? Eu? Evaluatorul? ANAF? Va multumesc!
  • 0 (0 voturi)    
   Daca.. (Miercuri, 2 martie 2016, 19:20)

   CornelGrama1 [anonim] i-a raspuns lui mmarcella

   aveti delimitat ca suprafata pt PFA 50% atunci va trebui evaluare facuta de un evauator UNEAR , care va evalua tot apartamentul si la acea valoare ...de ex 100.000 lei pt 100 mp tot apartamentul la 50.000 lei veti plati impozit NEREZIDENTIAL prin aplicarea unei cote de 0,2 - 1,3% ( functie de oras ) iar pentru 50 mp veti plati impozit REZIDENTIAL stabilit cf art 457 din Codul Fiscal .
 • 0 (0 voturi)    
  Referitor la schema. (Miercuri, 2 martie 2016, 15:26)

  Mona1 [utilizator]

  Pe mine ma intereseaza punctul 2: EXEMPLUL 2 : SEDIU SOCIAL (suprafetele nerezidential/rezidential – delimitate sau nedelimitate)
  Insa din schema logica reiese altceva, ca daca nu se deconteaza utilitatile, daca nu ai suprafetele delimitate, atunci platesti rezidential, daca ai suprafetele delimitate (si repet, nu deduci utilitati), atunci se aplica rezidential pe o partea si nerezidential (deci cu % mai mare), adica faptul ca suprafetele se pot delimita, este taxat in plus. E aiurea, eu una nu stiu cum sa procedez.
  Ma incadrez la Exemplul 2, dar care nu se regaseste cu adevarat in schema aia logica.
  • 0 (0 voturi)    
   schema... (Miercuri, 2 martie 2016, 19:21)

   CornelGrama1 [anonim] i-a raspuns lui Mona1

   e facuta inainte sa fie publicate Normele pe site la MFP http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/transparenta/ProiecthgmodifnormeCF17feb2016.pdf

   Deci nu e asa ca dupa schema , exemplul 2 e asa ca in articol :)
   • 0 (0 voturi)    
    Multumiri (Joi, 3 martie 2016, 16:15)

    Mona1 [utilizator] i-a raspuns lui CornelGrama1

    Am inteles si va multumesc pentru raspuns.

    Intrebarea mea ramane alta: se vor adopta acele norme de la siteul MFP in timp util?? Adica pana in apropierea datei limita, 31 martie?
    Deocamdata apar ca fiind in stadiu de proiect, nu au fost publicate in Monitorul Ofocial, ca atare cei de la DITL nu recunosc acele norme,nefiind inca adoptate.
    • 0 (0 voturi)    
     asa sunt promisiunile ... (Vineri, 4 martie 2016, 12:21)

     CornelGrama1 [anonim] i-a raspuns lui Mona1

     ca va fi aprobat in maxim o saptamana asa a spus ministru de finante Dragu si atunci se va calcula impozit REZIDENTIAL chiar daca e activitate economica dar nu se deduc utilitatile conform EXEMPLULUI 2 din articol .
 • 0 (0 voturi)    
  Impozit destinație mixta (Joi, 3 martie 2016, 1:48)

  Laurentz1u [utilizator]

  Bună seara! Ma aflu în următoarea situație: dețin o clădire în care locuiesc,dar pe adesa respectiva am și un pfa de închiriat camere pentru turiști, cheltuieli cu utilitățile nu le deduc pe pfa deoarece acestea sunt pe persoana fizica,deci nu sunt eligibile pentru a putea fi deduse,am obținut de la primărie un certificat de urbanism în care schimb destinația clădirii din locuință,în locuință și camere de închiriat. În data de 2.03.2016 am fost la serviciu de taxe și impozite și mi s-a spus ca trebuie sa am raport de evaluare și ca impozitul se va calcula, o parte rezidențial, și o parte nerezidential (conform suprafeței care o am închiriată)chiar dacă nu deduc cheltuielile cu utilitățile, conform informațiilor furnizate pe acest site ma încadrez în situația nr.2...nu-i asa?!
  În ceea ce privește referirea făcută la normele de aplicare a codului fiscal,eu înțeleg ca este un proiect de hotărâre de guvern (cel puțin asa apare în descrierea acelui pdf.)deci încă nu este în vigoare, oare va fi?!știți acest lucru din surse sigure ca va fi aprobat și publicat în MO înainte de 31.03.2016?!
  Mulțumesc mult! Aștept un punct de vedere
  • 0 (0 voturi)    
   da ... (Joi, 3 martie 2016, 16:11)

   CornelGrama1 [anonim] i-a raspuns lui Laurentz1u

   va fi aprobat in maxim o saptamana asa a spus ministru de finante Dragu si atunci se va calcula impozit REZIDENTIAL chiar daca e activitate economica dar nu se deduc utilitatile conform EXEMPLULUI 2 din articol .
   • 0 (0 voturi)    
    Mai așteptăm... (Vineri, 4 martie 2016, 0:14)

    Laurentz1u [utilizator] i-a raspuns lui CornelGrama1

    Mulțumesc pentru răspuns!
 • 0 (0 voturi)    
  Intrebare legata de aprobarea noului proiect (Joi, 3 martie 2016, 12:35)

  Mihaela.G [utilizator]

  Bună ziua şi bine v-am găsit!
  Am un cabinet de psihologie, deci sediu social şi punct de lucru, în cadrul apartamentului în care şi locuiesc. apartamentul nu este proprietatea mea, este al fostului soţ , care este plecat din ţară. Am fost la taxe şi impozite azi, pentru a doua oară, să obţin informaţii cu prvire la ce acte sa depun pentru locuinţa cu destinaţie mixtă, în sensul că , prima data mi-au transmis doamnele de acolo că nu pot depune declaraţia fără eveluare făcută cu un evaluator autozizat. După noul proiect, având în vedere că nici una din utilităţile apartamentului nu au fost înregistrate în contabilitatea cabinetului , deci nu le scad ca şi cheltuieli deductibile, vreau să vă întreb dacă este nevoie de aceea evaluare, însoţită de declaraţia pe proprie răspundere, că nu se scad cheltuielile cu utilitatile pe contabilitatea cabinetului. Eu am citit exemplele date de dvs., eu mă încadrez la exp, 2, unde scrie ca nu este nevoie de evaluare, dar la Taxe si impozite, mi-au comunicat azi ca ei nu au informatii daca noul proiect a intrat in vigoare, si că ei au informatii ca este doar in faza de propunere, deci va trebui sa fac si evaluarea.
  Multumesc frumos pentru răspuns!
  • 0 (0 voturi)    
   nu trebuie... (Joi, 3 martie 2016, 16:13)

   CornelGrama1 [anonim] i-a raspuns lui Mihaela.G

   evaluare . Va incadrati in exemplul 2 .

   Normele dupa spusele celor din MFP se vor aproba intr-o saptamana prin HG in guvern.
 • 0 (0 voturi)    
  utilitati comune aferente imobilului (Vineri, 4 martie 2016, 20:35)

  Alin_PFA_IT [utilizator]

  Buna seara

  Sunt programator PFA si decontez doar Internetul si telefonul mobil.

  In ce exemplu ma incadrez?

  Se considera Internetul si telefonul mobil "utilitati comune aferente imobilului"?

  Va multumesc
  • 0 (0 voturi)    
   Nu sunt utilitati ... (Sâmbătă, 5 martie 2016, 0:29)

   CornelGrama1 [anonim] i-a raspuns lui Alin_PFA_IT

   internetul sau telefonul mobil sau salubritate etc...:)

   Conform Normelor de aplicare a Codului Fiscal ce se vor publica in curand : ele sunt momentan pe site la MFP

   "(2) Prin sintagma ” cheltuieli cu utilitățile ” se înțelege: cheltuieli comune aferente imobilului,
   energia electrică, gaze naturale, termoficare, apă, canalizare.”

   Va incadrati la exemplul 2 .
 • 0 (0 voturi)    
  Imozitarea cladirilor cu regim mixt aflate in prop (Duminică, 6 martie 2016, 14:07)

  GheorgheGeorgescu [anonim]

  Buna ziua, Am contract de comodat pe o camera din apartamentul parintilor pentru ca am avut nevoie de sediul social cand am intrat in Baroul Avocatilor. Actualmente desfasor activitatea intr-un spatial inchiriat de mai multi ani in alta locatie. Cum vor completa parintii mei Declaratia ITL001avand in vedere ca la adresa lor figurez doar cu sediul social.
  Va multumesc.
  • 0 (0 voturi)    
   conform.. (Duminică, 6 martie 2016, 18:45)

   CornelGrama1 [anonim] i-a raspuns lui GheorgheGeorgescu

   exemplului 1 - fara activitate economica , fara utilitati DOAR sediu social

   Sectiunea I + IV + VII pct a ) + declaratia pe proprie raspundere mentionata
  • 0 (0 voturi)    
   conform.. (Duminică, 6 martie 2016, 18:45)

   CornelGrama1 [anonim] i-a raspuns lui GheorgheGeorgescu

   exemplului 1 - fara activitate economica , fara utilitati DOAR sediu social

   Sectiunea I + IV + VII pct a ) + declaratia pe proprie raspundere mentionata
 • 0 (0 voturi)    
  Sediu secundar ONG nonprofit (Luni, 7 martie 2016, 12:39)

  IonutBuzescu [anonim]

  Va rog frumos sa imi spuneti la care speta din cele prezentate de dumneavoastra ma incadrez dat fiind ca am inchiriat intreg apartamentul unei fundatii nonprofit, ca sediu secundar, multumesc !
  • 0 (0 voturi)    
   din definitia ... (Luni, 7 martie 2016, 13:39)

   CornelGrama1 [anonim] i-a raspuns lui IonutBuzescu

   cladirilor nerezidentiale cf Cod Fiscal :

   5. (1) În înţelesul art. 453 lit. e) din Codul fiscal, în categoria clădirilor nerezidenţiale sunt incluse acele clădiri care sunt folosite pentru activităţi administrative, de agrement, comerciale, de cult, de cultură, de educaţie, financiar-bancare, industriale, de sănătate, sociale, sportive, turistice, precum şi activităţi similare, indiferent de utilizare şi/sau denumire, fără ca aceasta să intre în categoria clădirilor rezidenţiale.""

   Prin urmare daca la adresa imobilului se si desfasoara efectiv activitatea sau nu a fundatiei respective e impozit NEREZIDENTIAL. ( exemplul 5 ) . Pentru ca in acest caz destinatia nu mai e mixta ( nu se si locuieste acolo ) e aocat exclusiv activitatii fundatiei.
 • 0 (0 voturi)    
  exemplul 2 (Marţi, 8 martie 2016, 9:35)

  vasile1000 [utilizator]

  daca ma incadrez la exemplu 2 cu cladire mixta,fara decontare cheltuieli, are rost sa mai fac evaluarea cladirii pana pe 31 martie sau sa astept sa fie aprobate noile reglementari? credeti ca se vor aproba pana pe 31 martie(eu nu am sperante sa fie aprobate pana atunci) sau o sa ma trezesc cu impozit marit dupa 31 daca astept si nu fac evaluarea?multumesc!
  • 0 (0 voturi)    
   nu are... (Marţi, 8 martie 2016, 11:06)

   CornelGrama1 [anonim] i-a raspuns lui vasile1000

   rost sa faceti evaluarea pentru exemplul 2.

   Off the record : Noile modificari din Norme sunt in Guvern si vor fi discutate in urmatoarea sedinta . Intr-o saptamana vor aparea in Monitorul oficial . ( de pe surse neoficiale ) :)
 • 0 (0 voturi)    
  evaluare sau nu (Marţi, 8 martie 2016, 12:25)

  asacineva [utilizator]

  nu mai inteleg nimic... trebuie sau nu pana la urma evaluare ptr. exemplul 2?
  • 0 (0 voturi)    
   am zis ... (Marţi, 8 martie 2016, 15:26)

   CornelGrama1 [anonim] i-a raspuns lui asacineva

   ca nu trebuie ....asa scrie si in exemplul 2 .

   "- NU SE DEPUNE niciun alt document justificativ(raport de evaluare, certificat constatator de la ORC, acte de la ANAF, balante, contracte de inchiriere, comodat etc)
   - Impozitul calculat va fi REZIDENTIAL - cf art 457 din Codul Fiscal "
 • 0 (0 voturi)    
  Decontare (Marţi, 8 martie 2016, 15:16)

  Vasile_ion [utilizator]

  Salut,

  Daca am facut decontari pe PFA in 2015 si de la 1 ianuarie 2016 nu mai fac decontari pe baza unui act aditional la Contractul Comodat ma incadrez in cazul 2?

  Multumesc.
  • 0 (0 voturi)    
   da... (Marţi, 8 martie 2016, 16:13)

   CornelGrama1 [anonim] i-a raspuns lui Vasile_ion

   conditia utilitatilor e valabila incepand cu 2016 - anul pentru care se calculeaza de altfel impozitul .
 • 0 (0 voturi)    
  schimbare sediu profesional (Marţi, 8 martie 2016, 21:30)

  sun_flower [utilizator]

  Buna seara,

  Unde se depune declaratia daca in timpul anului 2016 se schimba locatia sediului profesional in alt oras? La administratia de care apartinea la 31.12.2016?

  Multumesc anticipat!
  • 0 (0 voturi)    
   la directia ... (Miercuri, 9 martie 2016, 0:05)

   CornelGrama1 [anonim] i-a raspuns lui sun_flower

   de impozite si taxe locale (DITL) unde se afla adresa imobilului respectiv .
   Declaratia este pe imobil nu pe activitatea desfasurata .
 • 0 (0 voturi)    
  anexa (Marţi, 8 martie 2016, 23:15)

  nisara1. [utilizator]

  Detin ca persoana fizica o cladire anexa in suprafata de 500 mp (magazie).Desfasor activitate economica ca PFA pe 50% din suprafata (depozitez produse agricole) restul este goala, nu o folosesc ca activitate economica. Cum platesc impozit? Va multumesc!
  • 0 (0 voturi)    
   in acest caz Codul Fiscal spune : (Marţi, 8 martie 2016, 23:57)

   CornelGrama1 [anonim] i-a raspuns lui nisara1.

   "(3) Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. "

   Iar valoarea impozabila se calculeaza asa :


   "a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referință, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referință;

   b) valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință;

   c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință. Norme metodologice


   Prin urmare este necasara o evaluare a cladirii pana la 31.03.2016 ca sa nu platiti impozit majorat de 2% din valoarea impozabila a cladirii .
   • 0 (0 voturi)    
    anexa (Miercuri, 9 martie 2016, 21:43)

    nisara1. [utilizator] i-a raspuns lui CornelGrama1

    pot plati doar pentru 50% din suprafata totala a caldirii impozitul ca si cladire nerezidentiala, deoarece nu folosesc toata anexa pt. activitatea economica si diferenta de 50 % ca si cladire rezidentiala??
    • 0 (0 voturi)    
     rezidentiala... (Miercuri, 9 martie 2016, 23:42)

     CornelGrama1 [anonim] i-a raspuns lui nisara1.

     daca e folosita efectiv in acest scop :

     conform definitiei din Codul Fiscal de la art 453 lit f :

     " 6. (1) În înțelesul art. 453 lit. f), clădirile rezidențiale sunt clădiri folosite pentru locuit, alcătuite din una sau mai multe camere, cu dependințele, dotările și utilitățile necesare, care satisfac cerințele de locuit ale unei persoane sau familii și care nu sunt folosite pentru desfășurarea unor activități economice.

     (2) Clădirile în care nu se desfășoară nicio activitate sunt considerate rezidențiale dacă aceasta este destinația care reiese din autorizația de construire. "

     Prin urmare consider ca in cazul dvs cu acea magazie nu va incadrati in categoria cladirilor rezidentiale ( din pacate ) .
 • 0 (0 voturi)    
  va rog (Joi, 10 martie 2016, 9:27)

  vasile1000 [utilizator]

  va rog sa anuntati aici la comentarii cand aflati de sedinta de guvern si de aprobarea acestui act normativ.va multumesc(se pare ca nu se arata nimic saptamana aceasta)
  • 0 (0 voturi)    
   in sedinta ... (Joi, 10 martie 2016, 13:14)

   CornelGrama1 [anonim] i-a raspuns lui vasile1000

   de Guvern de saptamana viitoare vor fi aprobate si publicate in Monitorul oficial .
   • 0 (0 voturi)    
    sa speram (Vineri, 11 martie 2016, 9:19)

    vasile1000 [utilizator] i-a raspuns lui CornelGrama1

    sa speram ca vor prinde sedinta de viitoare,ceea ce nu e sigur,speranta moare ultima.se publica undeva ce va intra in sedinta de saptamana viitoare? sau doar credeti ca va fi in sedinta urmatoare?(initial ati spus ca saptama aceasta intra )?
 • 0 (0 voturi)    
  Astept cu sufletul la gura.... (Joi, 10 martie 2016, 15:27)

  Mona1 [utilizator]

  ...ca sa stiu ce fac, pe ce varianta merg...
  Astazi e deja 10 martie, saptamana viitoare e 17 martie, daca va fi sedinta intr-o saptamana, pana o publica si in MO... Sper ca n-o mai lungeasca mult, ca va expira termenul si va fi tardiv.
  Asa ca va rog si eu, sa postati aici, sa ne anuntati cand se aproba in Guvern, si cand se publica in MO, cu nr de HG...
  Multumiri!
 • 0 (0 voturi)    
  Se pare ca s-au aprobat modificarile... (Vineri, 11 martie 2016, 23:44)

  Mona1 [utilizator]

  .. la normele de aplicare ale codului fiscal:
  http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-20860240-modificari-normele-aplicare-ale-codului-fiscal.htm
  Luni ar trebui sa apara si in MO.
 • 0 (0 voturi)    
  SRL cu sediu social dar fara alt punct de lucru (Marţi, 15 martie 2016, 20:49)

  DanDimitrescu1 [anonim]

  Am un SRL inregistrat ca sediu social pe adresa mamei, dar fara punct de lucru acolo sau in alta parte. Nu se deconteaza nici o utilitate.

  Unde ne incadram?
 • 0 (0 voturi)    
  modificare cod fiscal (Joi, 17 martie 2016, 10:05)

  asacineva [utilizator]

  Are cineva vreo informatie despre publicarea in monitorul oficial a modificarii normelor de aplicare a codului fiscal? (227/2015) Am inteles ca sedinta a fost vineri 11.03.2016 si s-a aprobat.
 • 0 (0 voturi)    
  incadrare... (Vineri, 18 martie 2016, 9:15)

  vasile1000 [utilizator]

  detin o locuinta proprietate personala in care locuiesc iar o camera din locuinta am inchiriat-o unui srl care si-a deschis in acea camera un punct de lucru,spatiul nu este delimitat in contractul de inchiriere,mentionez ca utilitatile le platesc eu persoana fizica.unde ma incadrez?multumesc!
 • 0 (0 voturi)    
  despre declaratia spatiilor cu destinatie mixta (Vineri, 18 martie 2016, 12:27)

  Carmen10 [utilizator]

  Buna ziua tuturor.

  Tocmai ce m-am intors de la DITL sector VI unde m-am asezat la coada de la 6.30 in aceasta dimineata si trebuie sa va spun ca degeaba se vorbeste despre clarificarile aduse de guvern in data de 11 martie pentru ca, nefiind inca publicate in MO, inspectorii fac tot cum vor dumnealor.
  Mai exact, pentru situatia locuintelor cu destinatie mixta, spatiu nedelimitat prin contractul de comodat si nici precizat in Certificatul constatator de la Reg. Comertului, in care se desfasoara activitate dar cheltuielile cu utilitatile nu sunt decontate de firma ci de proprietarii spatiului care si locuiesc acolo, inspectorul a solicitat acel raport de evaluare ANEVAR fara de care a spus ca nu-mi primeste restul actelor adica actul de proprietate, contractul de comodat, copie CUI, certificat constatator etc.
  Dupa indelungi contradictii de genul ca pe ei nu ii intereseaza ce a hotarat guvernul atata vreme cat nu s-a publicat in MO, mi-au primit totusi actele dupa ce m-au obligat sa dau o declaratie pe propria raspundere cum ca folosesc atatia metri patrati ptr. activitatea firmei. Mi-au bifat spatiul ca avand destinatie mixta si d-zeu stie ce o sa mai urmeze. O veste buna am totusi pentru voi, s-a afisat la intrare acolo, probabil aseara, ca actele pot fi trimise si prin posta, recomandate cu semnatura de primire. Mult noroc sa aveti.
  • 0 (0 voturi)    
   Din pacate se intarzie mult... (Vineri, 18 martie 2016, 16:13)

   Mona1 [utilizator] i-a raspuns lui Carmen10

   ... cu publicarea hotararii in Monitorul Oficial. Cat mai pot intarzia?? Care este termenul maxim in care o lege, hotarare de guvenr etc, dupa aprobare, sa fie publicat in MO? Stie cineva? Deja au trecut 7 zile si nu s-a publicat nimic in MO.

   Dvpd procedural, au si functionarii dreptatea lor, un act normativ intra in vigoare dupa publicarea acesteia in MO.
 • 0 (0 voturi)    
  sunt derutata... (Marţi, 22 martie 2016, 0:01)

  Mona1 [utilizator]

  ... nu mai inteleg nimic.
  Acum, criteriul utilitatilor conteaza doar cand suprafetele alocate activitatilor economice nu sunt delimitate in contractul de comodat??? Adica doar pentru entitatile juridice infiintate inainte de 2010, cand cadrul legal s-a schimbat? De unde disciminarea asta, sa fie "pedepsiti" cu un impozit marit + taxa evaluarii cei la care e specificata o anume camera, fata de cei la care nu e specificat nimic? In cazul in care nici unii nici altii nu deconteaza utilitati pe persoana juridica. E aiurea rau de tot, in propunerea legislativa care era postata pe siteul MFP nici vorba de asa ceva!! Nu se specifica deloc partea asta cu delimitarea suprafetelor! Era negru pe alb scris: este inregistrata activitate economica, dar nu se deconteaza utilitati = impozit rezidential. Acum vad ca da, toata lumea asa interpreteaza, ca acest criteriu al decontarii utilitatilor conteaza doar pentru firmele infiintate inainte de 2009-2010 (cand nu se faceau contracte de comodat in care sa se specifice camera de lucru)... Inca nu am vazut la fatza HG-ul respectiv, ca sa-l citesc sa vad ce scrie exact, insa peste tot se spune ca partea cu utilitatile conteaza doar daca suprafetele nu-s delimitate!
  Deci eu daca am specificata o anume camera, platesc impozit majorat, si am nevoie si de evaluare!!! Si nu inteleg de ce...

  Pana la urma, cum este in realitate cu utilitatile? Pentru cine conteaza acest criteriu?
 • 0 (0 voturi)    
  S-a publicat modificarea la legea 227/2015 (Marţi, 22 martie 2016, 22:47)

  asacineva [utilizator]

  Monitorul Oficial nr. 0208 din 2016
  Actul nr. 159 din 11 Martie 2016
  Emitent: Guvernul României
  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016
 • 0 (0 voturi)    
  Fiecare interpretează cum vrea... (Joi, 24 martie 2016, 0:43)

  Laurentz1u [utilizator]

  Luni, am fost din nou la primărie sa depun actele pentru stabilirea impozitului pe clădire,mi-au cerut raportul de evaluare fără de care nu îmi calculau impozitul, am întrebat din nou de modificările aduse normelor metodologice de aplicare a codului fiscal, respectiv decontarea cheltuielilor cu utilitățile, răspunsul doamnei a fost sec :" cineva a vorbit sa se afle în treaba!", i-am dat raportul în care apare suprafața folosita nerezidential și cea folosita rezidențial normal declarata de mine,nu am contract de comodat în care se specifica suprafața folosita pentru activitatea mea ,am pfa-ul din 2008,dar în cf nu apare cat e rezidențial și cat nerezidential, în articolul din codul fiscal se specifica:"suprafețele folosite în scop rezidențial și cele folosite în scop nerezidential rezultate din documentația cadastrala",suprafata se poate delimita fizic,dar nu pot sa deduc cheltuielile din 2 motive,unul este pentru ca sunt înregistrate pe persoana fizica și 2 nu am 2 contoare la curent, apa etc. care sa separe cele doua activitati...așadar mi-au calculat conform raportului de evaluare, nu au luat în considerare criteriul deducerii cheltuielilor!
 • 0 (0 voturi)    
  Prelungire termen depunere acte impozit primarie (Joi, 24 martie 2016, 0:47)

  asacineva [utilizator]

  Se pare ca s-a prelungit termenul pentru depunerea actelor ptr. impozitul pe cladire la primarie... http://www.profit.ro/stiri/social/termenul-pentru-declaratiile-la-taxe-locale-a-fost-prelungit-cu-doua-luni-pana-la-31-mai-15412608
 • 0 (0 voturi)    
  impozit cladiri persoana juridica (Joi, 19 mai 2016, 10:50)

  simona24 [utilizator]

  o persoana juridica detine 8 cladiri, in locatilati diferite. in 2015 a depus la primarii rapoarte de evaluare pt.7 cladiri, una neavand 3 ani vechime. in 2016 trebuie sa depuna raport de evaluare doar pt.acea cladire (are 3 ani) sau pt.toate cladirile?
 • 0 (0 voturi)    
  Acte necesare impozit pe cladiri mixte (Joi, 19 mai 2016, 14:02)

  mihaistanescu [utilizator]

  Pentru Exemplul 1 am fost la doi functionari diferiti (Sector 3) si ambii mi-au cerut urmatoarele:
  1) Declaratie DITL001 2016
  2) Copie Certificat de inregistrare (CUI)
  3) Copie Contract Comodat (ar fi bine sa acopere perioada 31 decembrie 2015, altfel o sa aveti alta bataie de cap).
  4) Copii dupa buletinele proprietarilor casei.
  5) Copie dupa contractul casei (vanzare , schimb samd)
  6) Certificat constatator (il puteti solicita si online de pe site-ul ONRC)

  Nu este nevoie de procura notarial in cazul in care trimiteti pe altcineva.
  Nu este nevoie nici sa aveti in original actele dupa care furnizati copii.

  Asadar articolul de fata dezinformeaza grav, daca nu aveti minim actele pe care le-am enumerat mai sus, va trebui sa mai pierdeti iar inca vreo cateva ore de stat la coada.


Abonare la comentarii cu RSS

ESRI


Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by