Prin OUG 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, publicata in MOf nr 488 din 30 iunie 2016, s-a prevazut ca incepand cu veniturile aferente lunii august 2016, persoanele fizice care obtin venituri din salarii si asimilate salariilor ca urmare a desfasurarii activitatii de cercetare-dezvoltare aplicativa si/sau de dezvoltare tehnologica sunt scutite de la plata impozitului pe venit, urmand ca prin OMFP sa fie aduse lamuriri in acest sens.

Cristian RapcencuFoto: Hotnews

In MOf nr 718 din 16 septembrie 2016 a fost publicat OMFP 2018/2016 privind incadrarea in activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativa si/sau de dezvoltare tehnologica. Aceasta activitate include:

 • cercetare aplicativa/industriala, definita ca cercetare sau investigatie critica, planificata, in scopul dobandirii de cunostinte si competente noi pentru elaborarea unor noi produse, procese ori servicii sau pentru realizarea unei imbunatatiri semnificative a produselor, proceselor sau serviciilor existente. Aceasta cuprinde crearea de parti componente pentru sisteme complexe si poate include constructia de prototipuri in laborator sau intr-un mediu cu interfete simulate ale sistemelor existente, precum si de linii-pilot, atunci cand acest lucru este necesar pentru cercetarea industriala si, in special, pentru validarea tehnologiilor generic;
 •  dezvoltare experimentala definita ca dobandirea, combinarea, modelarea si utilizarea unor cunostinte si competente relevante existente de ordin stiintific, tehnologic, de afaceri si altele, cu scopul de a dezvolta produse, procese sau servicii noi sau imbunatatite. Aceasta poate include, de exemplu, si activitati care vizeaza definirea, planificarea si documentarea conceptuala a noilor produse, procese sau servicii. Dezvoltarea experimentala poate include crearea de prototipuri, demonstrarea, crearea de proiecte-pilot, testarea si validarea unor produse, procese sau servicii noi ori imbunatatite in medii reprezentative pentru conditiile de functionare reale, in cazul in care obiectivul principal este de a aduce imbunatatiri tehnice produselor, proceselor sau serviciilor care nu sunt definitivate in mod substantial. Aceasta poate include dezvoltarea unui prototip sau pilot utilizabil comercial care este in mod obligatoriu produsul comercial final si a carui productie este prea costisitoare pentru ca acesta sa fie utilizat exclusiv in scopuri demonstrative si de validare. Dezvoltarea experimentala nu include modificarile de rutina sau periodice aduse produselor, liniilor de productie, proceselor de fabricatie, serviciilor existente si altor operatiuni in curs, chiar daca modificarile respective ar putea reprezenta ameliorari;
 • activitatile de testare efectuate in vederea solutionarii incertitudinilor stiintifice si tehnologice si a atingerii obiectivelor activitatilor de cercetare-dezvoltare (de exemplu, testarea rezultatelor intermediare sau a prototipurilor);
 •  dezvoltarea tehnologica este formata din activitatile de inginerie a sistemelor si de inginerie tehnologica, prin care se realizeaza aplicarea si transferul rezultatelor cercetarii catre operatorii economici, precum si in plan social, avand ca scop introducerea si materializarea de noi tehnologii, produse, sisteme si servicii, precum si perfectionarea celor existente, si care cuprinde: (1) cercetarea precompetitiva, ca activitate orientata spre transformarea rezultatelor cercetarii aplicative in planuri, scheme sau documentatii pentru noi produse, procese ori servicii, incluzand fabricarea modelului experimental si a prototipului, care nu pot fi utilizate in scopuri comerciale si (2) cercetarea competitiva, ca activitate orientata spre transformarea rezultatelor cercetarii precompetitive in produse, procese si servicii care pot raspunde, in mod direct, cererii pietei, incluzand si activitatile de inginerie a sistemelor, de inginerie si proiectare tehnologica.

Proiectul de cercetare-dezvoltare aplicativa si/sau de dezvoltare tehnologica este modalitatea de atingere a unui obiectiv al unui program, cu un scop propriu bine stabilit, care este prevazut sa se realizeze intr-o perioada determinata utilizand resursele alocate si care contine cel putin urmatoarele elemente:

- scopul proiectului,

- domeniul de cercetare-dezvoltare,

- obiective,

- activitati de cercetare-dezvoltare,

- perioada de desfasurare,

- tipul sursei de finantare (public/privat/national/extern),

- bugetul proiectului cu precizarea explicita a cheltuielilor corespunzatoare veniturilor din salarii si asimilate salariilor aferente personalului alocat pe proiect,

- categoria rezultatului,

- caracterul de noutate si/sau inovativ al rezultatului.

NU sunt considerate activitati de cercetare-dezvoltare aplicativa si/sau de dezvoltare tehnologica eligibile urmatoarele:

 • programe curente de testare si analiza in scopul controlului calitatii sau cantitatii;
 • modificari de natura cromatica sau estetica asupra produselor, serviciilor ori proceselor existente, chiar daca aceste modificari reprezinta imbunatatiri;
 • cercetare operationala, cum sunt studiile de management sau de eficienta care sunt intreprinse inainte de inceperea unei activitati de cercetare sau de dezvoltare;
 • actiuni de corectare in legatura cu deteriorari aparute in productia comerciala a unui produs;
 • activitati juridice si administrative in legatura cu aplicarea, brevetarea si solutionarea litigiilor legate de inventii si vanzarea sau brevetarea inventiilor;
 • activitati, inclusiv design si inginerie in constructii, legate de construirea, reamplasarea, rearanjarea sau darea in functiune a instalatiilor ori a echipamentelor, altele decat instalatiile sau echipamentele care sunt folosite in totalitate si exclusiv in scopul desfasurarii de catre intreprindere a activitatilor de cercetare-dezvoltare;
 • studii de cercetare a pietei, de testare si dezvoltare a pietei, de promovare a vanzarilor sau de consum;
 • prospectarea, explorarea, sondarea ori producerea de minereuri, titei sau gaze naturale;
 • distribuirea unui material, produs, aparat, proces, sistem ori serviciu care este nou sau imbunatatit;
 • servicii administrative si de asistenta generala (cum ar fi: transportul, depozitarea, curatarea, repararea, intretinerea si asigurarea securitatii) care nu sunt intreprinse in totalitate si exclusiv in legatura cu o activitate de cercetare-dezvoltare.

Angajatii care desfasoara activitate de cercetare- dezvoltare aplicativa si/sau de dezvoltare tehnologica in Romania beneficiaza de scutirea de impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) postul face parte dintr-un compartiment de cercetare-dezvoltare, evidentiat in organigrama angajatorului, cum ar fi: directie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment, laborator sau altele similare;

b) angajatul desfasoara activitati de cercetare-dezvoltare aplicativa si/sau de dezvoltare tehnologica eligibile, cuprinse intr-un proiect de cercetare-dezvoltare aplicativa si/sau de dezvoltare tehnologica;

c) angajatul a absolvit cel putin ciclul I de studii universitare sau o forma de invatamant superior de lunga durata si detine o diploma de licenta sau echivalenta, conferita de o institutie acreditata de invatamant superior din Romania, sau o diploma obtinuta la absolvirea studiilor universitare de licenta la institutii acreditate de invatamant superior din strainatate, recunoscuta si echivalata de Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice;

d) cheltuielile cu salariile si asimilate salariilor sunt prevazute in bugetul proiectului de cercetare-dezvoltare aplicativa si/sau de dezvoltare tehnologica;

e) angajatorul are in obiectul de activitate si activitati de cercetare-dezvoltare aplicativa si/sau de dezvoltare tehnologica.

Documentele justificative care se au in vedere la incadrarea persoanelor scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii si asimilate salariilor sunt:

a) actul constitutiv sau, dupa caz, documentele de infiintare ale angajatorului;

b) organigrama angajatorului cu evidentierea structurii de cercetare-dezvoltare;

c) copia diplomei de licenta sau a actului echivalent, certificata pentru conformitate cu originalul;

d) document care contine datele de identificare ale proiectului de cercetare-dezvoltare aplicativa si/sau de dezvoltare tehnologica;

e) copia contractului individual de munca, certificata pentru conformitate cu originalul, sau a oricarui altui document din care rezulta raportul juridic sau a actului de detasare;

f) fisa postului;

g) fisa de pontaj asociata proiectului;

h) documentul in care se evidentiaza componentele aferente veniturilor din salarii si asimilate salariilor, obtinute de fiecare angajat din activitatile desfasurate in proiectul respectiv.

Scutirea de impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor se acorda lunar, numai pentru veniturile obtinute in baza unui contract individual de munca, raport de serviciu, act de detasare sau a unui statut special prevazut de lege, cuprinse in fiecare proiect in parte, in limita bugetului alocat pentru proiectul respectiv. In cazul in care in bugetul alocat proiectului sunt cuprinse si sume reprezentand indemnizatii de concedii de odihna, veniturile respective sunt scutite de la plata impozitului pe venit.

Daca in cursul aceleiasi luni, contribuabilul obtine atat venituri scutite de la plata impozitului, cat si venituri supuse impunerii, in vederea determinarii venitului net luat in calculul pentru determinarea impozitului se procedeaza astfel:

a) se determina ponderea venitului brut lunar supus impunerii in totalul venitului brut care include atat venituri supuse impunerii, cat si venituri scutite de la plata impozitului;

b) se stabilesc contributiile sociale obligatorii datorate/contributia individuala la bugetul de stat datorata potrivit legii prin aplicarea cotelor de contributii asupra bazei de calcul corespunzatoare atat veniturilor supuse impunerii, cat si veniturilor scutite de la plata impozitului;

c) venitul net se calculeaza prin deducerea din venitul brut, care include atat veniturile supuse impunerii, cat si veniturile scutite de la plata impozitului, a contributiilor sociale obligatorii/contributia individuala bugetul de stat datorata potrivit legii aferente/aferenta unei luni;

d) venitul net luat in calcul la determinarea impozitului se stabileste proportional cu ponderea venitului brut lunar supus impunerii determinata potrivit lit. a).

Pentru determinarea bazei de calcul al impozitului, in situatia in care in cursul aceleiasi luni contribuabilul obtine atat venituri scutite de la plata impozitului, cat si venituri supuse impunerii, sunt aplicabile urmatoarele reguli:

a) venitul net luat in calcul la determinarea impozitului este stabilit proportional cu ponderea venitului brut lunar supus impunerii in totalul venitului brut;

b) nivelul deducerii personale si cotizatia sindicala platita in luna respectiva se stabilesc numai in functie de nivelul venitului brut lunar supus impunerii;

c) plafoanele aferente contributiilor la fondurile de pensii facultative sau primelor de asigurare voluntara de sanatate nu se fractioneaza in functie de nivelul veniturilor scutite, acestea fiind echivalentul in lei al sumei de 400 euro.

Exemplu:

Entitatea Leader deruleaza un proiect de cercetare industriala prin care doreste crearea unui prototip in laborator in domeniul aeronautic.

Angajatul Popescu Rares are un venit brut lunar de 5.000 lei, din care 3.000 de lei sunt aferenti bugetului alocat in cadrul acestui proiect de cercetare. Acesta nu are persoane in intretinere si nu beneficiaza de contributii la fonduri de pensii facultative sau prime de asigurare voluntara de sanatate.

Stabiliti venitul net si impozitul pe veniturile din salarii in acest caz.

1. Ponderea venitului impozabil din total venit brut = 2.000 lei / 5.000 lei = 40%

2. Contributiile sociale datorate

CAS = 5.000 lei x 10,5% = 525 lei

CASS = 5.000 lei x 5,5% = 275 lei

CFS = 5.000 lei x 0,5% = 25 lei

Contributii sociale suportate de angajat = 825 lei

3. Venitul net = 5.000 lei ¬ 825 lei = 4.175 lei

4. Venitul net luat in calcul la determinarea impozitului = 4.175 lei x 40% = 1.670 lei

5. Stabilirea deducerii personale

Venit brut supus impunerii = 2.000 lei

Deducere personala = = 200 lei

6. Determinarea impozitului pe venit si a salariului net

Baza de calcul impozit pe venit = 1.670 lei ¬ 200 lei = 1.470 lei

Impozit pe venituri din salarii = 1.470 lei x 16% = 235 lei

Salariu net = 5.000 lei ¬ 825 lei ¬ 235 lei = 3.940 lei

Daca angajatul nu ar fi obtinut si venituri salariale din activitatea de cercetare dezvoltare, atunci situatia ar fi fost:

Venit brut = 5.000 lei

Contributii sociale individuale = 825 lei

Venit net = 4.175 lei

Impozit pe venituri din salarii = 4.175 lei x 16% = 668 lei

Salariu net = 5.000 lei ¬ 825 lei ¬ 668 lei = 3.507 lei

Concluzie:

Daca sunt indeplinite toate conditiile impuse de cadrul legal, impozitul pe veniturile salariale este de 235 lei, in loc de 668 lei, rezultand un beneficiu de 433 lei.

Acordarea scutirii de impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor prin incadrarea in activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativa si/sau de dezvoltare tehnologica eligibila constituie responsabilitatea angajatorului/platitorului de venit sau revine persoanei fizice, in cazul contribuabililor prevazuti la art. 82 din Codul fiscal.

ATENTIE!

Scutirea de impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor se acorda chiar si in cazul nerealizarii obiectivelor proiectului de cercetare-dezvoltare aplicativa si/sau de dezvoltare tehnologica.

Pentru validarea incadrarii activitatilor pentru care se acorda scutirea de impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor ca fiind de cercetare-dezvoltare aplicativa si/sau de dezvoltare tehnologica eligibile, angajatorul, angajatul sau autoritatile fiscale pot solicita rapoarte de expertiza elaborate de experti inscrisi in Registrul expertilor pe domenii de cercetare- dezvoltare.

N.red: Cristian Rapcencu este lector universitar la Departamentul de Contabilitate si Audit din cadrul ASE Bucuresti. De asemenea, este expert contabil autorizat CECCAR si expert contabil judiciar. De asemenea, este consultant fiscal activ, avand titlul de doctor, dupa absolvirea Scoalii Doctorale, specializarea Contabilitate. El a publicat o serie semnificativa de studii, proiecte si articole si a participat la numeroase sesiuni de comunicari stiintifice nationale si internationale axate pe domeniul Contabilitate.