In Monitorul Oficial de marti (3 octombrie 2017), a fost publicat OpANAF nr. 2856/2017 pentru aprobarea criteriilor de determinare a riscului fiscal la inregistrarea in scopuri de TVA sau la anularea inregistrarii in scopuri de TVA. Fata de reglementarile anterioare apreciem aceasta procedura ca fiind mult imbunatatita, mai transparenta fata de contribuabili, chiar daca nu sunt comunicate si punctajele de evaluare.

Actualele reglementari sunt mai bune decat precedenteleFoto: sxc.hu

OpANAF nr. 2856/2017 aprobă criteriile pentru înregistrarea în scopuri de TVA respectiv aprobă criteriile pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA și cuprinde proceduri detaliate pentru:

 • a) Înregistrarea în scopuri de TVA prin opțiune, conform art. 316 alin. (1) lit. a) și c) din Codul fiscal – la înființarea societății sau când nu se depășește plafonul de 220.000 lei;
 • b) Înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal – reînregistrarea în scopuri de TVA după ce anterior autoritatea fiscală a anulat Codul TVA al societății;
 • c) Anularea codului de TVA de către Autoritatea fiscală, ulterior acordării, conform art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal – nu mai poate justifica îndeplinirea condițiilor de desfășurarea unei activități economice în sfera TVA.

Prezentul ordin se aplică începând cu procedurile începute în luna octombrie 2017. Dacă la data prezentului ordin există proceduri în desfășurarea acestea se desfășoară în baza legislației existente la începerea respectivelor proceduri.

Fac obiectul actualelor proceduri societățile înființate conform Legii nr. 31/1990, persoane impozabile romane. Nu fac obiectul prezentei proceduri persoanele impozabile străine ce au obligația înregistrării în scopuri de TVA în România.

Să analizăm fiecare dintre cele 3 proceduri și să dezvoltăm elementele ce constituie risc fiscal:

a) Înregistrarea în scopuri de TVA pentru societățile nou înființate sau pentru societățile înființate anterior ce nu au atins plafonul cifrei de afaceri de 220.000 lei.

Au dreptul să solicite înregistrarea în scopuri de TVA societățile nou înființate și cele ce nu au atins plafonul de înregistrare obligatorie în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (1) lit. a) și c) din Codul fiscal. Pentru acordarea înregistrării în scopuri de TVA se vor analiza un număr aproximativ de 20 de criterii enumerate în anexele 5 și 6 la prezentul ordin.

Pentru fiecare solicitare se acordă 100 de puncte din oficiu, iar pentru fiecare criteriu de risc identificat se scade din acest punctaj acordat un număr. Este eligibilă în a obține înregistrarea în scopuri de TVA societatea ce obține un punctaj mai mare de 51 de puncte.

Autoritatea fiscală prezintă transparență superioară actelor normative existente în perioada anterioară în sensul că enumeră punctual acele criterii ce reprezintă risc fiscal, dar nu comunică punctajul fiecărui criteriu de risc identificat.

Să parcurgem criteriile de risc:

 • 1. Sediu

Sunt considerate criterii de risc deținerea sediului în una din modurile de mai jos:

Sediul societății este situat la sediul avocatului și este deținut în baza unui contract de prestări servicii juridice;

Sediul aparține unei persoane fizice ce desfășoară o activitate independentă (PFA, II, IF), iar dreptul de utilizare se realizează în baza unui contract cu durata mai mică de 1 an.

Sediul este utilizat în comun cu o persoană fizică ce desfășoară activități independente profesii libere, aparține persoanei fizice, iar contractul de deținere a spațiului de către societate are o perioadă mai mică de 1 an.

Sediul este utilizat în comun cu o persoană fizică ce desfășoară activități independente, aparține unui terț, iar valabilitatea contractului de folosință este mai mică de 1 an.

 • 2.    Insolvență / Faliment – istoric asociați / administratori / acționari

Reprezintă un risc fiscal situația în care un asociat/acționar/ administrator al societății a deținut o participație mai mare de 25% la o societate aflată în insolvență sau faliment ce înregistrează obligații fiscale principale restante la buget.

Notă: participația de 25% se referă la asociați și acționari. Poate să fie administrator și o persoană ce nu deține participații la societate.

 • 3.    Inactivitate fiscală

Reprezintă risc fiscal situația prin care un asociat/acționar/ administrator a deținut aceeași calitate persoanei impozabile declarate inactive fiscal în ultimii 5 ani fără ca aceste persoane impozabile să fie reactivate.

 • 4.    Inactivitate temporară înregistrată la Registrul Comerțului

Reprezintă risc fiscal situația prin care un asociat sau un administrator al societății deține la alte 2 societăți participații mai mari de 25% din capitalul fiecărei societăți, ce se află în inactivitate temporară înregistrată șa Registrul Comerțului cu perioadă expirată la care nu s-a făcut reactivarea.

 • 5.    Respingerea/anularea înregistrării în scopuri de TVA

Reprezintă un risc fiscal situația prin care asociații//administratorii unei societăți solicită înregistrarea în scopuri de TVA, au mai fost în ultimii 5 ani fiscali încheiați acționari/asociați/administratori la societăți la care s-a anulat codul de TVA pentru motivele prevăzute la art. 316 alin. 11 lit. c) - e) din Codul fiscal (infracțiuni în cazierul fiscal, nedepunerea decontului de TVA pentru 6 luni, deconturi fără achiziții/vânzări pentru o perioadă de 6 luni).

 • 6.    Obligații fiscale restante

Reprezintă un risc fiscal dacă există persoane impozabile la care asociații și administratorii societății ce solicită înregistrarea în scopuri de TVA au avut aceeași calitate de acționar/asociat/administrator, iar respectivele persoane impozabile înregistrează obligații principale restante mai mari sau egale cu 50.000 lei.

Reprezintă risc fiscal situația în care actuali asociați/administratori au mai deținut persoane impozabile ce a înregistrat în ultimii 5 ani fiscali încheiați obligații fiscale restante mai mari de 50.000 lei.

 • 7.    Contravenții și infracțiuni

Reprezintă un risc fiscal dacă asociații sau administratori societății înregistrează în cazierul fiscal contravenții și infracțiuni prevăzute în legislația cazierului fiscal.

 • 8.    Venituri

Reprezintă risc fiscal dacă administratorii persoane impozabile nu au obținut venituri în ultimele 12 luni anterioare depunerii cererii

Reprezintă un risc fiscal dacă administratorii au realizat în ultimele 12 luni venituri din salarii din ocupații corespunzătoare grupei majore 9 din COR (muncitori necalificați), iar aceste venituri sunt preponderente.

 • 9.    Rezidență fiscală

Reprezintă un risc fiscal dacă administratorul sau unul dintre administratori este cetățean străin iar capitalul social al societății este mai mic de 45.000 lei.

 • 10.   Deținerea unui cont bancar

Reprezintă un risc fiscal dacă societatea nu deține un cont bancar. În cazul în care societatea deține un cont bancar iar persoanele autorizate asupra acestor conturi nu sunt administratori, asociați sau salariați.

 • 11.    Activitatea desfășurată și activitatea la terț

Reprezintă un risc fiscal dacă societatea nu desfășoară activitate. Reprezintă un risc fiscal situația în care societatea desfășoară activitate la terți în mod exclusiv fără să desfășoare activitate la sediu sau la punctele de lucru.

 • 12.    Servicii contabile

Reprezintă un risc fiscal dacă societatea nu are încadrat un conducător al departamentului financiar-contabil (economist sau persoană membră CECCAR).

 • 13.    Salariați

Reprezintă un risc fiscal dacă societatea nu înregistrează contracte de muncă, altele decât cele privind serviciile contabile.

b) Reînregistrarea în scopuri de TVA după anularea inițială a codului de TVA de către Autoritatea fiscală.

Criteriile enumerate anterior la înregistrarea în scopuri de TVA prin opțiune sunt aceleași urmărite la momentul reînregistrării în scopuri de TVA

c) Anularea înregistrării în scopuri de TVA ulterior acordării codului de TVA din inițiativa autorității fiscale.

Autoritatea fiscală are dreptul să anuleze înregistrarea în scopuri de TVA a unei societăți ulterior acordării înregistrării în scopuri de TVA. Unul dintre motivele anulării înregistrării în scopuri de TVA este identificarea unui risc fiscal ridicat la nivelul societății. În anexa nr. 6 la prezentul ordin sunt enumerate un număr de 5 criterii avute în vedere de Autoritatea fiscală când stabilește riscul fiscal al unei societăți. Aceste criterii sunt:

 • 1.    Sediu

Reprezintă un risc fiscal analizat în scopul anulării codului de TVA deținerea sediului social la cabinetul profesional al avocatului.

Reprezintă risc fiscal deținerea sediului social al societății în baza unui contract de comodat cu o perioadă mai mică de un an, iar societatea nu deține sedii secundare.

 • 2.    Salariații

Reprezintă un risc fiscal analizat din punctul de vedere al anulării înregistrării în scopuri de TVA dacă media numărului de salariați este mai mică de 1. din acest punct de vedere, prin salariați înțelegem persoana pentru care au fost declarate minim 20 de ore efectiv lucrate în lună, indiferent de tipul de contract de muncă.

 • 3.    Servicii contabile

Reprezintă un risc fiscal din perspectiva anulării codului de TVA dacă societatea nu înregistrează o persoană care să conducă compartimentul financiar contabil (economist sau o persoană membră CECCAR.)

 • 4.   Neconcordanțe

Reprezintă un risc fiscal din perspectiva anulării codului de TVA dacă societatea înregistrează neconcordanțe semnificative între declarațiile fiscale depuse de aceasta, inclusiv declarațiile informative recapitulative și informațiile regăsite în declarațiile fiscale depuse de terță, furnizori, clienți, inclusiv cele din declarațiile recapitulative informative depuse de acestea.

Notă: pragul de semnificație respectiv parametrii pentru care sunt luate în considerare neconcordanțele vor fi aprobate de către Președintele ANAF.

 • 5.    Rezidența fiscală

Reprezintă un risc fiscal din perspectiva anulării codului de TVA dacă societatea înregistrează unul sau mai mulți administratori persoane străine ce nu dețin rezidență fiscală în România, iar capitalul social al societății este mai mic de 45.000 lei.

Parcurgând aceste elemente principale amintim faptul că nici o decizie de respingere a înregistrării sau de anulare a înregistrării în scopuri de TVA nu se poate lua de către Autoritatea fiscală decât după audierea contribuabilului, iar deciziile nefavorabile sunt supuse contestației în termen de 45 de zile. Apreciem acest act normativ ca fiind unul mai bun decât reglementările anterioare, mai transparent chiar dacă unele criterii pot fi considerate încă discutabile. Articol realizat pe baza analizei consultantului fiscal Adrian Benta.