Marti a fost publicat in Monitorul oficial noua procedura de declarare a contractelor de munca si a modificarilor ulterioare, respectiv o noua procedura de transmitere catre REVISAL a registrului cu contractele de munca. Cu aceasta ocazie, legiuitorul prelungeste termenul de declarare a modificarii salariului de incadrare pentru o persoana pana la data de 31 martie 2018, situatie aplicabila in contextul transferului asigurarilor sociale de la angajator la salariat avand in vedere OUG nr. 79/2017 pentru modificarea Codului fiscal.

Consultantul fiscal Adrian BentaFoto: Hotnews

Retinem ca acest termen este aplicabil numai pentru modificarea valorii salariului brut de incadrare al salariatilor, iar celelalte modificari aduse la contractul de munca se vor declara in termene prevazute de prezenta Hotarare de Guvern.

In esenta, nu sunt modificari structurale fata de reglementarile anterioare, insa, procedura este importanta mai ales din perspectiva sanctiunilor contraventionale.

Principalele modificari normative aduse:

 • Fiecare dintre angajatori au obligatia sa transmita datele in registru, catre inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi are sediul/domiciliul, in ordinea angajarii. Raspunderea pentru corectitudinea datelor transmise in registru revine in exclusivitate angajatorului.
 • Registrul se intocmeste in forma electronica.

Angajatorii completeaza registrul in ordinea angajarii persoanelor, cu urmatoarele date, fara a avea caracter limitativ:

 • a) datele  de  identificare  ale  angajatorului  persoana  fizica  sau juridica  de  drept  privat,  respectiv institutie/autoritate  publica/alta  entitate  juridica  care  angajeaza  personal  in  baza  unui  contract individual de munca, cum ar fi: denumire, cod unic de identificare - CUI, codul de identificare fiscala - CIF, sediul social si numele si prenumele reprezentantului legal - pentru persoanele juridice, respectiv: numele, prenumele, codul numeric personal - CNP, domiciliul - pentru persoanele fizice;
 • b) datele de identificare ale salariatilor, cum ar fi: numele, prenumele, codul numeric personal CNP, cetatenia si tara de provenienta - Uniunea Europeana - UE, non-UE, Spatiul Economic European - SEE;
 • c) data incheierii contractului individual de munca si data inceperii activitatii;
 • d) functia/ocupatia  conform  specificatiei  Clasificarii  ocupatiilor  din  Romania  (COR)  sau  altor  acte normative;
 • e) tipul contractului individual de munca;
 • f) durata contractului individual de munca, respectiv nedeterminata/determinata;
 • g) durata  timpului  de  munca  si  repartizarea  acestuia,  in  cazul  contractelor  individuale  de  munca  cu timp partial;
 • h) salariul  de  baza  lunar  brut,  indemnizatiile,  sporurile,  precum  si  alte  adaosuri,  astfel  cum  sunt prevazute in contractul individual de munca sau, dupa caz, in contractul colectiv de munca;
 • i) datele de identificare ale utilizatorului, in cazul contractelor de munca temporara;
 • j) data transferului astfel cum este prevazut la art. 90 alin. (9) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor  publici,  republicata,  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare,  precum  si  datele  de identificare ale angajatorului la care se face transferul;
 • k) data  preluarii  prin  transfer,  astfel  cum  este  prevazut  la  art.  90  alin.  (9)  din  Legea  nr.  188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 32 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si datele de identificare ale angajatorului de la care se face transferul;
 • l) data  la  care  incepe  si  data  la  care  inceteaza  detasarea,  precum  si  datele  de  identificare  ale angajatorului la care se face detasarea;
 • m) data la care incepe si data la care inceteaza detasarea transnationala, definita de Legea nr. 16/2017 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale, statul in care  urmeaza sa se realizeze detasarea transnationala, denumirea beneficiarului/utilizatorului la care urmeaza sa presteze activitatea salariatul detasat, precum si natura acestei activitati;
 • n) data la care incepe si data la care inceteaza detasarea pe teritoriul unui stat care nu este membru al  Uniunii  Europene  sau  al  Spatiului  Economic  European,  statul  in  care  urmeaza  sa  se  realizeze detasarea,  denumirea  beneficiarului/utilizatorului  la  care  urmeaza  sa  presteze  activitatea  salariatul detasat, precum si natura acestei activitati;
 • o) perioada, cauzele de suspendare si data incetarii suspendarii contractului individual de munca, cu exceptia cazurilor de suspendare in baza certificatelor medicale;
 • p) data si temeiul legal al incetarii contractului individual de munca.

Orice modificare a datelor prevazute la lit. d)-g) se transmite in registru cel tarziu in ziua anterioara producerii modificarii. Exceptie fac situatiile in care modificarea se produce ca urmare a unei hotarari judecatoresti cand inregistrarea in registru se face in termen de 20 de zile de la data la care angajatorul a luat cunostinta de continutul acesteia.

Orice modificare privind perioada de detasare prevazuta la lit. l)-n) se transmite in registru cel tarziu in ziua anterioara producerii modificarii.

Orice modificare a datelor prevazute la lit. a) si b) se transmite la inspectoratul teritorial de munca in termen de 3 zile lucratoare de la data aparitiei modificarii.

Datele in registru se completeaza si se transmit on-line pe portalul Inspectiei Muncii.

Material realizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Benta.