Declarațiile care trebuie depuse până pe 25 ianuarie vizează multe sectoare economice din România, conform agendei obligațiilor fiscale 2019 transmis de către EY România. Astfel, pentru multe firme va fi o săptămână plină.

HotNews.roFoto: Hotnews

Până pe 21 ianuarie, persoanele înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 136 din Codul fiscal, stabilite în România care au obținut licență de furnizare a energiei electrice sau o licență pentru activitatea traderului de energie electrică în perioada 1-31 decembrie și care au ca activitate principală revânzarea energiei electrice, iar consumul propriu din energia electrică cumpărată este neglijabilă, trebuie să depună Formularul 089.

Obligații care au ca termen data de 25 ianuarie

În primul rând este vorba despre depunerea Declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat - Formularul 100.

 • Este vorba despre declararea și plata impozitului pe dividende. Categoria de contribuabii: a) Persoana juridică română care a plătit dividende către o persoană juridică / fizică română / străină, respectiv asociatul desemnat în cadrul asocierilor/ entităților prevăzute la art. 233 sau art. 234 (1), în cursul lunii decembrie 2018 b) persoana juridică română care a plătit dividende către o persoană juridică fizică română/străină în cursul anului 2018, în cazul în care dividendele distribuite nu au fost plătite până la sfârșitul anului 2018. Fac excepție dividendele distribuite și neplătite până la sfârșitul anului 2018, dacă la data de 31 decembrie 2018 persoana juridică română care primește dividendele deține, pe o perioadă neîntreruptă de maximum un an, minim 10% din titlurile de participare ale persoanei juridice care a distribuit dividende, respectiv în cazul persoanei juridice străine beneficiare, dacă la data de 31 decembrie 2018 aceasta îndeplinește condițiile prevăzute la art. 229 alin (1), lit. c) din Codul Fiscal.
 • Declararea și plăta impozitululi pe venituri obținute din România de nerezidenți. Este vorba despre rezidentul (sau sediul permanent din România al unui nerezident), respectiv asociatul desemnat în cadrul asocierilor /entităților prevăzute la art. 233 sau art. 234 (1) care a plătit un venit impozabil conform prevederilor Titlului VI din Codul fiscal către un nerezident în cursul lunii decembrie.
 • În cadrul aceluiași Formular 100 intră și declararea și plata semestrială a impozitului specific reglementat de Legea nr. 170/2016, aferent celui de-al doilea semestru al anului 2018.
 • La fel calcularea, declararea și plata lunară a impozitului pe monopolul natural din sectorul energiei electrice și al gazului. Se aplică operatorilor de transport de energie electrică și gazelor naturale, precum și operatorilor economici distribuitori de energie electrică și gaze naturale licențiați de ANRE.
 • Calcularea, declararea și plata lunară impozitului pe veniturile din activitățile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale de către operatorii economici, inclusiv filialele acestora și/sau operatorii economici aparținând aceluiași grup de interes economic care desfășoară: exploatare forestieră, extracția cărbunelui superior și inferior, extracția minereurilor feroase, de uraniu și toriu, extracția altor minereuri metalifere, precum și operatorii economici care au licențe de exploatare a resurselor menționate. Acest impozit nu se aplică în cazul acordurilor petroliere offshore.
 • Calcularea, declararea și plata lunară impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale. Aici intră operatorii economici, inclusiv filialele acestora și/sau operatorii economici aparținând aceluiași grup de interes economic care desfășoară efectiv atât activități de extracție, cât și activități de vânzare a gazelor naturale extrase din România pe teritoriul național, în marea teritorială, în zona contiguă și/sau zona economică exclusivă a României din Marea Neagră. Acest impozit nu se aplică în cazul acordurilor petroliere offshore.
 • Calcularea, declararea și plata lunară impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute din vânzarea gazelor naturale extrase din perimetrele offshore. Se aplică titlularilor de acorduri petroliere pentru exploatările din perimetrele petroliere offshore.
 • Calculul, declararea și plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor pentru trimestrul IV 2018.
 • Vărsămintele de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate. Categoria de contribuabili sunt autoritățile și instituțiile publice, persoanele juridice, publice sau private care au cel puțin 50 de angajați și care nu au angajat persoane cu handicap într-un procent de cel puțin 4% din numărul total de angajați.
 • Accizele pentru luna precedentă pentru orice plătitor, cu excepția destinatarului înregistrat care primește doar ocazional produse accizabile.

Depunerea Formularului 107, respectiv Declarația informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private, aferentă anului 2018 de către microîntreprinderile care au efectuat sponsorizări și/sau acte de mecenat.

Taxa pe clădiri – aplicată pentru concesionari, locatari, titulari ai dreptului de administrare sau de folosință ai clădirilor proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ- teritoriale, în perioda de valabilitate a contractului, în cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosință, care se referă la perioade mai mari de o lună.

Declarația se depune la organul fiscal local până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractului

Taxa pe teren – aplicată pentru Concesionari, locatari, titulari ai dreptului de administrare sau de folosință ai terenurilor proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, în perioada de valabilitate a contractului, în cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosință, care se referă la perioade mai mari de o lună. Declarația se depune la organul fiscal local până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractului.

Depunerea Declarației și plata obligațiilor la Fondul de Mediu privind:

 • Contribuția de 3% din veniturile realizate din vânzarea deșeurilor metalice feroase și neferoase obținute de către generatorul deșeurilor. Aceasta se aplică operatorilor economici care desfășoară activități de colectare și / sau valorificare a deșeurilor (sumele se rețin prin stopaj la sursă de către aceștia)
 • Taxele pentru emisiile de poluanți în atmosferă de către operatorii economici deținători de surse staționare a căror utilizare afectează factorii de mediu.
 • Contribuția de 2% din valoarea substanțelor clasificate ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piața națională de către operatorii economici de către cei care introduc pe piața națională substanțe chimice periculoase pentru mediu.
 • Ecotaxa, în valoare de 0,1 lei / bucată, aplicată pungilor și sacoșelor pentru cumpărături fabricate din materiale obținute din resurse neregenerabile pentru operatorii economici care introduc pe piața națională ambalaje de desfacere de tipul pungilor și sacoșelor pentru cumpărături fabricate din materiale obținute din resurse neregenerabile.
 • Contribuția de 2 lei / kg, datorată pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor de valorificare și cantitățile efectiv valorificate. Declararea lunară a cantităților de ambalaje introduse pe piața națională în luna precedentă și a cantităților de deșeuri de ambalaje valorificate. Plata anuală a contribuției aferente, după cum este cazul. Aceasta se referă la operatorii economici care introduc pe piața națională bunuri ambalate, cei care distribuie pentru prima dată pe piața națională ambalaje de desfacere și cei care închiriază, cu titlu profesional, ambalaje.
 • Contribuția de 2 lei / kg pentru diferența dintre cantitățile de anvelope corespunzătoare obligațiilor anuale de gestionare și cantitățile efectiv gestionate. Este vorba despre declararea lunară a cantităților de anvelope introduse pe piața națională în luna precedentă și a cantităților de anvelope uzate gestionate. Plata anuală a contribuției aferente, după cum este cazul. Categoria de contribuabili: operatorii economici care introduc pe piața națională anvelope noi și / sau uzate destinate reutilizării.
 • Contribuția aferentă anului 2018 pentru diferența dintre cantitățile de echipamente electrice și electronice declarate ca fiind introduse pe piața națională și cantitățile constatate de Administrația Fondului ca fiind introduse pe piața națională. Ese vorba despre declararea lunară a cantităților de echipamente electrice și electronice introduse pe piața națională în luna precedentă și a cantităților de deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate. Plata anuală a contribuției aferente, după cum este cazul.

Categoria de contribuabili: operatorii economici care introduc pe piața națională echipamente electrice și electronice

 • Contribuția de 4 lei / kg de baterii și acumulatori portabili aferentă anului 2018 pentru diferența dintre cantitățile de baterii și acumulatori portabili declarate ca fiind introduse pe piața națională și cantitățile constatate de Administrația Fondului ca fiind introduse pe piața națională. Este vorba despre declararea lunară a cantităților de baterii și acumulatori portabili introduse pe piața națională în luna precedentă și a cantităților de deșeuri de baterii și acumulatori portabili colectate. Plata anuală a contribuției aferente, după cum este cazul.

Categoria de contribuabili: operatorii economici care introduc pe piața națională baterii și acumulatori portabili.

 • Contribuția de 2% din veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase și / sau a materialelor lemnoase obținute de către administratorul, respectiv proprietarul pădurii.
 • Taxa de 0,3 lei / kg, aplicată o singură dată cantităților de uleiuri pe bază minerală, semisintetice, sintetice, cu sau fără adaosuri de către operatorii economici care introduc pe piața națională uleiuri pe bază minerală, semisintetice, sintetice, cu sau fără adaosuri.

Depunerea Declarației privind cifra de afaceri din anul precedent în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent - Formular 094:

 • Formularul trebuie depus de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul Fiscal, care au utilizat trimestrul ca perioadă fiscală în anul precedent, care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri și care au realizat o cifră de afaceri ce nu a depășit plafonul de 100.000 euro, al cărui echivalent în lei se calculează conform normelor.

Depunerea Notificării privind aplicarea / încetarea aplicării sistemului TVA la încasare - Formular 097.

Aceasta trebuie depusă pentru intrarea în sistem, persoanele impozabile care în anul precedent au realizat o cifră de afaceri care nu depășește plafonul și nu au aplicat sistemul TVA la încasare în anul precedent.

Pentru intrarea în sistem, persoanele impozabile care se înregistreaza în scopuri de TVA conform art. 316 în cursul anului și optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare (în cazul acestora, termenul de depunere este începând cu data înregistrării în scopuri de TVA).

De asemeneea, trebuie depusă și pentru ieșirea din sistem de către persoanele impozabile care au depășit plafonul în perioada fiscală anterioară.

Persoanele impozabile cu regim mixt trebuie să comunice organului fiscal competent, la începutul fiecărui an fiscal, cel mai târziu până la data de 25 ianuarie inclusiv, pro-rata provizorie care va fi aplicată în anul respectiv, precum și modul de determinare a acesteia.

Persoana impozabilă cu regim mixt, în situații speciale, solicită Ministerului Finanțelor Publice aprobarea aplicării unei pro-rate speciale.

Persoana impozabilă cu regim mixt este obligată să anunțe Ministerul Finanțelor Publice în cazul renunțării la aplicarea pro-ratei speciale.

Depunerea Declarației privind veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România și de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România – Declarația 224 pentru luna precedentă.

Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată - Formular 300 de către:

Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 316:

1. Lunar, persoanele impozabile care au ca perioadă fiscală luna

2. Trimestrial, pentru persoanele impozabile care au ca perioadă fiscală trimestrul Semestrial, conform aprobării (dacă efectuează operațiuni impozabile pe max. 3 luni calendaristice dintr-un semestru)

3. Anual, conform aprobării (dacă efectuează operațiuni impozabile pe max. 6 luni calendaristice dintr-un an)

Depunerea Decontului special de taxă pe valoarea adăugată pentru operațiuni a căror exigibilitate ia naștere în luna precedentă (numai pentru perioadele în care ia naștere exigibilitatea taxei) - Formular 301.

Categoria de contribuabili: Persoanele impozabile care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA și care nu trebuie să se înregistreze conform art. 316, care au efectuat în luna precedentă achiziții intracomunitare de bunuri pentru care sunt înregistrate conform art. 317, mijloace de transport noi, second-hand pentru care se datorează taxa în România și / sau produse accizabile, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate conform art. 317 sau alte operațiuni pentru care sunt persoanele obligate la plata taxei conform art. 307, alin. (2) – (6).

Depunerea Declarației privind sumele rezultate din ajustarea / corecția ajustărilor / regularizarea taxei pe valoarea adăugată - Formular 307

Categoria de contribuabili: Persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA sau a căror înregistrare în scopuri de TVA a fost anulată și care au obligația ajustării TVA.

Depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), g) sau h) din Codul Fiscal - Formular 311

Categoria de contribuabili: Persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), g) sau h) din Codul Fiscal și care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări / prestări și / sau achiziții de bunuri / servicii pentru care sunt obligate la plata TVA.

Depunerea Declarației recapitulative privind livrările / achizițiile / prestările intracomunitare de bunuri / servicii (pentru luna precedentă) - Formular 390

Categoria de contribuabili: Contribuabilii înregistrați în scopuri de TVA conform art. 316 sau 317 care au efectuat livrări, prestări, achiziții intracomunitare de bunuri și / sau servicii, sau livrări de bunuri în cadrul unei operațiuni triunghiulare pentru care exigibilitatea a intervenit în luna de raportare.

Depunerea Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate - Formular 112 pentru luna precedentă

 • Calcularea și virarea pentru luna precedentă a impozitului pe venit, precum și a contribuțiilor sociale aferente pentru următoarele categorii de venituri, impuse în regim de reținere la sursă:

1. venituri din salarii, venituri din arendarea bunurilor agricole

2. venituri din drepturi de proprietate intelectuală

3. venituri obținute în baza contractelor de activitate sportivă.

Depunerea Declarației informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal Formular 208 pentru semestrul precedent.

Categoria de contribuabili: notarii publici care au obligația calculării, încasării și plății impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal.

Efectuarea plății cotei de contribuție pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate către FNUASS pentru luna precedentă.

Categoria de contribuabili: asigurații care au încheiat contract de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate.

Efectuarea plății cotei de contribuție la pensie către CNPP pentru luna precedentă

Categoria de contribuabili: Asigurații în sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale care se regăsesc în una dintre situațiile menționate în Legea nr. 263 / 2010.

Efectuarea plății cotei de contribuții sociale pentru șomaj pentru luna precedentă

Categoria de contribuabili: Asigurații care au încheiat opțional un contract de asigurare pentru șomaj cu Agenția de ocupare a forței de muncă județeană / a municipiului București