​​Philippse Heim, adjunctul CEO-ului Societe Generale, responsabil cu activitatea de retail al băncilor din grup, alături de fostul ministru al Finanțelor din Guvernul M.R.Ungureanu, Bogdan Drăgoi și de decanul Facultății de Contabilitate din ASE, Liliana Feleagă au fost desemnați administratori ai BRD ca urmare a deciziilor luate în Adunarea Generală a Acționarilor. Heim, care se află în România de la începutul acestei săptămâni, a avut deja o serie de întâlniri cu oficiali ai Băncii Centrale.

Francois Bloch, PDG al BRD-GSGFoto: Hotnews

Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) BRD - Groupe Société Générale s-a reunit pe 18 aprilie 2019 pentru două şedinţe: Ordinară şi Extraordinară. Conform convocatorului, la Adunarea Generală Ordinară şi la cea Extraordinară au fost îndreptăţite să participe şi să voteze persoanele având calitatea de acţionar la data de referinţă de 08 aprilie 2019. La şedinţă au fost prezenţi acţionari reprezentând 80,56 % din capitalul social al băncii.

AGA Ordinară a dezbătut şi aprobat situaţiile financiare anuale individuale şi consolidate la 31 decembrie 2018, pregătite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aşa cum au fost adoptate de Uniunea Europeană, însoţite de Raportul Anual al Consiliului de Administraţie la nivel individual şi consolidat şi de Raportul auditorului financiar al băncii, descărcarea de gestiune a administratorilor BRD pentru exerciţiul financiar al anului 2018, propunerea Consiliului de administraţie de distribuire a 73.9% din profitul distribuibil de 1.545.988.625 lei, fixarea dividendului brut la 1,64 lei / acţiune, plata dividendelor în data de 31 mai 2019 și data plății amânate 29 noiembrie 2019, bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 şi programul de activitate pe exerciţiul financiar al anului 2019, remuneraţia cuvenită administratorilor neexecutivi şi limitele generale privind remuneraţiile suplimentare ale administratorilor precum şi a remuneraţiei directorilor pentru exerciţiul financiar al anului 2019, numirea societăţii Ernst & Young Assurance Services S.R.L. în calitate de auditor financiar al băncii pentru anul financiar 2019.

De asemenea, AGA Ordinară a aprobat: reînnoirea mandatului de administrator al domnului Petre Bunescu, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 18.04.2019 și numirea următorilor 3 administratori: domnul Bogdan-Alexandru Drăgoi, domnul Philippe Laurent Charles Heim și doamna Liliana Feleagă, pentru un mandat de 4 ani (numirile sunt sub condiţia obţineriiaprobării prealabile începerii exercitării funcției, emisă de Banca Naţională a României, conform dispoziţiilor legale în vigoare şi termenul mandatului începe să se calculeze de la data emiterii aprobării prealabile începerii exercitării funcției).

Preşedintele Consiliului de Administraţie al Băncii a fost împuternicit să semneze, în numele Băncii, Contractul de administraţie cu fiecare dintre administratorii mai sus menționați.

În cadrul aceleiași AGA Ordinare, domnul Bogdan-Alexandru Drăgoi și doamna Liliana Feleagă au fost desemnați în calitate de administratori independenți.

AGA Extraordinară a avut pe ordinea de zi şi a aprobat modificarea Actului Constitutiv al Băncii conform propunerilor din Anexa la Convocator.

De asemenea, Adunarea Generală a Acţionarilor a aprobat data de 9 mai 2019ca ex date, respectiv data de 10 mai 2019 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor care urmează să beneficieze de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.