Curtea de Conturi a observat foarte multe abateri la direcțiile regionale ale ANAF, în raportul pe 2018. Vorbim atât de București, cât și de alte județe. De exemplu, la Teleorman, s-a constatat efectuarea necorespunzătoare a controlului fiscal, în sensul neefectuării tuturor acțiunilor de control. Astfel, acolo s-a constatat prejudicierea bugetului de stat cu aproape jumătate de milion de lei, prin neînscrierea AJFP (Agenția Națională a Finanțelor Publice) Teleorman la masa credală pentru două societăți comerciale aflate la data efectuării acțiunilor de inspecție fiscală în procedura de insolvență.

ANAFFoto: DGAF

19 motive pentru care bugetul de stat este sărac

Principalele categorii de abateri grupate potrivit atribuțiilor și competențelor specifice ale organelor fiscale prevăzute de Codul de procedură fiscală sunt:

1. Deficiențe cu privire la înregistrarea fiscală, reprezentând activitatea de atribuire a codului de identificare fiscală, de organizare a registrului contribuabililor/plătitorilor și de eliberare a certificatului de înregistrare fiscală.

În cazul DGRFP București și AJFP: Bacău, Brașov, Cluj, Giurgiu, Harghita și Mehedinți s-a constatat neincluderea în programul de control a contribuabililor care au depășit plafonul de scutire de TVA și care nu s-au declarat și înregistrat ca plătitori de TVA, ceea ce reprezintă un risc fiscal cu privire la corectitudinea stabilirii, evidențierii și virării TVA.

Organele fiscale din cadrul DGRFP București și AJFP: Bihor, Brașov, Galați, Mureș și Vaslui nu au identificat și nu au notificat contribuabilii cărora li s-a anulat codul de înregistrare în scopuri de TVA, consecința fiind efectuarea de operațiuni impozabile nedeclarate.

De asemenea, în cazul AJFP: Bistrița-Năsăud, Covasna, Gorj, Iași, Maramureș, Prahova, Satu-Mare, Sălaj, Timiș și Tulcea s-a constatat neefectuarea de analize de risc pentru contribuabilii persoane fizice și juridice care au realizat venituri totale peste plafonul de scutire de la plata taxei pe valoarea adăugată, consecința fiind neînregistrarea în scopuri de TVA a agenților economici în cauză și necolectarea TVA aferentă operațiunilor economice care ar fi trebuit cuprinse în sfera de aplicare a taxei.

2. Deficiențe în activitatea de stabilire a creanțelor fiscale de către organele fiscale

În cazul AJFP: Alba, Botoșani, Brașov, Cluj, Constanța, Giurgiu, Gorj, Ialomița, Neamț, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava și Teleorman s-a constatat nerespectarea de către organele fiscale a obligației de a stabili din oficiu obligațiile fiscale în cazul nedepunerii declarațiilor fiscale, cu consecința nerealizării veniturilor fiscale aferente, datorate bugetului de stat;

3. Neclarificarea până la finele anului fiscal a sumelor încasate fără existența titlurilor de creanță (suprasolviri) prin nedepunerea declarației fiscale, neluarea măsurilor pentru obținerea acestora, abaterea fiind identificată în cazul AJFP: Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Maramureș, Mehedinți, Prahova, Satu Mare, Suceava și Vrancea;

4. Neinvestigarea neconcordanțelor din declarațiile fiscale ale contribuabililor și care conțin indicii privind nedeclararea tuturor impozitelor și taxelor cuvenite bugetului de stat a fost constatată în cazul organelor fiscale din cadrul AJFP: Alba, Bacău, Brașov, Botoșani, Brașov, Buzău, București, Cluj, Covasna, Călărași, Dolj, Giurgiu, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Mureș, Neamț, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Vaslui, Vâlcea și Vrancea;

5. Neimpunerea, în toate cazurile, a veniturilor obținute de persoanele fizice autorizate, în urma nedeclarării sau declarării eronate a veniturilor bugetare a fost consemnată în cazul AJFP: Arad, Bacău, Bihor, Dâmbovița, Hunedoara, Maramureș, Mehedinți, Olt, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Sălaj, Suceava, Timiș și Vâlcea.

În cazul AJFP Sibiu și AJFP Vâlcea s-a stabilit nerespectarea prevederilor legale ce privesc declararea și controlul impozitului pe veniturile datorate de persoanele fizice sau juridice nerezidente;

6. Abateri privind activitatea organelor fiscale având ca obiect verificarea sau stabilirea bazelor de impozitare și a situațiilor de fapt aferente;

7. Organizarea necorespunzătoare a controlului fiscal, respectiv neurmărirea corespunzătoare a realizării programului de control, neasigurarea capacității de control la nivelul organigramelor aprobate. Abaterea a fost consemnată în cazul AJFP Prahova și al AJFP Timiș;

8. Efectuarea necorespunzătoare a controlului fiscal, în sensul neefectuării tuturor acțiunilor de control. Această abatere a fost consemnată în cazul AJFP Teleorman, fiind constatată prejudicierea Bugetului general consolidat al statului cu suma de 479.700 lei, prin neînscrierea AJFP Teleorman la masa credală pentru două societăți comerciale aflate la data efectuării acțiunilor de inspecție fiscală în procedura de insolvență;

9. Neprogramarea și neefectuarea inspecțiilor fiscale la contribuabilii la care s-au înregistrat neconcordanțe semnificative rezultate din declarațiile informative depuse. Această abatere s-a consemnat în cazul AJFP: Bacău, Giurgiu, Harghita, Ialomița, Suceava și Vaslui;

10. Neprogramarea și neefectuarea inspecțiilor fiscale în termenul de prescripție a dreptului de stabilire a obligațiilor fiscale în cazul contribuabililor ce prezintă un risc fiscal ridicat. Abaterea a fost consemnată în cazul AJFP: Alba, Bacău, Brașov, Mehedinți și Sălaj;

11. Efectuarea necorespunzătoare a controlului fiscal, respectiv necalcularea, în condițiile legii, a diferențelor de impozite și taxe datorate de agenții economici drept obligații față de bugetul de stat. Abaterea a fost consemnată în cazul DGRFP București și al AJFP: Călărași, Gorj și Prahova.

12. Necuprinderea în programul de control a agenților economici care au efectuat achiziții intracomunitare fără să le declare prin Declarația informativă 390, fiind identificați în sistemul VIES datorită declarării acestor operațiuni de către partenerii din Uniunea Europeană;

13. Deficiențe în activitatea de colectare a creanțelor fiscale prin procedura fiscală de executare silită.

În cazul AJFP Bacău s-a constatat neevaluarea unor bunuri sechestrate, neînregistrarea acestora în evidențele contabile și necuprinderea lor în inventarierea anuală.

În cazul DGRFP București și al AJFP Arad au fost consemnate deficiențe privind activitatea Compartimentului juridic și de executare silită a drepturilor vamale;

14. Neaplicarea în toate cazurile a măsurilor de executare silită (blocarea conturilor bancare, executarea veniturilor datorate de terți, instituirea de sechestre asupra bunurilor mobile și imobile) după expirarea termenului de 15 zile de la data comunicării somației, în condițiile în care contribuabilul nu a achitat obligațiile bugetare menționate în titlul executoriu.

Această abatere a fost consemnată la AJFP: Arad, Călărași și Satu Mare;

15. Supraevaluarea bunurilor sechestrate de organele fiscale în vederea valorificării în cadrul procedurilor de executare silită, în cazul AJFP Călărași și al AJFP Mehedinți;

16. nevalorificarea sechestrelor instituite pentru bunurile mobile și imobile în cazul AJFP: Bacău, Bihor, BistrițaNăsăud, Caraș-Severin, Gorj, Mureș, Neamț, Satu Mare, Sălaj și Sibiu;

17. Acordarea de eșalonări fără respectarea prevederilor legale în cazul AJFP: Dâmbovița, Iași, Brăila, Mehedinți, Satu Mare, Bihor, Brașov și Suceava;

18. Neurmărirea respectării clauzelor convențiilor privind acordarea de înlesniri la plată a obligațiilor bugetare datorate de către AJFP: Botoșani, Dolj, Maramureș, Olt și Prahova;

19. Nesancționarea contribuabililor prin neaplicarea sancțiunilor contravenționale în cazul nedepunerii sau al depunerii cu întârziere a declarațiilor fiscale sau a situațiilor financiare în cazul AJFP: Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Călărași, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Maramureș și Teleorman.