Ordonanța adoptată de Guvern noaptea trecută, în contextul actual al efectelor coronavirusului mai conține câteva măsuri despre care Ludovic Orban nu a vorbit în declarația recentă: IMM-urile care obțin certificat de situație de urgențã vor putea amâna plata utilitãților și a chiriilor. Cel puțin așa reiese dintr-un comunicat al Ministerului Finanțelor Publice.

Ministerul FinantelorFoto: Ministerul Finantelor Publice

Alte măsuri anunțate de MFP sunt implementarea unui program multianual de sprijinire a IMM-urilor, prin garantarea unor credite, subvenționarea dobânzilor pentru aceste finanțãri, facilitãți pentru societãțile care întâmpinã dificultãți financiare, prorogarea termenelor de depunere a cererilor de restructurare a obligațiilor bugetare și a termenelor de platã a impozitelor locale datorate de populație.

Credite cu dobândă subvenționată

Ministerul Finanțelor va garanta pânã la 80% din valoarea finanțãrilor acordate IMM. Valoarea maximã a creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru acordate unui beneficiar nu poate depãși media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii doi ani fiscali, în limita a 5 milioane lei. Pentru creditele de investiții, valoarea maximã a finanțãrii este de 10 milioane de lei.

Totodatã, valoarea maximã cumulatã a finanțãrilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilitãți este de 10 milioane lei.

Pentru microîntreprinderi sau întreprinderi mici, statul va acorda garanții pentru credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, exclusive dobânzile, comisioanele și speze bancare aferente creditului garantat de stat în procent de maximum 90%. Valoarea maximã a finanțãrilor va fi de 500.000 lei pentru microîntreprinderi și de 1 milion de lei pentru întreprinderile mici.

Valoarea maximã a fiecãrei finanțãri acordate unui beneficiar nu poate depãși media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii doi ani fiscali, în limita pragurile prevãzute anterior.

Ministerul Finanțelor Publice va subvenționa 100% din dobânzile pentru creditele ce urmeazã a fi garantate, atât pentru microîntreprinderi, cât și pentru întreprinderi mici și mijlocii.

Dobânda va fi subvenționatã de la momentul acordãrii creditului pânã la data de 31 martie 2021.

Acordarea subvenției de dobândã se menține în anii 2021-2022, începând cu luna aprilie 2021 doar în condițiile în care creșterea economica estimatã de CNSP pentru acești ani se situeazã sub nivelul celei înregistrate în anul 2020 și se stabilește prin Hotãrâre de Guvern.

Obligațiile fiscale restanțe și alte creanțe bugetare se vor achita din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordate în cadrul programului.

Perioada de garantare a creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru va fi de 36 de luni cu posibilitatea prelungirii cu 36 de luni. Pentru creditele de investiții a fost menținutã perioada de 120 de luni.

MFP va acoperi de la buget și comisionul de administrare pentru acoperirea costurilor de acordare și monitorizare a garanțiilor acordate de F.N.G.C.I.M.M.

Suspendarea popririlor pentru persoanele fizice

Guvernul a decis sã se suspende sau sã nu înceapã mãsurile de executare silitã prin poprire a persoanelor fizice, cu excepția executãrilor silite care se aplicã pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotãrâri judecãtorești pronunțate în materie penalã. Mãsurile de suspendare a executãrii silite prin poprire asupra sumelor urmãribile reprezentând venituri și disponibilitãți bãnești se aplicã, prin efectul legii, de cãtre instituțiile de credit sau terții popriți, fãrã alte formalitãți din partea organelor fiscale.

Fără dobânzi și penalități de întârziere

Actul normativ mai prevede cã, pe perioada stãrii de urgențã, pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data intrãrii în vigoare a ordonanței de urgențã și neachitate pânã la încetarea mãsurilor prevãzute de starea de urgențã nu se calculeazã și nu se datoreazã dobânzi și penalitãți de întârziere conform Codului de procedurã fiscalã. Aceastã facilitate va fi menținutã pentru încã 30 de zile de la încetarea stãrii de urgențã.

În acest fel, contribuabilii sunt eligibili sã participe, de exemplu, la procedurile de achizițiile publice derulate în aceastã perioadã sau sã nu li se anuleze diverse autorizații.

Prorogarea dispozițiilor referitoare la termenele de depunere a notificãrilor

Având în vedere riscul apariției unor dezechilibre financiare la nivelul economiei naționale cu impact asupra contribuabililor, a fost consideratã necesarã prorogarea dispozițiilor referitoare la termenele de depunere a notificãrilor și a cererilor depuse de aceștia pentru a beneficia de mãsurile de restructurare a obligațiilor bugetare.

Astfel, s-a decis prorogarea termenului pentru depunerea intenției de restructurare pânã la data de 31 iulie 2020 și prorogarea termenului de depunere a cererii de restructurare pânã la data de 30 octombrie 2020

Prin derogare de la prevederile privind Codul Fiscal, contribuabilii care aplicã sistemul de declarare și platã a impozitului pe profit anual, cu plãți anticipate efectuate trimestrial, pot efectua plãțile anticipate trimestriale pentru anul 2020, la nivelul sumei rezultate din calculul impozitului pe profit trimestrial curent. Modul de calcul se pãstreazã pentru toate trimestrele anului fiscal 2020. De asemenea, pentru cei care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplicã pentru plãțile anticipate datorate pentru trimestrele rãmase din anul modificat care se încheie în anul 2020, precum și pentru calculul celor care sunt aferente trimestrelor din anului fiscal modificat care începe în anul 2020 și sunt cuprinse în anul calendaristic 2020.

Amânarea plății la utilități pentru IMM-uri

De asemenea, pe durata stãrii de urgențã, întreprinderile mici și mijlociicare dețin certificatul de situație de urgențã emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, beneficiazã de amânarea la platã pentru serviciile de utilitãți - electricitate, gaze naturale, apã, servicii telefonice si de internet, precum și de amânarea la platã a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare.

Prin derogare de la alte dispoziții legale, în contractele în derulare, altele decât cele prevãzute anterior încheiate de întreprinderile mici sau mijlocii, care dețin certificatul de situație de urgențã emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, poate fi invocatã forța majorã împotriva acestora numai dupã încercarea, doveditã cu înscrisuri comunicate între pãrți prin orice mijloc, inclusiv prin mijloace electronice, de renegociere a contractului, pentru adaptarea clauzelor acestora cu luarea în considerare a condițiilor excepționale generate de starea de urgențã.

Termenul pentru impozitul pe clădiri: 30 iunie

Guvernul a decis și prorogarea termenului de platã pentru impozitul pe clãdiri, impozitul pe teren, respective impozitul pe mijloacele de transport de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020, perioadã în care se vor primi în continuare bonificațiile stabilite de consiliile locale.

Plata ratelor pentru UAT-uri se va putea amâna la cerere

În aceste condiții, Guvernul a aprobat ca plata ratelor și dobânzilor aferente împrumuturilor din venituri rezultate din privatizare acordate de Ministerul Finanțelor Publice unitãților administrative-teritoriale sã se poate amâna, la cererea acestora, pe o perioadã de trei luni, de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanțe de urgențã. Pentru aceastã perioadã Ministerul Finanțelor Publice nu calculeazã dobânzi și dobânzi de întârziere. Facilitatea nu este acordatã împrumuturilor care înregistreazã restanțe la platã.

Împrumut pentru UNIFARM

Ținând cont de necesitatea achiziției în continuare a materialelor și echipamentelor sanitare necesare, Ministerul Finanțelor Publice acordã un împrumut din venituri rezultate din privatizare în valoare de 1,15 miliarde lei Companiei Naționale UNIFARM S.A., pe o perioadã de 6 luni.

Începând cu data intrãrii în vigoare a ordonanței de urgențã, pe perioada stãrii de urgențã instituite pe teritoriul României, se autorizeazã ordonatorii principali de credite sã efectueze virãri de credite bugetare și credite de angajament neutilizate, dupã caz, astfel încât sã asigure fondurile necesare pentru aplicarea mãsurilor de combatere și prevenire a rãspândirii infectãrii cu coronavirusul SARS-CoV-2.

Ministerul Finanțelor Publice va aproba repartizarea pe trimestre a virãrilor de credite bugetare și credite de angajament, pe baza comunicãrilor transmise de ordonatorii principali de credite a virãrilor în termen de 5 zile lucrãtoare de la data efectuãrii.