Ministerul Finanțelor a pregătit proiectul prin care va putea fi pusă în aplicare suspendarea ratelor la credite de la 1 ianuarie 2021 (acea Ordonanță ce a fost adoptată la finalul anului trecut). Aceasta va putea fi solicitată atât pentru creditele pentru care a fost deja obținută suspendarea, cât și pentru creditele pentru care nu s-a solicitat anterior accesarea facilității de suspendare.

Ministerul FinantelorFoto: Ministerul Finantelor Publice

*Întreg materialul de mai jos se refera doar la persoanele fizice (desi OUG in vigoare si proiectul de HG se aplica, bineinteles, și pentru cele juridice)

Proiect HG norme suspendarea ratelor la credite

Cine poate beneficia

Poate beneficia de acordarea facilităţii de suspendare a obligaţiei de plată a ratelor, dobânzilor şi comisioanelor aferente creditului ipotecar care îndeplineşte condiţiile de mai jos (vezi intertitlul CONDIȚIILE), persoana fizică ale cărei venituri au fost afectate direct sau indirect de situaţia gravă generată de pandemia COVID-19.

Când trebuie transmisă solicitarea către bancă

Până pe 15 martie 2021, inclusiv.

Unde se transmite cererea

Pentru a beneficia de suspendare clienții trebuie să trimită băncilor solicitarea în format letric sau prin poșta electronică, la datele de contact stipulate în contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanță oferit de bancă.

În cazul în care clientul nu poate transmite cererea prin unul dintre mijloacele menționate, acesta o poate formula pe cale orală, prin telefon, la un număr de telefon dedicat de pe pagina de internet a băncii, situație în care banca are obligația înregistrării convorbirii.

CONDIȚIILE

Poate fi suspendată rambursarea ratelor, dobânzilor şi comisioanelor scadente numai pentru creditele ipotecare care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:

• au fost acordate până la data de 30 martie 2020 inclusiv;

• data scadenţei finale a obligaţiilor de rambursare a ratelor, prevăzută în contractele de credit, este ulterioară datei solicitării suspendării obligațiilor de plată;

• nu le-a fost declarată scadenţa anticipată până la data de 31 decembrie 2020 inclusiv;

• nu înregistrează restanțe la data solicitării suspendării obligației de plată.

Perioada de suspendare a ratelor

Perioada pentru care se acordă facilităţile de suspendare la plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor acordate de către bănci se stabileşte conform opţiunii clientului şi este cuprinsă între minimum o lună şi maximum nouă luni.

Perioada maximă de nouă luni include și perioada suspendării efective a obligațiilor de plată în temeiul moratoriului legislativ instituit prin Ordonanța de urgență a Guvernului inițială și/sau perioadele de suspendare acordate în cadrul moratoriilor non-legislative, după caz.

După data de 1 ianuarie 2021 debitorul are posibilitatea de a obține o singură dată suspendarea obligațiilor de plată.

La ce se va uita banca

Clientul va trebui să declare pe proprie răspundere că i-au fost afectate veniturile proprii şi/sau veniturile aferente familiei, direct sau indirect, de pandemia COVID-19 şi se află în imposibilitatea de a onora obligaţiile de plată aferente creditului ca urmare a intervenţiei uneia/mai multora dintre următoarele cauze, fără a se limita la acestea:

• intrarea clientului/membrilor familiei acestuia în şomaj tehnic ca efect al închiderii/restrângerii activităţii angajatorului

• concedierea clientului/membrilor familiei acestuia

• reducerea salariului clientului/membrilor familiei acestuia, plasarea clientului în carantină instituţionalizată sau izolare la domiciliu, îmbolnăvirea cu COVID-19 şi altele asemenea.

(La ce se vor uita băncile în privința firmelor: Acestea trebuie să declare pe propria răspundere că le-au fost diminuate cu minimum 25% veniturile sau încasările medii lunare din ultimele 3 luni anterioare solicitării suspendării obligațiilor de plată prin raportare la perioada similară din anii 2019/2020 şi se află în imposibilitatea de a onora obligaţiile de plată aferente creditului).

Ce va face banca

Analizează solicitarea formulată de client, verifică încadrarea creditului în condiţiile prevăzute mai sus (CONDIȚIILE – acel intertitlu de mai sus) precum și la cele scrise mai sus (la ce se va uita banca).

În termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii solicitării complete, dar fără a depăși data de 30 martie 2021, comunică clientului decizia sa de aprobare/respingere a cererii de suspendare a obligaţiilor de plată a ratelor.

Decizia de aprobare conţine şi numărul de rate pentru care a fost solicitată de debitor şi aprobată suspendarea la plată şi se comunică debitorului în format letric sau prin poştă electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau declarate de către client creditorului ulterior încheierii contractului de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanţă oferit de creditor, sau telefonic, cu respectarea obligaţiei creditorului de înregistrare a convorbirii, după caz, în funcţie de opţiunea exprimată de debitor.

IMPORTANT: Modificarea clauzelor contractuale ca efect al aprobării solicitării beneficiarului se realizează fără încheierea de acte adiţionale, prin notificarea clauzelor contractuale modificate, inclusiv noul grafic de rambursare a creditului şi graficul de rambursare a dobânzilor eşalonate, transmisă de creditor debitorului în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea solicitării complete.

În graficul de rambursare a creditului, revizuit după acordarea facilităţii de suspendare a obligaţiei de plată, rata de dobândă se menţine la nivelul prevăzut în contractul de credit iniţial încheiat între client şi bancă.

Plata – o chestiune importantă

Pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice pentru care cererea de suspendare a obligațiilor de plată a fost formulată până la data de 15 iunie 2020, cu termen de încheiere a perioadei de amânare anterior datei de 31 decembrie 2020, inclusiv, suspendarea obligațiilor de plată până la perioada maximă de nouă luni se realizează prin cumularea creanței/restului de creanță aferentă dobânzilor calculate în prima perioadă suspendată cu creanța aferentă dobânzilor calculate pentru a doua perioadă suspendată.

La creanța astfel rezultată dobânda este 0% și plata de către debitor a acesteia se va face eșalonat în 60 de rate lunare egale începând cu luna imediat următoare încheierii celei de-a doua perioade de amânare.

Noul grafic de rambursare a acestor plăţi consolidate pe debitor se comunică în termen de 30 de zile calendaristice FNGCIMM, odată cu formularea solicitării de emitere/reemitere a scrisorii de garanţie. La data reemiterii scrisorii de garanție va înceta valabilitatea scrisorii de garanție anterioare.

De luat în calcul: La solicitarea debitorului, creditorii pot modifica data de scadență lunară a ratei, cu menținerea numărului total de 60 de rate lunare egale sau pot acorda o perioadă limitată de grație la plata ratelor lunare, suplimentară celor 60 de rate lunare egale de plată a dobânzii, dar care nu va fi acoperită de scrisoarea de garanție de stat.