Așa cum știm, Direcția de soluționare a contestațiilor trebuie să treacă în subordinea Ministerului Finanțelor, de la ANAF, având în vedere Legea 295/2020. În acest sens, Ministerul Finanțelor a pregătit un proiect de Hotărâre de reorganizare a instituției. Astfel, numărul de posturi va crește cu 220, la care se adaugă 62 vacante. Acestea vin practic de la ANAF, e un transfer. Ministerul va ajunge la un total de 1997 posturi. Proiectul este mult mai amplu și se produc foarte multe modificări.

Ministerul FinantelorFoto: Ministerul Finantelor Publice

Proiect reorganizare Ministerul Finanțelor (click pentru a deschide)

De asemenea, se va înființa un post de secretar de stat și 4 posturi aferente cabinetului demnitarului, precum și înființarea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici de secretar general adjunct, ținând seama de necesitatea desfășurării la nivelul ministerului a unor activități suplimentare și creșterea semnificativă a numărului de personal.

Direcția de politici publice, relația cu Parlamentul și dialog social se reorganizează în două direcții:

1. Direcția relația cu Parlamentul și dialog social (care va prelua în subordine Serviciul pentru relația cu Parlamentul și dialog social)

2. Direcția de politici publice și pregătire ședințe de Guvern (organizată prin transformarea Serviciului unitatea de politici publice si pregătire ședințe de Guvern în Direcția de politici publice și pregătire ședințe de Guvern). În subordinea acesteia va fi preluat Serviciul monitorizare acte normative.

Personalul Direcției de politici publice, relația cu Parlamentul și dialog social va fi preluat corespunzător în cadrul celor două direcții și îi vor fi aplicate prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Direcția de politici publice și pregătire ședințe de Guvern va prelua și atribuția de monitorizare a respectării procedurilor stabilite de Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, precum și analiza modului de atingere a obiectivelor stabilite prin acte normative inițiate de Ministerul Finanțelor.

Se comasează prin absorbție două structuri (Direcția de Programare a Investițiilor Publice și Unitatea de management a investițiilor publice) prin trecerea activităților, atribuțiilor și personalului Unității de management a investițiilor publice la nivel de serviciu, în cadrul Direcției de Programare a Investițiilor Publice care își va schimba denumirea în Direcția de investiții și parteneriate strategice.

Ținând seama de importanța cheltuielilor cu investițiile, în vederea flexibilizării procesului decizional, se propune, ca Direcția de investiții și parteneriate strategice să funcționeze ca structură de sine stătătoare în subordinea ministrului finanțelor.

Direcția de investiții și parteneriate strategice va prelua și activitățile aferente secretariatului Tehnic al Comitetului de coordonare și negociere în scopul atragerii investițiilor străine directe.

Se modifică structura Direcției generale de programare bugetară, în cadrul acesteia urmează să funcționeze 3 direcții:

1. Direcția de programare bugetară în sectorul economic

2. Direcția de programare bugetară în sectorul social-cultural

3. Direcția de programare bugetară în sectorul securitate națională și administrație.

Direcția de legislație și reglementare în domeniul activelor statului se reorganizează în Direcția generală de reglementare și evidență a activelor statului.

„Motivarea transformării în direcție generală are la bază necesitatea consolidării acestei structuri organizatorice și suplimentarea corespunzătoare a numărului de posturi în vederea îndeplinirii la standarde maxime a obiectivelor stabilite prin actele normative. În acest fel va fi asigurat și nivelul corespunzător de reprezentare al structurii atât cu unitățile subordonate ale Ministerului Finanțelor, precum și cu celelalte instituții și autorități publice”, conform notei de fundamentare.

Având în vedere trecerea activității de soluționare a contestanțiilor la MF, proiectul prevede reorganizarea activității juridice prin schimbarea denumirii structurii în Unitatea de asistență și reprezentare juridică, care va funcționa ca direcție generală.

Unitatea de operaționalizare a Centrului CYBER

Conform documentului, fiind îndeplinită cu succes doar prima etapă din întreg procesul necesar operaționalizării efective a Centrului CYBER la București, este necesară crearea unei structuri cu denumirea „Unitatea de operaționalizare a Centrului CYBER”, care va funcționa ca direcție în cadrul Centrului Național pentru Informații Financiare.

Unitatea de operaționalizare a Centrului CYBER, va asigura și rolul de Secretariat tehnic al grupului de lucru interinstituțional. Personalul structurii va fi compus din funcționari publici şi din personal contractual.

Conform notei de fundamentare, unitatea de operaționalizare a Centrului CYBER va avea ca și atribuții principale identificarea setului de măsuri, precum și elaborarea cadrului legislativ, necesar operaționalizării la București a Centrului de competențe industriale, tehnologice și de cercetare în materie de securitate cibernetică - Centrul CYBER.

Crearea centrului CYBER și a rețelei de centre naționale va conduce la stimularea unui sprijin financiar sporit pentru cercetarea, inovarea, tehnologia și dezvoltarea industrială în domeniul securității cibernetice, în complementaritate cu structurile deja existente (ex. ENISA).

Se desființează Direcția generală de legislație fiscală și reglementări vamale și contabile.

În schimb se vor înființa 4 structuri distincte, specializate pe domenii de activitate, respectiv:

Direcția generală de legislație impozite indirecte,

Direcția generală de legislație impozite directe,

Direcția generală de legislație Cod Procedură fiscală

Direcția de legislație reglementări contabile.

„Este necesară reorganizarea structurilor de impozite directe și indirecte și Cod de procedură fiscală la nivel de direcție generală ținând cont de faptul că în conformitate cu prevederile legale acestea coordonează metodologic activitatea de asistență contribuabili și totodată, activitatea de interpretare și aplicare unitară a legislației fiscale”, menționează documentul citat.

Alte lucruri importante:

• Serviciul de autorizare operatori din domenii reglementate specific și de soluționare a contestațiilor din domeniul produselor accizabile se desființează. Personalul din cadrul acestui serviciu, precum și atribuțiile ce derivă din activitatea de autorizare operatori din domenii reglementate specific se vor prelua în cadrul Direcției Generale Legislație Impozite Indirecte, cu excepția atribuțiilor ce derivă din activitatea de soluționare a contestațiilor din domeniul produselor accizabile, care se vor prelua de către Serviciul de soluționare a plângerilor prealabile și a contestațiilor;

• Serviciul de autorizare și monitorizare case de schimb valutar și alte domenii, evaluare, raportare și avize va fi preluat în subordinea Direcției generale de legislație Cod procedură fiscală;

Nouă structură pentru supravegherea CEC Bank și Eximbank

Se va înființa o structură de guvernanță corporativă specializată - Direcția de guvernanță corporativă (se urmărește atât gestionarea în mod unitar a activității specifice care vizează activitatea unor instituții foarte complexe, cu un specific aparte, cât și a unor instituții financiare (atât de credit - CEC și Eximbank cât și financiare nebancare - FNGCIMM aflate sub supravegherea BNR) dar și a altor entități specifice (Compania Națională Imprimeria Națională și Fondul Român de Contragarantare).

Va prelua de la Direcția generală management al domeniilor reglementate specific activitatea și personalul Serviciului administrarea participațiilor statului care se desființează, activitatea și personalul Compartimentului elaborare, analiză, avizare bugete de venituri și cheltuieli, legalitate și reglementare disciplină economico financiară a întreprinderilor publice (operatori economici) și a Compartimentului monitorizare indicatori economico-financiari la întreprinderile publice, activitatea și personalul aferent acestora.