​Guvernul are pe ordinea de zi un proiect de OUG care prevede unele schimbări fiscale, de la 1 iulie, în comerțul online, fiind necesară, în acest sens, transpunerea unei directive europene. Cei care vând prin intermediul platformelor privind comerțul electronic vor fi responsabili pentru plata TVA atunci când facilitează vânzări de bunuri din partea unor furnizori non-UE până la un plafon de 150 euro.

HotNews.roFoto: Hotnews

Actul normativ se află în dezbatere publică din luna aprilie.

  • Schimbări prevăzute în proiectul de OUG

- Introducerea conceptului de „vânzare la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe”;

- Clarificarea definiției vânzării de bunuri la distanță, astfel încât să reiasă faptul că se aplică și atunci când bunurile sunt transportate sau expediate în contul furnizorului, inclusiv atunci când furnizorul intervine în mod indirect în transportul sau expedierea bunurilor;

- Desemnarea interfețelor electronice cum sunt o piață online, o platformă, un portal sau alte mijloace similare, care facilitează vânzarea la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe în loturi cu o valoare intrinsecă de maximum 150 euro, precum și livrarea de bunuri în Comunitate de către o persoană impozabilă nestabilită în Comunitate către o persoană neimpozabilă, drept persoane impozabile care au primit și au livrat ele însele bunurile respective;

- Modificarea locului livrării în cazul vânzărilor intracomunitare de bunuri la distanță, în sensul că acesta va fi considerat locul în care se află bunurile în momentul în care se încheie expedierea sau transportul bunurilor către client;

- Introducerea de prevederi referitoare la locul livrării în cazul vânzărilor la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe, respectiv:

  • atunci când bunurile sunt importate într-un alt stat membru decât cel în care se încheie transportul bunurilor către client, locul este considerat a fi unde se află bunurile în momentul în care se încheie transportul acestora către client;
  • atunci când bunurile sunt importate în statul membru în care se încheie transportul bunurilor către client, locul este considerat a fi statul membru respectiv, cu condiția ca TVA pentru aceste bunuri să fie declarată în cadrul regimului special de import;

- Atribuirea transportului bunurilor pentru livrarea efectuată de interfața electronică, în situația în care se consideră că interfața este persoana impozabilă care a primit și a livrat bunuri din punct de vedere al TVA;

- Stabilirea locului livrării în statul de stabilire a furnizorului pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanță efectuate de persoane impozabile stabilite în Comunitate, dar nu în statul membru de consum, până la depășirea plafonului de 10.000 de euro/an (plafon care include vânzările intracomunitare de bunuri la distanță, și prestările de servicii de telecomunicații, radiodifuziune şi televiziune și serviciile furnizate pe cale electronică);

- Introducerea unei reguli noi potrivit căreia exigibilitatea TVAintervine în momentul în care plata a fost acceptată, aplicabilă în cazul în care interfețele electronice sunt considerate persoane impozabile care facilitează vânzarea de bunuri la distanță;

- Introducerea unei scutiri de TVA pentru livrarea către interfață, atunci când aceasta este considerată persoană impozabilă care facilitează livrarea de bunuri în Comunitate de la o persoană impozabilă nestabilită în Comunitate către o persoană neimpozabilă;

- Introducerea unei scutiri de TVA pentru importul de bunuri, aplicabilă numai atunci când se folosește regimul special de import, și când, cel târziu în momentul prezentării declarației de import, codul individual de înregistrare în scopuri de TVA pentru aplicarea regimului special, al furnizorului sau al intermediarului care acționează în contul său, a fost furnizat biroului vamal competent din statul membru de import;

- Extinderea regimului special pentru servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune și de televiziune prestate de persoane impozabile nestabilite în UE către persoane neimpozabile din UE și pentru alte prestări de servicii (regimul non-UE);

- Extinderea regimului special pentru servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune și de televiziune prestate de persoane impozabile stabilite în Comunitate, dar nu în statul membru de consum, pentru vânzări intracomunitare de bunuri la distanță, pentru livrările de bunuri interne efectuate de interfețele electronice care facilitează aceste livrări și pentru alte prestări de servicii (regimul UE);

- Modificarea perioadei de declarare și plată a TVA în cadrul regimului UE și regimului non-UE, noul termen fiind până la sfârșitul următoarei luni de după încheierea fiecărui trimestru calendaristic;

- Modificarea modalității de efectuare a modificărilor declarației speciale de TVA în cadrul tuturor regimurilor speciale, în sensul că modificările se vor include într-o declarație ulterioară în termen de trei ani de la data la care trebuia depusă declarația inițială;

- Adaptarea conținutului declarației de TVA utilizate în regimurile UE și non-UE astfel încât aceasta să reflecte și informațiile privind vânzările intracomunitare de bunuri la distanță;

- Eliminarea obligației persoanelor impozabile care aplică regimul UE de a emite facturi pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanță;

- Introducerea obligației pentru interfețele electronice care facilitează vânzarea de bunuri la distanță și prestări de servicii de ține registre de evidență a operațiunilor efectuate, în format electronic. Registrele trebuie păstrate pentru o perioadă de zece ani de la sfârșitul anului în care s-a efectuat operațiunea;

- Introducerea regimului special pentru vânzarea la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe, în loturi cu o valoare intrinsecă de maximum 150 euro, cu excepția bunurilor accizabile, deoarece accizele fac parte din baza de impozitare a TVA la import;

- Corelarea regimului de import cu eliminarea scutirii de TVA pentru importurile de bunuri a căror valoare nu depășește 10 euro, prevăzută în legislația națională la art. 30 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 105/2016 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) şi art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi a Procedurii privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire;

- În vederea aplicării regimului de import, persoanele impozabile nestabilite în Comunitate și care nu provin dintr-o țară terță cu care Uniunea Europeană a încheiat un acord de asistență reciprocă, vor trebui să-și desemneze un intermediar stabilit în Comunitate ca persoană obligată la plata TVA care va îndeplini obligațiile prevăzute în cadrul regimului special de import în numele și în contul persoanei impozabile.