ANAF se va comporta diferit în relația cu contribuabilii, având în vedere noile propuneri de modificare a Codului de procedură fiscală pregătite de Ministerul Finanțelor. Unele controale vor fi online, ”controlul operativ și inopinat” devine ”controlul antifraudă”, persoanele fizice vor primi notificări de conformare înainte ca Fiscul să înceapă verificările.

Ministerul FinantelorFoto: Hotnews

Proiect modificare Cod de procedura fiscală (click pentru a deschide)

1. În contextul digitalizării ANAF, se introduce posibilitatea de a prezenta legitimația de inspecție și ordinul de serviciu și prin utilizarea mijloacelor video de comunicare la distanță.

2. Se propune eliminarea dispozițiilor referitoare la stabilirea competenţei de efectuare a inspecţiei fiscale în cazul creanţelor administrate de organul fiscal central şi în sarcina altor organe fiscale și reglementarea faptului că, în cazul creanțelor administrate de organul fiscal central, organele de inspecție fiscală urmează să aibă competență de efectuare a inspecției fiscale pe întreg teritoriul țării.

3. În cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central, selectarea contribuabililor ce vor fi supuși inspecției fiscale va fi efectuată la nivelul aparatului central al ANAF.

4. Se propune un nou mecanism în vederea încurajării conformării voluntare a contribuabililor/plătitorilor. În acest sens, se propune introducerea unei notificării de conformare care urmează să fie transmisă înainte de selectarea contribuabilului pentru efectuarea inspecției fiscale sau verificării situației fiscale personale, cu mențiunea că, această măsură va conduce și la o eficientizare a utilizării resurselor prin îndreptarea acestora către contribuabilii ce refuză să se conformeze voluntar.

5. Contribuabilul/plătitorul va fi informat cu privire la posibilitatea corectării declarației de impunere aferentă perioadelor și creanțelor fiscale ce vor face obiectul inspecției fiscale doar până la data începerii inspecției fiscale.

6. Cu scopul de a stimula digitalizarea acțiunilor de control și efectuarea acestora de la distanță, inspecția fiscală se va putea desfășura, de regulă, la sediul organului de inspecție fiscală (online n.r.).

7. Se va institui expres dreptul contribuabilului/plătitorului de a avea acces la documentele ce se regăsesc în dosarul administrativ al inspecției fiscale.

8. Se propune ca acțiunile de control desfășurate de Direcția generală antifraudă fiscală să fie îndreptate îndeosebi asupra cazurilor în care există riscuri crescute de evaziune fiscală, precum și de fraudă fiscală și vamală, în vederea evitării situațiilor în care acțiunile de control vizează contribuabili/plătitori cu un risc scăzut.

Având în vedere specificul activităților de control antifraudă este necesar să se prevadă și excepții de la efectuarea controlului în baza analizei de risc, permițând astfel, pe de o parte, creșterea gradului de detecție a fraudelor fiscale și, pe de altă parte, validarea indicatorilor de risc folosiți la întocmirea analizei de risc precum și realizarea unor atribuții specifice date prin lege în competența Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

9. În vederea asigurării unei terminologii unitare cu privire la controlul antifraudă, se propune înlocuirea sintagmei ”controlului operativ și inopinat” cu sintagma ”controlului antifraudă” .

10. Se propune introducerea, înaintea activității de selectare a persoanelor fizice ce vor fi supuse verificării situației fiscale personale, a unei activități preliminare noi, respectiv transmiterea unor notificări de conformare.

Propunerea vizează încurajarea conformării voluntare a persoanelor fizice la declararea veniturilor realizate. Această abordare este în concordanță cu bunele practici existente la nivel internațional în sensul introducerii în legislație a unor metode alternative de management al riscului.

Prin astfel de abordare se urmărește alocarea eficientă a resurselor de control fiscal către acele persoane fizice care prezintă risc de neconformare la declararea veniturilor impozabile și care nu-si reanalizează situația fiscală personală și nu procedează la declararea sau corectarea declarației fiscale pentru perioada vizată.

11. Se propune eliminarea menționării exprese a hotărârilor judecătorești, urmând ca, în cazul în care după decesul persoanei fizice sau încetarea persoanei juridice se stabilesc sume de restituit sau de rambursat, aceste sume să se restituie sau să se ramburseze numai dacă există succesori ori alţi titulari care au dobândit drepturile de rambursare sau de restituire în condiţiile legii.

12. Se propune diminuarea perioadei în care contribuabilul trebuie să achite obligaţiile fiscale nestinse la data comunicării deciziei de eşalonare la plată şi care nu fac obiectul eşalonării la plată, precum și creanţele stabilite de alte organe decât cele fiscale şi transmise spre recuperare organelor fiscale, precum şi amenzile de orice fel, pentru care au fost comunicate somaţii după data comunicării deciziei de eşalonare la plată de la 180 zile la 90 zile.