Mugur Isarescu: In perioada 2006-2008, deşi nivelul de trai a crescut foarte rapid, politicile au fost incoerente

de Dan Popa     HotNews.ro
Marţi, 30 noiembrie 2010, 14:00 Economie | Finanţe & Bănci


Mugur Isarescu, Guvernatorul BNR
Foto: Agerpres
“Incercările de a grăbi creşterea nivelului de trai prin politici prociclice nu dau rezultate. Pe termen mediu, creşterea nivelului de trai depinde de menţinerea coerenţei politicilor. Cred că asupra acestei idei ar trebui să mediteze profund toţi politicienii şi decidenţii de politică economică din România”, a declarat Guvernatorul BNR Mugur Isarescu la o conferinta tinuta zilele trecute la Oradea. Teoria economică, a mai apreciat Isarescu,  indică drept dezirabil caracterul stabilizator/anticiclic al politicilor macroeconomice. "Ceea ce înseamnă că acestea ar trebui să acţioneze în sensul diminuării amplitudinii fluctuaţiilor ciclului economic. O lecţie importantă a severităţii crizei economice actuale este aceea că politicile economice vor trebui să fie mai prudente în perioada de avânt economic", a mai apreciat Guvernatorul BNR.
 • Spaţiul de manevră de care politica fiscală dispune este strict limitat
Spaţiul de manevră de care politica fiscală dispune pentru a acţiona în sens stabilizator - în contextul actual
 
Cu cât poziţia fiscală este mai precară, cu atât autorităţilor le va fi mai dificil să reacţioneze adecvat în faţa unor şocuri adverse.
 
 
Mugur Isarescu, Guvernator BNR
aceasta însemnând stimularea cererii agregate ca răspuns la criza economică - este strict limitat de nivelul deficitului bugetar şi al stocului de datorie publică la debutul crizei economice, crede Isarescu. "Cu alte cuvinte, maniera în care politica fiscală s-a achitat în trecut de sarcina stabilizatoare care îi revenea afectează modul în care poate face aceasta în prezent şi în viitor. Cu cât poziţia fiscală este mai precară, cu atât autorităţilor le va fi mai dificil să reacţioneze adecvat în faţa unor şocuri adverse", explica Guvernatorul.

Potrivit acestuia, deficitul bugetului consolidat luat ca atare nu este însă un indicator potrivit pentru evaluarea politicii fiscale. El (deficitul- n.n.) reflectă influenţa atât a unor factori permanenţi, cât şi a unor factori tranzitorii, fără a ne permite să distingem între ei. Factorii permanenţi care influenţează deficitul bugetar se referă la elementele stabile ale veniturilor şi cheltuielilor publice. Prin contrast, factorii tranzitorii sunt cei influenţaţi de ciclul economic.
 • Un deficit bugetar redus ori chiar un surplus bugetar poate ascunde existenţa unor dezechilibre de amploare
Veniturile fiscale tind să scadă în perioadele de recesiune şi să crească rapid în perioadele de expansiune. Pe partea de cheltuieli, este invers. De exemplu, cheltuielile cu ajutoarele de şomaj, tind să crească în vreme de recesiune şi să scadă în perioadele de creştere economică susţinută.
Eşecul în a distinge între influenţele temporare şi cele permanente asupra bugetului are costuri. Acestea sunt date de acţiunea insuficientă ori excesivă asupra pârghiilor politicii fiscale, cu implicaţii expansioniste sau
 
Veniturile fiscale tind să scadă în perioadele de recesiune şi să crească rapid în perioadele de expansiune. Pe partea de cheltuieli, este invers. De exemplu, cheltuielile cu ajutoarele de şomaj, tind să crească în vreme de recesiune şi să scadă în perioadele de creştere economică susţinută.
 
 
Mugur Isarescu, Guvernator BNR
respectiv contracţioniste în momente nepotrivite ale ciclului economic.

În plus, un deficit bugetar redus ori chiar un surplus bugetar poate
oculta existenţa unor dezechilibre de amploare în măsura în care poziţia respectivă este doar rezultatul unei conjuncturi favorabile, în speţă a unor venituri bugetare ridicate obţinute pe fondul supraîncălzirii economiei.
Determinarea aşa-numitului „sold structural” ori „sold ajustat ciclic” permite separarea influenţelor permanente şi a celor temporare la nivelul deficitului bugetar şi evaluarea orientării pe termen mediu a politicii fiscale. Deşi există numeroase metodologii de determinare a soldului structural, toate acestea implică în esenţă cuantificarea excesului/deficitului de cerere din economie şi determinarea senzitivităţii veniturilor şi cheltuielilor bugetare vizavi de acesta; elementele respective permit determinarea părţii din soldul bugetar observat care este atribuibilă existenţei unor condiţii economice relativ favorabile ori nefavorabile, respectiv calculul aşa-numitei componente ciclice. Soldul structural este obţinut eliminând această componentă din nivelul observat al soldului bugetar.

Deşi, iniţial, soldul bugetar ajustat ciclic era utilizat doar pentru a indica poziţia bugetară care ar fi prevalat în condiţiile ocupării depline a forţei de muncă, în timp valenţele indicatorului au devenit mai numeroase. Astfel, soldul structural este folosit drept indicator al modificărilor discreţionare la nivelul politicii fiscale, respectiv al acelor evoluţii care se datorează politicii fiscale adoptate şi nu mediului economic. În speţă, soldul bugetar structural poate fi utilizat pentru a răspunde la următoarea întrebare: „Cât din modificările intervenite la nivelul poziţiei fiscale (impozite, transferuri, cheltuieli) se datorează condiţiilor economice şi cât deciziilor de politică fiscală adoptate?”

În plus, soldul structural serveşte la evaluarea sustenabilităţii politicii fiscale, indicând măsura în care politica fiscală curentă este viabilă ori implică necesitatea unor ajustări majore în viitor, răspunzând la întrebările: „Este sustenabilă orientarea politicii fiscale, fără a genera o explozie/implozie a datoriei publice? Sau va fi guvernul nevoit să majoreze taxele, să reducă cheltuielile, să recurgă la monetizarea deficitului ori chiar la restructurarea datoriei publice?” Este important de ştiut dacă un deficit mare va dispărea de la sine în timp sau nu va putea fi redus decât cu preţul unor ajustări dureroase.

Cu toate acestea, deficitul structural nu este o măsură perfectă pentru evaluarea sustenabilităţii pe termen lung a poziţiei fiscale, având în vedere creşterile substanţiale ale cheltuielilor sociale pe care evoluţiile demografice le implică în următoarele decenii. Luând în considerare costul îmbătrânirii populaţiei, un deficit structural chiar scăzut în prezent poate ascunde vulnerabilităţi majore pe termen lung. Implicaţiile pentru ţările cu deficite structurale ridicate sunt evidente, în condiţiile în care la nivelul UE costul mediu actualizat al îmbătrânirii populaţiei pentru intervalul 2010-2060 este estimat la circa 4% din PIB.

De asemenea, soldul structural permite evaluarea impactului politicii fiscale asupra cererii agregate – respectiv cuantificarea aşa-numitului impuls fiscal. În majoritatea ţărilor UE, politicile fiscale din ultimii ani nu au acţionat în sensul stabilizării ciclului economic, existând o înclinaţie cvasigenerală către accentuarea fazelor ascendente ale ciclului economic, comportament de natură să genereze dificultăţi în susţinerea activităţii economice în perioade de recesiune. Evident, gradul de prociclicitate a politicilor fiscale diferă substanţial între ţări, România ocupând din nefericire un nedorit loc „fruntaş” în acest sens conform evaluărilor Comisiei Europene.

O altă valenţă a soldului bugetar structural este aceea de indicator normativ. În acest sens, este recomandată adesea ca obiectiv potrivit pentru politica fiscală menţinerea constantă a soldului bugetar structural la un nivel apropiat de zero. Această valenţă apare drept relevantă în special la nivelul Uniunii Europene în contextul existenţei plafonului de 3% din PIB pentru deficitul bugetar stipulat de Pactul de stabilitate şi creştere. Statele membre îşi formulează aşa-numitele „obiective pe termen mediu” privind soldul bugetar structural la niveluri care să permită acţiunea nestingherită a stabilizatorilor automaţi, fără a antrena depăşiri ale plafonului de deficit mai sus menţionat. Literatura de specialitate contestă însă viabilitatea unei astfel de reguli simple de politică fiscală, în condiţiile în care adecvarea acesteia presupune ca economisirea la nivelul sectorului privat să fie întotdeauna optimă şi, de asemenea, ca acţiunea stabilizatorilor automaţi să fie suficientă din perspectiva limitării amplitudinii fluctuaţiilor ciclului economic. 

După ce am trecut în revistă multiplele valenţe ale deficitului structural, nu este lipsit de interes să analizăm pe baza acestuia modul în care în România ultimilor ani politica fiscală şi-a îndeplinit misiunea. Un prim pas în realizarea acestui demers îl constituie descrierea contextului şi a provocărilor cu care s-au confruntat autorităţile în această perioadă.
 • Nu toate politicile de stimulare a cererii conduc la creşterea nivelului de trai
Când vorbim despre coerenţa politicilor, trebuie să avem în vedere un obiectiv în raport cu care o evaluăm. În cazul nostru specific, obiectivul major este convergenţa sustenabilă a nivelului de trai către media UE.
Dacă măsurăm nivelul de trai prin intermediul PIB/locuitor avem surpriza să observăm că nivelul de trai a crescut în perioade în care politicile nu au fost în mod necesar coerente şi a scăzut în perioade în care politicile au fost mai degrabă coerente. Acesta pare un paradox, dar este de fapt doar o defazare. Incoerenţa este urmată de scăderea nivelului de trai, iar politicile coerente au nevoie de timp pentru a se reflecta în creşterea nivelului de trai.

De exemplu, să analizăm prin comparare creşterea nivelului de trai şi a deficitelor bugetare structurale în perioada de creştere economică 2000-2008. Între 2000 şi 2003 PIB/locuitor raportat la media UE-27 a crescut de la 26 la 31 procente, ceea ce înseamnă un avans mediu de 1,67 puncte procentuale pe an. Această creştere s-a realizat concomitent cu o reducere a deficitului bugetar structural de la 1,6 procente din PIB în 2000 la 1,2 procente din PIB în 2003.
 • In perioada 2006-2008, deşi nivelul de trai a crescut foarte rapid, politicile au fost incoerente
Pe baza acestor coordonate aş spune că a fost o creştere economică sănătoasă. În 2006, PIB/locuitor a ajuns să reprezinte 38 la sută din media UE-27, în condiţiile unei viteze medii a convergenţei reale de 2,33 puncte procentuale pe an în perioada 2004-2006. În acelaşi interval deficitul structural a crescut în medie cu aproape un punct procentual pe an, atingând 4,1 procente din PIB în 2006. În aceste condiţii, se poate afirma deja că între 2004 şi 2006 creşterea nivelului de trai a fost acompaniată de acumularea de probleme structurale în sectorul public.  
Problemele structurale s-au acutizat în perioada 2007-2008, când PIB/locuitor în România a crescut la 48 procente din media UE-27, în medie cu 5 puncte procentuale pe an, însă în contextul deteriorării severe a deficitul bugetar structural până la un nivel de 8,2 procente din PIB în 2008.

Privind retrospectiv putem afirma că în perioada 2006-2008, deşi nivelul de trai a crescut foarte rapid, politicile au fost incoerente. În trei ani s-au dublat salariile din sectorul public. Datorită efectului de demonstraţie, dar nu numai din această cauză, în industria prelucrătoare majorările salariale au depăşit creşterea productivităţii muncii. Această mărire a costurilor marginale ale firmelor a avut loc concomitent cu aprecierea leului, determinată de intrările masive de capitaluri, ambele fenomene acţionând în sensul erodării competitivităţii produselor româneşti.
 • O provocare ratata- asigurarea convergenţei reale a economiei noastre cu economia UE
Care era provocarea pentru politicile macroeconomice între anii 2002 şi 2008? Provocarea consta în asigurarea convergenţei reale a economiei noastre cu economia UE, concomitent cu menţinerea stabilităţii macroeconomice. Aceasta ar fi însemnat ca nivelul de trai să se apropie de cel din UE-27 la viteze mai mici, dar în mod continuu. Reacţia la această provocare nu a fost însă cea adecvată: intrărilor mari de capitaluri li s-a răspuns cu politici fiscale prociclice, ceea ce a condus la deteriorarea contului curent şi la apariţia de dezechilibre între activele în lei şi pasivele în valută ale firmelor şi populaţiei. Putem afirma că se acumulau cauze pentru apariţia unei crize proprii a economiei româneşti, care să confişte creşterile anterioare ale nivelului de trai. Declanşarea crizei financiare globale nu a făcut decât să grăbească manifestarea acesteia.
 • O nouă provocare. Vom reuşi de data aceasta?
Izbucnirea crizei a schimbat balanţa riscurilor de la vulnerabilitatea externă la o mai mare îngrijorare privind sustenabilitatea fiscală. Provocarea principală pe termen mediu este de a reuşi să asigurăm sustenabilitatea fiscală fără să punem în pericol perspectivele creşterii economice. Mix-ul de politici aplicat în 2009 şi 2010 este unul coerent şi compatibil cu noua provocare. Pe termen mediu, acesta este menit să conducă la reluarea creşterii sustenabile a nivelului de trai. Pe termen scurt însă, scăderea nivelului de trai este inevitabilă. Ar fi de dorit ca scăderea nivelului de trai să nu genereze un nou puseu de populism, întrucât, după cum am observat, populismul din anii 2006-2008 nu a condus la creşterea sustenabilă a nivelului de trai.

Să examinăm acum în paralel, cum am făcut-o mai sus, recesiunea şi măsurile de ajustare fiscală şi să analizăm implicaţiile pentru nivelul de trai şi pentru deficitul structural. Numai în anul 2009 PIB/locuitor exprimat ca procent din media UE-27 a scăzut cu 3 puncte procentuale. În schimb, deficitul structural a fost redus cu numai 0,4 puncte procentuale, de la 8,2 procente din PIB în 2008 la 7,8 procente din PIB în 2009. Cu alte cuvinte, recesiunea care a dus la scăderea semnificativă a PIB/locuitor comparativ cu media UE-27, dar deficitul structural a rămas mare.
 • O periclitare a creşterii economice nu va rămâne fără consecinţe în ceea ce priveşte inflaţia şi stabilitatea financiara
Respectarea termenului de corectare a deficitului excesiv, respectiv reducerea nivelului deficitului bugetului consolidat până la un nivel de cel mult 3 la sută din PIB în 2012, implică, potrivit calculelor Comisiei Europene, un efort mediu de ajustare a deficitului structural de 1,75 puncte procentuale de PIB în anul curent şi în următorii doi ani. Reducerea deficitului structural este necesară pentru a evita creşterea datoriei publice, a cheltuielilor publice cu dobânzile şi pentru a nu supraîncărca politica monetară. Acesta va fi un test pentru coerenţa mix-ului de politici viitoare. Ea va fi validată dacă reducerile programate ale deficitului structural se vor realiza fără a periclita creşterea economică. O periclitare a creşterii economice pe această cale nu va rămâne fără consecinţe în ceea ce priveşte inflaţia şi stabilitatea financiară.

Mesajul meu este că o economie de piaţă nu poate să funcţioneze eficient fără instituţii puternice, întărite continuu în timp şi adecvat reglementate, dublate de educaţie, de cultură economică şi financiară. Aceste instituţii se ridică, se construiesc cu eforturi şi îşi onorează menirea în timp, abia după ce îşi asigură specialiştii necesari şi o cultură solidă, economică, financiară, dar nu numai.


Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

3534 vizualizari

 • +1 (17 voturi)    
  cum a fost politica dvs in acei ani? (Marţi, 30 noiembrie 2010, 14:35)

  nenea [anonim]

  in acea perioada descoperim niste defecte de sistem in relatia client-banca, pe care incercam sa le rezolvam acum printr-o ordonanta de care nu cuvantati NIMIC. va rog sa ne explicati cum a fost posibil sa nu scoateti un cuvant in acea periopada despre practicile obscure ale bancilor. in fond, stabilitatea bancara depinde in masa masura de capacitatea de rambursare a clientului. daca dumneavoastra ati fost de acord cu un grad maxim de indatorare de X a clientului, dar in acelasi timp, dupa al doilea an dupa semnarea contractului de catre client, ati lasat banca sa creasca gradul de indatorare cu X +Y, astfel incat X+Y>>2X, politica dumneavoastra cum a fost? a fost coerenta? acest lucru s-a petrecut in contextul in care ati lasat banca sa-si stabilieasca proprii indici de evaluare a pietetei, fara nici o legatura cu indicii nationali/internationali acceptati. va asteptati ca bancile sa aiba bun simt? sau stiati bine ce faceti? calea aleasa de dumneavoastra, de a face declaratii asemenatoare unor politicieni in an electoral, este gresita. faptul ca ati permis cu buna stiinta bancilor sa-si faca de cap cu niste clienti cu o cultura economica slaba, va face vinovat de situatia grava de astazi si v-a creeat un deficit de imagine, pe care nu o puteti recupera dand vina pe politicieni.
  • +4 (18 voturi)    
   de cand (Marţi, 30 noiembrie 2010, 15:10)

   bulan [anonim] i-a raspuns lui nenea

   e BNR obligata sa-i apere pe romani de toate capcanele/escrocheriile altora? nu-i ceri primarului sa te apere de apa cand ploua? Ai semnat un contract cu Flanco (caz autentic) cu dobande 32% p.a. si cu dreptul lui Flanco sa cedeze creanta unei institutii financiare? de ce trebuie sa te scoata BNR din kko? V-a prevenit public sa nu fiti "fazani" si sa nu luati credite cu buletinul sau nu?? Voiai sa oblige BNR o firma privata sa nu va dea credit si sa zbiere toti ca se amesteca BNR in firmele private?
   • -10 (14 voturi)    
    benerel (Marţi, 30 noiembrie 2010, 15:32)

    flavian [utilizator] i-a raspuns lui bulan

    Lumea inca mai pune botul la vrajile lui benerel masonescu trilateral pupincurescu... ? :)

    Of, of, mai, mai.. cand o sa vedeti ca si "specialistii" astia economici sunt o apa si-un pamant cu politicienii.

    Unde mai e rezonabilitatea ?
    • 0 (0 voturi)    
     daca judeci lucrurile atat de simplu, (Joi, 2 decembrie 2010, 16:36)

     hash [anonim] i-a raspuns lui flavian

     ar trebui sa te abtii sa emiti pareri despre lucruri pe care nu le intelegi.
   • -1 (11 voturi)    
    Ai si n-ai dreptate... (Marţi, 30 noiembrie 2010, 15:33)

    George [anonim] i-a raspuns lui bulan

    Da, nu trebuia ca Isarescu sa ii traga de maneca pe cei care se imprumutau in nestire, dar daca acum spune ca la acel moment s-a facut o eroare, de ce n-a spus-o atunci? Fiindca el este (inca) o figura foarte credibila. Dar a preferat sa taca, sa accepte "jocul" bancilor, al caror interese, pana la urma, le-a urmarit...
    • +6 (6 voturi)    
     ... (Marţi, 30 noiembrie 2010, 16:26)

     Aph [anonim] i-a raspuns lui George

     Eu cred ca se poate face un studiu interesant despre memoria scurta a romanilor. Ia uite de ce era injurata BNR in urma cu 5 ani:
     http://www.hotnews.ro/stiri-arhiva-1207111-noile-reglementari-care-afecteaza-acordarea-credite-persoanelor-fizice.htm
     • -5 (5 voturi)    
      Acele reglementari... (Marţi, 30 noiembrie 2010, 17:22)

      George [anonim] i-a raspuns lui Aph

      ... aveau scopul de a limita riscul de creditare din partea bancilor, adica se instituiau unele masuri astfle incat bancile sa fie mai bine protejate in fata situatiei de a nu se vedea cu nerambursari din partea clientilor, masuri de genul: avans minim 25%, daca destinatia creditului nu este un bun trebuia garantat cu alte bunuri, pentru credite imobiliare sa nu se depaseasca 75% din valoarea imobilului, s.a.m.d. Si nota bene, aceste reglementari se refereau doar la creditele in valuta!

      Asa ca... raman la ideea initiala, Isarescu este doar de partea bancilor!
      • +4 (4 voturi)    
       ... (Marţi, 30 noiembrie 2010, 18:00)

       Aph [anonim] i-a raspuns lui George

       Din cate imi aduc eu aminte, erau la vremea aceea 2 semnale de alarma trase de BNR: faptul ca populatia se indatora ca nehalita si implicit prezenta un risc atat pentru banci dar si pentru economie. Iar mai apoi, deficitul balantei comerciale - fiindca populatia baga banii in televizoare, nu in Logan-uri.

       Off-topic, iata un alt exemplu de "memorie scurta":
       http://www.hotnews.ro/stiri-arhiva-1213597-pnl-majorarea-tva-22-este-certitudine.htm
       • -3 (3 voturi)    
        Of, of, dai niste exemple... (Marţi, 30 noiembrie 2010, 18:31)

        George [anonim] i-a raspuns lui Aph

        Pai eu ce spun p-aici? ca Isarescu tinea partea bancilor, cum zici si tu! Iar faptul ca populatia nu cumpara Logan ci televizoare... e cam trasa de par... fiindca fiecare cumpara ce vrea, doar nu o sa-i obligam pe toti sa cumpere ce vrei tu (sau Isarescu) pentru a merge (credeti voi) mai bine economia!

        Iar linkul face trimitere la vorbele unei singure persoane (Dan Radu Rusanu) care prevedea cresterea TVA-ului in 2006, masura care, chiar in finalul articolului se spune asta, nu a fost agreata de nimeni (adica nici de Guvern, nici de BNR). Asa poti da linkuri catre ce vrei tu, multe s-au spus in trecut, si bune si rele, asta nu inseamna ca noi avem memoria scurta si tu esti erudit...
        • +2 (2 voturi)    
         bati campii (Miercuri, 1 decembrie 2010, 3:01)

         Ghita [anonim] i-a raspuns lui George

         isarescu atragea atentia asupra gradului mare de indatorare a romanului si tu zici ca proteja banca ca poate clientu nu plateste, dar totodata nu apara clientul ca se indatoreaza prea mult. Eu cred ca reclama aia cu consumati minim 2 litri de lichide o consideri propaganda pentru borsec sau patronii din apa plata... esti total incoerent... si tot banca si bnr e de vina.
         • -1 (1 vot)    
          Isarescu nu atragea atentia... (Miercuri, 1 decembrie 2010, 11:00)

          George [anonim] i-a raspuns lui Ghita

          ... ci actiona in sensul expus de mine, adica proteja bancile! El nu se dezice, este un om al bancilor si actioneaza in consecinta.
          Nu-mi dai dreptate azi, sunt rabdator, te vei convinge intr-o zi. Ce pacat ca va fi prea tarziu...!
    • -4 (6 voturi)    
     In primul rand STATUL... (Marţi, 30 noiembrie 2010, 16:33)

     haiducul [anonim] i-a raspuns lui George

     ...trebuia sa intervina prin masuri care sa impiedice inselarea consumatorului.
     Dar sa procedat la fel cum au facut cei de dinainte cu CARITAS,FNI,GELSOR,BANCOREX etc.
     Cei pe care i-am votat sa vegheze la bunul mers al societati sau transormat in acesti 20 de ani in adevarati PIRATI(nu ma refer doar la primul pirat al tari).
     De ce oare acesti politicieni care sunt mari ,,jucatori la bursa" in tara nu fac acelasi lucru si in strainatate"'?
     De20 ani avem acelasi guvernator al banci nationale cu toate ca in mandatele lui Romani au fost pacaliti prin fel de fel de tertipuri financiare iar acest bastard continua sa ocupe acest post.
     • +3 (3 voturi)    
      statul (Marţi, 30 noiembrie 2010, 17:12)

      statul [anonim] i-a raspuns lui haiducul

      statul, statul, iarasi statul... pai statul suntem noi si politicienii pe care noi ii alegem. sa ne uitam in oglinda si o sa vedem una din componentele acelui stat pe care tot il asteptam sa intervina.
   • -4 (10 voturi)    
    bulan, ce spui tu este filozofie de 2 lei (Marţi, 30 noiembrie 2010, 15:33)

    nenea [anonim] i-a raspuns lui bulan

    in primul rand eu nu vorbesc de Flanco, eu vorbesc de banci comerciale. in al doilea rand, Isarescu in acea perioada a iesit cu declaratia "daca semnati,. asta este. aveti grija ce semnati" asta este sfat de specialist? oamenii nu au nevoie de sfaturi, bancile aveau. am scris in comentariul meu, ca stabilitatea bancara depinde vital de ca pacitatea de rambursare a clientilor (persoane fizici si/sau juridice): stabilitatea bancara este responsabilitatea bnr? nerespectarea unor directive europene este responsabilitatea bnr? m-a prevenit public isarescu? daca eu te previn public sa iei dr,oguri tari, dar las traficantii in voie, ti se pare ca am o "politica coerenta"? daca rata de profit a bancilor din romania (nu profitul net!) este mai mare decat cea din strainatate, ti se pare ca bnr ar trebui sa-si puna niste intrebari? ce responsabilitati crezi tu ca ar trebui sa aiba bnr in sectorul bancar? nimic legat de clienti? atunci ce este sectorul bancar fara clienti? nu de la ei vin banii?
    • +5 (5 voturi)    
     Nene, BNR nu da si creiere pe datorie! (Marţi, 30 noiembrie 2010, 15:56)

     ion [anonim] i-a raspuns lui nenea

     nenea, m-am mai luptat odata cu unii, care sustineau acelasi lucru. Ca BNR nu a facut nimic. De fapt BNR a fost singura piedica in calea "fericirii" de a avea casa, masina, plasma si frigider pe credit. Ati uitat cand il injurati prin 2006-2007, ca face tot felul de manevre pentru a incetinii creditarea?

     Ia uite de aici, sa va aduceti aminte:

     Data: 17 Noiembrie 2006
     Cei care vor un credit azi si-au ales cel mai prost moment al anului, insa nu trebuie sa-si piarda speranta: masurile asa-numite "neortodoxe" ale BNR, de limitare a avantului creditarii, cu scopul de a ajuta procesul de stabilizare a preturilor, mai pot rezista in piata in forma actuala doar pana in a doua jumatate a anului viitor.
     http://www.sfin.ro/articol_6969/cel_mai_prost_moment_al_creditarii.html

     20 Noiembrie 2007
     Creditele lui Vasilescu - interviu cu Adrian Vasilescu

     Rep.: Si tot Banca nu vrea sa le dea credite! Jos cu frigiderele din autobuze! – a spus Isarescu.
     A.V.: Asta e tot un neadevar! Din 2003 pina acum, creditele s-au inmultit si nu asa oricum, ci cu 60%, poate chiar cu 100%, iar prognozele facute arata ca va exista o noua dublare a creditelor. Nu Banca blocheaza creditele, ci a atras atentia sa nu se sara peste cal. Priviti ce s-a intimplat in America! Nu au existat nici un fel de oprelisti, iar acum zeci de mii de oameni vin la banci inapoi cu cheile… "Poftim cheia de la casa, descur¬ca-te! Eu nu mai pot plati creditul!“ Aceasta supraindatorare se poate transforma intr-o bomba sociala!
     http://catavencu.ro/adrian-vasilescu-consilier-bnr-pe-comunicare-in-romania-vitele-cu-coarne-scurte-dau-lovitura-2500


     Februarie 2008
     Guvernatorul băncii centrale trece la măsuri dure pentru temperarea creditării, principalul vinovat al excesului de cerere. Asii scosi momentan din manecă de Mugur Isăre-scu sunt majorarea dobanzii si a provizioanelor la creditele in valută. ..
     http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/bnr-sperie-creditul-cu-doux103-arme-x15fi-doux103-ameninx163x103ri-107157.html
     • +1 (5 voturi)    
      ion ce propaganda faci.... (Marţi, 30 noiembrie 2010, 16:21)

      nenea [anonim] i-a raspuns lui ion

      asa ceva n-am mai vazut. insa nu vad nimic concret in ce spui tu.
      tot nu mi-ai explicat cum de au fost lasate bancile sa aiba proprii indicatori de "dobanda de referina", de ce se percepea un comision de risc, desi se pare ca este ilegal? vorbesti vrute si nevrute, dar nu mi-ai explicat de ce s-a acceptat ca unui client sa i se permita un grad de indatorare X (ceea ce este corect), care era valabil DOAR in primul an (la semnarea contractului), pentru ca pe banca nimeni nu o verifica al doilea an. In al doilea an, dupa semnare, prin mecanisme neortodoxe (cresterea cominsioanelor, cresterea dobanzii de referinta interne samd) era crescut gradul de indatorare a clientului in mod ARTIFICIAL pana dincolo de capacitatea de rambursare a clientului. te rog sa nu mai vorbesti pe langa subiect si sa-mi explici ACEASTA situatie. dupa ce lamuresti acest lucru, trecem si la clienti. si sa nu-mi spui ca isarescu nu trebuia sa fie interesat de aceasta situatie! vad ca de ordonanta OUG50 este interesat pana si FMI-ul desi nu ar trebui
      • +2 (2 voturi)    
       Faci confuzii... (Marţi, 30 noiembrie 2010, 17:09)

       Danon [utilizator] i-a raspuns lui nenea

       Intre rolul unei banci centrale si rolul legiuitorului. Banca centrala nu are rol de a proteja consumatorul ci de a limita riscurile macro-economice; parghia ei cea mai importanta este rata dobanzii pe termen scurt.

       Ai impresia ca exista vreo tara din lume in care banca centrala decide cum se dau creditele si mai si controleaza acest lucru? Te inseli, aici e rolul puterii publice, legislativ si executiv.

       In fapt, BNR a fost singura institutie cu un caracter anti-ciclic, ba chiar a stabilit reguli care erau undeva la limita domeniului ei de competenta (si a si fost des criticata pentru asta). Mai mult de atat nu putea face. In tarile europene sunt reguli privind transparenta (gen obligatia de a afisa rata actualizata, termen de retractare), privind practicile necinstite (mariri unilaterale de dobanzi, folosirea unor indexuri controlate de banca...) care lipsesc in Romania - dar ele sunt treaba legiuitoruli.
       • -2 (2 voturi)    
        aici este una din cheia (Marţi, 30 noiembrie 2010, 17:27)

        nenea [anonim] i-a raspuns lui Danon

        tu intrebi: "Ai impresia ca exista vreo tara din lume in care banca centrala decide cum se dau creditele si mai si controleaza acest lucru?" da, am impresia asta! altffel cum iti explici ca anomalii de genul "dobanda de referinta interna", care creste dupa muschiul bancii, fara NICI oregula sau referinta la un indice national/international, nu a aparut si in germania sau franta??? te referi la riscuri macroeconomice? riscul falimentarii bancilor din cauza rauplatnicilor carora li s-a crescut dobanda DOAR pentru ca banca a vrut ti se pare ca ar putea sa aiba impact macroeconomic? crezi ca folosirea unor termeni bombastici, evita riscul falimentarii bancilor din cauza bancilor?
        • +1 (1 vot)    
         esti jalnic (Marţi, 30 noiembrie 2010, 19:14)

         E-M-I [utilizator] i-a raspuns lui nenea

         esti jalnic omule pune mana si cultiva-ti cunostintele politice si economice si nu mai fi penibil.......
        • 0 (0 voturi)    
         chiar jalnic (Miercuri, 1 decembrie 2010, 14:16)

         toma [anonim] i-a raspuns lui nenea

         Tu chiar crezi ca vine BNR la tine la usa sa iti spuna idiotule creditul ala nu e bun. A nu intelegi, nici o problema am alta solutie: NU LAS BANCA SA ITI OFERE CREDITUL(lucru de altfel ilegal) Daca tot vrei sa fii impotriva si sa nu intelegi nicicum e problema ta, dar te rog frumos sa iti tii ignoranta si limitarea pentru tine.
      • +1 (1 vot)    
       prietene, (Marţi, 30 noiembrie 2010, 17:15)

       bancher [anonim] i-a raspuns lui nenea

       FMI-ul este direct interesat de Ordonanta 50 din urmatorul motiv:
       -cand s-au redus rezervele minime obligatorii in valuta de la 40 la 20%, Isarescu a pus conditia CA ACESTI BANI ELIBERATI CATRE BANCI SA NU FIE SCOSI DIN TARA (cinste lui, a dat dovada de patriotism pana la urma);
       -bancile au fost de acord, cu conditia sa nu se modifice legislatia bancara, si sa nu isi vada profiturile diminuate (stiau ele ce stiau, aveau experienta in lucrul cu guvernele romanesti);
       -aici a interventi FMI-ul, care a garantat BANCILOR CA LEGISLATIA NU SE VA SCHIMBA.
       Toate bune si frumoase: banii s-au eliberat, bancile i-au incasat, dar guvernul Boc a venit cu oronanta50, urmare careia profitul bancilor a scazut.
       Asa s-au facut foc si para bancile: ca degeaba le-a garantat FMI-ul ca nu se schimba legislatia, ca ea s-a schimbat.
       Si asa s-a suparat si FMI-ul: ca a picat de prost, a garantat ca nu se schimba legislatia, si guvernul Boc a schimbat-o.
      • +2 (2 voturi)    
       statutul e limpede (Marţi, 30 noiembrie 2010, 17:28)

       Locke [utilizator] i-a raspuns lui nenea

       Din statutul BNR:

       "Principalele atribuţii ale BNR sunt:

       a. elaborarea şi aplicarea politicii monetare şi a politicii de curs de schimb;

       b. autorizarea, REGLEMENTAREA şi SUPRAVEGHEREA PRUDENTIALA a instituţiilor de credit, promovarea şi monitorizarea bunei funcţionări a sistemelor de plăţi pentru asigurarea stabilităţii financiare;

       etc...
      • +1 (1 vot)    
       posibil raspuns (Marţi, 30 noiembrie 2010, 17:39)

       mary [anonim] i-a raspuns lui nenea

       este vorba de politici bancare abuzive la care clientul trebuia sa ia atitudine adica sa negocieze sau sa reclame la Autoritatea pentru protectia consumatorului.

       Banca, din nestiinta sau cu prea buna stiinta, a pus toate riscurile in carca clientului, care fiind slab educat, si bancile stiau acest lucru de aceea au venit in Ro sa faca profit cu fraierii, au marsat pe aceste lucruri. Daca te simti nedreptatit si poti ACUM da-i in judecata!

       Desigur fenomenul trebuie vazut in intregul sau, adica nu acuma toti clientii dau toate bancile in judecata, dar nici toti clientii inghit si fac exact ceea ce vrea banca sa faca. BNR-ul trebuie sa tina un echilibru: cand critica si cand lauda bancile. Cand a vazut ca nu poate opri bancile BNR-ul si-a luat masuri de asigurare: a crescut RMO!

       Dragilor, se poate negocia cu bancile, chiar daca suntem mai mici, avem acest drept de care putem uza! Eu l-am exercitat, am fost de buna credinta si am reusit! Numai bine!
    • +2 (2 voturi)    
     si ce vroiai sa faca Isarescu? (Marţi, 30 noiembrie 2010, 17:08)

     bancher [anonim] i-a raspuns lui nenea

     daca in Codul civil scria ca o persoana se poate indatora pana la 50%din venituri? Normele BNR erau ca o persoana se poate indatora pana la 33% din venituri, dar bancile au invocat Codul Civil si au gasit solutia de compromis ''o persoana se poate indatora pana la 33% din venituri pt un singur credit, dar gradul maxim de indatorare ajunge la 50%, daca debitorul are mai multe credite"". Adica daca ai un singur credit te poti indatora pana la 33%, dar daca ai 2 se poate ca suma ratelro sa ajunga la 50% din venituri.
     Acesta a fost doar un exemplu.
     BNR a incercat, dar bancile au fost foarte creative, si au gasit cai sa eludeze normele BNR. Orice norma aparea, in 2 luni bancile gaseau cai de ocolire.
     Asa ca a ramas solutia: ne pazim singuri, si suntem atenti ce acte semnam cand mergem la banci.
     • -1 (3 voturi)    
      stii ce ma nedumereste pe mine? (Marţi, 30 noiembrie 2010, 17:42)

      nenea [anonim] i-a raspuns lui bancher

      @bancher, de ce BNR prin domnul isarescu sau acest ghetea, nu s-a explicat in mod deschis NICIODATA faptul ca bancile au eludat regulile de care vorbesti tu? faptul ca ca au tacut si nu au atras in MOD VIZIBIL atentia ca bancile fac efortulri sa ELUDEZE legea, dand vina pe clienti, mi se pare mai mult decat condamnabil. bancilor li s-a dat in acest fel un plus de credibilitate, de care clientii au crezut ca beneficiaza. si inca ceva, dobanzile de referinta interna (exemplu BCR) au crescut cu peste 100% (in conditiile in care dob de ref BNR si euribor/libor/robor au scazut!!!), ceea ce a facut ca gradul de indatorare sa creasca uneori cu peste 100% pentru un singur credit (si aici ma refer la cele imobiliare, nu plasme). de ce domnul Isarescu nu a mustrat bancile asa cum a mustrat presa nu de mult timp? mustrarea publica TIMPURIE a bancilor, atragea clientilor atentia mai mult decat mustrarea propriilor clientilor. ce parere aveti?
   • -1 (1 vot)    
    ai dreptate... (Marţi, 30 noiembrie 2010, 17:07)

    kity [anonim] i-a raspuns lui bulan

    Statul si institutiile lui exista numai pentru a ajunge cate unii la putere si a se imbogati si se simti puternici.
    Chestii d-astea cu statul care apara romanii sunt absurde, vinovat e gigel ca a vrut un frigider, flanco tau sau altul i l-a dat, a pus dobanda 32.
    Daca gigel a fost atat de idiot si nu a prevazut ca o sa-si piarda munca peste 1 an si ca nu isi va mai gasi sau salariul va fi mult mai mic sa suporte si sa suporte si dobanda de 32 ca a semnat.
    Idiotul de Gigel traieste el cu impresia ca ar fi cineva care sa aiba grija de el si ca dobanda aia e reglementata cumva si de munca se gaseste.
    Tot idiotul de gigel are impresia ca daca lasa usa deschisa la casa si vin hotii ilsalveaza cineva? Dece trebuie sa scoata politia din kko?
    Poate isi ia si o mama de bataie pe strada de la vreun culturist, pai mai idiotule n-ai vazut ca ala e mai mare si te bate? De ce trebuie sa te scoata cineva din kko?
  • +1 (1 vot)    
   de aceea trebuie educatie (Marţi, 30 noiembrie 2010, 17:27)

   mary [anonim] i-a raspuns lui nenea

   Care va sa zica de aceea trebuie eductaie economica in business si in viata de zi cu zi! Spune matale, nene, cati patroni ai auzit sa lase mana libera managerilor sa ii conduca cat de cat stiintific business-ul in RO?

   Toti patronii cred ca ei stiu totul si numai ei au dreptate managerii lor trebuie doar sa execute si sa aiba raspunderile pe care patronii nu vor sa le aiba. Uite de aceea am ajuns aici, din cauza prostiei si a lipsei de educatie dusa constant cu nesimtire pana in panzele albe.

   La inceput de 2008 am spus ca nu se poate continua activitatea imobiliara dintr-o firma pentru ca numai sunt clienti pe piata... Mi s-a spus ca este o parere, si uite ca acum stau apartamentele neocupate si nu neaparat pentru ca este criza. Se ajunse la preturi nesimtite si la un lant cladit pe minciuna si nesimtire de puteai sa crapa acolo ca nu scadeau preturile...

   Nici acum economistii de marca nu sunt ascultati, nu li se cere sfatul si parerea... Nu prea invatam din greselile noastre si este pacat! Dar platim pentru pacatele noastre!
  • 0 (0 voturi)    
   dle Isarescu, va rog... (Miercuri, 1 decembrie 2010, 11:40)

   resita31 [utilizator] i-a raspuns lui nenea

   va rog ca pe viitor sa criticati public imediat, in timp util, politicile incorecte propuse sau folosite de guvern, nu la 2-3-4 ani intarziere...
   va rog frumos!
 • -4 (10 voturi)    
  MARII SPECIALISTI (Marţi, 30 noiembrie 2010, 14:38)

  Dragos [anonim]

  Stiti ce ma distreaza pe mine, ca Domnul Isarescu era vazut de multi, inclusiv de subsemnatul, ca un adevarat specialist.

  Se pare ca nu e decat un alt "specialist" din Romanica, care isi da cu presupusu. Unde erai Domnule Isarescu atunci cand primeam credite cu buletinul ???

  Acum, vad ca esti omniprezent si omniscient.

  Rusine
  • +5 (9 voturi)    
   cine ti-a pus pistolul in frunte? (Marţi, 30 noiembrie 2010, 15:11)

   curios [anonim] i-a raspuns lui Dragos

   sa iei credit cu buletinul? atunci ai fost smecher cand te-a refuzat banca si te-ai dus direct la magazin! ce usor e sa dai MEREU vina pe altii.
   • -2 (6 voturi)    
    Recunoaste ca e duplicitar! (Marţi, 30 noiembrie 2010, 15:39)

    George [anonim] i-a raspuns lui curios

    Atunci a tacut fiindca bancile erau intr-o expansiune si ascensiune care ii convenea de minune (una e sa fii guvernator al bancii nationale intr-o tara cu 2-3 banci mici, prapadite, si alta e sa fii guvernator peste zeci de banci, unele cu renume in lume), iar acum gaseste vinovati pe cei pagubiti! Ai auzit sa spuna ca si bancile au partea lor de vina? Cel putin prin faptul ca au ademenit populatia?
    Acoperind bancile, sau declarand ca ele au procedat corect, asta fiind obiectul lor de activitate, nu se prea deosebeste de comisarul Soric, cel care spunea ca si camatarii fac o treaba buna!
   • 0 (4 voturi)    
    Pistol la frunte (Marţi, 30 noiembrie 2010, 15:46)

    Dragos [anonim] i-a raspuns lui curios

    Curiosule, nu mi-a pus nimeni pistol la frunte si nu am luat niciun credit, vorbeam de o situtie de ansambru.Problema e alta iar tu daca ai citi o carte de economie, un manual de a 11-a ai vedea ca in situatii de crestere..iei masuri anticiclice.
    Cand a luat pozitie Domnu Isarescu contra tampeniilor facute de tariceanu???...printre care creditul cu buletinul,

    Acum se baga in toate..si nu cred ca-i cazu
    • +4 (4 voturi)    
     Cind? (Marţi, 30 noiembrie 2010, 16:14)

     bogdan [anonim] i-a raspuns lui Dragos

     Cind a crescut rezervele minime obligatorii ale bancilor la 40%!!
     BNR e singura institutie care a luat masuri anticiclice in 2006-2008. De aia statul nu trebuie sa bage bani in banci precum altii. Da' amarastenii care s-au bulucit atunci sa ia credite cu orice dobanda doar sa aibe plasma mai mare ca vecinul, acum dau vina pe BNR, ca de ce le-a permis.
  • +4 (4 voturi)    
   Uite ici era Isarescu! Da creieru matale unde era? (Marţi, 30 noiembrie 2010, 16:00)

   ion [anonim] i-a raspuns lui Dragos

   17 Noiembrie 2006
   Cei care vor un credit azi si-au ales cel mai prost moment al anului, insa nu trebuie sa-si piarda speranta: masurile asa-numite "neortodoxe" ale BNR, de limitare a avantului creditarii, cu scopul de a ajuta procesul de stabilizare a preturilor, mai pot rezista in piata in forma actuala doar pana in a doua jumatate a anului viitor.
   http://www.sfin.ro/articol_6969/cel_mai_prost_moment_al_creditarii.html

   20 Noiembrie 2007
   Creditele lui Vasilescu - interviu cu Adrian Vasilescu

   Rep.: Si tot Banca nu vrea sa le dea credite! Jos cu frigiderele din autobuze! – a spus Isarescu.
   A.V.: Asta e tot un neadevar! Din 2003 pina acum, creditele s-au inmultit si nu asa oricum, ci cu 60%, poate chiar cu 100%, iar prognozele facute arata ca va exista o noua dublare a creditelor. Nu Banca blocheaza creditele, ci a atras atentia sa nu se sara peste cal. Priviti ce s-a intimplat in America! Nu au existat nici un fel de oprelisti, iar acum zeci de mii de oameni vin la banci inapoi cu cheile… "Poftim cheia de la casa, descur¬ca-te! Eu nu mai pot plati creditul!“ Aceasta supraindatorare se poate transforma intr-o bomba sociala!
   http://catavencu.ro/adrian-vasilescu-consilier-bnr-pe-comunicare-in-romania-vitele-cu-coarne-scurte-dau-lovitura-2500


   Februarie 2008
   Ca să calmeze inflatia, care va sări de 8% in luna martie, guvernatorul băncii centrale trece la măsuri dure pentru temperarea creditării, principalul vinovat al excesului de cerere. Asii scosi momentan din manecă de Mugur Isăre-scu sunt majorarea dobanzii si a provizioanelor la creditele in valută. ..Ultima decizie a băncii centrale loveste insă in toate aceste tipuri de imprumuturi.
   Link aici: http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/bnr-sperie-creditul-cu-doux103-arme-x15fi-doux103-ameninx163x103ri-107157.html

   Aprilie 2008
   Isarescu: Bancile cu probleme de lichiditate trebuie sa se capitalizeze si sa franeze creditarea
   http://www.banknews.ro/stire/17159_isarescu_bancile_cu_probleme_de_lichiditate_trebuie_
  • +3 (3 voturi)    
   ... (Marţi, 30 noiembrie 2010, 16:29)

   Aph [anonim] i-a raspuns lui Dragos

   Uite si de la mine (stiu, ma repet):
   http://www.hotnews.ro/stiri-arhiva-1207111-noile-reglementari-care-afecteaza-acordarea-credite-persoanelor-fizice.htm

   Unde erai TU cand dadea Isarescu in cap creditarii cu buletinul?
   • -1 (1 vot)    
    Una stii, una zici... (Marţi, 30 noiembrie 2010, 17:37)

    George [anonim] i-a raspuns lui Aph

    Ti-am raspuns si mai sus.
  • 0 (0 voturi)    
   ba Isarescu (Joi, 2 decembrie 2010, 12:29)

   bancher [anonim] i-a raspuns lui Dragos

   a spus de la inceput: creditele cu buletinul sunt cele mai usor de obtinut, dar si cele mai riscante.
   Ele nu sunt acordate de banci, ci de societati financiare nebancare (acestea doar acorda credite, nu primesc si depozite), care practica dobanzi mai mari decat bancile.
 • -7 (9 voturi)    
  epoca stenogramelor (Marţi, 30 noiembrie 2010, 14:54)

  lucath [anonim]

  Cu ce te au la mana domnule Iasarescu? Credeam ca esti un bun profesionist , echidistant de politica momentului;
  Este penibil; este trist;
  • -6 (6 voturi)    
   e simplu..... (Marţi, 30 noiembrie 2010, 15:34)

   alex_1 [utilizator] i-a raspuns lui lucath

   il au la mana cu realegerea.... el trebuie confirmat in functie... de parlament
  • -4 (6 voturi)    
   Am observat si eu... (Marţi, 30 noiembrie 2010, 15:41)

   George [anonim] i-a raspuns lui lucath

   ... transformarea lui Isarescu. Incet-incet ii concureaza pe cei din pdl, care preiau cuvant cu cuvant ideile lui Basescu... Da, e jalnic!
   • +2 (2 voturi)    
    georgica (Marţi, 30 noiembrie 2010, 16:37)

    mercedes [utilizator] i-a raspuns lui George

    aha, ai observat si tu dar n-ai inteles nimic. Esti jalnic...
    • 0 (2 voturi)    
     Deh, si eu, ca omu' din popor... (Marţi, 30 noiembrie 2010, 17:26)

     George [anonim] i-a raspuns lui mercedes

     ... E libertate, nu? Uite d-aia poti si tu sa te exprimi p-aici...
 • +3 (9 voturi)    
  Daca taceati... filozofi ramaneati !...Asa...nimen (Marţi, 30 noiembrie 2010, 15:24)

  elena [anonim]

  Mai bine incercati sa intelegeti ce incearca sa explice acest profesionist! Comentariile/discursul sunt pentru specialisti! E greu sa urmaresti si sa intelegi daca nu ai o pregatire economica!! Dar sa-ti "dai cu parerea" si sa "cataloghezi" la noi este un sport national, mai ceva decat oina. Mai bine va pastrati parerile pentru domeniile unde va pricepeti!! si nu mai sunteti ridicoli !!
  • -1 (3 voturi)    
   sfat greu de inteles pentru amatori? (Marţi, 30 noiembrie 2010, 15:55)

   nenea [anonim] i-a raspuns lui elena

   rezultatele tacerii lui se vad si se inteleg si de catre copii. cam asa functiona si sistemul comunist: """chiar daca nu va convine, sunt lucruri care va depasesc, deci singura voastra optiune este sa va conformati"". asta ne sfatuesti tu? sa inchidem ochii la esecurile evidente si sa inghitim discursuri de doi bani, pentru ca nu suntem economisti profesionisti?
   • 0 (2 voturi)    
    recunosti ca esti....... (Marţi, 30 noiembrie 2010, 19:45)

    E-M-I [utilizator] i-a raspuns lui nenea

    Deci recunosti ca esti pe dinafara subiectului. Te depaseste asta e.......
 • 0 (4 voturi)    
  ooo, daaa! (Marţi, 30 noiembrie 2010, 15:38)

  Bogdan [anonim]

  Las' ca acuma masurile sunt coerente !! :))
 • +5 (5 voturi)    
  In sf. (Marţi, 30 noiembrie 2010, 15:51)

  Razvan [anonim]

  Una dintre cauzele crizei sunt politicieni si reglementatorii. Creditarea in Ro. nu a fost puternic reglementata deoarece se dorea atragerea investitorilor..pe spatele consumatorilor. Bancile sunt doar agenti economici care isi urmaresc interesul, asa ca nu prea pot fi trase la raspundere.
 • -1 (3 voturi)    
  re (Marţi, 30 noiembrie 2010, 17:14)

  golanitzky [utilizator]

  pana la urma de ce il platim pe isarescu cu 20.000 de euro pe luna? sa ne spuna ca nu trebuiau facute credite? pai pentru asta gaseam pe cineva cu 50 de euro...
  • +2 (2 voturi)    
   daca gaseai cu 50 de euro (Marţi, 30 noiembrie 2010, 18:56)

   xy [anonim] i-a raspuns lui golanitzky

   atunci de la bun inceput n-ar fi avut succes la noi nici creditul cu buletinul si nici nu s-ar fi luat credite de 17 miliarde de euro pentru masini. ar fi plouat in 2007-2008 cu discutii pe net despre cum nu trebuie sa ne imprumutam la banci. deci specialistii aia de 50 de euro au lipsit cu desavarsire.
  • 0 (0 voturi)    
   salutari ! (Marţi, 30 noiembrie 2010, 23:09)

   dew [anonim] i-a raspuns lui golanitzky

   bine pusa problema :))))
 • -1 (3 voturi)    
  "obiectivul major"........... (Marţi, 30 noiembrie 2010, 17:43)

  lili [anonim]

  "Când vorbim despre coerenţa politicilor, trebuie să avem în vedere un obiectiv în raport cu care o evaluăm. În cazul nostru specific, obiectivul major este convergenţa sustenabilă a nivelului de trai către media UE."
  Oare, Dl Isarescu vorbeste despre Romania, eu nu cred ca Romanai prin guvernantii ei stie cumva care este OBIECTIVUL ei?! Nu ma va convinge nimeni ca Dl Boc are astfel de obiective..... Habar n-are, asta da.....
 • -3 (3 voturi)    
  Mare dezamagire (Marţi, 30 noiembrie 2010, 17:46)

  unul [anonim]

  Din ce in ce mai mult, in ultima vreme d-l Isarescu face declaratii politice. In ultimii 3 ani s-au luat decii mai coerente decat in perioada mentionata ???
  Nu m-ar mira catindatura d-l Isarescu la presedentie sau prim-ministru. Depinde de d-na Nuti ce prefera.
  Oamenii astia nu s-au saturat sa dea vina pe trecut.
  Ei controleaza prezentul si au puterea sa schimbe ceva. Atat timp cat numa ne plangem si nu facem nimic nici n-o sa obtinem altceva.
  In perioada mentionata nu era tot d-l Isarescu la BNR? Atunci de ce nu s-a plans? Ca era alta stapanirea ? Nici BNR n-a scapat de portocalizare. In curand o sa avem o romanie saraca si portocalie.
  PS. Daca Nuti vrea in locul lui Boc atunci Isarescu o sa fie presedinte.
 • +1 (1 vot)    
  bun articolul (Marţi, 30 noiembrie 2010, 17:51)

  mary [anonim]

  Cred ca a prins elementele esentiale in intelegerea situatiei actuale.

  Poate doar un pic cam tehnic limbajul, dar pentru mine a fost OK si bine venit acest articol. Nu stiu daca s-a inteles chestiunea cu sensitivitatea veniturilor si a cheltuielilor, deficit structural. Personal le inteleg, dar restul...Poate niste exemple erau bine venite, asta asa ca sa imi dau si eu cu parerea...

  Am cautat si am gasit pe net asa ca exemple se puteau extrage cu oarecare usurinta pentru cei interesati. Numai bine!
 • -1 (3 voturi)    
  nu cred in sinceritatea lui Isarescu (Marţi, 30 noiembrie 2010, 18:04)

  george [anonim]

  ....cind am auzit prima data credit cu buletinul mi-am pus intrebarea unde este guvernatorul BNR.
  Azi vedem bine ca s-a creat un fenomen de masa incapacitatea de plata a celor ce au contractat credite si probabil o gaura importanta pentru acele banci.
  Eu nu am cunostiinte de specialitate dar stiu ca oriunde in lume cind vrei sa faci un credit banca studiaza in amanunt capacitatea de rambursare a clientului.
  • -1 (3 voturi)    
   Credit cu buletinul (Marţi, 30 noiembrie 2010, 18:39)

   George [anonim] i-a raspuns lui george

   In primul rand, astfel de credite nu erau date de catre bancile comerciale ci de unele retele de magazine sau de institutii de credit nebancare (gen Provident azi). In al doilea rand, BNR trebuia sa ia masuri ca acele magazine sa nu dezvolte acest sistem de creditare a populatiei, avea instrumente de a interzice asa ceva. In al treilea rand, bancile comerciale, depasite la acest capitol si ramanand fara clienti, au slabit surubul acordarii de credite, cu consecintele pe care le vedem azi.
   Asa cum te intrebi si tu, unde era Isarescu atunci?
 • -1 (1 vot)    
  Nu stii in cine sa mai ai incredere (Marţi, 30 noiembrie 2010, 20:33)

  Bogdan [anonim]

  Observ,si cred ca nu numai eu,o serie de declaratii vis a vis de impotenta Bancii Nationale Romaniei de a gestiona aceasta criza,care nu isi merita in acest moment numele de Nationala si a Romaniei,ale guvernatorului isarescu.
  Am avut mare incredere in acest individ,insa multimea de declaratii pe care le da in ultimul timp si atentia cu care ne baga in seama pe ultima suta de metri pe noi pu..mea,suna a scuze.Lamentabile ce-i drept.Ca acum nu ma ajuta nici pe mine si nici pe ceilalti consumatori ROMANI .
  Stiu,se vor gasi numerosi dascali sa ne invete ACUM ca de ce atunci nu am fost atenti ,s a m d .
  Scutiti-ne de comentarii domnilor,STIE TOT.
  Va readuc aminte ca nu toti consumatorii de credite si-au cumparat aparatura electrocasnica cu B I sau C I.
  Cand ai un copil de 3 ani si vine si al doilea te gandesti cum sa faci sa le fie bine, nu te gandesti ca autoritatile statului te lasa sa te inhami la biruri.Dar se pare ca lor le convine asa.
  Nu sunt in cazul de a nu imi achita o rata de 250 euro pe luna, insa ma gandesc la ceilalti ROMANI,ca tot e ziua noastra maine, si ma doare sufletul,sincer ,sa vad cum indivizi de toate cultele,ne propavaduiesc pe calea regresului.
 • 0 (0 voturi)    
  dragi "economisti", "profesionisti", samd (Marţi, 30 noiembrie 2010, 21:39)

  nenea [anonim]

  atrunci cand masurile "benefice" pe care le iau bancile pentru cresterea propriului profit, vor conduce la falimentul bancilor, datorita falimetarii clientilor, poate veti sti sa vedeti dincolo de schemele inghetate pe care nici voi nu vi le explicati 100%. cand prima banca va da faliment in romania datorita falimentarii proprilor clienti, astep noile declaratii ale domnului isarescu. oare vom vedea o banca dand faliment in romania? daca nu, de ce oare? stam mai bine ca alte state vizibil mai bogate decat romania?
  • 0 (0 voturi)    
   kjh (Miercuri, 1 decembrie 2010, 0:06)

   uh [anonim] i-a raspuns lui nenea

   nu se vor prinde mah de raspuns nici peste 40 de ani.

   trebe sa le dai mura in gura :)
  • 0 (0 voturi)    
   O banca nu va da niciodata (Joi, 2 decembrie 2010, 12:42)

   bancher [anonim] i-a raspuns lui nenea

   faliment din cauza falimentului clientilor. Exista asa numitele norme prudentiale, prin care se limiteaza expunerea unei banci fata de un singur client.
   iar situatia in care toti clientii unei banci sunt falimentari, e putin probabila (exceptand poate un risc sistemic, in care toata economia da faliment).


Abonare la comentarii cu RSS

ESRI

Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by