​Oricine deține o licență în domeniul energiei electrice și/sau al gazelor naturale va fi obligat să plătească o taxă de 2% din cifra de afaceri pe 2018, către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE). Până pe data de 20 februarie, toți cei care dețin licențe trebuie să raporteze către ANRE o estimare a cifrei de afaceri realizată în 2018 din activități în domeniul energiei, potrivit metodologiei de calcul publicate, marți seara, de ANRE, sub formă de proiect. Dacă nu respectă termenul, taxa de 2% se va aplica asupra întregii afaceri. De exemplu, dacă o firmă are activitate în furnizarea de energie, dar și în producerea de biscuiți, și nu transmite datele cerute până pe 20 februarie, va trebui să plătească 2% pe toate afacerile sale, așa cum sunt raportate la Ministerul Finanțelor.

Energie electricăFoto: Max Pixel

Plata se va face în termen de 20 de zile de la data emiterii facturilor în conturile ANRE. Vezi aici toate documentele legate de metodologie.

Precizăm că metodologia ANRE vizează modul în care va fi calculată taxa de 2% impusă de Guvernul Dăncilă prin celebra ordonanță 114/2018, aprobată fără niciun fel de dezbatere și pe neașteptate înainte de sărbătorile de iarnă.

Și până acum titularii licențelor acordate de ANRE plăteau o taxă, însă aceasta era de 0,1% sau 0,2% din cifra de afaceri, în funcție de activitate. Acum, potrivit OUG 114/2018 și metodologiei, ar urma să plătească o taxă de 10 până la 20 de ori mai mare, după caz, toți cei cu afaceri în domeniul energiei electrice și al gazelor naturale.

Pentru afacerile cu energie termică şi în domeniul energiei termice produsă în sistem centralizat se plătește doar 0,1% din cifra de afaceri realizată în anul 2018. Practic, companii ca ELCEN sau RADET vor plăti doar 0,1% pentru componenta de energie termică. Însă ELCEN produce și energie electrică, iar pentru această afacere va plăti 2%.

Modalitatea de calcul a taxei de 2%/ Principalele prevederi

Art. 5. (1) Titularii licențelor acordate de ANRE în domeniul energiei electrice și/sau al gazelor naturale au obligația de a plăti anual ANRE o contribuție bănească egală cu 2% din cifra de afaceri realizată în anul precedent din activitățile ce fac obiectul licențelor acordate.

(2) Titularii licențelor acordate de ANRE în domeniul energiei electrice și termice în cogenerare au obligația de a plăti anual ANRE o contribuție bănească egală cu 2% din cifra de afaceri realizată în anul precedent din activitățile ce fac obiectul licențelor acordate pentru componenta energie electrică.

Art. 6. (1) Contribuția bănească calculată conform prevederilor art. 5, referitoare la cifra de afaceri realizată în România, se datorează și de către operatorii economici străini, cu sediul social într-unul din statele membre ale Uniunii Europene, beneficiari ai deciziilor de confirmare prevăzute în Regulamentul pentru acordarea autorizațiilor de înființare și a licențelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013, cu modificările şi completările ulterioare sau în Regulamentul pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015, cu modificările și completările ulterioare, după caz.

Art. 7. – (1) Titularii de licente, inclusiv cei prevazuti la art. 6, vor comunica ANRE, prin scrisoare oficială semnată de reprezentantul legal sau de o persoană împuternicită de acesta, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 sau 2, după caz, până la data de 20 februarie, valoarea cifrei de afaceri estimate a fi realizată în anul precedent din activitățile ce fac obiectul licențelor detinute.

(2) În cazul în care titularii de licențe nu respectă termenul prevăzut la alin. (1), ANRE calculează contribuția datorată pe baza ultimei cifre de afaceri raportate la Ministerul Finanțelor Publice.

Art. 8. – (1) În situatia în care anul curent este anul de expirare a valabilității sau de retragere a licenței, ANRE facturează titularului licenței contribuția a cărei valoare se determină astfel: valoarea calculată în conformitate cu prevederile art. 5 se ponderează cu raportul dintre durata de valabilitate a licenței în anul curent, exprimată în zile calendaristice și numărul de zile ale anului calendaristic.

(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile în situația în care valabilitatea licenței expiră în anul curent și nu se solicită sau nu se aprobă modificarea respectivei licențe în scopul de a se prelungi valabilitatea acesteia, cel puțin până la un termen din anul următor.

Art. 9. - Titularul de licență care în cursul anului curent preia integral activitatea desfășurată pe baza unei licențe de același tip de către un alt titular, va asigura achitarea completă a contribuției pentru anul curent aferentă activității licențiate preluate de la titularul de licență care își încetează activitatea.

Art. 10. - Titularul de licență care în cursul anului precedent a preluat integral activitatea desfășurată pe baza unei licențe de același tip de la alt titular de licenţă:

a) va transmite prin scrisoarea prevăzută la art. 7 atât valoarea cifrei de afaceri pe care a realizat-o în anul precedent, de la momentul preluării activităţii ce face obiectul licenţei, cât şi valoarea cifrei de afaceri realizate în anul precedent, până la momentul predării activităţii, conform modelului prevăzut în anexele nr. 3 si 4, după caz;

b) va achita o contribuţie calculată la valoarea totală rezultată din însumarea valorii cifrei de afaceri obtinute în anul precedent din activitatea licentiata de catre ANRE cu cea a cifrei de afaceri obţinute în anul precedent din activitatea ce face obiectul licenței detinute de către titularul de licență a carui activitate licentiata a fost preluata.

Art. 11. – Pentru titlularii de licente a caror contribuție bănească este superioara nivelului de 5000 lei, aceasta se poate achita în rate trimestriale egale; termenul de achitare a fiecăreia dintre aceste rate este sfârșitul primei luni a trimestrului respectiv, cu excepția primei rate care se achită potrivit termenului scadent înscris în factura emisă de ANRE.

Art. 12. – (1) În vederea regularizarii contribuției bănești datorate, titularii de licență vor transmite la ANRE, cel târziu până la data limită prevăzută de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale la autoritatea de administrare fiscală din România:

a) cifra de afaceri realizată în anul precedent din activitățile prevăzute la art. 5, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 3 sau 4, după caz;

b) situațiile financiare aferente anului precedent înregistrate la autoritatea de administrare fiscală din România.

(2) Regularizarea contribuției bănești constă în facturarea diferenței dintre valoarea contribuției facturate inițial, la începutul anului, și valoarea contribuției determinate pe baza cifrei de afaceri realizate.

(3) Titularul de licenta are obligatia de a raspunde notificarilor emise de catre ANRE referitoare la corectitudinea si completitudinea datelor prevazute la alin. (1) in termen de maximum 10 zile lucratoare de la primirea notificarii.

(4) In cazul netransmiterii datelor solicitate in termenul prevazut la alin. (3) sau al transmiterii eronate a acestora in urma primirii notificarii, ANRE va regulariza contributia datorata pe baza ultimei cifre de afaceri raportate la Ministerul Finantelor Publice.

(5) Regularizarea contributiei banesti se va desfasura in perioada 1 iunie – 31 decembrie a anului curent.

Art. 13. - Durata de suspendare a unei licențe, care este precizată în decizia emisă în acest scop de ANRE, nu diminuează valoarea contribuției percepute de la titularul licenței pentru anul în care se înregistrează suspendarea acesteia.

Art. 14. – În cazul titularului care deține mai multe licențe acordate de ANRE, iar în cursul anului de facturare a contribuției datorate expira valabilitatea unei licente sau i se retrage o licenta, calculul de regularizare a contribuției bănești se efectuează astfel:

a) cifra de afaceri realizata, aferentă activității desfășurate în anul precedent, pe baza licenței a cărei valabilitate a expirat sau care a fost retrasă în cursul anului de facturare, se ponderează cu raportul dintre numărul de zile din anul de facturare/regularizare a contribuției, în care licența a fost valabilă, și numărul total de zile ale anului respectiv;

b) la regularizarea contribuției bănești, cifra de afaceri realizată - totalul aferent anului precedent, care constituie baza de calcul pentru regularizare - este suma cifrelor de afaceri realizate din activitățile desfășurate în anul precedent pe bază de licențe, iar una dintre aceste cifre de afaceri este aceea care a fost determinată potrivit celor prevazute la lit. a);

c) regularizarea contribuției bănești constă în facturarea diferenței dintre valoarea contribuției facturate inițial, la începutul anului, și valoarea contribuției determinate pe baza cifrei de afaceri realizate, stabilite conform celor prevazute la lit. b).

Art. 15. – La regularizarea contribuțiilor bănești, creanțele sau datoriile ce pot apărea în raport cu ANRE, care sunt mai mici de 10 lei, se anulează.

Art. 16. - Dacă în urma regularizării contribuțiilor bănești rezultă sume pe care ANRE le datorează titularilor de licențe, aceste sume se vor constitui ca avans pentru contribuția bănească datorată de respectivii titulari de licențe în anul următor, numai dacă sunt îndeplinite simultan următoarele condiții:

a) au achitat contribuția bănească aferentă anului în curs;

b) dețin cel puțin o licență valabilă, atât în anul în curs, cât și în anul următor.

Art. 17. – (1) Titularul de licență din domeniul energiei electrice sau domeniul energiei electrice și termice în cogenerare care a obținut licența în anul curent achită ANRE o contribuție bănească în valoare de 2% din cifra de afaceri pe care acesta a estimat că o va realiza, prin prestarea activităților ce fac obiectul licenței acordate, în anul acordării acesteia.

(2) La solicitarea de acordare a unei licențe în domeniul gazelor naturale în anul curent, solicitantul este obligat să transmită ANRE cifra de afaceri pe care acesta estimează că o va realiza în anul respectiv. Ulterior acordării licenței, acesta achită ANRE o contribuție bănească care este egală cu 2% din cifra de afaceri estimată transmisă.

(3) Pentru situatiile prevazute la alin. (1) si (2), prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (5), regularizarea contributiei din anul acordarii licentei se efectueaza in anul urmator aplicand cota de 2% la cifra de afaceri obtinuta in anul licentierii.

Art. 18. – În situaţia activităţilor licenţiate ANRE, desfăşurate de către operatori economici asociaţi în contracte de asociere în participaţiune pentru realizarea respectivelor activităţi, operatorul economic care este titularul de licenţă ANRE are obligaţia transmiterii cifrei de afaceri obţinută în anul precedent pe intreaga activitate desfasurata ce face obiectul licenţei ANRE, conform modelului prevăzut în anexele nr. 1-4, după caz.

Art. 19. – Prin derogare de la prevederile prezentei metodologii, la stabilirea cifrei de afaceri pentru care se percepe contributia baneasca se au in vedere si urmatoarele cazuri particulare:

a) cifra de afaceri a operatorilor pietelor centralizate nu include veniturile din tranzactiile de vanzare-cumparare de energie electrica/gaze naturale pentru pietele in care operatorul pietei centralizate are rol de contraparte;

b) cifra de afaceri nu include veniturile din tranzactiile de energie electrica/gaze naturale ale furnizorilor de energie electrica/gaze naturale ce au rolul de intermediari pentru piata cu negociere dubla continua;

c) cifra de afaceri aferenta activitatii producatorului de energie electrica si, dupa caz, de energie termica include si contravaloarea certificatelor verzi, conform reglementarilor Ministerului Finantelor Publice.

Art. 19. – În cazul falimentului titularului licenței, contribuția bănească nu se datorează de la data declararii falimentului printr-o hotărâre judecătorească ramasă definitivă.