Ordinul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), care prevede că producătorii trebuie să vândă energie către populație la un preț reglementat care să le asigure un profit de maxim 5% din suma costurilor justificate, îngrădește libertățile constituționale de exercitare a activității economice, fiind încălcată Constituția României, consideră Hidroelectrica, una dintre cele mai afectate companii. De asemenea, încalcă legislația națională, dar și directivele europene.

HidroelectricaFoto: AGERPRES

Aceste precizări apar într-un document al ANRE care cuprinde punctele de vedere ale producătorilor asupra ordinului, care a fost publicat pe 1 februarie în Monitorul Oficial. Vezi aici documentul. Cele mai afectate companii sunt Hidroelectrica și Nuclearelectrica, acestea putând fi obligate de la anul să livreze în regim reglementat până la 65% din producție.

Metodologia creează un mediu economic incert și impredictibil pentru producator, neavând la baza formule concrete de calcul, ci fiind formată doar pe estimări care pot conduce la prejudicii semnificative, marja de profit de 5% nefiind suficienta raportat la riscurile suportate, mai arată Hidroelectrica.

Citește și

Punctele de vedere ale Hidroelectrica:

1. Îngrădirea libertății constituționale de exercitare a activității economice, cu scopul obținerii de profit prin încălcarea prevederilor art. 45, art. 53 și art. 135 din Constituția României.

Metodologia limitează și restrânge libertatea economică, având în vedere dispozițiile referitoare la dreptul liberului acces la o activitate economică, respectiv activitățile comerciale și industriale, ce vizează atât capacitatea persoanei fizice, cât și capacitatea persoanei juridice de a deveni participant activ la viață economică. Orice restrângere a exercițiului libertății economice trebuie făcută fără discriminare (art. 4 alin. 2 din Constituția României), iar diferențierea de tratament juridic care are ca efect distrugerea egalității de șanse în inițierea și exercițiul unei anumite activități economice, este prohibită.

Exercițiul libertății economice poate fi restrâns de către puterea publică, însă numai cu respectarea principiilor statului de drept, drept fundamental protejat prin controlul național efectuat de către Curtea Constituțională și controlul european realizat de Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

2. Încălcarea dispozițiilor Legii societăților nr. 31/1990 prin limitarea voinței societare. Politică comercială a unei societăți ce are ca scop obținerea de profit, indiferent de calitatea acționarului, se stabilește de managementul acesteia în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 și prevederile Actului Constitutiv al societății

Prețurile se stabilesc într-un mediu concurențial în condițiile pieței, fie ea și reglementată. Producătorii de energie electrică, organizați sub forma societăților comerciale, au dreptul să efectueze un management eficient al acesteia, astfel încât să contribuie la sporirea patrimoniului societății, să realizeze investii și să asigure funcționarea acesteia în condiții optime.

Cantitățile de energie electrică produse trebuie vândute, conform politicii comerciale și strategiei de vânzări, în condiții de maximă eficiență, în concordanță cu responsabilitățile asumate de organele de conducere, autoritatea de reglementare neavând dreptul de a impune în mod subiectiv și discrimatoriu un preț apropiat de prețul de producție, considerând fără justificare faptul că o marjă de 5% de profit este “marja rezonabilă de profit”, eliminând costuri din procesul de calcul, în paralel cu instituirea unor obligații de vânzare fermă a energiei electrice produsă.

În modalitatea de calcul propusă, marja de profit considerată ca fiind “rezonabilă”, nu doar limitează capacitatea companiei de a mai efectua investiții, ci crează un mediu economic instabil, nepredictibil și cu un impact economic negativ major.

3. Metodologia A.N.R.E. impune obligații care vor conduce la imposibilitatea finalizării/realizării de investiții, fapt ce va conduce la neîndeplinirea targetului european privind energia regenerabilă stabilit pentru anul 2030.

Prețul reglementat care va fi stabilit de către ANRE conform dispozișiilor Metodologiei ANRE, nu asigură veniturile necesare care să justifice profitabilitatea investițiilor actuale demarate de către companie, cu consecințe în neîndeplinirea obiectivelor ce se regăsesc în Strategia energetică a României. Astfel, siguranță sistemului energetic este pusă în pericol pe termen mediu și lung.

În 12 iunie 2018, A.N.R.E. declara faptul că România va stabili o țintă de 31%-32% pentru energia regenerabilă în anul 2030, însă prin aplicarea Metodologiei ANRE propuse, efectul pe termen mediu și lung va fi de diminuare a investițiilor în energie regenerabilă, periclitând în mod clar atingerea țintelor asumate de România în această privință.

4. Metodologia A.N.R.E. contravine Ordinului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea A.N.R.E. și Legii nr. 123/2012 energiei electrice și a gazelor naturale (”Legea nr. 123/2012”)

Art. 23 alin. 1 din Legea nr. 123/2012 prevede că "Tranzacțiile cu energie electrică se desfășoară pe piață concurențială, în mod transparent, public, centralizat și nediscriminatoriu".

În acest context, apreciem că Metodologia propusă nu întrunește condițiile de legalitate, încălcând prevederilor imperative ale Legii nr. 123/2012, în principal, în sensul alterării caracterului nediscriminatoriu al pieței de energie electrică, aducând atingere dreptului, consacrat legal, al producătorilor de energie electrică de a participa în mod liber pe piață de energie electrică, fiind totodată în contradicție cu unul dintre obiectivele majore ale strategiei energetice naționale, respectiv promovarea producției de energie electrică.

Potrivit art. 5 alin. 2 din Metodologie, se impune vânzarea unor cantități ferme de energie electrică pe bază de contracte reglementate în ordinea ascendentă a prețurilor, astfel:

  • a) pentru producătorii care dețin/exploatează comercial unități/grupuri nuclearelectrice și/sau hidroelectrice dispecerizabile;
  • b) pentru producătorii care dețin/exploatează comercial unități/grupuri dispecerizabile în cogenerare, care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus;
  • c) pentru producătorii care dețin/exploatează comercial unități/grupuri dispecerizabile termoelectrice, altele decât cele care se încadrează în prevederile lit. b).

Totodată producătorii de energie electrică sunt definiți în Legea nr. 123/2012, art. 3, pct. 59 ca fiind persoană fizică sau juridică având că specific activitatea de producere a energiei electrice, inclusiv în cogenerare. Cu toate acestea, Metodologia propune enunță în mod limitative și discriminatoriu decât unele categorii de producători de energie electrică asupra cărora își va produce efectele.

Metodologia conduce la o discriminare pe piață în rândul producătorilor cu tehnologii diferite de producere a energiei electrice, ceea ce contravine prevederilor exprese ale art. 23 alin. 1 din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale. În același sens, se încalcă și dispozițiilor art. 2 lit. b din Legea nr. 123/2012, repectiv asigurarea accesului nediscriminatoriu și reglementat al tuturor participanților la piață de energie electrică.

Efectul imediat al aplicării Metodologiei va fi cel al diminuarii considerabile a concurenței în piața energiei, ceea ce va conduce la o creștere a prețurilor de tranzacționare a energiei electrice, în mod artificial printr-o interpretare gresita a unor prevederi legislative, încălcând art. 23 alin. 1 din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, precum și obiectivului național privind „crearea și asigurarea funcționării piețelor concurențiale de energie electrică", consacrat de art. 2 lit. c din același act normativ.

Or, precum a menționat A.N.R.E. și în Nota de prezentare și motivare a proiectului de Ordin, dispozițiile Ordinului vor avea drept consecință diminuarea cantității de energie electrică vândută de producători pe piață concurențială, ceea ce contravine dispozițiilor OUG nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea A.N.R.E., potrivit cărora printre obiectivele A.N.R.E. se regăsesc “promovarea unei piețe interne europene de energie electrică (..), competitivă și durabila” și “dezvoltarea piețelor regionale competitive și funcționale, integrate în piață internă europeană de energie electrica” (art. 8 lit. a și lit. b).

De asemenea, potrivit art. 9, alin. 1 din OUG nr. 33/2007, A.N.R.E. monitorizeaza funcționarea pieței de energie electrică în vederea evaluării nivelului de eficientă, transparența și concurență a acesteia, a continuității în alimentare, pe bază de reglementări proprii și decide și impune orice măsuri proporționale necesare pentru promovarea unei concurente efective și pentru asigurarea unei funcționari corespunzătoare a pieței.

Metodologia încalcă și dispozițiile art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 123/2012, care enunță dreptul producătorilor de energie electrică, indiferent de tehnologia utilizată „de a tranzacționa energia electrică și serviciile tehnologice de sistem pe piață reglementată și concurențiala în mod transparent și nediscriminatoriu". Mai mult decât atât, în sensul Legii nr. 123/2012 (art. 28 lit. c), ca un corolar al dreptului menționat și recunoscut de lege, producătorii de energie electrică au și obligația de a tranzacționa pe piață întreagă cantitate de energie electrică disponibilă.

Una din obligațiile autorității este de a respectă în procesul decizional, la stabilirea prețurilor și cantităților în regim reglementat, principiile acoperirii costurilor justificate economic (art. 79 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 123/2012) și a asigurării unei cote rezonabile de profit (art. 76 alin. (1) din Legea nr. 123/2012), principii nerespectate în elaborarea proiectului de Ordin privind aprobarea Metodologiei.

5. Încălcarea Directivei 72/2009/CE emisă de Parlamentul European și Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piață internă a energiei electrice și de abrogare a Directivei 2003/54/CE.

Dacă pe de o parte, dacă OUG 114/2018, în materia energiei, impune obligații ce nu încalcă în principiu simetria dispozițiilor cuprinse de Directiva 72/2009/CE, o aplicare în formă propusă a Metodologiei propuse va conduce la exact opusul situației, încălcându-se nu doar prevederilor obligatorii ale Directivei 72/2009/CE, ci și intenția legiuitorului de a scădea prețul energiei pentru populație prevăzută în OUG 114/2018.

Articolul 3 (1) Directiva 72/2009/CE prevede faptul că statele membre se asigură că, [...] (2), întreprinderile din domeniul energiei electrice funcţionează în conformitate cu principiile prezenței directive, în vederea realizării unei pieţe de energie electrică concurenţiale, sigure și durabile din punctul de vedere al protecţiei mediului, și se abţin de la orice discriminare în ceea ce privește drepturile sau obligaţiile acestor întreprinderi.

Directiva continuă cu art. 3 (2) unde statuează dreptul statelor membre pot impune întreprinderilor din sectorul energiei electrice, în interesul economic general, obligaţii de serviciu public referitoare la siguranţă, inclusiv sigu¬ranţa alimentării, regularitatea, calitatea și preţul furnizărilor, [...]. Aceste obligaţii sunt clar definite, transparente, nediscriminatorii și ușor de verificat și garantează întreprinderilor de energie electrică comunitare acce¬sul egal la consumatorii naţionali.

Articolul 37.1.I. impune obligația statelor și autorităților de reglementare să respecte libertatea contractuală în materie de contracte de furnizare întreruptibilă, precum și în materie de contracte pe termen lung cu condiţia că acestea să fie compatibile cu dreptul comunitar și să respecte politicile comunitare;

Însă, Metodologia nu asigură îndeplinirea condițiilor restrictive pentru a putea creă o situație în care are dreptul să intervină prin reglementarea prețului și cantităților livrate.

Din economia analizei obligațiilor statuate în Directiva 72/2009/CE și a jurisprudenței C.J.U.E. raportat la Metodologia propusă, rezultă că:

  • Este încălcat principiul nediscriminarii, definit ca în Directivele aplicabile trebuie protejat “in mod special”. Scopul Metodologiei este reglementarea activității a doi principali producători cu capital majoritar romanesc, respectiv Hidroelectrica și Nuclearelectrica, în prioritate Hidroelectrica, în raport de ceilalți participanți din piață (producători și furnizori de ultima instanță)
  • Este încălcat principiul proporționalității intervenției statului/obiectivul de interes economic general, în principal, pentru că aplicarea Metodologiei în formă actuală, în contradictoriu cu OUG 114/2018, nu va conduce cu preponderenta la reducerea pretului energiei destinat populației, ci va conduce la transferarea profitului către furnizorii de ultima instanță (respective companii private, denumite generic multinaționale), prin asigurarea unor preturi de achizitionare a energiei electrice cu mult sub pretul de piata. In acest sens, statul roman in calitate de actionar majoritar (80,…%) va fi prejudiciat doar de la Hidroelectrica prin reducerea dividendelor aferente profitului cu circa o suma cuprinsa intre 700 de milioane si 1.2 miliarde lei. Mai mult decat atat, avand in vedere cantitatile reduse de energie pe care Hidroelectrica le va putea oferta pe celelalte piete concurentiale, pretul energiei electrice pentru celelalte categorii, in special industrie si mari consumatori va creste considerabil, avand ca impact final cresterea preturilor bunurilor si serviciilor destinate populatiei
  • Se încalcă libertatea contractuală în materie de contracte de furnizare întreruptibilă, precum și în materie de contracte pe termen lung
  • Se încalcă însăși esența Directivei 72/2009/CE respective asigurarea unei pieţe de energie electrică concurenţiale, sigure și durabile din punctul de vedere al protecţiei mediului, prin discriminarea și limitarea în modurile expuse a unui producător de energie electrică regenerabila și nepoluantă.