​Asociația „Romanian Photovoltaic Industry Association” (RPIA) și Asociația Română pentru Energie Eoliană (RWEA) acuză autoritățile statului că încearcă să promoveze un act normativ care încalcă principiile concurenței și care ar afecta sectorul energiei regenerabile. Este un proiect de ordonanță de urgență care ar permite concesionarea directă a terenurilor administrate de Agenția Domeniilor Statului (ADS) către companii aflate în portofoliul statului.

Parc eolianFoto: AGERPRES

Potrivit asociațiilor din domeniu, concesionarea directă a terenurilor are un caracter neconcurențial. Aceasta în condițiile în care, din 2022, investitorii privați pot dezvolta proiecte doar pe suprafețe de sub 50 de hectare (maxim 42 MW) în baza interpretării restrictive a legii fondului funciar de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).

Proiectul se află în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Finanțelor.

RPIA și RWEA spun că încercările repetate de modificare a cadrului legislativ descurajează investițiile, în urma mesajului pe care îl transmit actorilor privați. "Astfel de măsuri trebuie să respecte principiul transparenței și al concurenței loiale, ceea ce implică organizarea unor licitații publice pentru atribuirea concesiunilor și a dreptului de superficie, sau, cel puțin, definirea unor criterii de selecție clare și nediscriminatorii; o negociere directă între ADS și anumite companii selectate nu este în măsură să asigure astfel de condiții echitabile de concurență", transmit RPIA și RWEA, printr-un comunicat de presă.

Asociațiile din industria regenerabilă cer eliminarea barierei de 50 hectare

Potrivit acestora, încadrarea proiectelor ce urmează să fie realizate de companii de stat (sau private, unde statul este acționar majoritar) în categoria obiectivelor de investiții de interes național implică facilitarea procesului de avizare, nu atribuirea directă a terenurilor sau a dreptului de superficie.

Atingerea țintelor de neutralitate climatică rămâne un deziderat comun al mediului public și privat. Cele două asociații solicită asigurarea unor condiții de concurență echitabilă pentru toți dezvoltatorii de capacități de producere a energiei din surse regenerabile, ceea ce se poate realiza prin eliminarea barierei de 50 de hectare si prin invitarea tuturor părților interesate să participe la un proces transparent și competitiv de atribuire de suprafețe de teren aflate în proprietatea statului.

Ce prevede proiectul de OUG care permite concesionarea directă a terenurilor

  • Concesionarea, prin atribuire directă sau licitație, după caz, a terenurilor agricole din clasa a V-a de calitate, a terenurilor neproductive și a terenurilor categoria de folosință curți-construcții, inclusiv canale, din domeniul public și privat al Statului Român către persoane juridice de drept privat sau persoane juridice de drept privat la care Statul Român sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari majoritari/unici în scopul producerii de energie din surse regenerabile - E-SRE precum: hidro, solară, biomasă, geotermală și eoliană, se face în condițiile financiare aprobate de Comitetul de Privatizare Concesionare și Arendare la propunerea Agenției Domeniilor Statului.
  • Acordarea dreptului de superficie pe terenurile agricole din clasa a V-a de calitate, a terenurilor neproductive și a terenurilor din categoria de folosință curți- grădini, inclusiv canale din domeniul public și privat al Statului Român către persoane juridice de drept public și către autoritățile publice locale și centrale în scopul producerii de energie din surse regenerabile - E-SRE precum: hidro, solară, biomasă, geotermală și eoliană precum și în vederea implementării de proiecte de infrastructură cu finanțare din fonduri externe nerambursabile. Dreptul de superficie se acordă oneros în condiții financiare aprobate de Comitetul de Privatizare Concesionare și Arendare la propunerea Agenției Domeniilor Statului.‘‘
  • Prin derogare de la prevederile art.312 alin (1) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, pentru proiectele de interes strategic și cele de siguranță națională din domeniul energetic, proiectele de investiții în infrastructura energetică de interes strategic național, se acordă drept de concesionare directă, asupra terenurilor din domeniul public și privat al Statului Român către persoane juridice de drept privat la care Statul Român este acționar integral/majoritar în condiții financiare aprobate de Comitetul de Privatizare Concesionare și Arendare la propunerea Agenției Domeniilor Statului. Eventualele contracte existente indiferent de natura acestora aflate în derulare pentru aceste categorii de terenuri se modifică de drept pentru a asigura implementarea proiectelor de investiții de interes strategic național prin diminuarea corespunzătoare a suprafețelor de teren ce fac obiectul acestora, prin act adițional, încheiat în condițiile legii.”

Beneficiarii contractelor de concesiune încheiate cu Agenția Domeniilor Statului pot solicita prelungirea duratei contractelor de concesiune, aflate în desfășurare, cu o perioadă de până la 15 de ani, fără a depăși perioada cumulată de maxim 49 de ani asumată inițial de părți, prin actul de bază și cea prelungită, cu îndeplinirea următoarelor condiții cumulative:

  • a) contractul de concesiune are o durată de execuție rămasă de cel puțin 3 ani la data depunerii cererii de prelungire a contractelor de concesiune;
  • b) realizarea de investiții în capacități de producere a energiei verzi, în termen de maximum 5 ani de la semnarea actului adițional, astfel încât să asigure o independență energetică proprie de minim 60% din consumul anual raportat la media ultimilor 3 ani de activitate/consum;

Cum ar putea fi folosite terenurile improprii pentru agricultură

Agenția Domeniilor Statului a anuțat, în vară, că ar putea pune la dispoziția investitorilor terenuri pe care să fie înființate capacități de producere a energiei din surse regenerabile. În acest sens este pregătit un proiect de ordonanță de urgență.

"În prezent, legislația nu ne permite ca terenurile din administrarea ADS să fie folosite în acest scop. De aceea, ne concentrăm pe promovarea unui proiect de ordonanță prin care să amendăm Legea nr. 268/2001, astfel încât să creăm baza legală pentru ca terenuri din clasa a V-a de calitate, improprii pentru agricultură, neproductive, să fie direcționate către investiții în energie verde. Avem sprijin din partea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene pentru derularea unor astfel de proiecte energetice, care nu afectează terenurile bune pentru agricultură, bune pentru producerea hranei”, a declarat Florin Nicolae, director general al Agenției Domeniilor Statului, potrivit unui comunicat al ADS.

Agenția Domeniilor Statului are în administrare terenuri, proprietate de stat, care nu pot fi destinate producției agricole, din cauza calității solului. Acestea sunt vizate să fie folosite pentru realizarea investițiilor în cadrul Planului REPowerEU. În acest context, se preconizează să se dezvolte două proiecte, unul în Oltenia, în zona Piscul Sadova – Dăbuleni, iar celălalt în județul Constanța, la Grindul Chituc.

ADS a descoperit mii de hectare care ar putea fi transformate în parcuri fotovoltaice și eoliene

În Oltenia, este vizată realizarea unui parc fotovoltaic, cu o capacitate instalată de 1.500 MW. Producția anuală estimată este de aproximativ 2.160 GWh și o reducere a amprentei de carbon de 650.000 tone/an. Proiectul ar urma să se dezvolte pe o suprafață totală de 1.830 ha, din care zona de producere efectivă a energiei electrice din surse fotovoltaice să ocupe 1.790 ha. Proiectul este susținut de Agenția Domeniilor Statului în colaborare cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Energiei și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, alături de alți parteneri, precum Transelectrica și Hidroelectrica.

La Grindul Chituc, județul Constanța, Agenția Domeniilor Statului a identificat aproximativ 2.300 ha de terenuri degradate, ce nu pot fi folosite în scopuri agricole. În această zonă se are în vedere dezvoltarea unui parc eolian. Și acest proiect este susținut de Agenția Domeniilor Statului în colaborare cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Energiei și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.