Sfera de acordare a esalonarii la plata va fi extinsa si la alte categorii de obligatii fiscale care, in prezent, sunt excluse, se arata intr-un proiect de Ordonanta al Ministerului Finantelor. Propunerile includ sumele stabilite de alte autoritati, a caror administrare a fost transferata ANAF sau sumele ce au facut obiectul unui act administrativ a carui executare a fost suspendata anterior emiterii deciziei de esalonare la plata si pentru care, in timpul esalonarii, a incetat suspendarea, cu constituirea garantiilor corespunzatoare. Aceste sume pot fi solicitate la esalonare dupa ce suspendarea actului administrativ inceteaza si dupa ce organul fiscal comunica contribuabilului instiintarea de plata in care sunt inscrise obligatiile fiscale pentru care a incetat

suspendarea, mentioneaza proiectul. (vezi atasament)

Odata cu aceasta instiintare, in scopul esalonarii la plata, organul fiscal comunica contribuabilului si decizia referitoare la obligatiile fiscale accesorii, aferente obligatiilor fiscale inscrise in instiintare. Totodata, a fost reglementata si procedura de solicitare a esalonarii acestor sume, procedura care presupune depunerea de

catre contribuabil, inlauntrul termenului de 30 de zile de la comunicarea instiintarii, a cererii de esalonare. Caz contrar, sumele respective reprezinta conditie de mentinere a valabilitatii esalonarii in derulare.

De asemenea, se reglementeaza si faptul ca, in cazul respingerii cererii, contribuabilul trebuie sa achite obligatiile fiscale conditie (obligatiile de a caror plata depinde mentinerea valabilitatii esalonarii la plata), in termen de 30 de zile de la data comunicarii deciziei de respingere.

- sumele stabilite prin decizie de impunere, anterior emiterii unei decizii de esalonare la plata, desfiintate in procedura de solutionare a contestatiilor si mentinute prin noul act administrativ emis, in conformitate cu Codul procedura fiscala.

Alte modificari fata de varianta actuala a esalonarilor vizeaza:

  •  reglementarea institutiei retragerii cererii de acordare a esalonarii la plata, in sensul ca un contribuabil poate sa renunte oricand, pana la emiterea deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale, la dreptul sau de a beneficia de aceasta facilitate, fara a i se ingradi dreptul de a depune, ulterior, o noua cerere de acordare.
  • extinderea exceptiei de la obligatia de constituire a garantiilor si la alte entitati care administreaza bunuri din domeniul public sau privat al statului sau al unitatilor adminstrativ-teritoriale, inclusiv unitatilor subordonate sau aflate sub autoritatea acestora;
  • modificarea procentului suplimentar al valorii garantiei in situatia in care bunurile sunt ipotecate si in favoarea altor creditori (maximum 16% fata de 32% cat este in prezent);
  • reglementarea regulii referitoare la procentul suplimentar al garantiei care se poate lua in calcul in cazul in care, pe parcursul derularii esalonarii la plata, se solicita inlocuirea sau redimensionarea garantiei, in sensul ca acesta este cel in vigoare la data inlocuirii/redimensionarii, tinandu-se cont, totodata, de perioada de timp ramasa din esalonarea la plata acordata;
  • extinderea posibilitatii contribuabililor de a-si mentine valabilitatea esalonarii la plata si in cazul in care obligatiile fiscale cu termene de plata incepand cu data comunicarii deciziei de esalonare, sunt declarate pana la data de 25 a lunii urmatoare scadentei prevazute de lege, nu doar daca le achita.
  • reglementarea institutiei renuntarii la esalonarea la plata si regimul juridic al acesteia, in sensul ca pe perioada de valabilitate a unei esalonari, contribuabilul poate renunta in orice moment la aceasta facilitate fara ca organul fiscal sa emita o decizie de constatare a pierderii valabilitatii esalonarii, daca notifica organul fiscal printr-o cerere de renuntare la esalonarea la plata si daca achita obligatiile fiscale ramase din esalonarea la plata, pana la data la care intervine, potrivit legii, un caz de pierdere a valabilitatii esalonarii. In cazul in care contribuabilul nu respecta aceste conditii, organul fiscal emite decizia de constatare a pierderii valabilitatii esalonarii la plata a obligatiilor fiscale, cu toate efectele ce decurg din aceasta pierdere;
  •  reglementarea dreptului contribuabilului de a beneficia de mentinerea unei esalonari la plata a carei valabilitate a fost pierduta, o singura data pe perioada de valabilitate a esalonarii. Repunerea in termen a esalonarilor acordate echivaleaza cu mentinerea esalonarii, astfel ca avantajele masurii sunt de fapt avantajele esalonarii insasi: o alternativa de recuperare a acestora cu scopul ameliorarii incasarii veniturilor bugetare, al asigurarii ritmicitatii acestora, al diminuarii costului recuperarii arieratelor. Pentru ca repunerea sa aiba aceasta finalitate, este necesar ca repunerea sa fie solicitata pana la data la care organul fiscal executa garantia.
  • revizuirea termenului de 12 luni in care contribuabilii care sunt beneficiari ai unei esalonari la plata si, in acelasi timp, ai unor acte, autorizatii, acord sau alte acte administrative, puteau solicita o noua esalonare in cazul in care cererea de acordare a esalonarii la plata a fost respinsa sau retrasa, in sensul ca pot depune o noua cerere de esalonare daca achita obligatiile fiscale de a caror plata depinde mentinerea autorizatiei, acordului, etc, in termen de 15 zile de la data comunicarii deciziei de respingere sau a deciziei prin care se ia act de retragerea cererii;
  • reglementarea unei proceduri simplificate de acordare a esalonarii la plata in cazul contribuabililor cu risc fiscal mic potrivit.

Accesarea procedurii simplificate presupune acordarea unei esalonari la plata pe o perioada de maximum 6 luni, in baza cererii contribuabilului si cu conditia de a constitui garantii de minimum 20% din sumele solicitate a fi esalonate la plata. Celelalte conditii de accesare sunt de asemene valabile, cu exceptia celor referitoare la dificultatea generata de lipsa temporara de disponibilitati banesti si la capacitatea financiara de plata, conditii acoperite prin grupul vizat de procedura simplificata.

Impactul asupra mediului concurential si domeniului ajutoarelor de stat

Prin aplicarea masurilor prevazute in proiectul de act normativ statul se comporta ca un creditor privat prudent care urmareste recuperarea integrala a obligatiilor fiscale restante. Recuperarea se realizeaza de

catre organele fiscale competente, la cererea contribuabilului, in anumite conditii, respectiv contribuabilii trebuie sa constituie garantii, sa achite obligatiile fiscale curente, ratele esalonate si dobanzile datorate pe perioada esalonarii la plata. Nivelul de constituire a garantiei este suficient pentru a asigura recuperarea integrala de catre stat a debitelor restante, in consecinta nu se creeaza nici un avantaj economic beneficiarilor fiind exclusa existenta ajutorului de stat.

Impactul asupra mediului de afaceri

Proiectul de Ordonanta de urgenta a Guvernului este favorabil mediului de afaceri, avand un impact pozitiv la nivelul contribuabililor, cu asigurarea incasarii la buget a creantelor fiscale restante, dar si imbunatatirea relatiei de parteneriat intre organele fiscale si contribuabili pentru perioada in care acestia prezinta anumite dificultati financiare.

Masurile de executarea silita intreprinse asupra disponibilitatilor din conturile bancare si a creantelor de incasat de la terti accentueaza practic blocajul financiar existent in economie, acesta provocand un

efect in lant asupra partenerilor economici.

Sistemul propus este similar formei de sprijin oferita de sistemul bancar in perioada de dificultate prin rescadentarea creditelor restante.