De la 1 mai a intrat in vigoare noul cod vamal, care introduce "dreptul de a fi ascultat" si notiunea de agent economic autorizat (care beneficiaza de proceduri simplificate la vama). Dreptul de a fi ascultat inseamna ca inaintea luarii unei decizii nefavorabile pentru o firma, autoritatile vamale sunt obligate sa comunice reprezentantilor firmei motivele din care s-a luat decizia respectiva si sa ii acorde termene rezonabile pentru remedierea deficientelor. Cat despre agentul economic autorizat (AEO), marti s-a publicat in Monitorul Oficial Ordinul sefului ANAF care reglementeaza normele de acordare a statutului de AEO.

Codul vamal are circa 1000 de pagini, documentul redefinind si notiunea de exportator. Potrivit noului cod vamal, exportatorul este acea persoana "stabilita pe teritoriul UE si care are drept de dispozitie asupra marfurilor".

Pentru a obtine statutul de operator economic autorizat, persoanele care desfasoara, in cadrul activitatii profesionale, activitati reglementate prin legislatia vamala, trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:

a. absenta unei incalcari grave sau a unor incalcari repetate a legislatiei vamale si a dispozitiilor fiscale, inclusiv absenta unui cazier continand infractiuni grave legate de activitatea economica a solicitantului;

b. dovedirea de catre solicitant a unui nivel ridicat de control al operatiunilor sale si al fluxului marfurilor, prin intermediul unui sistem de gestionare a registrelor comerciale si, dupa caz, de transport, care sa permita efectuarea adecvata a controalelor vamale;

c. solvabilitate financiara, care se considera a fi dovedita atunci cand solicitantul are o situatie financiara buna care ii permite sa isi indeplineasca angajamentele, tinand seama in mod corespunzator de caracteristicile tipului de activitate comerciala in cauza;

d. pentru operatorii economici autorizati pentru simplificari vamale, standardele practice de competenta sau calificarile profesionale care sunt in legatura directa cu activitatea desfasurata; si

e. pentru operatorii economici autorizati pentru securitate si siguranta, standardele de securitate si siguranta corespunzatoare, care se considera a fi indeplinite atunci cand solicitantul demonstreaza ca mentine masurile adecvate pentru a garanta securitatea si siguranta lantului de aprovizionare international.

Statutul de operator economic autorizat cuprinde urmatoarele tipuri de autorizari si autorizatii:

a. cea de operator economic autorizat pentru simplificari vamale, care permite titularului sa beneficieze de anumite simplificari in conformitate cu legislatia vamala - Autorizatie AEO - Simplificari vamale (AEOC); sau

b. cea de operator economic autorizat pentru securitate si siguranta, care confera titularului dreptul la facilitati in materie de securitate si siguranta - Autorizatie AEO - Securitate si siguranta (AEOS).

Titularii de autorizatii AEO de tip AEOS si de tip combinat AEOC/AEOS beneficiaza de facilitati in ceea ce priveste controalele vamale referitoare la securitate si de acordurile de recunoastere reciproca (MRA), cu tarile din afara UE.

Pentru a obtine statutul de operator economic autorizat, operatorii economici transmit in format letric la registratura ANAF - Directia Generala a Vamilor, Bucuresti si in format electronic la adresa ¬aeo_ro@customs.ro¬, o cerere tipizata insotita de urmatoarele documente:

1. chestionarul de autoevaluare AEO. Modelul acestuia si instructiunile de completare se regasesc pe site-ul www.customs.ro, sectiunea ¬Formulare¬;

2. certificatul de inregistrare al operatorului economic, in copie;

3. actul constitutiv al operatorului economic, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz, in copie;

4. cazierul judiciar al persoanei care reprezinta legal operatorul economic in raporturile juridice cu autoritatile vamale;

5. cazierul judiciar al angajatului operatorului economic, responsabil cu reprezentarea acestuia fata de autoritatea vamala;

6. cazierul fiscal si certificatul de atestare fiscala, eliberate de autoritatea fiscala competenta;

7. o declaratie pe propria raspundere depusa de reprezentantul legal al operatorului economic prin care se obliga:

  • sa notifice ANAF - Directiei Generale a Vamilor orice modificare survenita in activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare, legata de operatiunile pe care trebuie sa le reglementeze autorizatia AEO sau de informatiile transmise initial care au stat la baza eliberarii autorizatiei AEO;
  • sa informeze ANAF - Directia Generala a Vamilor cu privire la evenimentele semnificative care ar putea afecta autorizarea sa, inclusiv cu privire la cazurile in care apare o modificare a conditiilor de acces la informatii sau a modalitatilor prin care informatiile respective sunt facute disponibile;

8. o declaratie pe proprie raspundere depusa de reprezentantul legal al operatorului economic din care sa reiasa ca proprietarii/actionarii principali sunt/nu sunt cunoscuti de catre autoritatile vamale pentru abateri anterioare.

Dosarul complet, inclusiv fisa riscurilor, se transmite, in termen de 5 zile de la data acceptarii cererii, structurii cu atributii de verificare in domeniul AEO din cadrul Directiei regionale vamale in a carei raza de competenta se afla domiciliul fiscal al operatorului economic. Aceasta structura verifica, prin efectuarea unui audit, indeplinirea, de catre solicitant, a conditiilor aferente criteriilor de acordare a autorizatiilor.

In termen de 60 de zile de la data primirii dosarului, echipa de audit intocmeste raportul de audit pe baza constatarilor proprii si a celor obtinute de la celelalte echipe implicate in verificarile concomitente, dupa caz. Acest termen se poate prelungi cu maximum 30 de zile, pe baza unor solicitari justificate ce vor fi anexate la raportul de audit.

Raportul de audit final, insotit de lista de verificare completata cu rezultatele auditului si cu documentele justificative necesare sustinerii constatarilor, se transmite, in termen de maximum 5 zile de la data luarii la cunostinta de catre solicitant, la ANAF - Directia Generala a Vamilor.

In termen de 15 zile de la data primirii raportului de audit continand propunerea de acordare a statutului de operator economic autorizat, ANAF - Directia Generala a Vamilor elibereaza autorizatia AEO.

Echipa de auditare verifica, cel putin o data la 3 ani, respectarea de catre operatorul economic autorizat a conditiilor si criteriilor aplicabile, conform riscurilor identificate in procesul de auditare. De asemenea, echipa de audit evalueaza periodic conditiile si criteriile aplicabile acestuia pe baza analizei de risc pentru identificarea riscurilor nou-aparute.

In noul Cod vamal, regimurile vamale vor fi reorganizate intr-o noua structura. Unele dispar, iar altele vor continua sub o alta denumire. Astfel, dupa 1 mai 2016 va fi necesara si o corelare a prevederilor din Codul fiscal cu noile regimuri speciale prevazute de Codul Vamal al Uniunii Europene.

"Un aspect important pe care dorim sa-l aducem in atentia companiilor se refera la redevente si drepturi de licenta, care, incepand cu 1 mai 2016, vor trebui sa fie incluse mai des in valoarea in vama" a declarat Lorina Darmanescu, Senior Manager, Consultanta Fiscala, PwC Romania.

"Astfel, companiile din Romania trebuie sa realizeze o radiografie interna prin care sa stabileasca modul in care aceste schimbari in materie vamala le afecteaza activitatea si sa se pregateasca in mod corespunzator. De asemenea, avand in vedere numarul mare de schimbari prevazute de Codul Vamal al Uniunii Europene si actele sale de implementare, precum si faptul ca aceste schimbari, prin natura lor, au condus la o serie de interpretari, consideram ca este necesar ca Directia Generala a Vamilor sa reactioneze si sa emita clarificarile necesare care sa confere operatorilor economici din Romania o intelegere cat mai buna asupra noilor modificari", a conchis Daniel Anghel. Material realizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Benta.