Ordinul ANAF nr. 942/2019, care aprobă procedura privind cesiunea crențelor bugetare datorate de debitorii aflați în procedura insolvenței, a fost publicat în Monitorul Oficial. Despre acest act HotNews.ro a scris recent aici. Această procedură se referă la creanțele bugetare înscrise de organul fiscal în tabelul definitiv de creanțe, rămase nestinse la data încheierii contractului de cesiune și se aplică pentru debitorii aflați în procedura insolvenței conform Legii nr. 85/2014, cu modificări ulterioare, susține consultantul fiscal Adrian Bența.

Adrian Benta, consultant fiscalFoto: Hotnews

Potrivit acestuia, ordinul stabilește următoarele etape ale procedurii:

 • Procedura și comisia de selecție a cesionarului;
 • Încheierea contractului de cesiune:
 • Nivelul garanțiilor;
 • Modelele formularelor utilizate în cadrul procedurii, cum sunt: Referatul privind demararea procedurii, Oferta privind cesiunea creanțelor bugetare, model Contract de cesiune a creanțelor bugetare.

Care sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinească creanțele bugetare pentru a putea fi supuse cesiunii?

Potrivit lui Bența, cesiunea creanţelor bugetare poate avea loc numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

 • preţul cesiunii este cel puţin egal cu valoarea creanţelor bugetare, asigurându-se recuperarea integrală a creanţelor bugetare înscrise în tabelul definitiv de creanţe;
 • plata preţului cesiunii şi recuperarea creanţelor bugetare se realizează într-o perioadă de maximum 3 ani de la data încheierii contractului de cesiune;
 • cesionarul justifică un interes public în vederea cesionării creanţei;
 • constituirea de garanţii, cu excepţia situaţiei în care plata se efectuează integral până la data încheierii contractului de cesiune.

Selecția cesionarului se realizează de către organul fiscal, prin anunț, termenul de depunere al ofertelor fiind de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet.

Comisia de selecție formată din 3 membrii analizează ofertele și le selectează în următoarea ordine:

 • oferta care are termenul de plată a preţului cesiunii cel mai scurt, dar nu mai târziu de 3 ani de la încheierea contractului de cesiune, şi preţul cesiunii să fie cel puţin valoarea creanţelor bugetare cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de creanţă;
 • oferta care are preţul cesiunii cel mai mare;
 • garanţia cea mai favorabilă din perspectiva maximizării recuperării creanţelor bugetare.

"În baza deciziei comisiei de selecție, se stabilește valoarea garanțiilor care trebuie să acopere cuantumul crențelor bugetare. Garanțiile pot fi mijloace bănești, scrisoare de garanție sau încheierea unui contract de ipotecă sau gaj în favoarea organului fiscal. După constituirea garanției, organul fiscal încheie cu cesionarul un Contract de cesiune, în baza căruia acesta scade din evidența fiscală a debitorului creanțele bugetare, ridică eventualele măsuri de executare silită și înregistrează prețul cesiunii. Dacă prețul nu este achitat la termenul prevăzut în contract, acesta devine titlu executoriu", susține consultantul fiscal.