Corpul de control al primului-ministru a verificat activitatea CFR Călători SA desfășurată în perioada 1 ianuarie 2017-31 decembrie. Au fost constatate o serie de nereguli legate de numirea managerilor, contracte păguboase și investiții nerealizate. Raportul Corpului de Control a fost trimis DNA spre informare și valorificare.

Tren al CFR CalatoriFoto: Hotnews

Referitor la respectarea regulilor de guvernanță corporativă. Administrarea CFR Călători s-a realizat în lipsa unor indicatori-cheie de performanță integrați contractului de mandat încheiat cu membrii CA, fără stabilirea unor obiective și criterii de performanță, respectiv în lipsa unor instrumente de evaluare a eficienței activității administratorilor și de măsurare a performanței acestora, asumate de ambele părți ale contractului de mandat. În acest context, lipsa de formalizare, comunicare, asumare şi gestionare a proceselor de măsurare a performanței CFR Călători a avut ca efect inexistența unor obligații conținute în contractul de mandat încheiat cu administratorii provizorii, inexistența unor criterii de evaluare a acestora și, implicit lipsa unui plan de administrare.

 • Contractul de mandat al unuia dintre administratori provizorii, numit în luna iunie 2015, printr-o hotărârea a Adunării Generale a Acționarilor („AGA”), în lipsa unei selecții realizate potrivit normelor legale incidente a încetat de drept după 4 ani, în temeiul dispozițiilor art. 28 alin. (3) din OUG nr. 109/2011, forma în vigoare până la data de 04.06.2016, preluate ca atare, ulterior acestei date, în cuprinsul art. 28 alin. (7) din același act normativ. În condițiile în care mandatul acestuia nu a fost reînnoit, s-a constatat faptul că administratorul, ulterior datei de încetare a mandatului, a participat în cadrul CA, în mod direct, la adoptarea unui număr de șapte decizii, iar prin împuternicit, la adoptarea unui număr de patru decizii.
 • Conducerea CFR Călători a fost asigurată fără un plan de management elaborat conform prevederilor art. 36 alin. (1) din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, lipsa componentei de management a planului de administrare a avut ca efecte: inexistența unor obiective specifice stabilite în sarcina directorilor, asumate formal de aceștia și, implicit, lipsa unor criterii de evaluare clare și formalizate a activității persoanelor cărora le-au fost delegate atribuții de conducere a societății.

Referitor la respectarea prevederilor legale cu privire la atribuirea, încheierea și derularea contractelor la nivelul CFR Călători. Ca urmare a finalizării procedurii de atribuire (licitație deschisă–online) organizată în data de 17.08.2017, între CFR Călători, în calitate de promitent–entitate contractantă şi ofertantul declarat câștigător, în calitate de promitent–prestator, a fost încheiat Acordul cadru nr. 7/20.02.2018 pentru servicii de „Revizie tip R8 la automotoarele Desiro SR 20D–Revizie Capitală și alte servicii constatate pe fluxul tehnologic în prezența Recepției CFR”. În data de 20.02.2018, între aceleași părți a fost încheiat Contractul sectorial de servicii nr. 46/2018, subsecvent al Acordului cadru nr. 7/2018, având ca obiect prestarea serviciului „Revizie tip R8 la automotoarele Desiro SR 20D – Revizie Capitală”, pentru un număr de 12 automotoare, în valoare de 13.458.900 lei, inclusiv TVA. Prin actele adiționale la contract nr. 3 – 6, valoarea a fost majorată cu 506.827,54 lei. Durata stabilită inițial prin Contractul subsecvent nr. 46/2018 a fost până la data de 19.08.2018. Aceasta a fost prelungită ulterior prin Actele adiționale nr. 1/09.08.2018 (până la data de 31.12.2018) și nr. 2/20.12.2018 (până la data de 30.06.2019).

 • În ceea ce privește primele 6 automotoare, introduse la reparație în perioada 11.04.201-17.05.2018, a căror reparații au fost finalizate, s-a constatat faptul că CFR Călători a achitat, integral, serviciile de bază efectuate de prestator, în valoare de 7.236.277,55 lei și cele suplimentare, în valoare de 1.960.516,43 lei, deși prestatorul nu a respectat termenele de execuție prevăzute contractual în cazul unui număr de 4 dintre acestea. Ca urmare a depășiri termenelor de execuție prevăzute la art. 3.4.1. din Caietul de sarcini, CFR Călători a calculat penalități pentru depășirea acestora în cazul a 4 automotoare și a emis către prestator un număr de 13 facturi de penalități în valoare de 663.368,66 lei.
 • Aceste facturi nu au fost recunoscute de prestator și, figurează neîncasate. Potrivit prevederilor art. 26 alin (1) din Contractul sectorial de servicii nr. 46/20.02.2018, subsecvent la Acordul cadru nr. 7/20.02.2018, s-a stabilit faptul că plata prestațiilor trebuie făcută de beneficiar în termen de 60 de zile calendaristice de la data înregistrării facturii la sediul său, prin ordin de plată, fără a fi prevăzută posibilitatea stingerii obligațiilor prin compensare și/sau deducerea din prețul facturii a sumelor reprezentând penalități de întârziere și nici nu a fost condiționată plata facturilor de respectarea termenelor de execuție stabilite de părțile contractuale.
 • Din documentele puse la dispoziție de CFR Călători a reieșit faptul că în situația serviciilor de salubrizare, prețurile stabilite prin Acordul cadru nr. 52/24.10.2017 și Contractul subsecvent nr. 338/25.10.2018 au fost ajustate prin încheierea unor acte adiționale. Motivul invocat pentru ajustarea prețurilor unitare a fost apariția unor circumstanțe imprevizibile determinate de modificări legislative, intervenite în perioada 2017-2019, care au avut ca efect creșterea salariului minim brut pe economie.
 • În solicitarea de actualizare a prețurilor unitare, prestatorul nu a prezentat justificarea efectului pe care modificările legislative îl au asupra costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul inițial al contractului, fiind astfel încălcate prevederile art. 8 alin. (1) și ale art. 9 alin. (1) din Instrucțiunea ANAP nr. 2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială („Instrucțiunea ANAP nr. 2/2018”). Astfel, în solicitarea de actualizare a prețurilor unitare, prestatorul nu a prezentat „devizele analitice” prin care să fie prezentate componentele prețului unitare, respectiv „materialele, manopera, utilajul şi transportul”, pe baza cărora să se realizeze „actualizarea componentelor prețului” și, în acest fel, nu a îndeplinit „obligația de a justifica solicitarea respectivă” în scopul stabilirii coeficientului de actualizare aplicabil.
 • În condițiile prezentate anterior și având în vedere faptul că prestatorul a oferit, cu ocazia atribuirii acordului cadru, un preț unitar global pe tip de serviciu de salubrizare a vagoanelor de călători, rame electrice și automotoare, fără a indica elementele care fac parte din structura sa, reprezentanții CFR Călători au întocmit „devizele estimative” în care au fost stabiliți coeficienți de actualizare pentru prețurile convenite inițial cu prestatorul. În această modalitate, reprezentanții CFR Călători au analizat influența modificărilor legislative asupra manoperei directe „estimată” de către serviciul de specialitate din cadrul CFR Călători și nu asupra manoperei prezentate de executant în devizul analitic pe care, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) din Instrucțiunea ANAP nr. 2/2018, acesta trebuia să-l prezinte „odată cu solicitarea de actualizare a prețurilor”.

Referitor la realizarea programelor anuale de investiții. În ceea ce privește materialul rulant motor, potrivit datelor cuprinse în Raportul privind controlul efectuat de Corpul de control al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor din data de 29.11.2019, din cele peste 1.000 unități motoare (locomotive și rame electrice) conținute în parcul inventar al societății, activitatea de transport feroviar a CFR Călători este asigurată prin intermediul a aproximativ 460 de unități motoare, din care 125 rame și automotoare.

 • În aceste condiții deficitul estimat de societate este de 75-100 de rame și automotoare. Parcul de vagoane al CFR Călători era compus la finele lunii august 2019 din 731 vagoane operabile (parc activ), 101 vagoane aflate în reparație, 487 vagoane cu privire la care s-a constatat nevoia introducerii în reparație, 176 vagoane pentru care s-a aprobat casarea și 535 de vagoane (cuprinse în parcul inactiv) față de care nu au fost luate decizii privind casarea, valorificarea sau eventuala operaționalizare.
 • Și în privința parcului activ de vagoane, CFR călători a estimat un deficit de aproximativ 25.000-30.000 de locuri și a identificat diverse probleme la diferitele categorii (serii) de vagoane deținute, care împiedică respectarea standardelor de confort și accesibilitate.
 • În situația în care materialul rulant al CFR Călători este deficitar și constituie principalul activ corporal patrimonial al CFR Călători care generează venituri și asigură respectarea standardelor de siguranță, confort și viteză pentru transportul feroviar de călători, s-a constatat faptul că gradul de realizare a proiectelor de investiții în perioada 2017-2019, ce au ca finalitate reparațiile/modernizările și achizițiile de active din această categorie, nu a avut ca efect acoperirea necesarului de unități motoare și vagoane. Astfel, în anul 2017 CFR Călători nu a realizat/finalizat niciun proiect de investiții ce a avut ca obiect modernizarea sau achiziția materialului rulant, iar în perioada 2018-2019 unele dintre proiectele de investiții în acest domeniu au fost realizate parțial sau nu au fost realizate.
 • Din documentele puse la dispoziție de CFR Călători a reieșit faptul că insuficiența investițiilor în raport cu necesitățile CFR Călători a avut ca principală cauză finanțarea deficitară din surse proprii, în contextul existenței unor pierderi neacoperite aferente exercițiilor financiare anterioare și înregistrării performanțelor financiare negative ce caracterizează ultimii ani. Finanțarea de la bugetul de stat a investițiilor CFR Călători este limitată de respectarea normelor europene privind ajutorul de stat. Pe de altă parte, o alocare bugetară justificată de subcompensarea serviciilor publice efectuate de societate în perioadele anterioare, poate fi făcută în baza unei decizii externe societății.

Pentru mai multe amănunte, consultă aici raportul Corpului de Control.