Guvernul a redus numărul contravențiilor pentru care s-ar fi putut aplica procedura prevenției (Legea prevenirii), o hotărâre în acest sens fiind publicată în Monitorul oficial (HG 937/2023).

Adrian Benta - consultantFoto: StartupCafe.ro

Consultantul fiscal Adrian Bența a făcut o scurtă analiză a acestuia.

Astfel, este vorba despre contravenții prevăzute de legislația privind casele de marcat fiscale, privind calitatea consumabilelor de utilizare a caselor de marcat fiscale și mici erori sau abateri de la reglementările privind elementele minime ale bonului fiscal.

De asemenea, mai sunt pentru nerespectarea obligației de înregistrare fiscală pentru nedepunerea declarațiilor fiscale sau pentru nedepunerea declarațiilor informative sau pentru nedepunerea declarației de patrimoniu în cazul inspecției asupra persoanelor fizice.

În plus, în actul normativ este vorba și despre contravențiile pentru nedotarea cu POS sau cu alte soluții moderne de încasare prin card sau pentru refuzul de a încasa prin intermediul cardurilor bancare.

Nedepunerea declarațiilor privind impozitul pe clădiri a fost de asemenea scoasă de sub Legea prevenției.

HotNews.ro a mai scris despre acest subiect când era în varianta de proiect: ​Legea prevenirii nu se va mai aplica pentru anumite contravenții: direct amendă - proiect

Așadar, redăm mai jos o parte din cele menționate mai sus, dar ceva mai detaliat.

Vor ieși de sub Legea prevenirii:

• neîndeplinirea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a obligaţiei de a preda raportul memoriei fiscale;

• nerespectarea obligaţiilor ce revin distribuitorilor autorizaţi, prin unităţile de service acreditate, de a instala aparatul de marcat electronic fiscal nou şi de a înlocui memoria fiscală defectă ori a cărei capacitate de stocare a fost epuizată;

• nedepunerea de către contribuabil/plătitor la termenele prevăzute de lege a declarațiilor de înregistrare fiscală, de radiere a înregistrării fiscale sau de mențiuni;

• neîndeplinirea de către contribuabil/plătitor la termen a obligațiilor de declarare prevăzute de lege, a bunurilor și veniturilor impozabile sau, după caz, a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume, precum și orice informații în legătură cu impozitele, taxele, contribuțiile, bunurile și veniturile impozabile, dacă legea prevede declararea acestora;

• nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligației de a păstra, precum și a obligației de a prezenta organului fiscal, a datelor arhivate în format electronic și a aplicațiilor informatice cu ajutorul cărora le-a generat;

• nefurnizarea la termen de către contribuabil/plătitor a informațiilor periodice solicitate de organul fiscal (amenda în acest caz este de la 12.000 lei la 14.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii și mari și cu amendă de la 2.000 lei la 3.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice);

• nerespectarea de către persoana supusă verificării situației fiscale personale a obligației de a depune declarația de patrimoniu și de venituri;

• efectuarea de operațiuni intracomunitare de către persoanele care au obligația înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari fără a fi înscrise, conform legii, în acest registru.

Agenţii economici furnizori de servicii de utilitate publică, precum şi instituţiile publice care încasează impozite, taxe, amenzi, penalităţi şi alte obligaţii de plată sunt obligaţi să accepte încasări şi prin intermediul cardurilor de debit şi a cardurilor de credit.

Nerespectarea acestei prevederi se va sancționa cu amendă de la 10 milioane lei la 50 milioane lei.

Ce a mai ieșit de sub legea prevenirii:

De sub acea lege a mai ieșit și nedepunerea la termen a declarațiilor de impunere.

De exemplu, în cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii și datorează impozit pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

În cazul extinderii, îmbunătățirii, desființării parțiale sau al altor modificări aduse unei clădiri existente, inclusiv schimbarea integrală sau parțială a folosinței, care determină creșterea sau diminuarea valorii impozabile a clădirii cu mai mult de 25%, proprietarul are obligația să depună o nouă declarație de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data modificării respective, și datorează impozitul pe clădiri determinat în noile condiții începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

În cazul desființării unei clădiri, proprietarul are obligația să depună o nouă declarație de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data demolării sau distrugerii și încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor, inclusiv în cazul clădirilor pentru care nu s-a eliberat autorizație de desființare.

În cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia atât locatorul, cât și locatarul au obligația depunerii declarației fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competență se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data finalizării contractului de leasing sau a încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing însoțită de o copie a acestor documente.

În cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, în temeiul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare ori folosință care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință are obligația să depună o declarație la organul fiscal local, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractelor, la care anexează o situație centralizatoare a acestor contracte.

În cazul unei situații care determină modificarea taxei pe clădiri datorate, persoana care datorează taxa pe clădiri are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a înregistrat situația respectivă.

Nedepunerea documentelor se sancționează cu amendă de la 70 lei la 279 lei.

De asemenea, va fi o amendă de la 279 la 696 lei:

În cazul dobândirii unui teren în cursul anului, dacă proprietarul acestuia nu depune o nouă declarație de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află terenul, în termen de 30 de zile de la data dobândirii. Datorează impozit pe teren începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

Aceeași amendă și în cazul modificării categoriei de folosință a terenului dacă proprietarul nu a depus o nouă declarație de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află terenul, în termen de 30 de zile de la data modificării folosinței. Datorează impozitul pe teren conform noii situații începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.