Țara aceasta este într-o situație dificilă, a declarat Daniela Pescaru, secretar de stat în Ministerul Finanțelor, făcând referire la proiectul prin care se dorește reducerea cheltuielilor bugetare din noiembrie și decembrie la media primelor 10 luni din 2023.

Daniela Pescaru, secretar de stat FinanteFoto: Hotnews

„Nu am restricționat în niciun fel fondurile europene. Suntem în situația de a alege dintre două rele pe cea mai puțin rea”, a spus ea.

Care sunt cele două rele la care a făcut referire Daniela Pescaru:

1. Să nu se facă nimic, iar în 2024 Comisia Europeană să blocheze ori suspende fondurile europene

2. Să fie restrânse cheltuielile pe ultimele două luni ale anului pentru a se elimina acel risc legat de banii europene. „Să facem un efort spre finalul anului ca să ne fie bine pe viitor”, a spus ea.

„Reducem risipa ca să putem să cheltuim pe obiective prioritare. Prioritare sunt fondurile europene și proiectele finanțate din aceste fonduri”, a precizat Pescaru.

Ea a reamintit că "în ultimele luni ale anului toată lumea vrea să-și cheltuiască banii din buget. Cheltuie și pe vrute și pe nevrute. În ultimele două luni ale anului se dublează deficitul de la octombrie".

Consiliul Economic și Social a dat aviz favorabil cu observații proiectului de OUG al Guvernului.

Ce conține proiectul Guvernului de reducere a cheltuielilor bugetare pe ultimele două luni din 2023

Practic, nu se vor mai putea cheltui mai mulți bani pentru:

Articole de mobilier și bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare;

Reparații curente;

Bunuri de natura obiectelor de inventar;

Cărți, publicații și materiale documentare;

Consultanță și expertiză;

Pregătire profesională;

Studii și cercetări;

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere;

Alte cheltuieli, cu excepția alineatelor ”Chirii” și ”Executarea silită a creanțelor bugetare”;

Asociații și fundații, cu excepția angajamentelor ce vizează domeniile ”Sănătate” și ”Asistență socială”.

Sunt excluse cheltuielile cu medicamentele și materialele sanitare, cu serviciile medicale, pentru cheltuielile cu acțiuni și programe de sănătate, precum și în cazul cheltuielilor aferente unităților de învățământ preuniversitar și universitar.

În situații temeinic justificate Guvernul României, în funcție de evoluția deficitului bugetar în anul 2023, poate aproba pe bază de memorandum depășirea limitelor de plăți la titlul de cheltuieli bugetare ”Bunuri și servicii”, inițiat de ordonatorii principali de credite, iar în cazul unităților/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inițiat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, la solicitarea justificată a acestora.

Fără festivaluri și festivități finanțate de primării, cu excepția celor din donații

De asemenea, primăriile nu vor putea finanța din fonduri publice, cu excepția celor provenite din donații și sponsorizări, organizarea de evenimente comunitare cum ar fi festivaluri, concerte, competiții locale, festivități, sărbători tematice, dar fără a se limita la acestea.

În plus, sunt exceptate cheltuielile cu evenimentele ocazionate de zilele declarate ca fiind zile oficiale ale unităților administrativ teritoriale precum și cheltuielile cu evenimentele ocazionate de sfârșitul de an.

Blocarea investițiilor

Proiectul prevede și faptul că instituțiile nu vor mai putea încheia angajamente legale pentru cheltuieli de investiții mai mult decât media primelor 10 luni din 2023.

Sunt exceptate cheltuielile legate de fondurile europene și PNRR.

În situații justificate, Guvernul va putea face unele excepții.

Pentru toate cele de mai sus, dacă persoana fizică care conduce instituția nu se supune, va fi amendată cu 2.000 – 20.000 de lei.

Evitarea arieratelor de către Compania Națională de Investiții: sistarea livrării de bunuri și servicii

În situația epuizării bugetului în anul în curs, prevăzute în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației cu această destinație, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației înștiințează CNI cu privire la aceasta.

După primirea înștiințării, CNI va dispune măsurile necesare evitării înregistrării de arierate, respectiv sistarea livrării de bunuri, prestarea de servicii, execuția de lucrări sau continuă implementarea obiectivelor de investiții din surse proprii, surse împrumutate sau alte surse legal constituite.

Alte măsuri:

• Banii pentru restituirile legate de perioada comunismului ce trebuiau plătite în acest an de ANRP se vor realiza de la 1 aprilie 2024.

Practic, în perioada 1 noiembrie 2023 – 31 martie 2024, se suspendă emiterea de către Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților a titlurilor de plată.

• Tranșele aferente anului 2023 din sumele prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituțiile și autoritățile publice se vor acorda din 2024.

• Banii pentru plata decontării facturilor la energie nu se vor mai asigura de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Energiei din bugetele proprii.

• Autoritățile deliberative ale administrației publice locale pot aproba utilizarea excedentului anilor anteriori nerepartizat, exclusiv pentru asigurarea finanțării proiectelor ce beneficiază de fonduri externe nerambursabile, inclusiv a celor finanțate din Planul Național de Redresare și Reziliență. Fac excepție de la aceste prevederi sumele aflate în excedentul anilor anteriori, pentru care prin acte normative a fost aprobată o destinație specială.

• Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor și sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, destinate finanțării plății burselor cuvenite elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat rămase neutilizate după stingerea obligațiilor de plată aferente perioadei 1 ianuarie-31 august 2023, se disponibilizează la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

• În anul 2023, se autorizează ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, ai bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj să efectueze virări de credite bugetare și credite de angajament neutilizate, cu încadrarea în prevederile bugetare anuale aprobate.

Alimentarea din Fondul de rezervă, în loc de rectificare

Fondul de rezervă al Guvernului va fi majorat cu sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale în 2023.

În plus, Ministerele și Secretariatul General al Guvernului pot iniția proiecte de hotãrâri ale Guvernului prin care se suplimentează sumele defalcate din taxa pe valorea adăugată din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziția Guvernului, pentru finanțarea unor cheltuieli ale autoritãților administrației publice locale, care se înscriu în domeniul lor de activitate.

Începând cu data de 1 noiembrie 2023 ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, care la data de 31 octombrie 2023 înregistrează în execuția bugetară la unele titluri din clasificația economică ale unui capitol bugetar plăți sub 50% din valoarea creditelor bugetare aprobate sunt obligați să disponibilizeze la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului minim 10% din valoarea creditelor bugetare și a creditelor de angajament aprobate în buget la acea dată la solicitarea Ministerului Finanțelor, în termen de 5 zile de la data solicitării. Procentul de virare se stabilește de către Ministerul Finanțelor prin adresa de solicitare.

Se ia această măsură deoarece Fondul de rezervă este gol.

Practic, având în vedere măsurile de reducere de cheltuieli, banii care ar rămâne se duc către Fondul de rezervă. Mai departe, Guvernul va da bani către cine vrea. Astfel se înlocuiește rectificarea bugetară.