De la instituirea stării de urgență, mulți antreprenori au fost nevoiți să-și înghețe afacerile. Guvernul a adoptat și publicat în Monitorul oficial o parte dintre măsuri, apoi prin alte ordonanțe a modificat actele normative. HotNews.ro și-a propus ca acest text să fie actualizat constant doar cu măsurile publicate în Monitorul oficial, adică cele care intră în vigoare. Prin urmare, dacă sunteți interesați, puteți să salvați acest link.

Masuri economice publicate in Monitorul oficialFoto: Pixabay

1. Cea mai așteptată măsură de mulți antreprenori este reprezentată de șomajul tehnic suportat de stat.

În OUG 30 inițial era nevoie de un certificat pentru situații de urgență, dar aceasta a fost modificată. NU mai este nevoie de certificat.

Care e procedura pentru a putea beneficia

Cine beneficiază

1. Beneficiază salariații angajatorilor care reduc sau întrerup temporar activitatea total sau parțial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență decretate.

2. PFA, Intreprinderi Individuale, profesii liberale și persoanele fizice care au venituri din drepturi de autor, care întrerup activitatea ca urmare a afectelor coronavirusului pe perioada stării de urgență instituită prin decret.

Cine depune și de ce acte este nevoie

1. În cazul firmelor, angajatorii depun, prin poșta electronică, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a Municipiului București, în raza cărora își au sediul social o cerere semnată și datată de reprezentantul legal însoțită de o declarație pe propria răspundere și de lista persoanelor care urmează să beneficizeze de această indemnizație, asumată de reprezentantul legal al angajatorului.

Atenție: În situația în care un angajat are mai multe contracte individuale de muncă, din care cel puțin un contract cu normă întreagă este activ pe perioada stării de urgență, acesta nu beneficiază.

În situația în care un angajat are mai multe contracte și toate sunt suspendate, va beneficia în funcție de contractul salarial cel mai avantajos. Practic, va fi în favoarea angajatului.

În situația în care bugetul angajatorului permite, indemnizația poate fi suplimentată cu suma reprezentând diferența de până la minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.

2. PFA, Întreprinderi Individuale, profesii liberale și persoanele fizice care au venituri din drepturi de autor trebuie să depună actele la Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. Este vorba de o cerere la agenția teritorială, însoțită de copia actului de indentitate și o declarație pe propria răspundere. Totul online.

Trebuie depuse până pe data de 10 a lunii curente pentru plata indemnizației din luna anterioară.

Când se face plata și despre ce sumă este vorba

1. În cazul firmelor, plata se face de la stat în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor în conturile pe care le au la băncile comerciale. Mai departe, angajatorul trebuie să vireze sumele către angajați în termen de 3 zile lucrătoare.

Indemnizațiile de care beneficiază salariații se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020.

2. În cazul PFA, Intreprinderi Individuale, profesii liberale și persoanele fizice care au venituri din drepturi de autor, plata se va face în conturile acestora în cel mult 10 zile de la depunerea documentelor pentru perioada aferentă stării de urgență instituită prin Decretul Președintelui.

Este vorba de o plată de 75% din salariul mediu brut.

În anul 2020 salariul mediu brut este suma 5.429 lei, astfel că îndemnizația maximă brută este de 4.071 lei. Ar însemna aproape 2.400 lei net.

2. Amânarea ratelor la credite

UPDATE 6 aprilie

Pe lângă persoanele fizice, și firmele pot beneficia de amânarea ratelor al credite cu până la 9 luni. Normele de aplicare au fost publicate în Monitorul oficial. Antreprenorii trebuie să fie atenți înainte de a lua decizia pentru că, printre altele, dobânda se va capitaliza. Plus că trebuie să îndeplinească anumite condiții pentru a se aproba suspendarea ratelor.

Cui să se adreseze

Antreprenorii trebuie să se adreseze băncilor și să declare pe proprie răspundere că le-au fost afectate veniturile proprii, direct sau indirect, de situația gravă generată de pandemia COVID-19 față de nivelul înregistrat anterior declarării stării de urgență și se află în imposibilitatea de a onora obligațiile de plată aferente creditului.

Notificarea se realizează în format letric sau prin e-mail la datele din contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanță oferit de bancă.

Cât poate fi suspendată plata ratelor

Perioada pentru care se acordă facilitățile de suspendare la plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane, acordate debitorilor de către creditori se stabilește pe baza opțiunii clientului și este cuprinsă între 1 și 9 luni, fără a putea depăși data de 31 decembrie 2020.

Tipurile de clienți beneficiari

În cazul persoanele fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale, precum debitorii care dețin profesii liberale și profesii care se exercită în baza unor legi speciale, dacă activitatea a fost întreruptă total sau parțial ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pot apela dacă constată că au restrânsă piața de desfacere, restrângere a numărului de angajați, diminuarea numărului de furnizori ș.a.;

În cazul firmelor, acestea trebuie să dețină certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se constată diminuarea veniturilor sau a încasărilor sale cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 sau activitatea lor a fost întreruptă parțial sau total ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență decretată, cu următoarele urmări: restrângerea pieței de desfacere, restrângerea numărului de angajați, diminuarea numărului de furnizori s.a.;

Foarte important: Nu trebuie să se afle în insolvență la data solicitării suspendării rambursării creditului, conform informațiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Alte condiții:

Suspendarea se acorda pentru creditele care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

• Au fost acordate până la data de 30.03.2020, inclusiv;

• Data scadenței finale a obligațiilor de rambursare a ratelor, prevăzută în contractele de credit, este ulterioara datei de 30.03.2020, inclusiv;

• Nu le-a fost declarată scadența anticipată până la data de 30.03.2020, inclusiv;

• Nu înregistrează rate scadente restante, la data de 16.03.2020, inclusiv, sau debitorii au efectuat plata obligațiilor restante până la data solicitării suspendării obligației de plată

Procedura și termenul de rambursare

Cererea trebuie făcută de de către reprezentantul legal al firmelor.

În termen de 15 zile, banca trebuie să răspundă clientului dacă aprobă sau respinge cererea de suspendare a ratelor.

Dacă se aprobă, în termen de 30 de zile banca va prezenta clientului clauzele contractului de credit modificate.

Perioada de creditare stabilită inițial în contractul de credit poate fi prelungită cu o perioadă egală cu durata suspendării obligației de plată.

ATENȚIE: Dobânda datorată de către clienți pe durata perioadei de suspendare se capitalizează la soldul creditului existent la sfârșitul perioadei de suspendare, iar capitalul astfel majorat se plătește eșalonat până la noua maturitate a critelor sau până la maturitatea inițială în cazul restructurării creditelor, începând cu luna următoare expirării perioadei de suspendare, pe durata rămasă până la noua maturitate a creditelor sau până la maturitatea inițială în cazul restructurării creditelor.

În graficul de rambursare refăcut după acordarea facilității de suspendare a obligației de plată se menține rata de dobânda la nivelul prevăzut în contractul de credit inițial încheiat între debitor și creditor.

3. IMM-urile, care dețin certificatul de urgență, beneficiază de amânarea plății utilităților și chiriilor.

Se aplică și profesiilor liberale precum avocați și notari

Pe durata stării de urgență, întreprinderile mici și mijlocii, astfel cum sunt definite de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii care și-au întrerupt activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate și care dețin certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilități — electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare.

Se aplică și pentru următoarele profesii care îndeplinesc servicii de interes public: formele de exercitare a profesiei de notar public, formele de exercitare a profesiei de avocat și formele de organizare a activității profesiei de executor judecătoresc, a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de autoritățile publice, pentru prevenirea și combaterea pandemiei determinate de infecția cu coronavirusul COVID-19. Criteriile pe baza cărora sunt stabiliți beneficiarii acestei măsuri se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Penalitățile stipulate pentru întârzieri în executarea obligațiilor decurgând din contractele încheiate cu autoritățile publice de către întreprinderile mici și mijlocii nu se datorează pentru durata stării de urgență.

4. Cum se obține și cine poate lua certificatul pentru situații de urgență necesar pentru firmele care vor să beneficieze de amânarea plății ratelor credite și la amânarea plății utilităților și chiriilor.

Certificatele vor fi de două feluri:

1. Albastru – eliberat pentru firmele care cer acordarea în baza declarației pe propria răspundere din care rezultă întreruperea totală sau parțială a activității, ca urmare a deciziilor emise de autoritățile publice competente în perioada stării de urgență

2. Galben – eliberat pentru solicitanții care cer acordarea acestuia în baza declarației pe propria răspundere din care rezultă înregistrarea unei diminuări a încasărilor în martie 2020 cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din ianuarie – februarie 2020.

ATENȚIE: Pe 2 aprilie s-a modificat Ordinul. Acum prevedere o diminuare a veniturilor sau a încasărilor pentru certificatul galben.

Cel galben se utilizează în relațiile cu instituțiile publice pentru obținerea de facilități/măsuri de sprijin ori în relațiile comerciale.

Atenție: Un solicitant poate cere eliberarea unui singur tip de certificat de urgență.

Unde se depune cererea pentru eliberarea certificatului

Aceasta se poate depune exclusiv electronic, prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro, iar eliberarea certificatelor se va face automat, electronic, după validarea de către sistem a solicitării.

În sistem trebuie încărcate următoarele informații și documente:

• datele de identificare

• declarația pe propria răspundere

Modelul declarației pe propria răspundere se va posta pe site-ul menționat mai sus.

Atenție: Documentele se încarcă obligatoriu pe acel site, sub semnătura electronică a reprezentantului legal al operatorului economic sau a unui împuternicit, deținător de semnătură.

ATENȚIE: Pe 2 aprilie a fost modificat ordinul. Dacă reprezentantul legal nu are semnătură electronică, poate semna olograf, dar la depunere este nevoie de o semnătură electronică a împuternicitului.

Ministerul Economiei va putea elibera certificatele doar pe perioada existenței stării de urgență în România.

În cadrul acțiunilor de inspecție și control desfășurate de autorități, se vor verifica inclusiv documentele care au stat la baza emiterii declarației pe propria răspundere de către firme.

Dacă sunt identificate suspiciuni pentru nerespectarea dispozițiilor legale, vor fi sesizate organele penale.

Site-ul ar trebui să fie funcțional pentru depunerea documentelor începând cu 1 aprilie.

5. Bonificații pentru firmele care își plătesc impozitele

Firmele plãtitoare de impozit pe profit care plãtesc impozitul datorat pentru trimestrul I al anului 2020, respectiv pentru plata anticipatã aferentã aceluiași trimestru, pânã la termenul scadent de 25 aprilie 2020 inclusiv, beneficiazã de o bonificație de 5% sau 10%, calculatã asupra impozitului pe profit datorat.

Pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului I al anului 2020, pânã la data de 25 aprilie 2020 inclusiv, contribuabilii beneficiazã de o bonificație de 10% calculatã asupra impozitului datorat pentru trimestrul respectiv.

Marii contribuabili vor avea o bonificație de 5%, în timp ce contribuabilii mici și mijlocii vor beneficia de o reducere a impozitului datorat cu 10%.

Prevederile se aplicã în mod corespunzãtor și pentru contribuabilii care au optat pentru un an fiscal diferit de anul calendaristic, dacã plãtesc impozitul datorat pentru trimestrul/plata anticipatã trimestrialã pânã la termenul scadent cuprins în perioada 25 aprilie-25 iunie 2020.

Contribuabilii determinã impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, de platã, prin scãderea din impozitul datorat a bonificației calculatã potrivit act normativ aprobat.

Pentru plãtitorii de impozit pe profit, bonificația calculatã potrivit act normativ aprobat se înscrie în mod distinct în declarația anualã de impozit pe profit.

Plătitorii de impozit pe profit și microîntreprinderile vor trebui să declare în Declarația 100 suma ce rezultă după aplicarea reducerii.

Pentru plătitorii de impozit pe profit, există obligația prezentării disctincte a reducerii de impozit pe profit la completarea declarației anuale de impozit pe profit formular 101.

6. Termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real, care se depune la ONRC, s-a prelungit cu 3 luni de la data încetării stării de urgență, iar pe durata stării de urgență se suspendă depunerea acestei declarații.

7. Credite cu dobândă subvenționată

UPDATE 5 aprilie

Această măsură a fost publicată în Monitorul oficial prin OUG 29/2020, iar ulterior, pe 4 aprilie, in Monitorul Oficial a fost publicată schema.

Update 8 aprilie: Normele de aplicare au fost publicate.

Ordonanta de Urgenta credite garantate IMM-uri (click pt. a deschide)

Practic, se modifică schema IMM Invest România din 2017.

Un beneficiar poate lua unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat prin Ministerul Finanțelor, în procent de maximum 80% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele aferente creditului garantat.

Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar este de 10 milioane lei.

În ceea ce privește liniile pentru capital de lucru, valoarea maximă e de 5 milioane lei. Pentru investiții e de 10 milioane lei.

ATENȚIE: Aceste credite se dau în limita a uneia dintre următoarele condiții, care reprezintă valoarea cea mai mare dintre:

• dublul sumei reprezentând cheltuieli salariale, inclusiv contribuțiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii înregistrate la nivelul anului 2019, iar cuantumul maxi nu poate depăși suma estimată pentru primii 2 ani de activitate

• 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, conform Declarației Unice pe 2019

• o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidități, unde pot fi incluse atât costuri pentru capital de lucru, cât și cele cu investiții, cu condițiția prezentării unor documente justificative. În această situație, cuantumul împrumutului nu poate depăși nevoile de lichidități de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni

Pentru întreprinderile mici – microîntreprinderi, garantare de 90%

Acestea pot lua unul sau mai multe credit/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat în procent de maximum 90% din credit, în valoare maximă de 500.000 lei pentru microîntreprinderi, respectiv maximum 1 milion de lei pentru întreprinderile mici.

La fel, aceste credite se dau în limita a uneia dintre condiții prezentate mai sus la "ATENȚIE". Prevederea e similară.

Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate care pot fi acordate unui beneficiar nu poate depăși 10 milioane lei.

Pentru creditele privind capitalul de lucru, Ministerul Finanțelor subvenționează dobânzile. Aceasta se face până la 31 decembrie 2020. Subvenționarea dobânzii se aprobă anual printr-un act normativ pentru anul 2020 și pentru următorii 2 ani în condițiile în care creșterea economică estimată de Comisia Națională de Strategie și Prognoză se situează sub nivelul creșterii economice pentru 2020.

Durata maximă a finanțărilor este de 72 de luni în cazul creditelor pentru investiții și de 36 de luni în cazul creditelor pentru capital de lucru. Cele pentru capital de lucru pot fi prelungite cu 36 de luni, dar în ultimul an de prelungire să fie rambursate. (Legat de precedură, aici vor trebui adoptate normele de aplicare pentru a vedea exact care sunt condițiile)

Pentru a beneficia, este nevoie de îndeplinirea cumulativă a mai multor condiții.

Printre ele, să nu figureze cu credite retante, inclusiv finanțările de tip leasing, în ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie 2019, nu se află în interdicție de a emite cecuri la data de 31 decembrie 2019.

Vor trebui să prezinte instituției de credit garanții colaterale care, în cazul creditelor de investiții, împreună cu garanția de stat și ipoteca legală imobiliară sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării. Pentru linii de credit privind capitalul de lucru pot fi incluse în structura de garanții ipoteca legală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la instituția de credit, impreună cu garanția de stat.

Vor trebui să depună un document scris prin care se angajează să nu disponibilizeze personalul existent de la intrarea în vigoare a ordonanței, până la 31 decembrie 2020.

Cine nu poate beneficia

Firmele din domeniile: jocuri de noroc, comercializare armament, tutun, alcool, preparate stupefiante și psihotrope, activități de investigare și protecție.

Plafonul maxim de garantare aferent măsurilor este de 15 miliarde lei, echivalent în lei al sumei de aproximativ 3,1 miliarde euro. Prin implementarea schemei se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr de maxim 40.000 beneficiari.

Ajutor de stat sub formă de grant pentru plata comisioanelor

IMM-urile care au contractat creditele menționate mai sus, beneficiază de un grant în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanției acordate și a dobânzilor aferente creditelor, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 800.000 euro per întreprindere.

Pentru agricultură, piscicultură și acvacultură sunt câteva condiții. Printre ele:

• Ajutorul nu depășește 120.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii sau 100.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole. Toate sumele utilizate trebuie să fie brute, înaintea deducerii impozitelor și a altor taxe.

• Cuantumul ajutorului acordat celor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole nu trebuie stabilit pe baza prețului sau al cantităților introduse pe piață.

Bugetul este de 781 milioane lei, echivalent în lei a 161 milioane euro.

De precizat că pe măsură ce apar acte noi acte, precum norme de aplicare pentru unele măsuri care au nevoie sau noi facilități, HotNews.ro va actualiza acest articol,