​Pentru că am văzut că sunt neclarități, zic să clarificăm puțin cum e cu amenzile la e-Factura pentru că avem două acte normative care le reglementează: Legea 296/2023 și OUG 115/2023.

Cornel Grama, consultant fiscalFoto: Hotnews

Contraventii și sancțiuni e-Factura

De la 1 aprilie 2024

Art LIX din Legea 296/2023

(6) Termenul-limită pentru transmiterea facturilor prevăzute la alin. (1)-(3) în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura este de 5 zile lucrătoare de la data emiterii facturii, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data-limită prevăzută pentru emiterea facturii la art. 319 alin. (16) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

( 7 ) Nerespectarea prevederilor alin. (6) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la :

• 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mari, definiți potrivit legii,

• 2.500 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii, definiți potrivit legii,

• 1.000 lei la 2.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice.

( 8 ) Prin excepție de la prevederile alin. (7), nerespectarea prevederilor alin. (6) în perioada 1 ianuarie-31 martie 2024 nu se sancționează.

PRECIZARE: Acest articol LIX din Legea 296/2023 NU a fost abrogat prin OUG 115/2023.

De la 1 iulie 2024:

Art LXVII din OUG 115/2023

"La articolul 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate a vehiculului și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piață, punerii la dispoziție pe piață, înmatriculării sau înregistrării în România, precum și supravegherea pieței pentru acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 960 din 7 octombrie 2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 139/2022, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin. (7), cu următorul cuprins:

(7) Termenul-limită pentru transmiterea facturilor prevăzute la alin. (1) în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura este de 5 zile calendaristice de la data emiterii facturii, dar nu mai târziu de 5 zile calendaristice de la data-limită prevăzută pentru emiterea facturii la art. 319 alin. (16) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Art LXV din Legea 296/2023 asa cum a fost modificat de art LXVIII din OUG 115/2023: (vizeaza art. din OUG 120/2021)

15. La articolul LXV punctul 9, articolul 13^2 se modifică și va avea următorul cuprins:

Articolul 13^2

(1) Constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate potrivit legii infracțiuni, următoarele fapte:

a) nerespectarea de către emitentul facturii - persoană impozabilă stabilită în România conform art. 266 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor art. 10 alin. (1);

b) primirea și înregistrarea de către destinatarul - persoană impozabilă stabilită în România conform art. 266 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, a unei facturi emise de operatori economici stabiliți în România, în relația B2B, fără respectarea prevederilor art. 10 alin. (1);

c) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (7).

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) se sancționează, prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu o amendă egală cu 15% din valoarea totală a facturii.

(3) Contravenția prevăzută la alin. (1) lit. c) se sancționează cu amendă de la :

• 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mari, definiți potrivit legii,

• 2.500 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii, definiți potrivit legii,

• 1.000 lei la 2.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice.

(4) Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor prevăzute la alin. (1)-(3) se fac de către organele fiscale competente."

Concluzii:

Începând cu 1 aprilie 2024 se sancționează cu amendă (cuantum în functie de categoria persoanei impozabile) neraportarea în sistemul național RO e-Factura în 5 zile lucrătoare de la emiterea facturii, dar nu mai târziu de de 5 zile lucrătoare de la data limită prevăzuta pentru emiterea facturii la art 319 alin (16) din Codul Fiscal.

Începând cu 1 iulie 2024 se sancționează:

  • cu o amendă egală cu 15% din valoarea facturii, netransmiterea facturii de către emitent către beneficiar folosind sistemul RO e-Factura, respectiv primirea și înregistrarea de către destinatar a facturii emise de operatori economici stabiliti în România, în relația B2B, prin alte mijloace decât sistemul național RO e-Factura ;
  • cu amendă (cuantum în functie de categoria de contribuabil), nerespectarea termenului limită pentru transmiterea facturilor prin sistemul national RO e-Factura de 5 zile calendaristice de la data emiterii facturii .

PRECIZARE: Cele de mai sus prezentate au fost confirmate și de reprezentatii MFP -Directia legislație fiscală

  • N.red: Cornel Grama este consultant fiscal din Cluj și unul dintre fondatorii și administratorii Asociației “Tax Advisors” și al Grupului Tax Advisors de pe Facebook cu un numar de peste 46.000 , serviciile sale acoperind următoarele domenii: întocmirea declarațiilor de impozite și taxe, asistență pe probleme fiscale și în materie de creanțe bugetare, reprezentare în fața organelor fiscale, instruire și perfecționare în domeniul fiscal. Opiniile exprimate în acest articol aparțin în exclusivitate autorului.

Vezi și:

GHID VIDEO Cum emiți e-Factura de la 1 ianuarie 2024 și cum o depui

Amenzile la e-Factura se dau de la 1 aprilie 2024 / Clarificările făcute de Ministerul Finanțelor