Modificari majore in Codul Muncii: Inspectorii ITM pot sa opreasca punctul de lucru al unei firme daca gasesc angajati la negru. Patronii, obligati sa aiba documente de evidenta a timpului de munca prestat de fiecare salariat/ Noile prevederi intra in vigoare luni

de CP     HotNews.ro
Vineri, 4 august 2017, 15:32 Economie | Companii


Muncitori din toate tarile...
Foto: youtube.com
Angajatorul are obligatia de a pastra la locul de munca o copie a contractului individual de munca si documentele de evidenta a timpului de munca prestat zilnic de fiecare salariat, cu evidentierea orei de incepere si a celei de sfarsit a programului de lucru, se prevede intr-o Ordonanta de urgenta de modificare si completare a Codului Muncii, adoptata de Guvern in sedinta de vineri.

UPDATE: Noile prevederi vor intra in vigoare odata cu publicarea ordonantei de urgenta in Monitorul Oficial, cel mai probabil luni, au declarat pentru HotNews.ro surse guvernamentale.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, aceasta reglementare creeaza posibilitatea verificarii in timp real a formei de angajare a persoanelor care desfasoara activitate la locul de munca controlat, prin confruntarea imediata a datelor existente in documente cu cele transmise in registrul general de evidenta a salariatilor.

Modificarea Codului muncii vizeaza combaterea muncii nedeclarate.

Astfel, actul normativ reglementeaza situatiile care constituie munca nedeclarata:
 • Primirea la munca a unei persoane fara incheierea contractului individual de munca in forma scrisa, in ziua anterioara inceperii activitatii;
 • Primirea la munca a unei persoane fara transmiterea raportului de munca in registrul general de evidenta a salariatilor cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii;
 • Primirea la munca a unui salariat in perioada in care acesta are contractul individual de munca suspendat;
 • Primirea la munca a unui salariat in afara programului de lucru stabilit in cadrul contractelor individuale de munca cu timp partial.
De asemenea, se inaspreste regimul sanctionator al muncii nedeclarate prin eliminarea limitei de 5 persoane stabilite pana in prezent, pentru incadrarea faptei ca si contraventie si cresterea cuantumului amenzii contraventionale aplicate. Totodata, inspectorii de munca vor avea competenta de a sista activitatea locului de munca supus controlului in cazurile in care constata cazuri de munca nedeclarata.

Totodata, in vederea incurajarii contravenientului la conformare si la plata benevola a amenzii contraventionale, s-a instituit posibilitatea achitarii a jumatate din amenda in termen de cel mult 48 de ore de la data comunicarii procesului verbal de sanctionare.

Alta modificare stabileste ca primirea la munca a unei persoane aflata ilegal in Romania, cunoscand ca aceasta este victima a traficului de persoane, constituie infractiune si se sanctioneaza cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.


Citeste integral textul OUG privind modificarile aduse Codului Muncii:

Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii
 
Luând în considerare  prevederile Programului de guvernare 2017-2020,  Măsura nr. 1 - Stimularea creării de noi locuri de muncă din Capitolul Politici publice în domeniul muncii și justiției sociale de combatere a muncii fără forme legale, care să răspundă unor cerințe ridicate privind îndeplinirea la un nivel calitativ a actului de control, creșterea eficienței actului de control, îndeplinirea atribuțiilor curente cât și a unor noi atribuții reglementate de legile speciale, aflate și ele într-o dinamică continuă.

Rigiditatea actualei reglementări, care nu permite aplicarea sistemului ablațiunii în sensul stabilirii dreptului contravenientului de a achita jumătate din minimul amenzii stabilite de actul normativ în 48 de ore de la primirea procesului-verbal a generat reducerea încasărilor la bugetul de stat a sumelor provenind din amenzile contravenționale aplicate pentru munca nedeclarată,   întrucât contravenientul nu era stimulat sa plătească benevol amenda contravențională, ci dimpotrivă, determina creșterea numărului de contestații în instanță cu efect negativ asupra încărcării rolului instanțelor de judecată și mai ales de diminuare a încasărilor la bugetul de stat.

Munca nedeclarată reprezintă un fenomen de o gravitate crescută cu care se confruntă societatea, cu consecințe negative atât asupra lucrătorului, cât și asupra bugetului de stat care se manifestă în diferite forme, atât prin nedeclararea către autorităţi a întregii activităţi a salariatului cât și prin declararea parțială a activității acestuia. 

Legislația românească nu prevede o definiție a muncii nedeclarate, în prezent, Codul Muncii sancţionând doar fapta de a primi la muncă o persoană fără încheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă anterior începerii activităţii, nu şi alte forme în care se manifestă munca nedeclarată.

În acest context, se impune adaptarea legislației naționale la noile  provocări cu care se confruntă autoritățile în demersul de prevenire și combatere a acestui fenomen, inclusiv prin reglementarea situațiilor care constituie muncă nedeclarată, reglementare fără de care aceste fapte nu pot fi sancționate.

În exercitarea activității de control, inspectorii de muncă au identificat numeroase situații în care angajatorii utilizau mai mult de 5 persoane, fără încheierea unui contract individual de muncă, intrând astfel sub incidența art. 264 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, și angajând răspunderea penală a angajatorilor.

Din analiza modului de soluționare a acestor dosare penale, în cvasitotalitatea cazurilor, organul de cercetare penală și instanța de judecată au pronunțat soluții de neîncepere a urmăririi penale sau de achitare, după caz, în considerarea lipsei de pericol social al faptei.

Astfel, impactul stabilirii ca și infracțiune a faptei de a primi la muncă mai mult de 5 persoane fără contract individual de muncă nu a fost cel așteptat, fapt care a generat o privare de efecte a reglementării și o discriminare între angajatorii sancționați contravențional în limita maximă a amenzii reglementată de prevederile art. 260 alin. (1) lit. e), respectiv până la 100.000 lei pentru 5 persoane identificate fără contract de muncă, și angajatorii aflați în situația reglementată de art. 264 alin. (4) care, în urma analizei faptei sub aspect infracțional, sunt sancționați cu o eventuală amendă administrativă, al cărei cuantum este extrem de redus (500 – 1.000 lei).

În perioada 2016 – iunie 2017, inspectoratele teritoriale de muncă au sesizat organele de cercetare penală cu privire la un număr de 349 de fapte de primire la muncă a unui număr mai mare de 5 persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, în peste 90% dintre modalitățile de soluționare transmise inspectoratelor fiind dispusă măsura neînceperii sau a încetării urmării penale.

Caracterul disuasiv al sancțiunii penale a fost lipsit de efecte, în marea majoritate a cazurilor instrumentarea dosarului penal genera consecințe contrare intenției de reglementare, iar cheltuielile ocazionate de judecarea dosarului penal rămâneau în sarcina statului.

Astfel, pentru eficientizarea activității de control pentru combaterea muncii nedeclarate, precum și pentru definirea mai clară a regimului sancționator al  muncii nedeclarate în Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, prin modificarea regimului sancționator al acestei fapte, în sensul eliminării limitei de 5 persoane stabilite în prezent de Codul muncii pentru încadrarea faptei ca și contravenție, se impune cu necesitate ca reglementările propuse să fie realizate în regim de urgență.

Neadoptarea în regim de urgență a acestor măsuri va conduce la perpetuarea disfuncționalităților, precum şi la afectarea în continuare a respectării legislației în domeniul relațiilor de muncă, cu consecințe negative asupra lucrătorilor, a bugetului de stat, și, pe cale de consecință, a societății în general, prin menținerea unei capacități reduse de intervenție a organelor de control, în vederea combaterii muncii nedeclarate.
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I – Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările și completările ulterioare se modifică și se completează, după cum urmează:

1. După articolul 15, se introduce un nou articol, art. 151 cu următorul cuprins:

” Art. 151 În sensul prezentei legi, munca nedeclarată reprezintă:
a) primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, în ziua anterioară începerii activității.
b)primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității.
c)primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat.
d)  primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial.”

2. Articolul 16 se modificã și va avea următorul cuprins:
”Art. 16
(1) Contractul individual de muncă se încheie în baza consimțământului părților, în formă scrisă, în limba română, anterior începerii activității de către salariat. Obligația de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului.
(2) Anterior începerii activității, contractul individual de muncă se înregistrează în registrul general de evidentă a salariaților, care se transmite inspectoratului teritorial de muncă.
(3) Angajatorul este obligat ca, anterior începerii activității, să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă.
(4) Angajatorul este obligat să păstreze la locul de muncă o copie a contractului individual de muncă pentru salariații care prestează activitate în acel loc.
(5) Munca prestată în temeiul unui contract individual de muncă constituie vechime în muncă”.
(6) Absențele nemotivate și concediile fără plată se scad din vechimea în muncă.
 (7) Fac excepție de la prevederile alin. (6) concediile pentru formare profesională fără plată, acordate în condițiile art. 155 și 156.

3. Alineatul (5) al articolului 17 se modificã și va avea urmãtorul cuprins:
” (5) Orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute la alin. (3) în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adițional la contract, anterior producerii modificării, cu excepția situațiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege sau în contractul colectiv de muncă aplicabil”.

4. Articolul 119 se modificã și va avea urmãtorul cuprins:

” Angajatorul are obligația de a ține la locul de muncă evidenta orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidențierea orei de începere și a celei de sfârșit a programului de lucru, și de a supune controlului inspectorilor de  muncă această evidență, ori de câte ori se solicită acest lucru”.

5. La alineatul (1) al articolului 260, literea e)  se modificã și va avea urmãtorul cuprins:

”e) primirea la muncă a unei persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, potrivit art. 16 alin. (1) lit. a), cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată.”

6. La alineatul (1) al articolului 260, după litera e) se introduc trei noi litere, lit. e1) -  e3), cu urmãtorul cuprins:
” e1) primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității, cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată;
  e2) primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat, cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată;
e3) primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial, cu amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană identificată”.

7. La alineatul (1) al articolului 260, după litera p) se introduce o nouă literă, litera q), cu următorul cuprins:
  q) încălcarea prevederilor art. 16 alin. (4), cu amenda de 10.000 lei

8. Dupã alineatul (1) al articolului 260 se introduce un nou alineat, alin.(11), cu urmãtorul cuprins:

 ”(11) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din amenda prevăzută la alin. (1) lit. e)- e3), inspectorul de muncă făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal. ”

9. După alineatul (3) al articolului 260 se introduc două noi alineate, alin. (4) și  (5)  cu următorul cuprins:
(4) În cazul constatării săvârșirii uneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) lit. e)- e2) inspectorul de muncă dispune, ca sancțiune complementară, sistarea activității locului de muncă organizat, supus controlului, conform procedurii  de sistare elaborată de Inspecția Muncii și aprobată prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, după consultarea prealabilă a confederațiilor  sindicale și patronale reprezentative la nivel național;
(5) Angajatorul poate relua activitatea numai după achitarea amenzii contravenționale aplicate și după ce demonstrează că a remediat deficiențele care au condus la sistarea activității: prin încheierea contractului individual de muncă, transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidență a salariaților sau, după caz, încetarea suspendării contractului individual de muncă și constituirea și plata contribuțiilor sociale și a impozitului pe venit aferente veniturilor salariale care se cuvin lucrătorului pe perioada în care a prestat activitate nedeclarată.

10. Alineatul (4) al articolului 264 se abrogă.

11. Alineatul (2) al articolului 265 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Primirea la muncă a unei persoane aflate în situație de ședere ilegală în România, cunoscând că aceasta este victimă a traficului de persoane constituie infracțiune și se sancționează cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. ”.

II. La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă prevederile art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidență a salariaților, publicată in Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 372 din 27 mai 2011, cu modificările și completările ulterioare.


Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

63568 vizualizari

 • +24 (40 voturi)    
  Niate idioti (Vineri, 4 august 2017, 15:42)

  gogu1234567890 [utilizator]

  Sunt platiti sa ne incurce.
  Niste hoti nemernici.

  Pe ei ii **** grija de cat sta fiecare la bioru. Niste imbecili.
  • -17 (17 voturi)    
   Am zis că Tudose asta e tare! (Sâmbătă, 5 august 2017, 5:23)

   Gray51 [utilizator] i-a raspuns lui gogu1234567890

   E un bun început! Succes! Dar e nevoie de reglementări și mai aspre, mult mai aspre decât atât. E timpul de arătat cine sunt adevărații hoți in tara asta.
   • +5 (5 voturi)    
    Da, e tare! (Sâmbătă, 5 august 2017, 19:10)

    Impotriva prostiei din tara [utilizator] i-a raspuns lui Gray51

    Tare prost!
  • +6 (6 voturi)    
   ok, dar macar sa fie similar si pentru (Sâmbătă, 5 august 2017, 19:00)

   rov [utilizator] i-a raspuns lui gogu1234567890

   un bugetar incompetent angajat pe pile, care ocupa locul unui tanar ce a studiat si invatat, bugetar ce pe de alta parte ne si distruge prin incompetenta lui...
   Amenda 10.000 lei pentru fiecare bugetar angajat pe pile !!!
   Apoi amenda de 100.000 lei, PENTRU FIECARE AUTORITATE A STATULUI CARE NU APLICA LEGILE IN VIGOARE, DIN CAUZA CARORA SE SLABESTE STATUL SI ACTIVITATEA ECONOMICA E INGREUNATA!!!
   • +2 (2 voturi)    
    200.000 RON AMENDA (Sâmbătă, 5 august 2017, 21:10)

    Marius_23 [utilizator] i-a raspuns lui rov

    Pentru orice functionar public care nu-si poate justifica averea . 200.000 RON AMENDA pentru fiecare vila construita din prostitutie, trafic de droguri sau alte activitati ilegale !
    Sa vada si poporul cine fura cu adevarat !
 • +19 (39 voturi)    
  Criptocomunistii (Vineri, 4 august 2017, 15:53)

  JustinCase [utilizator]

  Criptocomunistii astia au impresia ca oamenii care muncesc in tara asta au timp de inca o birocratie comunista, numita "condica de prezenta". La ce te poti astepta din partea unei peremiste si a esalonului doi al CC al PCR?
 • +13 (23 voturi)    
  Imi place (Vineri, 4 august 2017, 16:01)

  Marius_23 [utilizator]

  Pai daca vreti sa protejati angajatii mergeti la angajatorii care-si schimba angajatii precum sosetele, acolo mergeti sa vedeti sclavagmism modern nu la oameni care-si pastreaza de ani de zile o buna parte oamenii .
  • +10 (12 voturi)    
   mda (Vineri, 4 august 2017, 20:10)

   g01an [utilizator] i-a raspuns lui Marius_23

   lor le arde de schimbat legislatia cand cea existenta nu este pusa in aplicare macar. sunt zeci de contraveniente la care se incadreaza un angajator care face astfel de lucruri.

   cu ce se rezolva problema daca mai sunt adaugate si alte cazuri noi? pai daca nu-l verifica nimeni, nu se rezolva nimic.

   in schimb, pentru restul angajatorilor care se chinuie sa respecte toate procedurile cat mai bine, lor le faci de lucru in plus in mod complet inutil.
 • -6 (18 voturi)    
  Asta-i discriminare! (Vineri, 4 august 2017, 16:25)

  Con_stan_tin [utilizator]

  Adică orice firmă cate are patron de culoare poate fi închisă de cei de la ITM.
 • +26 (32 voturi)    
  Condica de prezenta (Vineri, 4 august 2017, 16:26)

  CristiGex [utilizator]

  doar la "patroni" sau si pentru functionari publici?
  • +1 (1 vot)    
   Exact (Sâmbătă, 5 august 2017, 17:35)

   ipolitic [utilizator] i-a raspuns lui CristiGex

   Cand apare la mine echipa de inspectori ITM, inseamna ca au deschis un punct de lucru la mine. Condica de prezenta, contract de munca-altfel as putea sa cred ca lucreaza la negru...
 • +11 (21 voturi)    
  Le putere de spaga mai mare (Vineri, 4 august 2017, 16:37)

  Fanel01 [utilizator]

  Functionarii astia publici,mai ales cei care sunt pe teren se cred miezu.
  Cand vin la control zici ca sunt semi-zei.
 • +7 (19 voturi)    
  Greu cu regulile si normalitatea in RO (Vineri, 4 august 2017, 17:06)

  Plagarus [utilizator]

  Viitorii pensionari ( cei ce accepta munca la negru ) vor fi asistati social,la ce vechime vor avea in munca.
  • +8 (10 voturi)    
   Pensie pentru cine o mai prinde (Vineri, 4 august 2017, 19:05)

   Marius_23 [utilizator] i-a raspuns lui Plagarus

   Cand am vazut cam la cine merg banii platiti luna de luna am zis ca e mai bine sa imi platesc sanatatea si muncesc doar ca si administrator .
   M-ati prostit destul !
  • +9 (9 voturi)    
   Cati din cei care citesc aceste randuri (Vineri, 4 august 2017, 19:34)

   Marius_23 [utilizator] i-a raspuns lui Plagarus

   O sa mai ajunga pe pensie ?
   • +4 (4 voturi)    
    si daca ajunge la ea... (Vineri, 4 august 2017, 21:50)

    IancuJianu [utilizator] i-a raspuns lui Marius_23

    ...va putea macar supravietui?
    Ca sa nu spun de decenta vietii ca moare lumea de ris.
    • +9 (9 voturi)    
     Suntem o natie pe cale de disparitie ? (Vineri, 4 august 2017, 22:42)

     Marius_23 [utilizator] i-a raspuns lui IancuJianu

     Oamenii nu-si dau seama ca un mafiot care a furat statul cu sute de milioane de euro nu are cum sa scape decat daca este lasat sa scape ?
     Si daca statul se face complice la asemenea lucruri nu inseamna practic ca suntem in plin GENOCID ORGANIZAT ?
     • +1 (1 vot)    
      daca nu am fi senili am spune ca totul e bine (Sâmbătă, 5 august 2017, 5:52)

      Coco Whistle [utilizator] i-a raspuns lui Marius_23

      regizat. eu cred ca asistam la dezintegrarea romaniei. e un plan malefic de interese in care tradatorii ling ce pot indiferent de urmari. nimeni nu o va duce bine, si copiii lor o vor lua in barba, si ei vor iesi la pensie intr-o zi dar vor fi singuri. acum intelegem de ce unii cer autonomie...altfel sint sortiti pieirii....oare cine hotaraste asta? luati aminte, pe toti ne va afecta aceasta indiferenta. e o scirba totala, un haos care se adinceste pe zice ce trece,,,,de ce alegeti sa traiti prost cind putem sa traim ...altfel la noi in tara...fara comunistii premianti....salariile si burtile mari sint la stat, la militieni, la rude si lingai, la criminali si tradatori. romania e doar tara producatoare de forta de munca ptr alte state, de copii plasati in oferlinate de batrini care vor sa moara ...e timpul sa ne revoltam...dar pe bune nu pe facebook. tara nu e a lor.
      • +5 (5 voturi)    
       un 10% din populatie (Sâmbătă, 5 august 2017, 10:27)

       Marius_23 [utilizator] i-a raspuns lui Coco Whistle

       Mai are constiinta treaza . Am o vecina pensionara, a lucrat toata viata ca si profesoara inclusiv la universitati si la o cafea mi-a zis ca a ales PSD . I-am zis bine doamna dar nu va intereseaza de viitorul celor care vin ? A zis ca nu o intereseaza ca ea cat mai are de trait sa aiba o pensie cat mai mare ...
       Poti sa ai 100 de ani de scoala, sa ai trei doctorate daca nu esti constient de rolul tau .
  • +15 (15 voturi)    
   Nu-i chiar asa... (Vineri, 4 august 2017, 20:20)

   Bunicutza [utilizator] i-a raspuns lui Plagarus

   Cei care iau oameni la munca la negru, tot asa vor face si de acum inainte. In schimb cei care angajeaza cu acte in regula vor mai avea niste formalitati in plus de prestat, ca sa nu se trezeasca cumva cu o amenda exorbitanta pentru ca au omis sa transmita la timp un fisier la Registrul electronic de evidenta a salariatilor. Inca niste motive suplimentare de amenda la cei care incearca sa fie corecti.
   • 0 (8 voturi)    
    Corect,dar sunt mai multe "rele" cu negrisoriii (Vineri, 4 august 2017, 20:50)

    Plagarus [utilizator] i-a raspuns lui Bunicutza

    Nu au asigurari de sanatate,sunt platiti "in mana" saptamanal,ore suplimentare neplatite,concedii evident nu, NU au indemnizaţii pentru creşterea copilului, (concediu pre si post-natal), sau pentru ingrijirea copilului bolnav, NU au dreptul la indemnizatia de somaj,Nu poate lua credite,accidentele sunt musamalizate cu 2-3 mii de lei,asistenta sociala = O

    Mai mult de jumatate din locurile de munca din Romania nu sunt incluse in legislatia muncii si angajatii nu au dreptul la protectie sociala sau la alte beneficii. !!!!!!!
    • +4 (4 voturi)    
     Nu spun povesti (Vineri, 4 august 2017, 22:04)

     Marius_23 [utilizator] i-a raspuns lui Plagarus

     "Sanatate" si "educatie" alaturi de "pensie" decenta dupa o viata de munca . De toate o sa te bucuri !
    • +1 (1 vot)    
     Indiciu (Vineri, 4 august 2017, 23:36)

     Marius_23 [utilizator] i-a raspuns lui Plagarus

     In momentul in care o sa vezi sefi de institutii ca-si prezinta demisia de onoare si ies din sistem pentru ca nu castiga lupta cu sistemul putred ar reprezinta un prim semn de normalitate . Mai asteptam, poate apar pana ne pensionam ...
 • +3 (15 voturi)    
  deci... (Vineri, 4 august 2017, 17:23)

  Nevermind [utilizator]

  Sunt solutii... Fiecare angajat va purta o condica personala de prezenta agatata de gat.
 • +3 (5 voturi)    
  cu asa ceva (Vineri, 4 august 2017, 18:07)

  nahir [utilizator]

  trebuia sa se inceapa pentru a putea demonstra inselaciunea in cazul contractelor part-time. hotii astia de pesedisti au inceput insa cu carul inaintea boilor, impozitand orice contract de miunca part-time la nivelul contractului full-time pe salariul minim pe economie.
 • +4 (6 voturi)    
  bv (Vineri, 4 august 2017, 18:25)

  AnderT [utilizator]

  la cum dau astia ordonante peste noapte pleaca si pisica de la noi, raman pensionarii si militarii !!!
  apropo pe cand un studui demografic, eu prevad in zece ani forta de munca la un sfert din ce este azi, atunci de unde o sa platiti pomenile ???
  • +2 (2 voturi)    
   Prostii merita prositi (Vineri, 4 august 2017, 20:42)

   Marius_23 [utilizator] i-a raspuns lui AnderT

   Pai inventeaza ei ceva, se bazeaza pe 'material" bun .
 • +10 (10 voturi)    
  Tovarashii de la ITM (Vineri, 4 august 2017, 19:23)

  MoemBius [utilizator]

  Cum e cu condica aia de prezentza in cadrul TeleWorking?

  Just currious
  Teleworkingul este recunoscut prin lege
  te duci la birou semnezi condica de prezenta si dupa aia te duci acasa si bagi o zi de teleworking?
  • +4 (4 voturi)    
   nu dispera, gaseste Olguta-tramvai rezolvarea... (Vineri, 4 august 2017, 21:53)

   IancuJianu [utilizator] i-a raspuns lui MoemBius

   Numai sa doarma 2-3 nopti la Dragnea, pentru inspiratie.
 • +2 (2 voturi)    
  aici sint detaliile (Vineri, 4 august 2017, 20:32)

  MoemBius [utilizator]

  cum se aplica in praf(c)tica de acum incolo?
  TOV ITMuuuuuu?


  TITLUL II - Contractul individual de muncă
  CAPITOLUL 9 - Munca la domiciliu
  Art. 108. [definiţia legală şi caractere speciale]
  (1) Sunt consideraţi salariaţi cu munca la domiciliu acei salariaţi care îndeplinesc, la domiciliul lor, atribuţiile specifice funcţiei pe care o deţin.
  (2) În vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu ce le revin, salariaţii cu munca la domiciliu îşi stabilesc singuri programul de lucru.
  (3) Angajatorul este în drept să verifice activitatea salariatului cu munca la domiciliu, în condiţiile stabilite prin contractul individual de muncă.
  [ 22 adnotări ]
  Art. 109. [contractul de muncă la domiciliu]
  Contractul individual de muncă la domiciliu se încheie numai în formă scrisă şi conţine, în afara elementelor prevăzute la art. 17 alin. (2), următoarele:
  a) precizarea expresă că salariatul lucrează la domiciliu;
  b) programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să controleze activitatea salariatului său şi modalitatea concretă de realizare a controlului;
  c) obligaţia angajatorului de a asigura transportul la şi de la domiciliul salariatului, după caz, al materiilor prime şi materialelor pe care le utilizează în activitate, precum şi al produselor finite pe care le realizează.
  [ 10 adnotări ]
  Art. 110. [egalitatea de tratament]
  (1) Salariatul cu munca la domiciliu se bucura de toate drepturile recunoscute prin lege si prin contractele colective de munca aplicabile salariatilor al caror loc de munca este la sediul angajatorului.
  (2) Prin contractele colective de munca si/sau prin contractele individuale de munca se pot stabili si alte conditii specifice privind munca la domiciliu, in conformitate cu legislatia in vigoare.
 • +4 (4 voturi)    
  sunt curios... (Vineri, 4 august 2017, 21:02)

  Alex89 [utilizator]

  ” Angajatorul are obligația de a ține la locul de muncă evidenta orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidențierea orei de începere și a celei de sfârșit a programului de lucru, și de a supune controlului inspectorilor de muncă această evidență, ori de câte ori se solicită acest lucru”.

  asta inseamna ca de acum, daca fac ore suplimentare (evident neplatite) la spital, iar ITM vine in control, spitalul va fi amendat? sau doar verifica registrul ``oficial``, care tot timpul e perfect completat?

  daca se constata o abatere, spitalul va fi amendat si se va suspenda activitatea pana la plata amenzii, deloc mici, pentru bugetul si asa subtire a majoritatii spitalelor din romania?

  intrebari, intrebari...
 • +5 (7 voturi)    
  o lege care va pune lacat firmelor (Vineri, 4 august 2017, 21:06)

  kkciosuldelahamangia [utilizator]

  care nu sunt ale politicienilor sau angajatilor din institutiile de control ale statului : ITM, ANAF....
  cum le recunosti !? pai luccreaza cu preturi mici pt. ca ele stiu sa evita plata taxelor si impozitelor catre stat.
  in esenta, inca o lege cu dedicatie.
 • +6 (8 voturi)    
  au uitat o mentiune in lege (Vineri, 4 august 2017, 21:55)

  IancuJianu [utilizator]

  Patronul sa stea capra atunci cind intra pe usa orice amploaiat al statului cu insigna pe guler.
 • +10 (10 voturi)    
  statul procedeaza aparent corect; dar in spatele (Vineri, 4 august 2017, 22:42)

  padrepadrone [utilizator]

  corectitudunii aparente duhneste compromisul belicos al statului dereglat: impune reguli, taxe si impozite aberante si e primul care se fofileaza pe langa reguli.
  Dar cere corectitudine peste putinta: pana si turcii, fanariotii erau mai realisti..
  Dar daca nimeni nu zice NU sau AJUNGE, statul isi vede de furtisagul lui iar restul supravietuiste in ciuda democratiei care rezulta!
  Morala e deosebit de simpla: nu mai vrei descurcareala evazionista, respecta intai TU regulile!
 • +2 (4 voturi)    
  Nu că m-ar interesa , dar aș vrea să știu (Vineri, 4 august 2017, 23:34)

  E.U [utilizator]

  Dar cu firmele de pază cum rămânem?Sunt firme de pază unde angajații fac câte 240-280 de ore pe lună. Asta oare nu înseamnă muncă la negru. Codul Muncii ar permite până la 30 de ore suplimentare pe lună restul este la negru. Ori milițienii nu știu chestia asta?atât de la firmele de pază cât și de la ITM. D-lor vă rog verificați procesele de predare -primire a schimburilor. De acolo vă puteți da seama câți agenți sunt efectiv la un obiectiv
  • 0 (0 voturi)    
   Pai (Sâmbătă, 5 august 2017, 1:23)

   jeanvaljeanro [utilizator] i-a raspuns lui E.U

   Va obliga cineva sa lucrati la negru? Sunt si alte meserii inafara de bodyguard :))
   • 0 (0 voturi)    
    munca e pentru tractoare (Sâmbătă, 5 august 2017, 7:10)

    IancuJianu [utilizator] i-a raspuns lui jeanvaljeanro

    nu pentru badigarjii care pot sfarima pietre in maini...
   • 0 (0 voturi)    
    eh... (Sâmbătă, 5 august 2017, 21:46)

    Nevermind [utilizator] i-a raspuns lui jeanvaljeanro

    Vorbim de nestemate neapreciate la adevarata lor valoare. Nici eu nu-i inteleg cum accepta cand, la valoarea lor, isi pot gasi oriunde, oricand.

    Probabil le-ar lipsi acea pozitie de zeu al patratelului/usii/portii :D
  • 0 (0 voturi)    
   am si eu o intrebare ajutatoare (Duminică, 6 august 2017, 0:09)

   MoemBius [utilizator] i-a raspuns lui E.U

   sau intermediara
   din cate stiu eu e posibil sa faci 8 ore in plus pe saptamana
   adica 48 de ore pe saptamana
   48x4=192 de ore
   sau eventual 22 zile lucratoare pe luna + 4 = 208 ore pe luna lucrate
   sa inteleg ca diferenta de la 240-280 la 208 ore max acceptate de lege pe luna sint platite ......cum?
   vreau doar sa inteleg
   sint platite ca ore suplimentare pe luna viitoare?
   considerand ca nu mai sint 240-280 ca daca mai sint ...o sa primitzi banii la.......calendele noi din 2400
   • 0 (0 voturi)    
    ... (Duminică, 6 august 2017, 9:12)

    motanul_gri [utilizator] i-a raspuns lui MoemBius

    Ca si exceptie, conform C.M. se poate depasi temporar numarul de 48 ore/sapt, cu conditia ca media orelor de munca pe 4 luni consecutive sa nu depaseasca 48 ore/sapt.

    In privinta platii, ca si varianta (neoficiala) de ultima instanta, daca angajatorul isi respecta salariatii si nu vrea sa ii pacaleasca, poate oricand sa acorde prime de performanta (pe stat "la alb") sau alte forme de sporuri salariale avand exact valoarea a ce depaseste 192 de ore.
 • -1 (3 voturi)    
  Constatare (Vineri, 4 august 2017, 23:39)

  motanul_gri [utilizator]

  Cerinta de intocmire a documentelor de evidenta a timpului de munca prestat de fiecare salariat nu este ceva complet nou.

  Codul muncii, in varianta actuala, instituie obligatia angajatorului "de a ţine evidenţa orelor de muncă prestate de fiecare salariat şi de a supune controlului inspecţiei muncii această evidenţă ori de câte ori este solicitat." (citat C.M.).

  Modul exact in care se face acest lucru nu este stipulat expres in lege, el fiind lasat la latitudinea fiecarui angajator conform Regulamentului Intern al acestuia.

  In practica, se intocmesc foi colective de prezenta care au "in spate" ca si document justificativ condica semnata de angajat, fisa de pontaj vizata de seful ierarhic sau tehnologii moderne cum ar fi evidenta pe baza cartelelor de intrare/iesire in incinta unitatii.
 • +2 (2 voturi)    
  Pai (Sâmbătă, 5 august 2017, 1:21)

  jeanvaljeanro [utilizator]

  Si daca punctul de lucru nu este declarat, ce amenzi mai dau domnii? Si ce punct de lucru inchid daca el nu exista de jure, ci doar de facto? :))) Iar gargara care ne duce inapoi de unde am plecat, inapoi sub nivelul marii...
 • +6 (8 voturi)    
  Bombonica (Sâmbătă, 5 august 2017, 6:56)

  Celbland [utilizator]

  Ce se va întâmpla dacă inspectorii nu găsesc două funcționare plătite la Protecția Copilului și descoperă că lucrează de facto la un partid oarecare? Vor da o amendă? Vor sesiza procurorii? Se vor face că nu observă ? Vor închide biroul Protecției Copilului ?
 • -4 (6 voturi)    
  Olguta are oua... (Sâmbătă, 5 august 2017, 7:25)

  demaGOGU [utilizator]

  ...daca a decis sa atace frontal cele doua gauri negre imense ale bugetului: pensiile speciale si munca la negru (sic)

  rezistenta impricinatilor va fi dura, reactiile la articol stau marturie.


Abonare la comentarii cu RSS

ESRI

Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by