BĂNCI
Legea recuno��tin��ei între genera��ii: În ce ����ri mai exist�� ��i cum func��ioneaz�� Potrivit unui proiect de lege depus de 73 de parlamentari, majoritatea PSD, copiii majori ap��i de munc�� ar putea fi obliga��i s��-��i între��in�� ��i s��-��i îngrijeasc�� p��rin��ii inap��i de munc��. HotNews.ro a c��utat s�� afle dac�� mai exist�� ����ri în care un asemenea mecanism exist��, ��i mai ales cum fun��ioneaz��. Din documentarea noastr�� a reie��it c�� o asemenea lege opereaz�� în câteva ����ri asiatice (China, India, Bangladesh, Coreea de Sud sau Singapore), cu mici diferen��e. De asemenea, o lege similar�� opereaz�� în câteva state americane, cu precizarea c�� acolo nu exist�� pensii date de stat.
Noi emisiuni de titluri de stat pentru popula��ie, din cadrul Tezaur, începând de vineri. Dobânzi de 3,5-5% Persoanele fizice pot investi, de vineri, 5 iulie, în patru noi emisiuni de titluri de stat din cadrul programului Tezaur. Scaden��ele sunt la 1, 2, 5 ��i 5 ani, potrivit prospectului. Cea cu maturitatea la 1 ani are o dobând�� de 3,5%, cea la 2 ani de 4%, 3 ani - 4,5% ��i 5 ani – 5%.
Topul bugetarilor din administra��ia local��. Num��rul acestora raportat la mia de locuitori La sfâr��itul lunii aprilie 2019, la nivelul administra��iei publice locale erau înregistrate 271.315 posturi ocupate, în cadrul institu��iilor publice finan��ate integral din bugetele locale, potrivit datelor Ministerului Finan��elor Publice (MFP), transmise la solicitarea HotNews.ro. Bineîn��eles, cei mai mul��i angaja��i sunt în administra��ia public�� central��, în jur de 800.000, din care aproape 600.000 în institu��iile finan��ate integral din bugetul de stat. Pe total, aparat de stat, avem circa 63 de bugetari la mia de locuitori, dac�� lu��m datele publice cele mai recente. Vezi mai jos cum st�� fiecare jude��.
Financial report Banca Danske încerarc�� s��-l discrediteze pe avertizorul de integritate. Pentru prima dat�� dup�� r��zboi, balan��a agro-alimentar�� a Fran��ei cu UE este negativ��. Rusia p��streaz�� secretul cu privire la accidentul unui submarin Financial Times: Banca Danske încerarc�� s��-l discrediteze pe omul din interior care a dezv��luit sp��larea de bani de 200 de miliarde de euro ��� Les Echos: Economisirea: radiografia unei pasiuni franceze ��� Pentru prima dat�� dup�� r��zboi, balan��a comercial�� agro-alimentar�� a Fran��ei cu UE este negativ�� ��� Le Figaro: Rusia p��streaz�� secretul cu privire la accidentul unui submarin
Is��rescu: S-ar putea s�� ave��i o surpriz�� pl��cut�� peste o s��pt��mân�� ��i s�� vede��i c�� infla��ia în luna iunie coboar�� sub 4% ”Infla��ie galopant�� (n.red., infla��a galopant�� este atunci când pre��urile cresc cu peste 10%) nu va fi în România, pentru c�� suntem ��i noi aici. Aceast�� declara��ie este mai mult decât un angajament, este o subliniere a faptului c�� ��ara are o Banc�� Central��. Dar, într-un mediu tumultuos, discu��iile pot s�� alunece în direc��ia aceasta.”, a spus joi Guvernatorul BNR. Banca Central�� î��i face datoria în România ��i nu vom avea infla��ie galopant�� câtu��i de pu��in. Dup�� câte vede��i, noi discut��m de jum��t����i de procent sau de un procent. Iar acum, dac�� ar fi s�� spun ceva conform datelor pe care le avem noi din pia����, s-ar putea s�� ave��i peste o s��pt��mân�� o surpriz�� pl��cut��, adic�� infla��ia în luna iunie s�� coboare sub 4%, a mai ad��ugat Is��rescu.
Incertitudinile ��i riscurile la adresa infla��iei continu�� s�� fie legate de impactul m��surilor fiscale aplicate în acest an, inclusiv al noului indice IRCC asupra credit��rii Incertitudinile ��i riscurile asociate perspectivei infla��iei continu�� s�� fie legate de impactul setului de m��suri fiscale ��i bugetare implementate în acest an, inclusiv al noului indice IRCC asupra credit��rii ��i a mecanismului de transmisie a politicii monetare. Incertitudini mari continu�� s�� fie asociate conduitei viitoare a politicii fiscale ��i a celei de venituri, iar evolu��ia deficitului de cont curent r��mâne preocupant��. Deosebit de relevante au fost considerate perspectivele relax��rii conduitei politicilor monetare ale BCE ��i Fed, precum ��i atitudinea b��ncilor centrale din regiune, a explicat joi Guvernatorul BNR la briefingul de pres��.
BNR a men��inut dobânda cheie la 2,5%, într-o decizie deloc surprinz��toare În linie cu a��tept��rile pie��ei, în ��edin��a de joi a Consiliului de Administra��ie al BNR s-a decis men��inerea dobânzii-cheie la 2.5%, p��strarea nivelurilor rezervelor minime obligatorii ��i a ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit ��i a ratei dobânzii aferente facilit����ii de creditare. Guvernatorul BNR va sus��ine la ora 15 un briefing de pres�� în care va detalia aceste decizii.
���VIDEO INTERVIU Dan Manolescu (CCF): Studen��ii care muncesc, s�� nu mai pl��teasc�� CAS ��i CASS - ar câ��tiga 35% în plus. Vezi recomand��rile autorului Codului fiscal din 2015 Autorit����ile ar trebui s�� se opreasc�� pu��in cu modific��rile pe Codul fiscal, sus��ine Dan Manolescu, pre��edintele Camerei Consultan��ilor Fiscali, precizând c�� acum avem o singur�� mare problem��, legat�� de taxarea exagerat de mare a for��ei de munc��. El a vorbit, în cadrul unui interviu acordat HotNews.ro, despre faptul c�� Ministerul Finan��elor ar trebui s�� pun�� în dezbatere proiectul privind consolidarea fiscal��, despre modific��rile din ultimii ani la Codul fiscal ��i ce schimb��ri ar fi necesare. Alte subiecte atinse au fost ideea lui Eugen Teodorovici de introducere a impozitului forfetar, noua „normalitate ciudat��” de modific��ri fiscale peste noapte, Declara��ia unic��, sistemul IT al ANAF, amnistia fiscal�� sau noile schimb��ri din sectorul construc��iilor, considerate problematice.
Financial report Guvernul francez scoate la iveal�� arsenalul anti-fraud��. China acuz�� Marea Britanie de "interferen��e brutale" în cazul Hong Kong-ului. Istoria surprinz��toare a interna��ionalismului na��ionalist Financial Times: China acuz�� Marea Britanie de "interferen��e brutale" în cazul Hong Kong-ului ��� Les Echos: Poli��ia fiscal��- Guvernul scoate la iveal�� arsenalul anti-fraud�� ��� The New York Times: Istoria surprinz��toare a interna��ionalismului na��ionalist ��� 24 Chasa: Radev c��tre reprezentan��ii businessului chinez: Investi��i în Bulgaria!
Parlamentarii PNL ��i USR au contestat la Curtea Constitu��ional�� modific��rile aduse legii d��rii în plat��, prin care impreviziunea devine previzibil�� USR ��i PNL au contestat la Curtea Constitu��ional�� modific��rile aduse legii d��rii în plat��, prin care sunt considerate elemente imprevizibile deprecierea cursului de schimb cu minimum 20%, a valorii imobilului cu 50% fa���� de momentul cump��r��rii ��i majorarea gradului de îndatorare din total venituri al clientului, au declarat pentru HotNews.ro surse politice. Amendamentele au apar��inut senatorului ALDE Daniel Zamfir, care e ��i ini��iatorul legii privind darea în plat��.
Nou�� semnale pe care pia��a muncii le trage ��i care ar putea explica unele dileme: tensiunile din pia��a muncii, transferurile sociale generoase ale Statului, dezinteresul pentru munc�� (analiz��) Când vine vorba despre pia��a muncii de la noi, oficialit����ile vorbesc despre dificultatea de a g��si angaja��i, presiunile pe salarii, dezinteresul pentru munc�� (imaginile cu s��tenii care st��teau la birt în timp ce militarii le scoteau apa din cur��i au devenit virale), ne-potrivirea sistemului de înv������mânt cu ceea ce solicit�� pia��a ��amd. Din p��cate, în spatele tuturor acestor probleme st�� lipsa reformelor structurale, lipsa unei viziuni despre unde vrem s�� ajungem ��i decuplarea de la schimb��rile radicale care au loc pe continent. Nu peste mult vor ap��rea meserii de care înc�� nu am auzit, specializ��ri pe care acum le consider��m SF, dar cu cât ne preg��tim mai bine în prezent, cu atât reducem dificult����ile din viitor.
Is��rescu a primit de la Parlament al ��aselea mandat la conducerea BNR Guvernatorul Mugur Is��rescu a fost validat pentru al ��aselea mandat la conducerea B��ncii Na��ionale de plenul reunit al celor dou�� camere, parlamentarii aprobând, miercuri ��i propunerile pentru Consiliul de Administra��ie al BNR.
Salariul "secretarilor de stat" de la Prognoz��. Ion Ghizdeanu a ajuns la 9.700 lei Monitorul oficial a republicat ordonan��a privind organizarea ��i func��ionarea Comisiei Na��ionale de Strategie ��i Prognoz�� (CNSP), institu��ie care seam��n�� foarte mult cu un minister, având în vedere atribu��iile, adic�� ini��iaz�� proiecte, propune, administreaz�� scheme de ajutor de stat etc. În interiorul Comisiei func��ioneaz�� Consiliul de Programare Economic�� (CPE), un organism f��r�� personalitate juridic�� care are caracter consultativ.
Br��ila, ora��ul cu cea mai îmb��trânit�� popula��ie. Care este cea mai „tân��r��” localitate / Num��rul locuitorilor de 65 de ani ��i peste din ora��ele României a crescut cu 51% în ultimii 20 de ani (analiz�� EY) În ultimii cinci ani, ponderea segmentului tân��r (sub 15 ani) în popula��ia total�� a sc��zut progresiv, ajungând la 14,8% în 2018. Pe de alt�� parte, num��rul românilor de peste 65 de ani l-a dep����it pe al celor sub 15 ani începând cu anul 2014. Vârsta medie în România a crescut cu aproximativ 4 ani în ultimele dou�� decenii, ajungând la 41 ani în 2018. În aceea��i perioad��, s-a înregistrat cel mai mare procent de persoane în vârst�� în rândul popula��iei urbane române��ti, una din ��ase persoane având peste 65 de ani în 2018, arat�� o analiz�� EY.
Guvernul a publicat în Monitorul oficial o ordonan���� care aduce modific��ri importante ale contribu��iei la fondul de mediu, dar ��i pentru gestionarea ambalajelor ��i de��eurilor din ambalaje În Monitorul oficial de mar��i a fost publicat�� OUG nr. 50/2019 pentru modificarea ��i completarea Ordonan��ei privind Fondul pentru mediu ��i pentru modificarea ��i completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor ��i a de��eurilor de ambalaje. Ordonanta are mai multe modific��ri tehnice dar aduce ��i noi contribu��ii. De exemplu, valoarea ecotaxei pentru pungi se majoreaza de la 0.1 lei per bucata la 0.15 lei per bucata.Vezi aici textul Ordonan��ei a��a cum a ap��rut în Monitorul oficial
Premier�� în pia��a serviciilor de Resurse Umane: Prima companie care automatizeaz�� procesele de recrutare cu sprijinul unui robot dezvoltat pe platforma UiPath Provident Financial România va utiliza Inteligen��a Artificial�� pentru procesele de recrutare, centralizare ��i ofertare a angaja��ilor. Robotul a fost dezvoltat de un start-up românesc, pe platforma UiPath, companie fondat�� în România, specializat�� în dezvoltarea robo��ilor software ��i cu o puternic�� ascensiune global��. Asistentul virtual se va ocupa de centralizarea candida��ilor din toate sursele într-un format unic, verific��rile de background, ofertare, întocmirea fi��elor medicale ��i fluxul de gestiune a documenta��iei men��ionate, pentru management.
Plenul reunit al celor dou�� camere parlamentare va supune miercuri la vot noua componen���� a Consiliului Fiscal ��i a Consiliului de Administra��ie al BNR Miercuri începând cu ora 14, plenul reunit al Senatului ��i Camerei Deputa��ilor vor supune la vot propunerile privind noua componen���� a Consiliului Fiscal ��i a Consiliului de Administra��ie al B��ncii Na��ionale. Reamintim c�� mar��i, comisiile reunite de buget-finan��e din cele dou�� camere parlamentare au avizat favorabil listele cu propuneri.
���Corporate Report: Un grup de comercian��i americani se ofer�� s�� ajute agen��ia antitrust în investiga��ii la Amazon ��i Google; Cel mai mare berar din lume pl��nuie��te cea mai mare ofert�� public�� a anului Un grup de comercian��i americani se ofer�� s�� ajute agen��ia antitrust în investiga��ii la Amazon ��i Google. Companii importante de comer�� cu am��nuntul, printre care Walmart, Target ��i Best Buy, au trimis o scrisoare la Federal Trade Comission (FTC) în care-��i exprim�� îngrijorarea cu privire la domina��ia marilor companii technologice ��� Annheuser-Busch InBev (AB InBev) sper�� s�� colecteze 9,8 miliarde de dolari când î��i va lista afacerile din Asia la Hong Kong în cea mai mare ofert�� public�� a anului.
Propunere în Parlament: Sc��dere mare de TVA din anul 2020 Un grup de parlamentari de la principalul partid de opozi��ie, PNL, a depus în Parlament o propunere de lege care prevede sc��derea destul de mare a taxei pe valoare ad��ugat�� (TVA) începând cu anul 2020.
DOCUMENT Inspectorii antifraud�� din ANAF deta��a��i la parchete nu vor mai face parte din aparatul Fiscului Direc��ia general�� antifraud�� fiscal�� din cadrul ANAF se va reorganiza, dar va r��mâne cu acela��i num��r de posturi. Totu��i, persoanele încadrate pe func��ia de inspector antifraud�� în cadrul Direc��iei de combatere a fraudelor deta��ate la parchete, vor fi preluate de acestea, se arat�� într-un proiect de Ordonan���� de urgen����.

ESRI

Top 10 articole cele mai ...

Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version