​Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a pus în dezbatere publică un proiect de ordin prin care sunt introduse noi obligații legate de liberalizarea pieței energiei. ANRE susține că ordinul are scopul de a clarifica unele aspecte legate de documentele necesare încheierii contractului de furnizare a energiei electrice. Potrivit proiectului de ordin, consumatorii casnici trebuie să comunice la schimbarea furnizorului indexul autocitit. Ordinul mai prevede și ce trebuie să conțină oferta tip și din ce este compus prețul, acesta urmând să fie prezentat defalcat pe componente.

Comparator preturi energieFoto: ANRE

Clientul casnic și clientul noncasnic vor comunica noului furnizor indexul autocitit. Acest lucru va fi făcut la data transmiterii notificării de schimbare a furnizorului.

Noul furnizor are obligaţia de a prelua şi de a transmite operatorul de rețea indexul autocitit de clientul final, odată cu comunicarea datelor referitoare la contractul de furnizare.

Indexul autocitit se ia în considerare de către operatorul de rețea la stabilirea consumului de energie electrică în procesul de schimbare a furnizorului.

În cazul în care clientul final nu transmite indexul autocitit, operatorul de rețea are obligaţia citirii indexului echipamentului de măsurare în perioada cuprinsă între data transmiterii notificării de schimbare şi data schimbării efective a furnizorului.

Furnizorii sunt obligați să publice oferte-tip, cumulativ, prin următoarele mijloace proprii:

 • pe pagina proprie de internet;
 • în aplicaţia informatică „Comparator al ofertelor-tip de furnizare a energiei electrice“ publicată pe pagina de internet a ANRE;
 • la punctul unic de contact.

Ce conține oferta-tip:

 • datele de identificare ale furnizorului ofertant;
 • perioada de valabilitate a ofertei-tip;
 • data-limită de încheiere a contractului de furnizare ;
 • perioada de aplicare a ofertei – tip, ce reprezintă perioada în care se aplică preţul din oferta-tip şi condiţiile asociate;
 • tipul de client final care poate opta pentru oferta-tip respectivă;
 • perioada de facturare;
 • preţul energiei electrice furnizate defalcat pe componente, respectiv preţul energiei electrice care include tariful pentru serviciul de transport componenta de injecţie în reţea TG, tariful pentru serviciul de transport componenta de extragere din reţea TL, tariful pentru serviciul de sistem, tariful pentru serviciul de distribuţie, taxe şi contribuţii stabilite prin dispoziţiile legale în vigoare;
 • descrierea serviciilor oferite; în cazul în care este oferit un „pachet de servicii“, prin includerea în acesta, pe lângă furnizarea energiei electrice, şi a altor servicii, se vor prezenta condiţiile în care se oferă acestea, iar pentru fiecare serviciu se vor specifica informaţiile corespunzătoare categoriei de servicii din care face parte;
 • termenele, modalităţile şi condiţiile de plată a facturii;
 • opţiunile privind modul de transmitere a facturii, printre care şi transmiterea pe cale electronică;
 • durata contractului, condiţiile de reînnoire/prelungire şi de încetare a prestării serviciilor şi a contractului, cu precizarea termenelor şi a condiţiilor de denunţare unilaterală a acestuia;
 • modalitatea de acceptare a ofertei-tip;
 • documentele necesare pentru încheierea contractului;
 • principalele condiţii contractuale inclusiv eventuale comisioane de încetare a contractului de furnizare

Ce documente sunt necesare pentru încheierea unui contract

Pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice, solicitantul trebuie să prezinte furnizorului următoarele documente:

a) cererea de încheiere a contractului; în cazul solicitantului care alege o ofertă-tip, în cerere trebuie să se precizeze opţiunea acestuia privind oferta aleasă;

b) copia actului de identitate/certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului al solicitantului;

c) copia documentului din care rezultă deținerea în proprietate sau în folosință a spaţiului care face obiectul locului de consum, din care, la solicitarea şi pentru protecţia clientului final, se pot șterge/anonimiza părţi nerelevante pentru activitatea de furnizare a energiei electrice. Documentul poate fi orice act care atestă dreptul de proprietate sau de folosință, la alegerea solicitantului, inclusiv adeverința eliberată de administraţia publică locală în a cărei rază teritorială este situat imobilul din care rezultă că solicitantul este cunoscut că deţine imobilul sub nume de proprietar; în cazul în care documentul atestă un drept de folosinţă temporară asupra acestui spaţiu printr-un act încheiat cu proprietarul, solicitantul trebuie să prezinte acordul scris al proprietarului de drept pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice, dacă această menţiune nu se regăseşte înscrisă în actul doveditor al dreptului de folosinţă; în cazul în care solicitantul nu deţine un document care să ateste dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra acestui spaţiu sau documentul respectiv nu are caracter definitiv, dar acesta declară în scris pe propria răspundere ca foloseşte legal spaţiul respectiv, atât timp cât locul de consum nu este revendicat de altcineva, furnizorul poate încheia un contract de furnizare a energiei electrice pe durată limitată de timp, de cel mult un an, cu posibilitatea de prelungire.

Prezentarea documentelor, precum şi încheierea contractului de furnizare a energiei electrice se pot realiza şi prin mijloace electronice

La cererea clientului final a unei oferte de furnizare, furnizorul este obligat să comunice într-un interval de cel mult 15 zile lucrătoare, o ofertă privind condiţiile echitabile de furnizare a energiei electrice, care conţine, obligatoriu, preţul de furnizare, termenii de plată şi data-limită de încheiere a contractului de furnizare.

O ofertă-tip de furnizare publicată de furnizor pe pagina proprie de internet şi la punctul unic de contact nu poate fi modificată în perioada de valabilitate a acesteia, iar clientul final poate încheia contractul de furnizare a energiei electrice în baza ofertei-tip, dacă data transmiterii cererii de încheiere a contractului în baza ofertei-tip este în perioada de valabilitate a ofertei-tip.

Furnizorul are obligaţia să includă în contractul de furnizare a energiei electrice toate informaţiile din oferta aleasă de client, dar fără a se limita la acestea.

La încheierea unui contract de furnizare a energiei electrice furnizorul îşi asumă responsabilitatea respectării tuturor obligaţiilor sale pe piaţa de energie electrică, aferente furnizării energiei electrice la locul de consum respectiv, inclusiv cele privind echilibrarea consumului de energie electrică.

Clienţii finali care au calitatea de prosumatori pot solicita furnizorilor de energie electrică cu care încheie/au încheiat contractul de furnizare a energiei electrice încheierea contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse în centralele electrice din surse regenerabile de energie cu puteri electrice instalate de cel mult 100 kW pe loc de consum şi care nu beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi şi livrate în reţeaua electrică, cu respectarea Regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 100 kW aparţinând prosumatorilor şi a Contractului-cadru aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE în vigoare.

Cum poate rezilia un furnizor contractul

În cazul furnizării energiei electrice în baza unui contract încheiat pe piaţa concurenţială, pentru neachitarea de către clientul final în termenul scadent prevăzut în contractul de furnizare a energiei electrice a facturii reprezentând contravaloarea consumului de energie electrică aferent unui loc de consum, furnizorul are următoarele drepturi:

 • să aplice penalităţi de întârziere în termenul şi în condiţiile prevăzute în contractul de furnizare a energiei electrice;
 • să solicite clientului final constituirea/actualizarea/reconstituirea garanţiei financiare, în conformitate cu Procedura privind regimul garanţiilor financiare constituite de către clienţii finali la dispoziţia furnizorilor de energie electrică în vigoare;
 • să solicite OR întreruperea alimentării cu energie electrică a locului de consum, cu condiţia transmiterii către clientul final, printr-o modalitate de comunicare agreată de părţi prin contractul de furnizare a energiei electrice, a unui preaviz cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de data prevăzută pentru întreruperea alimentării cu energie electrică;

Este prevăzut dreptul furnizorului să rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice, în următoarele condiţii cumulative:

 • a comunicat clientului final preavizul de deconectare;
 • a comunicat clientului notificarea de reziliere a contractului cu minimum 15 zile înainte de data rezilierii şi clientul final nu a achitat factura până în ziua anterioară datei de reziliere;
 • notificarea de reziliere a contractului de furnizare a energiei electrice este un document distinct în forma stabilită de către furnizor şi conţine data la care se reziliază contractul,
 • fără a fi condiţionat de întreruperea alimentării cu energie de către OR a locului de consum respectiv.

Pentru mai multe amănunte pe aceată temă, citește și: